4
ꞌAnuꞌanunu mogitana wata ꞌanuꞌanunu-vekavekali.
Mad 24:11Ekwavo, tomotoga fuedi ꞌakonadi i tovoi i nagoi ꞌawalawa fuedi ꞌwaidie i vonavona i vo, Yau Yaubada yana Vona ꞌana toluꞌivona.” Fai fuedi toluꞌivona-vekavekali, kebu yadi vona ꞌwa na vetumagana-matayoꞌoyedi, nagami ꞌwa na venuaꞌivina-ꞌatumai, yadi vonanidi mogitana i maia ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega, ꞌalo taunidi yadi nuanuayega. 1 Kol 12:3Side baniꞌodi ꞌwa na venuaꞌivinedi ꞌami fata ꞌwa na ꞌasetadi yadi vonanidi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega, ꞌalo taunidi yadi nuanuayega. Egavo i na vonavonaga i na vo, Iesu taunina Yaubada ꞌana Venuaꞌivina i vetomotogaotoga,” yadi vona i mai Yaubada ꞌAnuꞌanununa ꞌAtumaina ꞌwainega. 2 Ion 1:7Weꞌe egavo i na vonavona i na vo, Iesu kebu Yaubada ꞌana Venuaꞌivinaga, wata kebu i da vetomotogaotoga,” tomotoganidi Yaubada ꞌAnuꞌanununa kebu i da agediga, ꞌanuꞌanunu tulina i agedi. ꞌAnuꞌanununina i agediga Keliso ꞌana Gavia, kumanina faifaina basenadi i vo, I na mai,” nika mogitana ꞌakonadi i mai fwayefwayeye.
Weꞌe natukwavo, ꞌomi Yaubada yana tomotoga, ꞌwa vetoketoke toluꞌivona-vekavekalinidi ꞌwaidie. ꞌWa vetoketokega fai ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agemi ꞌAnuꞌanununina toketokeotogina, ꞌanuꞌanunu sakoina fwayefwayeye kebu baniꞌodiga. Ion 15:19Tomotoganidi fwayafwaya ꞌana nuanua ꞌwaidie bwaikina, tutuya fuedi naninidi nuadi i ꞌewadiga faifaidi i vonavona. ꞌIfwaidi tomotoga, tomotoganidi yadi nuanua baniꞌodi, yadi vona nuanuadi fai fwayafwaya ꞌana nani nuanuadi. Ion 8:47Weꞌe ꞌida Yaubada yana tomotoga. Egavo Yaubada i ꞌasetai mogitana bonada i noganogai, weꞌe egavo Yaubada i baila, wata yada vona i baila. Naninina ꞌwainega ꞌada fata ta na ꞌasetai egavo ꞌAnuꞌanununa Tonovina ꞌwainega i vonavona, wata egavo ꞌanuꞌanunu-vekavekali ꞌwainega i vonavona.
Yaubada yana sauluva matatabuna nuakalikali.
Ekwavo, ꞌakonadi a nuakalikaliemi, nuanuaku matatabuda ta na vevenuakalikali fai nuakalikalinina Yaubada ꞌwainega. Egavo tutuya fuedi i vevenuakalikaliga, taunidi Yaubada natunavo wata i ꞌasetai. Fai Yaubada nuakalikali lamuna, begaidi egavo kebu i da nunuakalikaliga Yaubada i bavuyeni. Ion 3:16Yaubada i nuakalikaliedaga ꞌana ꞌeba ꞌisa side baniꞌodi. Natuna tubuꞌeana i vetunei tomia fwayafwaya sakoida ꞌwaideye, bega yana wafa ꞌwainega mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina ta veluagai. 10  Lom 5:8-10Yada nuakalikali Yaubada ꞌwaineye, nuakalikali saiꞌafo. Nuakalikali mogitana lamuna side baniꞌodi. Fai Yaubada i nuakalikalieda mogitana, Natuna i vetunei, i wafa faifaida bega Yaubada yana nuasako ꞌwaideye i tovibodeni, wata yada sakona i nuatavunidi.
11  Mad 18:33Ekwavo, fai deꞌe baniꞌodi Yaubada i nuakalikaliedaga, begaidi i lubwaineda ma edavo ta na vevenuakalikali. 12  Ion 1:18Kebu tamu aitoi Yaubada i da ꞌiseniga, siwe ꞌaiꞌedi ma edavo ta na vevenuakalikaliga, Yaubada taiadi ta na miaveꞌitubama, wata yana nuakalikali i vevebwaika ꞌwaideye bega nuakalikali mogitana.
13  2 Kol 1:21-22Ta ꞌasetai ꞌakonadi Yaubada taiadi ta miaveꞌitubama wata i labilabinida fai yana ꞌanivelena ꞌAnuꞌanununa i ageda. 14  Ion 3:17ꞌIma Yaubada Natuna ꞌa ꞌiseni bega ꞌa luluꞌivona ꞌa vo, Tamada Natuna i vetunei tomia fwayafwaya ꞌwaideye, taunina ꞌada Toꞌitaꞌitaꞌi.” 15 Egavo i vonavonaga i vo, Iesu Yaubada Natuna,” taunidi Yaubada taiadi i miaveꞌitubama, wata Yaubada i labilabinidi. 16  Ion 6:69Begaidi ta ꞌasetai Yaubada i nuakalikalieda, wata ma yada vetumagana ta tauyeda yana nuakalikalinina ꞌwaineye.
Yaubada nuakalikali lamuna. Egavo i miamiani nuakalikalinina nageneye, ꞌasaꞌaiana Yaubada taiadi i miaveꞌitubama wata Yaubada i labilabinidi. 17 Taiadi ta miaveꞌitubamaga, yana nuakalikali i vevebwaika ꞌwaideye, begaidi fwayafwaya ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye ma yada venuafoufaꞌala wata ma yada sosoana ta na tovoi mataneye. Kebu ta na kolologa, fai ꞌida ta miamianiga fwayefwayeye Keliso baniꞌodi, yana nuakalikali mogitana ꞌwaideye i ꞌenoꞌeno. 18 ꞌAiꞌedi aitoi i na nuakalikaliedaga mogitana, kebu ꞌada fata ta na kololoyeniga. Baniꞌodi Yaubada i nuakalikalieda mogitana, bega kebu ta na kololoyeni vematavuloga faifaina. ꞌAiꞌedi egavo Yaubada i na kololoyeniga vematavuloga faifaina, taunidi ꞌwaidie yana nuakalikali kebu i da vevebwaika.
19  1 Ion 4:10Nagamidiotoga Yaubada i nuakalikalieda, begaidi ꞌida ta nunuakalikali. 20 ꞌAiꞌedi aitoi i na vo, Yaubada a nuakalikalieni,” weꞌe iana tovetumagana i na vedumweꞌaiꞌaieniga, yana vonanina, vekali. Iana i ꞌiseꞌiseni siwe kebu i da nuakalikalieniga, begaidi kebu tamu saiꞌafo i na nuakalikali Yaubada, kumanina kebu ꞌana fata i na ꞌiseniga ꞌwaineye. 21  Mad 5:44-45; Mak 12:29-31Weꞌe Yaubada taunina yana veimea i yatoi ꞌwaideye i vo, Egavo Yaubada i nunuakalikalieniga, i lubwainedi ediavo wata i na nuakalikaliedi.”

4:1: Mad 24:11

4:2: 1 Kol 12:3

4:3: 2 Ion 1:7

4:5: Ion 15:19

4:6: Ion 8:47

4:9: Ion 3:16

4:10: Lom 5:8-10

4:11: Mad 18:33

4:12: Ion 1:18

4:13: 2 Kol 1:21-22

4:14: Ion 3:17

4:16: Ion 6:69

4:19: 1 Ion 4:10

4:21: Mad 5:44-45; Mak 12:29-31