2 IONI
Ioni yana kiluma ꞌana veluga.
Deꞌe letanina ꞌwaineye, Ioni kebu i da vo, Yau Ioni ꞌwaikuyega,” ꞌasaꞌaiana i vo, ꞌAuvea tovetumaganavo ꞌadi Toꞌedakumeta ꞌwaikuyega.” I kilumaga tamu vavine ma natudiavo ꞌwaidie. Wata yana leta ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye tamu vavine Ioni taiadi i miamiaga faifaidi i vona. Toꞌaseta i vonaga, kebu vevine mogitana faifaidi i da vonavona, weꞌe mogitana voke Ioni i awatabai tovetumagana ꞌailaꞌa ꞌailuga faifaidi. Ioni i veifufu tamu Iesu yana ꞌailaꞌa ꞌwaidie bega ma ediavo i na vevenuakalikali wata i matakia ꞌwaidie tove-vekavekali faifaidi. Deꞌe letanina ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Vona-vekaiwa. 1:1-3
Venuakalikali. 1:4-6
Matakia tove-vekavekali faifaidi. 1:7-11
ꞌAlanuai. 1:12-13
1
Yau ꞌauvea, yami toꞌedakumeta, a vekaiwa ꞌomi vavine vevenuaꞌivinimi ma natumiavo* Voke ꞌana ꞌaseta Ioni i kilukiluma tamu Keliso yana ꞌAilaꞌa ꞌwaidie. ꞌwaimie. Basenadi Yaubada i venuaꞌivinemi ꞌwa vetumagana ꞌwaineye, bega a nuakalikaliemi mogitana. Yau kebu ꞌaiseku a da nuakalikaliemiga, siwe wata tomotoga matatabudi Yaubada yana nuanua tonovidi i ꞌasetadiga, i nuakalikaliemi. Tomotoganidi taiadi matatabuma ꞌa nuakalikaliemi fai Yaubada yana nuanua tonovidi tutuya matatabuna i ꞌenoꞌeno ꞌwaimeye kebu i na ꞌaꞌava.
A veveluꞌui, nuanuaku Tamada Yaubada wata Natuna Iesu Keliso ma yadi nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaideye, i na ꞌiꞌisanuakalikalieda wata nuanua bikadi mia ꞌatumaina taiadi i na veleveleda. Deꞌe naninidi ꞌwaidiega matatabuda ta na veveiana, wata Yaubada yana nuanua tonovidi baniꞌodi ta na vesauluva.
Venuakalikali mogitana kebu vekali.
Natumiavo ꞌifwaidi faifaidi a sosoana bwaikina fai a ꞌisedi Yaubada yana nuanua tonovidi i vevematayakeyakedi avaꞌai Tamada i voneyeniga ꞌwaideye baniꞌodi. Bega ꞌomi a nuakalikaliemiga a vonevonemi, nuanuaku ma edavo ta na vevenuakalikali. Deꞌe veimeanina nuakalikali faifaina kebu veimea ꞌivaunaga, basenadi ꞌeba velamuyega i ꞌenoꞌeno ꞌwaideye. Nuakalikalinina faifaina a vonavonaga side baniꞌodi. Ta na vevenuakalikaliga mogitana, Yaubada yana veimea ta vevematayakeyakedi. Yana veimeanina bwaikina basenadi ꞌwa ꞌasetai i vo, I lubwainemi ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwa na vevenuakalikali.”
Nuanuaku ꞌwa na vevenuakalikali fai ꞌawalawa fuedi ꞌwaidie tovekali i miamiani. Tomotoganidi yadi nuanua igodi i vo, Iesu Keliso kebu i da vetomotogaotoga ꞌida baniꞌodi.” Tovekalinidi Keliso ꞌana gaviavo, nuanuadi i na vekalieda. Taunimi ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi bega kebu i na vekaliemi. ꞌAiꞌedi bonadi ꞌwa na vetumaganediga, yami folova Yaubada faifaina ꞌana tutula kebu ꞌwa na ꞌewai ꞌwainega. Nuanuaku ꞌama tutula matatabuna ꞌwa na veluagai. Egavo Keliso yana ve i na ꞌiaweni i na damana tovekalinidi ꞌwaidie, tomotoganidi kebu i da miaveꞌitubama Yaubada taiadi. Weꞌe egavo Keliso yana ve ꞌwaideye, ꞌwaineamo i na nunagoi, taunidi i miaveꞌitubama Tamada wata Natuna taiadi. 10  Mad 10:13-14; Lom 16:17ꞌAiꞌedi aitoi i na wai ꞌwaimie nuanuana i na ve ꞌwaimie, siwe yana venina kebu Keliso yana vona baniꞌodiga, kebu ꞌwa na voneni i na wai yami vanuge, wata kebu tamu saiꞌafo ꞌwa na tolivileni. 11  1 Tim 5:22Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi i na luꞌumaꞌumaieniga, siwe ꞌasaꞌaiana ꞌakonadi ꞌana ꞌau yana folova sakoina ꞌwaineye.
Yana vona ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava.
12 Nuanuaku ꞌwaimie a na veifufu manamanawena, siwe kebu kiluma ꞌaisena ꞌwainega. A nuani tauniotogiku a na waimo a na veifufu ꞌwaimie bega matatabuda ta na sosoana ꞌaitamogana.
13 Taimi natudiavo Voke ꞌana ꞌaseta Keliso yana ꞌAilaꞌa tamu, Ioni taiadi i miamia. deꞌe bei i miamianiga, yadi vekaiwa i vetunei ꞌwaimie. Taiminidi, wata Yaubada i venuaꞌivinedi.
 
 
ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi,
Yau Ioni.

*1:1: Voke ꞌana ꞌaseta Ioni i kilukiluma tamu Keliso yana ꞌAilaꞌa ꞌwaidie.

1:10: Mad 10:13-14; Lom 16:17

1:11: 1 Tim 5:22

1:13: Voke ꞌana ꞌaseta Keliso yana ꞌAilaꞌa tamu, Ioni taiadi i miamia.