3 IONI
Ioni yana kiluma ꞌana vetonu.
Leta deꞌe ꞌana vetonu Ioni i kilumi siwe kebu ꞌana wagava i da yatoi, ꞌasaꞌaiana i vo, Yau ꞌauvea, yamu toꞌedakumeta ꞌwaikuyega.” Letanina i kilumi i nago tamu tovetumagana ꞌwaineye, ꞌana wagava Gaiasa. I kiluma i subiai yana ꞌisaveꞌavina Yaubada yana tofolovavo ꞌwaidie faifaina. Weꞌe tamu tovetumagana ꞌana wagava Diotilifi yana sauluva i awavesakoyeni. Deꞌe letanina ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Vona vekaiwa. 1:1-4
Gaiasa ꞌana subia. 1:5-8
Diotilifi ꞌana awavesako. 1:9-10
Dimitilasi ꞌana awaveꞌatumai. 1:11-12
Yana ꞌalanuai. 1:13-15
1
Fol 19:29Yau ꞌauvea, yamu toꞌedakumeta, a vekaiwa ꞌomu iaku Gaiasa ꞌwaimuye, a nuakalikaliemu mogitana. Iaku, a veveluꞌui faifaimu bega kebu tamu vita i na sousouyeni ꞌwaimuye, wata ꞌamu lautonova matatabuna ꞌatumaidi, baniꞌodi yamu folova wata yamu sauluva ꞌakonadi ꞌatumaidi Yaubada mataneye. A ꞌasetai yamu folova wata yamu sauluva ꞌatumaidi Yaubada mataneye fai edavo tovetumagana ꞌifwaidi i maia i luꞌivona ꞌwaikuye ma yamu dumwebika Yaubada yana nuanua tonovidi ꞌu vevematayakeyakedi. Valamunina faifaina a sosoana bwaikina. 1 Kol 4:14-15Nani fuedi faifaidi a sosoana, siwe ꞌaiꞌedi a na nogai natukwavo Keliso yana ꞌailaꞌa, Yaubada yana nuanua tonovidi i vevematayakeyakedi, ꞌeba sosoana bwaikaotogina ꞌwaikuye.
Gaiasa ꞌana subia.
Lom 12:13Iaku, mogitana ꞌomu ma ꞌamu vetumagana ꞌu folofolova edavo tovetumagana ꞌwaidie. Tovetumagananidi ꞌifwaidi taunidi tolauꞌage-vuvua, ꞌifwaidi ꞌu ꞌisaꞌinanadi ꞌifwaidi ꞌu bavuyedi, siwe matatabudi ꞌu ꞌiꞌisaveꞌavinidi. Fol 15:3I veifufu Keliso yana ꞌAilaꞌa ꞌwaidie yamu ꞌaivaita wata yamu nuakalikali faifaidi. I na tautauyaga, nuanuaku ꞌu na ꞌivaisedi wata ꞌadi ꞌibua ꞌu na veleveledi, nika Yaubada i na sososoana yamu folova faifaina. 7-8  Fol 20:33,35; Ibu 13:2ꞌIda Keliso yana ꞌAilaꞌa i lubwaineda tomotoganidi ta na ꞌiꞌivaisedi fai yadi ꞌatamana i ꞌiawedi i lalauꞌage-vuvua Keliso faifaina. I lalauꞌage-maimaiga, kebu tamu ꞌaivaita i da veveluagai Yaubada ꞌana tobavu ꞌwaidiega. Ta na ꞌiꞌisaveꞌavinidiga, ꞌasaꞌaiana matatabuda ta veꞌivaivaita bega Yaubada yana nuanua tonovidi valana, i na vebwaika tomotoga ꞌwaidie.
Diotilifi wata Dimitilasi faifaidi.
Mad 20:27Basenadi tamu yaku leta a kilumi tovetumaganavo taiadi ꞌwa miamianiga ꞌwaidie, siwe Diotilifi, kumanina nuanuana i na vetoꞌedakumeta ꞌwaimie, yama nuanua i vedumweꞌaiꞌaiedi. 10 Tutuyanina a na wai, yana sauluva sakoidi a na luꞌivoneyedi ꞌwaimie. I vevebonaivoyema wata i awavesakoyema, siwe wata tamu sauluva sakoiotogina i ꞌiꞌidewai. Tutuyanina Yaubada yana tofolovavo i leꞌwaleꞌwai i baibaila, wata ꞌaiꞌedi egavo nuanuadi i na luꞌumaꞌumaiedi, i tatalabodedi, weꞌe i na luꞌumaꞌumaiediga igodi nuanuana i na veugeugedi Keliso yana ꞌAilaꞌa ꞌwainega.
11 Iaku, a nuakalikaliemu, sauluva sakoidi kebu ꞌu na vetutuyamediga, nuanuaku sauluva ꞌatumaidi ꞌu na vevetutuyamedi. Egavo i vevesauluva ꞌatumaina taunidi Yaubada natunavo, weꞌe egavo i vevesauluva sakoina taunidi kebu Yaubada i da ꞌasetai mogitana.
12 Tomotoga fuedi i vo, Dimitilasi yana sauluva ꞌatumaidi.” Baniꞌodi i voneyediga vona mogitana fai yana sauluva tonovidi. ꞌIma wata baniꞌodi a awaveꞌatumaieni, ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetama avaꞌai ꞌa na voneyediga tonovidiamo a na vona.
Yana vona nuakalikali ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava.
13 Nuanuaku ꞌwaimie a na veifufu manamanawena, siwe kebu kiluma ꞌaisena ꞌwainega. 14 A nuani ꞌawaie tauniotogiku a na waimo taiadi ta na veifufu.
15 A veveluꞌui faifaimu, nuanuaku Yaubada nuanua bikadi i na velevelemu mia ꞌatumaina taiadi. Emwavo deꞌe bei yadi vekaiwa i vetunei ꞌwaimuye. Nuanuaku edavo taiadi ꞌwa miamianiga, matatabudi ꞌwaidie ꞌu na luꞌivona yaku vekaiwa.
 
 
ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi,
Yau Ioni.

1:1: Fol 19:29

1:4: 1 Kol 4:14-15

1:5: Lom 12:13

1:6: Fol 15:3

1:7-8: Fol 20:33,35; Ibu 13:2

1:9: Mad 20:27