19
Faulo i lauꞌage Efeso ꞌwaineye.
1 Kol 3:6Tutuyanina Afolosa i miamia Kolinita, Faulo ꞌawalawa Galetia wata Filigia kamwadiamo i nago Efeso i leꞌwa bei Iesu ꞌana tovetumaganavo i veluagadi. Fol 2:38, 8:15-16Faulo i velutoliedi i vo, Tutuyanina ꞌwa vetumagana Iesu ꞌwaineye, ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agemi ꞌalo kebu?” Yana velutoli i tutuli i vo, ꞌAnuꞌanununina ꞌAtumaina avaꞌai? Kebu tamu saiꞌafo ꞌa da ꞌasetaiga.” Wata Faulo i vo, Vetuma tutuyanina ꞌwa bafitaiso, aitoi yana ve ꞌwaineye ꞌwa vetumagana?” I vo, Ioni Tobafitaiso yana ve ꞌwaineye ꞌa vetumagana.” Mad 3:11Faulo i vonedi i vo, Basenadi tomotoga yadi sakona i vedumweꞌubuꞌubusedi, Ioni i bafitaisodi yadi nuavilana Yaubada ꞌwaineye ꞌana tugusa. Siwe wata Ioni i vonedi i vo, Bola tamu tomogo i mimai, taunina Iesu ꞌwa na vetumaganeni.” Faulo yana vona i nogai bega tovetumaganavonidi wata i bafitaiso Iesu ꞌana wagavayega. I ꞌaꞌavana, Faulo nimana i yatoi ꞌwaidie bega ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agedi, nika ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌalavelevelena ꞌwainega i vonavona, bonanidi basenadi kebu i da ꞌasetadiga ꞌwaidiega, wata Yaubada yana Vona i luꞌivoneyeni. Tomotoganidi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agediga matatabudi baniꞌodi 12.
Wetaꞌi ꞌaitonu nagedie Faulo i lukuluku me Diu yadi ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaineye ma yana venuafoufaꞌala tomotoga taiadi i veꞌikwayekwayega. Nuanuana bwaikina Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaideye me Diu i na ꞌaseta-ꞌatumaia wata i na vetumaganeni. Fol 19:23Siwe ꞌifwaidi nuadi i ꞌamalakibu kebu nuanuadi i na vetumagana, ꞌailaꞌa matadie i vona-awadamana Toveimea Keliso wata yana ꞌEdaꞌeda tomotoga faifaida ꞌwaidie. Faifainanina Faulo ma enavo tomotoganidi i ꞌiawedi i nagoi Tilanasa yana vanuga sikulu ꞌwaineye, bei ꞌaiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana i veve ꞌwaidie. 10 Faulo i veve malamala ꞌailuga nagedie, bega me Diu wata mali tomotoga matatabudi i miamianiga ꞌawalawa Eisia nageneye Toveimea Iesu Valana i nogai.
Sikiva natunavo igodi nuanuadi i na vona yaiaina i na ꞌawaꞌaꞌidi.
11  Fol 14:3Yaubada Faulo i ꞌivaiseni bega ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i ꞌiꞌidewadi. 12  Fol 5:15Faulo kebu yogo ꞌwainega i da ꞌiveꞌatumaiga, siwe ꞌaiꞌedi tovetumaganavo ꞌifwaidi nuanuadi i na ꞌiveꞌatumai, Faulo ꞌana kaleko i veleveledi i nunaweni bega toviga kalekonina ꞌwainega i ꞌaꞌabitonovidi i veveꞌatumai wata yaiaina i ꞌaꞌawaꞌaꞌidi.
13 Weꞌe ꞌifwaidi me Diu tokweli kebu i da vetumagana Iesu ꞌwaineye siwe taunidi yadi nuanuayega ꞌatamana fuedi ꞌwaidie i nunagoi i vonavona yaiaina i ꞌaꞌawaꞌaꞌidi. Yadi nuanua i vo, ꞌAiꞌedi Iesu ꞌana wagava ta na ꞌinanai, bonada kasikasisina.” Begaidi tomotoga yaiaina i agediga i vonevonedi i vo, Tomogonina Iesu faifaina Faulo i vevega, ꞌana wagavayega a vonemi ꞌwa ꞌawaꞌaꞌimi.” 14 Tamu me Diu yadi tovelomu ꞌadi toꞌedakumeta ꞌana wagava Sikiva natunavo matatabudi 7 wata deꞌe baniꞌodi i vonavona yaiaina i ꞌaꞌawaꞌaꞌidi. 15  Mak 1:24Siwe tutuyanina Iesu ꞌana wagava i ꞌinanai, yaiaina i vonedi i vo, Iesu a ꞌasetai wata Faulo, siwe ꞌomi egavo?” 16 Bega tomogonina yaiaina i ageiga i tovoi tomotoganidi ꞌadi 7 i ꞌiveꞌavinidi i toke i nikedi. ꞌAdi kaleko i silabulabuꞌidi bega ma ꞌadi dayaga i veꞌaladegadega konekonedi.
17 Me Diu wata mali tomotoga fuedi i miamiani Efeso, vala i nogai i veꞌalakolokololo begaidi Toveimea Iesu ꞌana wagava i veꞌililibuyeni bwaikina. 18 Iesu ꞌana tovetumaganavo fuedi i maia ediavo tovetumaganavo matadie yadi sakona ꞌwaidiega i nuaviladiga faifaidi i luꞌivona. 19  VeL 18:10-12Weꞌe ꞌifwaidi taunidi basenadi tovebalau, tokweli wata toluꞌafoꞌa, yadi yogo wata ꞌadi ꞌafoꞌa ꞌadi buki bei i kilumidiga i vaꞌaugidi ꞌatamanafouye i kabunidi. Bukinidi ꞌadi tutula i luꞌiawawadi lubulubu 50,000.* ꞌAna mogitana me Guliki yadi mani Dalakima 50,000. Dalakima ꞌaitamogana ꞌaiata ꞌaitamogana ꞌana folova ꞌana tutula. 20 Naninidi valadi tomotoga fuedi i ꞌasetai bega Iesu Valana ꞌAtumaina i vebwaika i nago mali tomotoga ꞌwaidie bega ꞌifwaidi wata i vetumagana Iesu ꞌwaineye.
Me Efeso i daba Faulo faifaina.
21  Lom 1:13ꞌAdi ꞌafoꞌa ꞌadi buki wata yadi yogo i kabunidi i ꞌaꞌavana, Faulo i nuanua nuanuana i na nago ꞌawalawa Masidonia wata Gulisi ꞌwaidiamo bega i na nago Ielusalema. Wata Faulo i vo, Ekwavo Ielusalema ꞌwaineye a na fogedi, mulieta a na nago Loma.” 22 Begaidi Faulo ꞌana toꞌaivaitavo ꞌadi wagava Timoti wata Elasitasi i vonedi i kumeta Masidonia, weꞌe taunina saiꞌafo i yogomia ꞌawalawa Eisia bola i na nago.
23 Tutuyanina ꞌwaineye tomotoga fuedi Efeso ꞌwaineye i vetumagana Iesu ꞌwaineye, faifainanina mali tomotoga i nuasako bwaikina ꞌwaidie. 24 Yadi nuasako lamuna side baniꞌodi. Efeso ꞌwaineye tamu yaubada-vekavekali ꞌana wagava Daiana tomotoga ma yadi subia i ꞌoduꞌodu ꞌwaineye bega ꞌana tosubianidi vanuga ꞌeba veluꞌui bwaikina i yogoni faifaina. Weꞌe tamu tomogo ꞌana wagava Dimitilasi siliba i dabidabidi vanuga ꞌeba veluꞌuinina ꞌana ꞌisaꞌisa baniꞌodi. Tomotoga i kimwakimwanedi ꞌwaidie i ꞌoduꞌodu bega Dimitilasi ma ꞌana toꞌaivaitavo mani bwaikina i veveluagai. 25 Tomotoga fuedi Daiana i baibaileni Iesu ꞌwaineye i vevetumagana, faifainanina toꞌidabidabi matatabudi Dimitilasi i golevaꞌaugidi i vonedi i vo, Ekwavo, ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai yada folova deꞌe ꞌwainega mani bwaikina ta veveluagai. 26  Fol 17:29Siwe kumanina Faulo yana sauluva ꞌakonadi ꞌwa ꞌiseni wata ꞌwa nogai i vonavona Daiana wata yada yaubadavo kebu yaubada mogitana fai tomotoga nimadega ta ꞌidewai. Weꞌe deꞌe bei Efeso ꞌwaineye, wata ꞌawalawa Eisia saiꞌafoga matatabuna nageneye, fuedi i veꞌawamogitana Faulo yana vona faifaina. 27 A kololo i na nunago yada folova i na ꞌivesakoi bega mani ta veveluagadiga i na ꞌailove, wata yada yaubada Daiana faifaina a kololo. Taunina me Eisia wata tomia fwayafwaya matatabudi i subisubiaiga voke yana toketokena i na mwea wata yana vanuga ꞌeba veluꞌui i na venani-ꞌavoꞌavovo.”
28 Fuedi i nogai yana vona ma yadi nuasako i vegolegole i vo, ꞌIda me Efeso yada yaubada Daiana toketokena.” 29  Fol 27:2Bega tomotoga ꞌifwaidi i nogai wata baniꞌodi i vegolegole ꞌatamananina matatabuna baniꞌodi ꞌoluga. Tomotoga matatabudi i veꞌililide i nagoi yadi ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaineye, Faulo ꞌana ꞌweabu ꞌadi ꞌailuga Masidonia ꞌwainega i ꞌiveꞌavinidi i nawedi, ꞌadi wagava Gaiasa wata Alisitako. 30 Faulo taunina nuanuana matadie i na veifufu, siwe tovetumaganavo i kololo i talabodebodeni. 31 Wata Faulo enavo ꞌifwaidi, taunidi gabemani, vala i vetunei ꞌwaineye i vo, Kebu nuanuama ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaineye ꞌu na lukuga.”
32 ꞌEba miavaꞌautanina nageneye tomotoga ꞌifwaidi i vevegolegole nani ꞌaitamogana faifaina, wata ꞌifwaidi i vevegolegole nani tulidi tulidi faifaidi, weꞌe saiꞌafo matatabudi yadi vaꞌauta lamuna kebu i da ꞌasetaiga. 33-34 Me Diu tamu tomogo ꞌana wagava Alekisana i lukakadeni i tovoi ꞌailaꞌa matadie. ꞌAilaꞌanidi i ꞌiseni i vo, Voke kumanina, taunina daba lamuna.” Tomogonina igodi i da veꞌewa matadie wata nuanuana nimanega i na talabodedi i na veꞌwada siwe tutuyanina i ꞌisaꞌinanai taunina tomogo Diu, Daiana ꞌwaineye kebu i da subisubiaga, ma yadi nuasako i vegolegole bonadi bwaikinega ꞌawasasa ꞌailuga nagedie i vo, ꞌIda me Efeso yada yaubada Daiana toketokena.”
35 Mulieta kaniselo yadi kalaka ꞌana fata ꞌailaꞌa i talabodedi bega i tovoi matadie i vo, Ekwavo me Efeso, ꞌwa veꞌwada a na vonemi. Yada ꞌatamana nageneye yada yaubada Daiana toketokena yana vanuga ꞌeba veluꞌui wata yana kileu tabu basenadi i ꞌanitaꞌia abamega ta ꞌiꞌisaveꞌavinidi. Wata tomotoga matatabudi nani deꞌe i ꞌasetai. 36 Kebu tamu aitoi ꞌana fata i na awaveꞌeveꞌeweni naninidi yada ꞌatamane i ꞌenoꞌenovi, bega ꞌasaꞌaiana ꞌwa ꞌailove, kebu ꞌwa na luꞌavoꞌavovo nagami ꞌwa na venuaꞌivina-ꞌatumai. 37 Faulo enavo kebu yada yaubada i da awavesakoyeniga wata kebu i da vainagoga yada vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwainega siwe ꞌwa ꞌiveꞌavina-maimaigidi ꞌwa miedi. 38 ꞌAiꞌedi Dimitilasi ma yana tofolovavo nuanuadi tamu tomogo i na vevitai, ꞌadi fata i na naweni ꞌeba vonayavuga ꞌwaineye bei toveimea matadie i na vonayavuga. 39 Weꞌe ꞌaiꞌedi ꞌomi kebu ma yami sosoana wata tamu nuanua ꞌwaimie, yada toveimea gabemani ꞌadi fata tomotoga matatabuda i na golevaꞌaugida, nuanuananina ta na sivetovetonovi. 40 ꞌAsiau ꞌwa daba, faifainanina voke Loma gabemani veimea vitana i na veleda. Baniꞌodi ta na veifufuyedi fai yami daba kebu lamunaga? 41 ꞌAsaꞌaiana, ꞌwa ꞌailove. ꞌWa nagoi yami vanuge.”

19:1: 1 Kol 3:6

19:2: Fol 2:38, 8:15-16

19:4: Mad 3:11

19:9: Fol 19:23

19:11: Fol 14:3

19:12: Fol 5:15

19:15: Mak 1:24

19:19: VeL 18:10-12

*19:19: ꞌAna mogitana me Guliki yadi mani Dalakima 50,000. Dalakima ꞌaitamogana ꞌaiata ꞌaitamogana ꞌana folova ꞌana tutula.

19:21: Lom 1:13

19:26: Fol 17:29

19:29: Fol 27:2