18
Faulo ma enavo i nagoi Kolinita.
Faulo i souyeni Aliofago Kaniselo ꞌwainega, mulieta Adeni i ꞌiaweni i nago ꞌatamana Kolinita. 2-3  1 Kol 4:12Tutuyanina ꞌwaineye, me Loma yadi toveimea bwaikaotogina Sisa Kaladiu i veimea me Diu matatabudi ꞌatamana Loma i na baileni, i na nagoi mali ꞌawalawa ꞌwaidie. Bega tamu Fonito tomogina ꞌana wagava Akwila ma yana vavine Filisila i tovoi i nago Kolinita. Bei Faulo i veluagadi ꞌwaidie i miamia yadi vanuge, ma fuedie ꞌaisaya bunudi i ꞌiagiagila lauꞌweta faifaidi, bega mali tomotoga i na kimwanedi. Folovanina basenadi Faulo yana folova. Me Diu yadi ꞌAiata Veawai ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidie, Faulo i lukuluku yadi ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaineye, me Diu wata Guliki taiadi i veveꞌikwayekwayega, nuanuana matatabudi i na vetumagana Iesu ꞌwaineye.
Fol 17:14-15Faulo i miamia Kolinita, nika Sailasa wata Timoti i leꞌwai Masidonia ꞌwainega. Tutuyanina ꞌwaineye Faulo ꞌiagiagila i baileni, yana tutuya matatabuna i tauyeni i lalauꞌagemo wata i veve Iesu faifaina, taunina mogitana Keliso, Yaubada ꞌana Venuaꞌivina. Fol 13:46Me Diu fuedi yana vona i vedumweꞌaiꞌaieni i vona-awadamana Faulo ꞌwaineye, bega ꞌana kaleko i sibutubutuya fwayafwaya i na ꞌanitaꞌidi matadie, yadi ꞌeba ꞌisa kebu wata bei i na lalauꞌage. Wata i vonedi i vo, ꞌOmi taunimi, yau kebu. ꞌAiꞌedi ma yami sakona ꞌwa na luku ꞌai-ꞌalaꞌalase, kebu ꞌwa na ꞌuvanikuga. ꞌAsaꞌaiana, tutuya deꞌe a na bailemi a na lalauꞌage mali tomotoga kebu Diu ꞌwaidie.”
Begaidi i tovoi i ꞌiawedi i nago Taito Iusito yana vanuge bei i miamia. Tomogonina kebu Diu, siwe Yaubada ꞌana tosubisubia, weꞌe yana vanuga, ꞌeba miavaꞌauta lilivaotogineye. ꞌEba miavaꞌautanina ꞌana toꞌedakumeta ꞌana wagava Kilisifasi ma yana ꞌailaꞌa matatabudi i vetumagana Toveimea Iesu ꞌwaineye. Wata tomotoga fuedi Kolinita ꞌwaineye Vala Iesu faifaina i nogai i vetumagana wata i bafitaiso.
9-10  1 Kol 2:3Tamu lovane ꞌAuvea i souyeni Faulo ꞌwaineye ꞌwa da vo i da ꞌenoneganega i voneni i vo, Yau ꞌamu ꞌweabu bega kebu ꞌu na kolologa tomotoga ꞌwaidie. ꞌU na veveifufu Vala ꞌAtumaina faifaina, kebu ꞌu na ꞌailove. Kebu tamu aitoi ꞌana fata i na nikemu fai fuedi ꞌatamana deꞌe ꞌwaineye yaku tomotoga.” 11 Faulo ꞌAuvea yana vona i nogai begaidi i miamia malamala ꞌaitamogana wata wetaꞌi 6, tomotoga ꞌwaidie i veve Yaubada yana Vona.
Gabemani Faulo i ꞌivaiseni.
12 Tutuyanina Galio i vetoveimea Guliki yadi ꞌawalawa ꞌwaineye, me Diu fuedi yadi nuanua ꞌaitamogana ꞌwainega i tovoi Faulo i ꞌiveꞌavini i mieni ꞌeba vonayavuga ꞌwaineye. 13 I vo, Tomogo deꞌe nuanuana i na lukakadeda bega Yaubada ta na subisubiai, siwe kebu yada sauluva baniꞌodi yada veimea i geugeudi.” 14  Fol 25:18-19Faulo igodi i da veifufu, nika Galio ma yana nuasako i veifufu-matayoꞌo me Diu ꞌwaidie. I vo, ꞌAiꞌedi Faulo saiꞌafo i da vekali wata ꞌaiꞌedi tamu yana sakona bwaikina i lubwaineni bonami a da nogai. 15 Weꞌe kebu ꞌwa da veꞌikwayekwayega me Loma yama veimea faifaidi, ꞌwa veꞌikwayekwayega-maimaiga nani siaidi faifaidi, baniꞌodi wagava, vona, wata yami veꞌetoboda-ꞌavoꞌavovo. Yau naninidi kebu ꞌadi toveimea, ꞌomi taunimi.” 16 Bega tolugaviavo i vonedi tomotoganidi i sogiedi ꞌeba vonayavuga ꞌwainega. 17 I sousouyedi nika yadi ꞌeba miavaꞌauta ꞌana toꞌedakumeta ꞌana wagava Sosideni i veluagai, i ꞌiveꞌavini bei vanuga ꞌawaneye i nikei. Galio i ꞌisedi kebu tamu saiꞌafo i da ꞌikasikasisi faifaina.
Faulo i vilai i nago Anitioki.
18 ꞌAiata fuedi nagedie Faulo i miamia Kolinita tovetumaganavo taiadi. Yana tauya ꞌwaineye enavo ꞌwaidie i ꞌalanuai, mulieta i nago ꞌatamana Senikilia. Basenadi Faulo i vonaꞌawaufaufa Yaubada ꞌwaineye tamu nani faifaina bega yana tugusa navaꞌauna kebu i na boboi baniꞌodi Diu yadi sauluva. Bei Senikilia ꞌwaineye, vonaꞌawaufaufanina ꞌana tutuya i ꞌaꞌava, begaidi navaꞌauna i boboi. Mulieta Akwila ma yana vavine Filisila taiadi i nagoi tamu waka i veluagai i nunago Silia, bei i dodoga i nagoi. 19-21  Fol 17:17; Fol 19:1; Iem 4:15Tutuyanina i luku Efeso, Faulo i nago Diu yadi ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaineye i luku taiadi i veꞌikwayekwayega. I voneni nuanuadi taiadi saiꞌafo i na yogomia siwe kebu i da nogaya. Tutuyanina i tautauya i vonedi i vo, ꞌAiꞌedi Yaubada nuanuana, a na vilaku a na mai ꞌwaimie, weꞌe ꞌaiꞌedi kebu nuanuana, kebu a na maiga.” Efeso ꞌwaineye, bei Akwila ma yana vavine i ꞌiawedi Faulo ꞌaisena i dodoga i nago Sisalia.
22 Tutuyanina i leꞌwa i laka Ielusalema tovetumaganavo i ꞌisedi wata taiadi i veifufu. ꞌAiata ꞌifwaidi i ꞌaꞌava, mulieta i ꞌiawedi i nago Anitioki. 23 Tutuyanina Anitiokiega i tauya i nago ꞌatamana fuedi ꞌwaidiamo ꞌawalawa Galetia wata Filigia nagedie. Tovetumaganavo ꞌadi ꞌailaꞌa ꞌaitamogana ꞌaitamogana i fogedi taiadi i veveifufu bega yadi vetumagana i na vetoketoke.
Faulo yana lauvivila ꞌana vetonu i velamu.
24  1 Kol 3:5Tamu tomogo Diu ꞌana wagava Afolosa, ꞌana tuvada ꞌatamana Alekisanidilia Itifita nageneye i mai Efeso bei i miamia. Tomogonina yana lauꞌage ꞌadi nogaya ꞌatumaidi wata Yaubada yana Buki i ꞌaseta-ꞌatumaia. 25  Fol 19:3Tutuyanina i miamia Itifita nageneye Ioni Tobafitaiso ifufuna i nogai wata Iesu Valana ꞌAtumaina i vetumaganeni. Ma yana toketokena wata ma yana sosoana i veveifufu Iesu faifaina wata ve tonovina ꞌwainega i veve tomotoga ꞌwaidie, siwe Ioni yana bafitaiso ꞌaisena i ꞌasetai. 26 Tamu tutuya ma yana venuafoufaꞌala i lalauꞌage me Efeso yadi ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaineye nika Akwila ma yana vavine i nogai. Bega i vagavaia i naweni yadi vanuge nani matatabuna Yaubada yana ꞌEdaꞌeda faifaina i veifufu-deweni ꞌwaineye.
27 Afolosa nuanuana i na nago me Guliki yadi ꞌawalaweye, bega tovetumaganavo Efeso ꞌwainega lubulubu i kilumi ꞌana awaveꞌatumai faifaina ediavo me Guliki ꞌwaidie, Afolosa i na ꞌisaveꞌavini faifaina. Weꞌe me Guliki fuedi basenadi Yaubada ma yana nuakalikali i ꞌivaisedi bega i vetumagana Iesu ꞌwaineye. Tutuyanina Afolosa i leꞌwa, tomotoganidi i veluagadi bega yana lauꞌage ꞌwainega yadi vetumagana i vetoketoke. 28  Fol 9:22ꞌAilaꞌa bwaikina matadie, Diu taiadi i veꞌikwayekwayega Yaubada yana Buki ꞌwainega mogitana i ve Iesu taunina Keliso, Yaubada ꞌana Venuaꞌivina, weꞌe me Diu kebu ꞌadi fata yana vona i na tutuli.

18:2-3: 1 Kol 4:12

18:5: Fol 17:14-15

18:6: Fol 13:46

18:9-10: 1 Kol 2:3

18:14: Fol 25:18-19

18:19-21: Fol 17:17; Fol 19:1; Iem 4:15

18:24: 1 Kol 3:5

18:25: Fol 19:3

18:28: Fol 9:22