9
Saulo yana nuavilana.
1-2  Fol 8:3Tutuyanina ꞌwaineye, Saulo Toveimea Iesu ꞌana tovetumaganavo i veveꞌisakololodi, nuanuana i na nikedi. I nago tovelomu bwaikina i voneni lubulubu i na kilumidi i na veleni i na nawedi Damasiko. Bei Diu yadi ꞌeba miavaꞌauta ꞌadi toꞌedakumetavo i na luꞌiawawadi i na ꞌasetai Saulo ma yana veimea bega ꞌaiꞌedi Iesu yana ꞌEdaꞌeda ꞌana tovetumaganavo i na veluagadiga, vevine wata iaveta, i na ꞌiveꞌavinidi i na miedi Ielusalema.
3-4 Faulo wata ꞌifwaidi tomotoga taiadi i nunagoi Damasiko saiꞌafoga i na leꞌwa ꞌatamananina ꞌwaineye, nika mageta abamega i kianamali Saulo i mageseni i beꞌu fwayefwayeye. Bona i nogai i vonavona ꞌwaineye i vo, Saulo, Saulo, awale vita ꞌu veleveleku a veveviga?” Fol 5:39Bonana i tutuli i vo, ꞌAuvea, ꞌomu aitoi? I vo, Yau Iesu, kumaniku vita ꞌu veleveleku. Siwe ꞌu na tovoi ꞌu na nago ꞌatamana bwaikina ꞌwaineye, bei tamu tomogo i na vonemu avaꞌai ꞌu na ꞌidewai.”
Tomotoganidi Saulo taiadi i nunagoiga, i tovi-valavalalai kebu ꞌadi fata tamu avaꞌai i na voneyeniga. Bonananina i nogai, siwe kebu tamu aitoi i da ꞌiseniga. ꞌAkonadi mageta i ꞌawaiaia i ꞌaꞌava, Saulo i tovoi i ꞌisala siwe kebu tamu avaꞌai i da ꞌiseniga, begaidi nimaneye i ꞌabi i naweni Damasiko. ꞌAiata ꞌaitonu nagedie, kebu ꞌana fata i na ꞌisa, kebu i da ꞌani wata kebu i da yemu.
10 Damasiko ꞌwaineye, tamu tovetumagana i miamia, ꞌana wagava Ananaiasi, I ꞌisaꞌisa nika ꞌAuvea i souyeni ꞌwaineye i voneni, ꞌwa da vo, baniꞌodi i da ꞌenoneganega i vo, Ananaiasi.” I vo, Yau, ꞌAuvea.” 11-12 ꞌAuvea i voneni i vo, ꞌU na tovoi ꞌu na nago ꞌeda ꞌana wagava ꞌEda Tonovina ꞌwaineamo, Iudasa yana vanuge ꞌu na velutoli Saulo ꞌatamana Tasisu ꞌwainega faifaina. Vanuganina ꞌwaineye Saulo i veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye ꞌakonadi i ꞌisemu ꞌwa da vo i da ꞌenoneganega, ꞌu luku ꞌwaineye, nimamu ꞌu yatodi ꞌwaineye bega i na ꞌisadewa.” 13 Siwe Ananaiasi ꞌAuvea yana vona i tutuli i vo, Tomotoga fuedi i luꞌivona ꞌwaikuye tomogonina faifaina, yamu tomotoga Ielusalema ꞌwaineye i nikenikedi. 14 ꞌAkonadi tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo veimea i veleni i mai Damasiko bega fuedi i subisubiamuga i na ꞌiveꞌavinidi.” 15  Fol 25:23; Lom 1:5ꞌAuvea Ananaiasi i voneni i vo, ꞌAsaꞌaiana, ꞌu na nago fai ꞌakonadi a venuaꞌivineni yaku tofolova. Faifaiku i na luluꞌivona me Diu wata mali tomotoga kebu Diu yadi kini taiadi ꞌwaidie. 16  2 Kol 11:23-28Wata yau a na veni veviga bwaikina i na veluagai faifaiku.”
17 ꞌAuvea yana vona i ꞌaꞌavana, Ananaiasi i tovoi i nago Iudasa yana vanuge, i luku Saulo i ꞌabitonovi i voneni i vo, Taiku Saulo, ꞌAuvea i vetuneku. Taunina Iesu kumanina ꞌu ꞌiseni ꞌedeye tutuyanina ꞌu mimai side bei. I vetuneku bega ꞌu na ꞌisa-vaitugana wata ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i na agemu.” 18-19 I vonaꞌaꞌavana tamu nani matanega i ꞌanitaꞌia baniꞌodi igana kwanavidi nika i ꞌisadewa. I tovoi i bafitaiso wata i ꞌani, nika yana faꞌalina i veluagai.
Saulo i lauꞌage Damasiko ꞌwaineye.
Saulo i yogomia tovetumaganavo taiadi Damasiko ꞌwaineye. 20 Bei tonovina i nago Diu yadi ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaidie i lauꞌage Iesu faifaina i vo, Taunina Yaubada Natuna.” 21  Fol 9:1,2Fuedi i nogai nuadi i voganidi ꞌaiseꞌavadi i vona i vo, Voke kumanina tomogonina Iesu ꞌana tovetumaganavo i luluvewafadi Ielusalema ꞌwaineye wata i mai side bei igodi tovetumaganavo i da ꞌiveꞌavinidi i da nawedi tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo ꞌwaidie.”
22  Fol 17:3; 18:28Saulo yana lauꞌage i vevetoketoke i kiavemageta Iesu mogitana Yaubada ꞌana Venuaꞌivina, begaidi me Diu i miamianiga Damasiko ꞌwaineye kebu ꞌadi fata bonana i na tutuli.
23  Fol 23:12ꞌAiata fuedi i ꞌaꞌava, mulieta me Diu i vaꞌauta i veifufu-giva baniꞌodi i na munega Saulo i na nikei i na wafa. 24 ꞌAtamananina matatabuna kalikalina, kalinina i didigi i laka manamanawena bega toveifufunidi ꞌawa i tovibodadi igodi nuanuadi Saulo i na ꞌiveꞌavini, siwe tamu tomogo i luꞌivona ꞌwaineye. 25 Begaidi tamu lovana Saulo yana tovetutuyamavo i naweni i laka kali tabwaneye walisava faꞌalina ꞌwaineye i dodogi, i siobuyeni kalimulie i dega.
Saulo Ielusalema nageneye.
26 Tutuyanina Saulo Damasiko i ꞌiaweni i nago Ielusalema nuanuana bei tovetumaganavo ma fuedie i na folofolova siwe i kololoyeni i vo ꞌako, Kebu tonuavilanaga.” 27  Fol 9:4Mulieta tamu tovetumagana ꞌana wagava Banabasa i mai Saulo i ꞌivaiseni i ꞌedakumeseni i naweni tomataꞌaulelevo ꞌwaidie. I veifufu ꞌwaidie i vo, Deꞌe iada, ꞌAuvea i ꞌiseni Damasiko ꞌana ꞌedeye wata i veifufu ꞌwaineye. Mulieta i luku Damasiko nageneye ma yana venuafoufaꞌala i lauꞌage Iesu faifaina.” 28 Tomataꞌaulelevo i veꞌawamogitana bega taiadi i miamiani, wata ma fuedie Ielusalema matatabuna ꞌwaineye i lalauꞌage Toveimea Iesu faifaina, ma yana toketokena kebu i da kolologa. 29 Wata i nago Diu ꞌifwaidi bonadi Guliki ꞌwaidie, taiadi i veꞌikwayekwayega, siwe igodi i da luvewafai. 30 Tutuyanina tovetumaganavo i ꞌasetai, i vagavaia i obuyeni ꞌatamana Sisalia ꞌwaineye, bega i vetunei i nago Tasisu ꞌana tuvadeye.
31 Tutuyanina i ꞌiawedi, Iesu ꞌana tovetumaganavo i miamiani ꞌawalawa Iudia, Galili wata Samelia yadi mia i veꞌatumai, kololo wata venuafouviga kebu. ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌaivaita ꞌwainega i vetoketoke wata i tovoi faꞌalina, wata ꞌadi ꞌailaꞌa i vebwaika, matatabudi Toveimea Iesu i veꞌililibuyeni.
Fita tomogo bwalobwalokona i ꞌiveꞌatumaia.
32 Fita ꞌatamana fuedi ꞌwaidie i folova-vuvua, wata tamu ꞌaiata i nago ꞌatamana Lida, Yaubada yana tomotoga i na fogedi. 33 Bei tamu tomogo bwalobwalokona i veluagai ꞌana wagava Inia malamala 8 ꞌivie i ꞌenoꞌenovamo kebu ꞌana fata i na yaba. 34  Ion 5:8,9Fita i voneni i vo, Inia, Iesu Keliso i na ꞌiveꞌatumaimu. ꞌU tovoi, ꞌamu ꞌivi ꞌu nunumi.” Fita i vonaꞌaꞌava, Inia i tovoi-matayoꞌo. 35 Tomotoga Lida wata Seloni laubeꞌuna ꞌwaidie i miamiani, i ꞌiseni bega fuedi i nuaviladi ꞌAuvea ꞌwaineye.
Vavine wafawafadi Fita i sivetovoidi.
36 Weꞌe ꞌatamana Iofa nageneye tamu vavine i miamia, ꞌadi wagava Tabida, taunidi tovetumagana. ꞌAdi wagavanina ꞌana saivila Guliki bonadiega Dokasa. Vavine deꞌe yadi sauluva wata yadi folova ꞌatumaidi, wekowekoma i nunuakalikaliedi. 37 Tutuyanina ꞌwaineye viga i veluagai i wafa. Vanuganina ꞌwaineye i wafaga, ꞌetotubwatubwana, tutudaba ꞌifwaidi dibuneye, ꞌifwaidi tabwaneye bega ediavo tomogodi i lekoai, mulieta i yatodi tamu tutudaba ꞌwaineye vanuga tabwaneye. 38 Iofa kebu ꞌaniꞌiega Lida ꞌwainega bega tutuyanina tovetumaganavo i nogai Fita i miamia Lida, tomotoga ꞌadi ꞌailuga i vetunedi Fita i na voneni nuanuadi i na lilide i na mai Iofa. 39  Mak 5:38-41Fita tomotoga ꞌadi ꞌailuga i nogayedi i tovoi ma fuedie i nagoi. Tutuyanina i leꞌwai i lakaveni tutudaba ꞌwaineye vanuga tabwaneye. ꞌWabuꞌwabulavo fuedi Dokasa tomogodi i tovififineni i vevemogai, weꞌe talauma siaidi wata bwaikidi ma yawaidie i ꞌidewadiga Fita i veni. 40 Fita i talabodedi i souyedi, i ꞌodu i veluꞌui, mulieta i sivilai tomogodi ꞌwaineye i vona i vo, Tabida, ꞌwa tovoi.” I ꞌisala Fita i ꞌiseni i tovoi i miabui. 41 Fita nimana i ꞌotoi i sivetovoiotogidi. I ꞌaꞌavana, tovetumaganavo wata ꞌwabuꞌwabulavo taiadi i goledi i luku i vedi vavine ꞌakonadi i yawasa. 42 Matatabudi Iofa nageneye valadi i nogai, bega fuedi i vetumagana ꞌAuvea ꞌwaineye. 43 ꞌAiata fuedi nagedie Fita i miamia Iofa, Saimoni ꞌaisaya bunudi ꞌadi toꞌidewadewa, yana vanuge.

9:1-2: Fol 8:3

9:5: Fol 5:39

9:15: Fol 25:23; Lom 1:5

9:16: 2 Kol 11:23-28

9:21: Fol 9:1,2

9:22: Fol 17:3; 18:28

9:23: Fol 23:12

9:27: Fol 9:4

9:34: Ion 5:8,9

9:39: Mak 5:38-41