17
Faulo ma enavo i nagoi Tesalonaika.
1 Tes 2:1-2Faulo ma enavo Filifaiega i tauya i nagoi ꞌatamana ꞌailuga ꞌwaidiamo, Amififoli wata Afolonia, mulieta i leꞌwai Tesalonaika, avaꞌaibe bei Diu yadi ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaineye. Luk 24:26-27; Fol 9:22Yana sauluvanina baniꞌodi Faulo i nago ꞌeba miavaꞌautanina ꞌwaineye, wata bei ꞌAiata Veawai ꞌaitonu ꞌwaidie tomotoga taiadi i veꞌikwayekwayega Yaubada yana Buki ꞌwainega. I kiavemageta wata i veve Iesu Keliso faifaina veviga i veluagaiga i lubwaineni, siwe mulieta i tovoi-vaitugana wafayega. Wata Faulo i vonedi i vo, Tomogonina Iesu kumanina a luluꞌivoneyeniga ꞌwaimie, taunina Keliso Yaubada ꞌana Venuaꞌivina.” Tomotoga ꞌifwaidi yana veifufu faifaina i veꞌawamogitana bega Faulo wata Sailasa ꞌadi ꞌailaꞌa ꞌwaineye i luku. Tovetumaganavonidi me Guliki fuedi Yaubada ꞌana tosubisubia, ꞌifwaidi vevine ꞌadi wagava bwaikidi, wata ꞌifwaidi me Diu.
Tutuyanina me Diu i ꞌiseni tomotoga fuedi Faulo yana vona i vetumaganedi i veꞌunumagigiedi, faifainanina Diunidi i nagoi ꞌatamanafouye toveyaba-ꞌavoꞌavovo i goledi i veifufu taiadi. I ꞌaꞌava mulieta i nagoi ꞌadi ꞌailaꞌa i laugogona bega i daba i maia ꞌatamana matatabuna i veadagi nuanuadi Faulo wata Sailasa i na ꞌiveꞌavinidi i na miedi ꞌailaꞌa bwaikina matadie i na nikedi. Yadi nuanua i vo ꞌako, Daisoni yana vanuge i miamiani,” bega i nagoi vanuganina ꞌwaineye, saiboda i tutuwealidi siwe Faulo ma iana kebu i da veluagadiga. Fol 16:20Fai kebu i da veluagadiga, Daisoni wata ꞌifwaidi tovetumaganavo i ꞌiveꞌavinidi i yoꞌedi i nawedi ꞌatamana ꞌana toveimeavo ꞌwaidie ma yadi vegolegole i vo, Faulo ma enavo toꞌivesako ꞌawalawa matatabuna ꞌwaidie wata i maia yada ꞌatamane i vevesauluva-sakoina. Luk 23:2Tomotoganidi Daisoni ꞌana wakawaka. ꞌIda me Loma yada veimea, yada kini ꞌaitamogana Sisa ta veveꞌililibuyeni, siwe tomotoganidi yada veimea i geugeuya i vonavona tamu kini ta na subisubiai ꞌana wagava Iesu.” Vonanina faifaina toveimeavo wata ꞌailaꞌa bwaikina ma yadi kamogala i toke i vegolegole. Gabemani Daisoni ma enavo ꞌwaidiega mani i ꞌewai, igodi yadi sakona tutulina, mulieta i vonedi i nagoi.
Faulo ma enavo igodi i da nikedi Belia ꞌwaineye.
10 Iesu ꞌana tovetumaganavo ꞌatamananina ꞌwaineye i kololo Faulo wata Sailasa faifaidi, bega lovane i vetunedi i nagoi Belia. Tutuyanina i leꞌwai i nagoi Diu yadi ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaineye bei i veifufu tomotoga ꞌwaidie. 11  Ion 5:39Me Belia nuadi ꞌanibwekabwekadi kebu baniꞌodi me Tesalonaika. Ma yadi sosoana Faulo yana vona i nogai bega nuadi i magetadi. ꞌAiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana Yaubada yana Buki i luluꞌiawawa nuanuadi i na ꞌasetai Faulo i vona mogitana ꞌalo kebu. 12  Fol 17:4Me Diu fuedi Faulo yana vona i vetumaganeni, ꞌifwaidi me Guliki iaveta wata ꞌifwaidi vevine Guliki ꞌadi wagava bwaikidi.
13  Fol 14:19Tutuyanina me Diu i miamianiga Tesalonaika vala i nogai Faulo Yaubada yana Vona i luluꞌageyeni Belia ꞌwaineye, i maia i veifufu tomotoga ꞌwaidie nuadi i ꞌanidi i vo, Faulo i vevekaliemi,” bega ma yadi nuasako ma fuedie nuanuadi Faulo i na nikei. 14 Tutuyanina tovetumaganavo yadi nuanua i ꞌasetai, Faulo i voneni bega tomotoga ꞌifwaidi taiadi i nagoi balebaleye, weꞌe Sailasa wata Timoti i miamiani Belia. 15 Tomotoganidi Faulo taiadi i obuga balebaleye ma fuedie i dodoga i nagoi ꞌatamana Adeni bei Faulo i valovei. Mulieta bega i viladi i nagoi Belia Faulo yana vona i luꞌivoneyeni Sailasa wata Timoti ꞌwaidie nuanuana i na yogo-matayoꞌo i lulukamasedi Adeni.
Faulo i ve Adeni ꞌwaineye.
16 Tutuyanina Faulo i lulukamasedi Sailasa wata Timoti, yana yaba ꞌwaineye kumaea fuedi i ꞌisedi me Adeni i ꞌidewadi, i nuavita tomotoganidi faifaidi fai ma yadi subia ꞌwaidie i ꞌoduꞌodu. 17 Faifainanina ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaineye me Diu taiadi i veꞌikwayekwayega wata mali tomotoga taunidi kebu Diu Yaubada ꞌana tosubisubia. Wata ꞌaiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌatamanafouye, toyaba taiadi i veveꞌikwayekwayega. 18 ꞌIfwaidi toꞌaseta i nagoi Faulo taiadi i veifufu, toꞌasetanidi ꞌadi ꞌailaꞌa ꞌailuga i goledi Efikuliani wata Sitoika. ꞌIfwaidi i vo, Faulo nuana i lugaugauya kebu i da nuanua mulieta i da vonavona,” weꞌe ꞌifwaidi i vo, Voke i vonavona mali tomotoga yadi yaubadavo faifaidi.” Tomotoganidi i vonaga fai Faulo i lalauꞌage Iesu faifaina wata tovi-vaitugana wafayega faifaina.
19-21 Me Adeni wata ꞌadi wakawaka yadi nuanua bwaikina tutuya matatabuna nani ꞌivauꞌavadi i na veveifufuyedi wata i na noganogaidi. Begaidi Faulo i naweni Aliofago Kaniselo ꞌwaidie i voneni i vo, Nuanuama ꞌa na ꞌasetai yamu ve ꞌivauna wata avaꞌai ꞌu vonevoneyeni. Yamu ve ꞌifwaidi ꞌa bavuyedi wata nuama i voganidi. ꞌAdi nuanua ꞌwaimeye ꞌu na kiavemagetadi.”
22 Faulo i tovoi Aliofago Kaniselo matadie i vo, ꞌOmi tomotoga Adeni, a ꞌisemi nuanuami bwaikina ꞌwa na vetotafalolo yami yaubadavo ꞌwaidie. 23 A yabayaba yami ꞌatamane a ꞌisedi yami ꞌeba ꞌodu ꞌaitamogana ꞌaitamogana, wata tamu ꞌeba velomu a veluagai. ꞌEba velomunina ꞌwaineye kiluma a ꞌiseni ꞌana nogaya side baniꞌodi.
TAMU YAUBADA KEBU ꞌA DA ꞌASETAIGA FAIFAINA.
Yaubadanina ꞌwa subisubiaiga siwe ꞌwa bavuyeni, kumanina a luluꞌageyeni ꞌwaimie. 24  Fol 7:48Yaubadanina fwayafwaya wata nani matatabuna nageneye i ꞌenoꞌenoviga i ꞌidewadi, abama wata fwayafwaya ꞌadi Toveimea. Weꞌe tomotoga vanuga ꞌeba veluꞌui nimadiega i yogoni kebu yana ꞌeba miaga. 25 Tomotoga kebu ꞌada fata tamu avaꞌai ta na ꞌidewai ta na veleni, fai nani matatabuna nimanega i souyedi wata yawaida lamuna. 26  Nag 10:32, 11:9Nagami Yaubada tamu tomogo ꞌana wagava Adama i ꞌidewai, mulieta tomia fwayafwaya fuedi i souyedi ꞌwainega, wata i luveyavulidi fwayafwaya matatabuna ꞌwaineye i miamiani. Bola tomotoga kebu i da ꞌidewadiga, nagami ꞌailaꞌa ꞌaitamogana ꞌaitamogana yadi ꞌeba mia wata yadi tutuya i yatodi. 27  Ais 55:6Yaubada tomotoga i ꞌidewadi i na lualeni, wata ꞌaiꞌedi i na vo, ꞌA na veluagai,” i na ꞌabitufa voke i na veluagai. Siwe Yaubada kebu ꞌaniꞌiega, lilivadeye. 28 Basenadi tamu tomogo vonanina faifaina i veifufu i vo,
Fai yawaida i veleveleda ta fetofeto wata ta miamiani lilivaneye.”
Wata vonanina faifaina yami lei i kilumi i vo,
ꞌIda wata natunavo.”
29  Nag 1:27; Fol 19:26Fai ꞌida Yaubada natunavo, kebu ta na vo ꞌako, Yaubada baniꞌodi kumaea todabi ma yana ꞌaseta ꞌana kilukiluma kileu, siliba, ꞌalo golida ꞌwaidiega.” 30 Basenadi Yaubada kebu i da luvematavulogimi fai yami bavu ꞌwainega kumaea ꞌwa dabidabidi ꞌwaidie ꞌwa ꞌoduꞌodu, siwe ꞌasiau i veimea tomotoga matatabuna i na nuaviladi yadi sauluva sakoidi ꞌwaidiega. 31  Ion 5:22; Fol 10:42Fai ꞌakonadi tamu ꞌaiata Yaubada i venuaꞌivineni tomia fwayafwaya matatabuda ta na vonayavuga mataneye i na veimeyeda faifaina. Weꞌe yana veimeanina tamu tomogo ꞌakonadi i venuaꞌivineni ꞌwainega i na mai, wata yana veimea tonovina fai yada sauluva i ꞌaseta-dewadi. ꞌAkonadi i veda baniꞌodi i na ꞌidewai fai tomogonina Iesu i sivetovoi-vaitugani wafayega.”
32 Tutuyanina tomotoga i nogai Faulo i vonavona tovi-vaitugana wafayega faifaina, ꞌifwaidi i sidibidibieni, weꞌe ꞌifwaidi i vo, Tamu tutuya ꞌima nuanuama wata ꞌu na veveifufuyeni ꞌwaimeye.” 33 Mulieta Faulo ꞌeba miavaꞌauta i ꞌiaweni. 34 Tomotoga ꞌifwaidi i vetumaganeni i nagoi Faulo ꞌwaineye. Tomotoganidi ꞌwaidiega tamu tomogo Aliofago yadi kaniselo ꞌwainega ꞌana wagava Daionosiasi, wata tamu vavine ꞌadi wagava Damali.

17:1: 1 Tes 2:1-2

17:2: Luk 24:26-27; Fol 9:22

17:6: Fol 16:20

17:7: Luk 23:2

17:11: Ion 5:39

17:12: Fol 17:4

17:13: Fol 14:19

17:24: Fol 7:48

17:26: Nag 10:32, 11:9

17:27: Ais 55:6

17:29: Nag 1:27; Fol 19:26

17:31: Ion 5:22; Fol 10:42