23
Iesu i vonayavuga Failato mataneye.
Me Diu yadi Kaniselovo i veifufuꞌaꞌava, matatabudi i tovoi Iesu i vagavaia i naweni me Loma yadi toveimea ꞌwaineye, ꞌana wagava Failato. Luk 20:20-26Bei i luꞌivona-vekavekali Iesu faifaina i vo, Tomogo deꞌe ꞌa ꞌiseni tomotoga i lukakadedi nuanuana ma enavo ꞌomi me Loma taiadi ꞌwa na vetalaga, wata i talabodebodedi i vo, Kebu ꞌwa na takesi me Loma gabemani ꞌwaidie,” wata i vo, Yau Keliso, yami Kini.” Failato yadi vonanina i nogai bega Iesu i velutolieni i vo, ꞌOmu me Diu yadi Kini?” Iesu i vo, ꞌU vonaga, ꞌasaꞌaiana baniꞌodi.” Mulieta Failato i vona tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo wata ꞌailaꞌa ꞌwaidie i vo, Tomogo deꞌe kebu tamu yana sakona a da veluagai bega a na veimea i na wafa.” Nika i kwayega-ꞌafoꞌafo i vo, Tomotoga i lulukakadedi vetalaga faifaina. Yana ve i velamu Galili ꞌwaineye, bega i nago ꞌawalawa matatabuna ꞌwaidie Iudia nageneye, wata ꞌasiau deꞌe i mai Ielusalema.”
Iesu i nago Kini Elodi ꞌwaineye.
Tutuyanina Failato i nogai Iesu yana folova i velamu Galili ꞌwaineye begaidi i velutoliedi i vo, Tomogo deꞌe Galiliega i maiga?” Tutuyanina ꞌwaineye Galili ꞌana toveimea i miamia Ielusalema ꞌana wagava Kini Elodi begaidi i vonedi Iesu i na naweni ꞌwaineye. Luk 9:9Tutuyanina Iesu i leꞌweni Elodi ꞌwaineye i sosoana bwaikina fai valaꞌavana i noganogaimo weꞌe kebu tamu tutuya i da ꞌiseniga. Wata i nuanua i vo, Tamu tutuya Iesu ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i na ꞌidewai matakuye a na ꞌiseni.” Begaidi Elodi velutoli fuedi Iesu i veleni, siwe velutolinidi kebu tamu Iesu i da tutulidiga. 10 Wata tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo veꞌetoboda ꞌadi tovevo taiadi i tovotovoiga Elodi mataneye bonadi bwaikinega i luꞌivona-vekavekali Iesu faifaina. 11 Elodi ma yana tolugaviavo Iesu i sidibidibieni wata i yagaia, mulieta toveimea ꞌadi vaigavuyega i ꞌivivigavuya wata i vevilai i nago Failato ꞌwaineye. 12 Basenadi Elodi wata Failato ma yadi nuasako ma iana i veꞌidiꞌidi, siwe tutuyanina deꞌe ꞌwaineye i veiana.
Failato i veimea Iesu i na wafa.
13-14 Failato i vona tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo, tomotoga ꞌadi toꞌedakumetavo, wata ꞌailaꞌa i maia ꞌwaineye, i vonedi i vo, Tomogo deꞌe ꞌwa mieni ꞌwaikuye ꞌwa vonaga ꞌwa vo, Tomotoga i vevekaliedi.” Igodi yana sakonanidi ꞌwa luꞌivoneyediga ꞌwaikuye faifaidi a velutolieni matamie siwe kebu tamu yana sakona a da veluagai. 15 Wata baniꞌodi kebu tamu yana sakona Elodi i da veluagai begaidi i vevilai i mai ꞌwaikuye. Fai kebu tamu yana sakona bwaikina, begaidi kebu i da lubwaineni i na wafa. 16 ꞌAsaꞌaiana a na veimea i na fiagiamo i na ꞌaꞌava a na ꞌetoyavuya.”
[ 17 Malamala ꞌaitamogana ꞌaitamogana me Diu i sakasakali Uviꞌagalatagona faifaina. Tutuyanina ꞌwaidie me Diu fuedi tamu iadi yogoyogonina i vevenuaꞌivineni bega gabemani i ꞌeꞌetoyavuya vanuga ꞌeba yogona ꞌwainega.] 18 Faifainanina ꞌailaꞌa bonadi bwaikinega i vegolegole i vo, Iesu ꞌwa na luvewafai, weꞌe Balaba ꞌwa na ꞌetoyavuya.” 19 Balabanina basenadi ma enavo Loma gabemani taiadi i vetalaga Balaba tamu tomogo i luvewafai.
20 Failato nuanuana Iesu i na ꞌetoyavuya begaidi i kwayega ꞌwaidie. 21 Siwe tomotoga i kwayega-ꞌafoꞌafo i vo, ꞌU tutufwaseni, ꞌU tutufwaseni ꞌai lagalagana ꞌwaineye.” 22 Wata Failato yana vona ꞌana vetonu tomotoga i vonedi i vo, Avaꞌai yana sakonaga? I na wafaga kebu i da lubwaineni fai kebu tamu yana sakona a da veluagai. A na veimea i na nikeimo mulieta a na ꞌetoyavuya.” 23 Nika i toke i vegolegole bonadi taꞌebeiotoga i vo, ꞌU tutufwaseni. ꞌU tutufwaseni ꞌai lagalagana ꞌwaineye.” Nika yadi vona i tokega, Failato i veꞌwada. 24 Bega avaꞌai tomotoga yadi nuanua, Failato Iesu i tauyeni i na wafa. 25 Weꞌe tomogonina tomotoga nuanuadi i na ꞌetoyavuyaga vanuga ꞌeba yogona ꞌwainega, Failato i ꞌetoyavuya. Kumanina basenadi vetalaga ꞌwaineye tamu tomogo i luvewafai, maꞌitufa Iesu i ꞌaniveleneni ꞌwaidie bega avaꞌai nuanuadi, i na ꞌidewai ꞌwaineye.
Iesu ꞌana tutufwatagi.
26 Bega tomotoga Iesu i ꞌewai i na naweni i na tutufwaseni. I nunagoi ꞌedeye tamu tomogo Sailini ꞌana wagava Saimoni i veluagai, kwedayega i tauya i mimai Ielusalema. Tolugaviavo tomogonina i lukakadeni Iesu ꞌana ꞌai lagalagana i vevai, Iesu mulineye i nago.
27 Wata tomotoga fuedi i yogoꞌwaili, tomotoganidi ꞌwaidiega ꞌifwaidi vevine i vevemogai Iesu faifaina. 28 Iesu i sivilai i ꞌisedi i vonedi i vo, Me Ielusalema vevine, kebu ꞌwa na vevemogai faifaiku. I lubwainemi taunimi faifaimi ꞌwa na vevemogai wata natumiavo faifaidi. 29 ꞌAwaie tomotoga i na vo, Egavo kakalidi, kumanidiavo kebu i da venatuna wata i da vesusuga, ꞌeba sosoana ꞌwaidie fai vita saiꞌafo bwaikina i na veluagai, weꞌe egavo ma natudiavo vita bwaikaotogina i na veluagai.” 30  Ose 10:8; Ve 6:16Wata tutuyanina ꞌwaineye tomotoga i na vona ꞌoya ꞌwaidie i na vo, ꞌWa ꞌanibai-matayoꞌomi ꞌwa tavunima nika kebu a na veveviga.” 31 Yau ꞌwa na nike-maimaigiku, weꞌe ꞌomi mogitana bola i na nikemi vita bwaikina ꞌwa na veluagai.”
32 Wata tolugaviavo tosakona ꞌadi ꞌailuga Iesu taiadi i nawedi bega i na yatodi wafa ꞌwaineye. 33 Tutuyanina i leꞌwai tamu ꞌawalawa ꞌana wagava ꞌUnuꞌunu Luluꞌava ꞌwaineye, bei Iesu i tutufwaseni ꞌai lagalagana ꞌwaineye. Wata tosakona ꞌadi ꞌailuga i tutufwasedi ꞌai lagalagana ꞌwaidie, tamu Iesu ꞌana ꞌatagiega, tamu ꞌana wamayega. 34  Same 22:18; Mad 5:44Mulieta Iesu i veluꞌui i vo, Tamaku, tomotoganidi deꞌe yadi sakona ꞌu na nuatavunidi, avaꞌai i ꞌiꞌidewai ꞌwaikuye kebu i da ꞌasetaiga fai i bavu.” Tolugaviavo nuanuadi Iesu ꞌana kaleko i na veusedi begaidi tamu ꞌwava i ꞌwaveni baniꞌodi kate. ꞌAiꞌedi aitoi i na kumetaga, avaꞌai kalekoga nuanuana i na ꞌewai. 35  Same 22:7-8Tomotoga fuedi i tovoi Iesu i ꞌiseꞌiseni wata me Diu yadi toꞌedakumetavo i sidibidibieni i vo, Tomotoga ꞌifwaidi i ꞌitaꞌitaꞌiedi, ꞌaiꞌedi mogitana Keliso, Yaubada ꞌana Venuaꞌivina, i lubwaineni taunina i na ꞌitaꞌitaꞌieni.”
36  Same 69:21Wata baniꞌodi tolugaviavo i sidibidibieni oine yuyuna i mieni Iesu mataneye i ꞌiyoyoeni. 37 Wata i vo, ꞌAiꞌedi ꞌomu me Diu yadi Kini, taunimu ꞌu na ꞌitaꞌitaꞌiemu, ꞌu na obuma ꞌai lagalagana ꞌwainega.” 38 Deꞌe vonanina i kilumi ꞌai lagalagana tabwaneye i vo, TOMOGO DEꞌE ME DIU YADI KINI.”
Tamu tosakona i nuavilai.
39 Tamu tosakona ꞌai lagalagana ꞌwaineye Iesu i yagaia i vo, ꞌOmu ꞌwa da vo kebu Keliso. Taunimu ꞌu na ꞌitaꞌitaꞌiemu, wata ꞌima ꞌu na ꞌitaꞌitaꞌiema.” 40 Weꞌe iana tamu tosakona i talaboda i vo, Awale? Saiꞌafoga ꞌada ꞌaitonu ta na wafa. I lubwaineni Yaubada ꞌu da veꞌililibuyeni. 41 ꞌAda ꞌailuga i lubwaineda ta na wafa yada sakona ꞌadi tutula, weꞌe Iesu kebu tamu yana sakonaga.” 42 Wata i vona Iesu ꞌwaineye i vo, Iesu, tutuyanina ꞌu na ve-Kini ma yamu veimea ꞌu na mai, ꞌu da nuaniku.” 43 Nika Iesu i voneni i vo, A vona mogitana ꞌwaimuye, ꞌasiau ꞌada ꞌailuga ta na luku Faladaisi, ꞌeba mia ꞌatumaina wata sosoana-vagata ꞌwaineye.”
Iesu i wafa.
44  Luk 18:31; Emo 8:9ꞌAiata ꞌana utukamwana ꞌwaineye inala yana mageta i ꞌailove fwayafwaya matatabuna i dudubali, mulieta lavilavie baniꞌodi 3 kiloki i magetai. 45  Ibu 9:2-3,6-8Vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye tamu kaleko bwaikina bega Yaubada yana tutudaba tabutabuotogina i sisibodeni. Tutuyanina ꞌwaineye kalekonina i ꞌanilabuꞌalugedi nika baniꞌodi i sibaleni ꞌeba luku Yaubada ꞌwaineye. 46  Same 31:5Iesu bonana bwaikinega i vegole i vo, Tamaku, ꞌAnuꞌanunuku a tauyeni ꞌwaimuye.” I vonaꞌaꞌava nika yawaina i ꞌawatagoni. 47 Tolugaviavo ꞌadi toꞌedakumeta i ꞌiseni Iesu yana wafa begaidi Yaubada i subiai i vo, Vona mogitana, tomogo ꞌatumaina.”
48 Tomotoganidi i maiaga Iesu ꞌana tutufwatagi ꞌwaineye, i ꞌiseni yana wafa i viladi i nagoi yadi vanuge ma yadi nuavita bwaikina. 49 Weꞌe tomotoganidi Iesu enavo, ꞌifwaidi vevine taiadi basenadi Iesu i yogoꞌwaili i maiaga Galili ꞌwainega, ꞌaniꞌieyega i tovotovoi i ꞌiꞌisanago.
Iesu i veꞌufai.
50-51 Ielusalema ꞌwaineye tamu tomogo i miamia ꞌana wagava Iosefa, ꞌana tuvada Alimadia, ꞌawalawa Iudia nageneye. Taunina tomogo ꞌatumaina yana sauluva tonovidi wata i lulukamata Yaubada yana veimea yana mai fwayefwayeye faifaina. Iosefanina tamu me Diu yadi Kaniselo siwe tutuyanina kaniselonidi i veimea Iesu i na wafa, yadi nuanua kebu i da awaveꞌatumaieni. 52 Tutuyanina Iosefa i ꞌasetai Iesu i wafa i nago Failato ꞌwaineye i veluꞌui i vo, Nuanuaku Iesu tomogona a na taꞌia a na veꞌufai.” 53 Failato i tauyeni bega i nago Iesu tomogona i taꞌia i fania kaleko ꞌavuꞌavunega. Mulieta i nago i silukuveni taumata ꞌivauna ꞌwaineye. Taumatanina basenadi i alai matumatu ꞌwaineye, kebu tamu aitoi bei i da veꞌufai. 54 Iesu i veꞌufaiga Falaidei lavilavie, me Diu yadi ꞌAiata Veawai saiꞌafoga i na velamu.
55 Vevinenidi Iesu i yogoꞌwaili i maiaga Galiliega Iosefa taiadi i nagoi taumaseye, i ꞌiseni Iesu ꞌana veꞌufa. 56 Vevinenidi i viladi i nagoi yadi vanuge bunama magaidi ꞌatumaidi i ꞌidewadewadi Iesu tomogona ꞌana veꞌufa-ꞌatumai faifaina. Tutuyanina i ꞌidewadewaꞌaꞌava, nika inala i simwanuya yadi ꞌAiata Veawai i velamu, bega i veawai me Diu yadi veimea baniꞌodi.

23:2: Luk 20:20-26

23:8: Luk 9:9

23:30: Ose 10:8; Ve 6:16

23:34: Same 22:18; Mad 5:44

23:35: Same 22:7-8

23:36: Same 69:21

23:44: Luk 18:31; Emo 8:9

23:45: Ibu 9:2-3,6-8

23:46: Same 31:5