6
Yogoyogonanidi 7 i kiadabadi.
Ve 5:1Leinidi i ꞌaꞌava mulieta Yaubada yana Sifi Siaina a ꞌiseni yogoyogonanidi ꞌwaidiega tamu i kiadabai nika nani ma yawaidi toketokedi 4 tamu iadi bonana a nogai. Bonananina bwaikina ꞌwa da vo tomuyoana i da duduya i voneku i vo, ꞌU mai.” A ꞌisanago ꞌaisaya osi ꞌavuꞌavuna a ꞌiseni, kwavuneye tamu tomogo ma yana tufu, ꞌunuꞌununeye kunabanaba ꞌaiꞌaiwabuna i yatoi, toveimea ꞌadi vaigavu, i tauya i nunago i na vetalaga i na vetoketoke.
Sifinina Siaina yogoyogonanidi ꞌana veluga i kiadabai nika nani ma yawaina toketokena ꞌana veluga bonana a nogai i vo, ꞌU mai.” A ꞌisanago tamu osi i souyeni siwe yamoyamoina. Osinina kwavuneye tamu tomotoga ma yana veimea bega tomotoga fuedi fwayefwayeye tauniꞌavadi i na vevetalaga wata tauniꞌavadi i na luluvewafadi. Kefata bwaikina i ꞌidewaiga kainumu ꞌwainega i veleni.
I ꞌaꞌavana mulieta Sifinina Siaina yogoyogonanidi ꞌana vetonu i kiadabai nika nani ma yawaina toketokena ꞌana vetonu bonana a nogai i vo, ꞌU mai.” A ꞌisanago tamu osi ꞌwauꞌwaugina i souyeni, kwavuneye tamu tomogo, kukua ꞌadi vita ꞌadi ꞌeba ꞌetowava nimaneye. Bona a nogai ꞌwa da vo tamu tomogo i da vegole, nani ma yawaidi toketokedi 4 ꞌawasasadiega i vo,
Tomotoga fuedi i na folofolova, weꞌe ꞌaiata ꞌaitamogana ꞌana tutula i na ꞌewai, tutulanina matatabuna ꞌwainega ꞌana fata ꞌaniꞌani siaina i na kimwanei baniꞌodi ꞌuvi ꞌaitamogana ꞌalo tafioko ꞌaitonu. Weꞌe welavi ꞌatumaidi kebu ꞌu na ꞌivesakodi bega bunama wata oine i na ꞌenoꞌenovi.”
I vonaꞌaꞌava, mulieta Sifinina Siaina yogoyogonanidi ꞌana ve-4 i kiadabai, nika nani ma yawaina toketokena ꞌana ve-4 bonana a nogai i vo, ꞌU mai.” Isi 14:21A ꞌisanago tamu osi a ꞌiseni tomogona ꞌadalina, kwavuneye tamu tomogo ꞌana wagava Wafa, weꞌe mulineye tamu osi ꞌana tomotoga ꞌana wagava Towafa-yadi-ꞌeba-mia.* Me Guliki bonadi Edesi. Tomotoganidi ꞌadi ꞌailuga ma ꞌadi veimea i tauyedi ꞌadi fata tomia fwayafwaya fuedi i na luvewafadi. I na vo, ꞌA na nikedi side baniꞌodi, ꞌifwaidi tauniꞌavadi i na vetalaga i na wafa, ꞌifwaidi lokayega i na wafa, ꞌifwaidi viga sakoidi ꞌwaidiega i na wafa, weꞌe ꞌifwaidi ꞌaisaya walawalaꞌai i na ovadi i na wafa.” Tomotoganidi i na wafaga side baniꞌodi ꞌadi ꞌailaꞌa. Tomia fwayafwaya matatabudi ta da ꞌidiaga ꞌailaꞌa 4, ꞌailaꞌa ꞌaitamogana baniꞌodi taunidi towafa.
Ion 16:2Toꞌainikenidi ꞌadi ꞌailuga i nagoi, mulieta Sifinina Siaina yogoyogonanidi ꞌana ve-5 i kiadabai nika Yaubada yana ꞌeba velomu a ꞌiseni. ꞌEba velomunina dibuneye Yaubada yana Vona ꞌana toluꞌivonavo ꞌanuꞌanunudi a ꞌisedi, kumanidiavo basenadi tosakona i luvewafadi yadi tokemaiga Iesu ꞌwaineye faifaina. 10  Ve 16:5-7Towafanidi matatabudi i toke i vegole bonadi bwaikinega i vo, ꞌAma Toveimea toketokemu wata magemagetamu, yamu sauluva matatabuna tonovidi. Maꞌavia tomia fwayafwaya i na vonayavuga bega ꞌu na veimea tomotoganidi i luvewafamaga vematavuloga i na veluagai?” 11  Ve 3:4-5, 7:9,13-14ꞌAitamogana ꞌaitamogana kaleko ꞌavuꞌavudi i veledina i vonedi i vo, Saiꞌafo ꞌwa na lulukamata, nagami emiavo taunidi Iesu yana tofolovavo ꞌifwaidi i na luvewafadi, mulieta ꞌami ꞌailaꞌanina nuanuaku i na veluagai nika bei vematavuloga i na souyeni.”
12  Mad 24:19I vonaꞌaꞌava, matakuye Sifinina Siaina yogoyogonanidi ꞌana ve-6 i kiadabai nika yoyoyo bwaikina i yue. Inala i luꞌwaugi igovala baniꞌodi, wetaꞌi vivivilina i yamota ꞌwa da vo dayaga. 13 ꞌUbwana fuedi i avuta ꞌwa da vo kaukau bwaikina i da nunuga welavi ididi i da avuta. 14 Abama avaꞌaiamo i nago ꞌwa da vo ꞌile i da nunumi weꞌe ꞌoya wata imula matatabudi i feto wata i veꞌaniꞌidiꞌidi.
15  Ais 2:19Tutuyanina naninidi i souyedi a ꞌisedi, tomia fwayafwaya yadi kini, toveimeavo, gavia ꞌana toꞌedakumetavo, toveꞌaiꞌaiwabu, tovetoketoke, tofolova-maimaiga wata tomotoga yavuyavudi, matatabudi i dega i veꞌalagivagiva vatuꞌaie wata ovuye. 16 I vegolegole ꞌoya wata kileu ꞌwaidie i vo, ꞌWa ꞌanitaꞌimi ꞌwa tavunima, nika kumanina ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna ꞌwaineye i miamiaga kebu ꞌana fata i na ꞌisema, wata yana Sifi Siaina yana nuasako kebu i na sousouyeni ꞌwaimeye. 17 ꞌWa na givema fai yadi ꞌaiata bwaikina ꞌakonadi i souyeni, ma yadi nuasako i na vematavulogima. Kebu tamu aitoi ꞌana fata i na vetoketoke ꞌadi ꞌailuga yadi nuasako ꞌwaidiega.”

6:1: Ve 5:1

6:8: Isi 14:21

*6:8: Me Guliki bonadi Edesi.

6:9: Ion 16:2

6:10: Ve 16:5-7

6:11: Ve 3:4-5, 7:9,13-14

6:12: Mad 24:19

6:15: Ais 2:19