24
Iesu i veifufu vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌana geu faifaina.
Iesu i vonaꞌaꞌavana i tautauya vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwainega yana tovetutuyamavo i mai nani ꞌifwaidi i ꞌisediga vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye nuanuadi i na veni. Luk 19:44Iesu i vonedi i vo, Vanuganina ꞌwa ꞌiseꞌiseniga mogitana ꞌana ꞌisa ꞌatumaina, siwe ꞌawaie ꞌami gaviavo i na maia matatabuna i na geuya, wata kileunidi bega i bibinaga i na tutuwealidi, matatabuna i na tubakabakaledi.”
Tutuya vitadi faifaidi Iesu i vona-vagata.
Mulieta Iesu i nago i laka ꞌOya Olive tabwaneye i miabui. Yana tovetutuyamavo i maia ꞌaiseꞌavadi i velutolieni i vo, Nuanuama ꞌa na ꞌasetai noꞌo vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌana geu faifaina ꞌu vonaga, maꞌavia, wata avaꞌai tugusaga i na vema bega ꞌa na ꞌasetai saiꞌafoga ꞌu na vilamu ꞌu na mai, wata fwayafwaya ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava.”
4-5  Mad 24:23-24; 1 Ion 2:18Iesu i vonedi i vo, ꞌWa na ꞌisaꞌisa bega kebu tamu aitoi i na vekaliemiga, fai tomotoga fuedi i na mai ꞌaku wagavayega igodi i na vo, Yau ꞌasaꞌaiana Keliso, Yaubada ꞌana Venuaꞌivina.” Yadi vonayega fuedi i na vevekaliedi. Lilivamie vetalaga butuꞌaidi ꞌwa na noganogaidiga wata ꞌaniꞌieyega valaꞌavadi, siwe a vovona-vagasemi, kebu nuafoumi i na veviga. Naninidi mogitana i na souyedi weꞌe fwayafwaya ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava bola. ꞌEba veimea bwaikidi wata ꞌeba veimea bwaikidi ꞌifwaidi taiadi i na vevetalaga, weꞌe ꞌawalawa wata ꞌawalawa ꞌifwaidi taiadi i na vevetalaga. ꞌAwalawa fuedi ꞌwaidie yoyoyo i na yueyue wata i na loka. Tutuyanina vavine i na vebutudiga veviga bwaikina i na vebaedi, wata baniꞌodi naninidi a veifufuyediga tutuyanina i na souyediga veviga wata ꞌweꞌwela i na velamu.
Mad 10:22; Ion 16:2Tomotoga ꞌailaꞌa tulina tulina faifaiku i na vedumweꞌaiꞌaiemi, i na ꞌiveꞌavinimi i na ꞌanivelenemi vita ꞌwa na veveluagadi, mulieta i na luvewafami. 10 Fai vita ꞌwa na veveluagadiga fuedi yadi vetumagana i na mwea i na baileku, ediavo i na vedumweꞌaiꞌaiedi wata i na ꞌetogiluvedi wafa ꞌwaineye. 11  1 Ion 4:1Wata toluꞌivona-vekavekali fuedi i na souyedi tomotoga fuedi i na vekaliedi. 12 Sakona i na vebwaika-ꞌafoꞌafo maꞌitufa tomotoga fuedi yadi nuakalikali i na vesiai. 13 Siwe egavo i na vetoketoke i na tovotovoi faꞌalina i na nagoga tutuya ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagai Yaubada ꞌwainega.
 
14  Mad 28:19Yaku tomotoga Vala ꞌAtumaina i na luluꞌage-vuvueni ꞌailaꞌa tulina tulina ꞌwaidie, i na luꞌivona ꞌwaidie Yaubada nuanuana tomotoga fuedi i na luku yana ꞌAilaꞌa nageneye bega i na veveimeyedi. Deꞌe Valanina nagami tomotoga matatabudi i na ꞌaseta, mulieta fwayafwaya ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava.
Tamu nani maigikolokololona.
15  Dan 11:31(Buki tokiluma bonaku, Iesu yana vona deꞌe ꞌwa na luꞌiawawaiga ꞌwa na venuaꞌivineni nika ꞌwa na ꞌasetai.) Wata Iesu i vonedi i vo, Bola tamu nani ꞌwa na ꞌiseni maigikolokololona vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye i na tovotovoi. Naninina faifaina basenadiotoga Yaubada yana toluꞌivona ꞌana wagava Daniela i vona-vagata, vonanina Yaubada yana Buki ꞌwaineye i ꞌenoꞌeno. 16 Tutuyanina tugusanina i na souyeni, egavo i miamiani ꞌawalawa Iudia nageneye, i lubwainedi i na dega i na nagoi ꞌoyeye. 17-18 ꞌAiꞌedi aitoi masiꞌedeye i na miamia, kebu ꞌana fata i na luku vanuge yana kukua i na ꞌewadi i na dega-matayoꞌo, wata aitoi i nagoga bakule, kebu ꞌana fata i na vilai i na mai vanuge ꞌana kaleko ꞌana ꞌewa faifaina. 19 Toveinainage wata vauvau nuakalikalidi fai kebu ꞌadi fata i na dega-matayoꞌo veviga bwaikina i na veluagai. 20 Yaubada ꞌwaineye ꞌwa na veveluꞌui bega naninina kebu i na sousouyeni toaluꞌuye ꞌwei bwaikina ꞌana tutuye ꞌalo ꞌAiata Veawai ꞌwaineye. 21  Dan 12:1Yaubada fwayafwaya i ꞌidewavauyeni i maiga ꞌasiau veviga i sousouyedi siwe saiꞌafo, weꞌe ꞌaiatanina ꞌwaineye veviga bwaikaotogina i na souyeni, i na ꞌaꞌavana kebu wata baniꞌodi i na sousouyeni. 22 Vitanina deꞌe ꞌana tutuya Yaubada i na ꞌiveꞌaleꞌusai, ꞌaiꞌedi kebu, tomotoga i na ꞌaꞌava. Tomotoganidi Yaubada i venuaꞌivinediga faifaidi i na ꞌiveꞌaleꞌusai bega yadi mia i na veꞌatumai.
Keliso-vekavekali i na souyedi.
23-24  2 Tes 2:9; Ve 13:13Tutuyanina ꞌwaineye ꞌaiꞌedi aitoi i na vonemi i na vo, Sinoꞌo, Keliso i leꞌwa,” ꞌalo i na vo, Side taunina,” kebu bonana ꞌwa na nogai ꞌwa na vo ꞌako, Mogitana,” fai keliso-vekavekali wata toluꞌivona-vekavekali i na sousouyedi. I na souyediga ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i na ꞌiꞌidewadi, igodi nuanuadi tomotoganidi Yaubada i venuaꞌivinediga vekaliega nuadi i na ꞌewadi. 25 Naninidi ꞌawaie i na souyediga ꞌakonadi ꞌwa nogai, a vovona-vagasemi.
26 Begaidi ꞌaiꞌedi aitoi i na vo, Keliso sinoꞌo, walaꞌaie,” kebu bei ꞌwa na nagoga, ꞌaiꞌedi i na vo, Keliso side vanuga nageneye,” bonana kebu ꞌwa na nogaiga. 27 Kebu bonadi ꞌwa na nogaiga fai yau a vetomotogaotoga yaku souyagi ꞌwa da vo tomuyoana i da kianamali abama matatabuna i da magetai, tomotoga matatabumi ꞌwa na ꞌisaꞌaꞌavaku.
28 ꞌAiꞌedi manusibosibo ꞌwa na ꞌisedi i na vavaꞌauta bei mogitana tamu nani wafana i ꞌenoꞌeno.
Iesu yana vila-vaitugana faifaina.
29  2 Fit 3:10; Ve 6:12-13Tutuyanina vitanina i na ꞌaꞌavana nika inala i na luꞌwaugi, wetaꞌi yana mageta i na ꞌaꞌava, ꞌubwana i na avuta abamega, wata nani matatabuna toketokedi abame i na yue. 30  Ve 1:7; Mad 26:64Tutuyanina ꞌwaineye tugusa yau a vetomotogaotoga faifaiku i na souyeni abame, weꞌe fwayefwayeye ꞌailaꞌa tulina tulina ma yadi venuafouviga i na ꞌweꞌwela fai i na ꞌiseku yau a vetomotogaotoga abamega a na mimai waowa ꞌwainega ma yaku toketokena wata ma magetaku mataududulina. 31  1 Kol 15:52; 1 Tes 4:16Evulega butuꞌaina bwaikina i na yuvei, mulieta yaku anelose a na vetunedi yaku tomotoga vevenuaꞌivinidi i na vaꞌaugidi i na miedi. Tomotoganidi i na miediga fwayafwaya matatabuna ꞌwainega, inala yana ꞌeba lakayega wata yana ꞌeba inivayega, bolimanayega wata yavalatayega.
32 Modawa ꞌwa na nuani. Tutuyanina i na idiaga ta ꞌasetai ꞌaisaya i veyafa. 33 Wata baniꞌodi ꞌaiꞌedi tugusanidi a voneyediga ꞌwa na ꞌisedi, ꞌwa na ꞌasetai yaku souyagi ꞌakonadi i leꞌwaleꞌwa. 34 A vona mogitana ꞌwaimie, tutuya deꞌe ꞌana tomotoga bola i na miamiani naninidi matatabuna i na souyedi. 35 Abama wata fwayafwaya ꞌawaie i na ꞌaꞌava, weꞌe yaku vona kebu tamu saiꞌafo i na ꞌaꞌava, i na ꞌeno-vagata.”
Iesu yana mai-vaitugana ꞌana tutuya kebu tamu aitoi i da ꞌasetaiga.
36  Fol 1:7; 1 Tes 5:1-2Wata Iesu i vonedi i vo, Yaku mai-vaitugana kebu tamu aitoi i da ꞌasetaiga, avaꞌai ꞌaiataga ꞌalo avaꞌai ꞌawasasaga ꞌwaineye a na vilaku. Anelose abame kebu i da ꞌasetaiga, ꞌalo yau, kumaniku a vetomotogaotoga, Tamaku ꞌaiseotogina i ꞌasetai. 37  Nag 6:5-8Yaku mai-vaitugana ꞌwaineye tomotoga yadi sauluva baniꞌodi Noa yana tutuye tomotoganidi. 38-39  Nag 7:6-23Basenadiotoga Noa yana tutuye tomotoga i nunuatavutavuna, ꞌaniꞌava, yemuꞌava, nagiꞌava, avaꞌai i sousouyediga tomotoganidi kebu i da ꞌasetaiga, nika Noa i dodoga yana wakeye mwai bwaikina i ula tomotoganidi matatabudi i veꞌalawafawafa. Yau a vetomotogaotoga yaku mai-vaitugana wata baniꞌodi. 40 Tutuyanina ꞌwaineye tomotoga ꞌadi ꞌailuga i na folofolova bakule, tamu i na ꞌewai i na naweni, weꞌe tamu i na baileni. 41 Vevine ꞌadi ꞌailuga ꞌaniꞌani i na ꞌiꞌidewadewa, tamu i na ꞌewadi i na nawedi, weꞌe tamu i na bailedi.
42  Mad 25:13Begaidi ꞌwa na miamia ꞌwa na ꞌisaꞌisa fai yau ꞌami Toveimea yaku souyagi ꞌana tutuya kebu ꞌwa da ꞌasetaiga. 43  Ve 3:3ꞌWa na nuani. Tamu tomogo tovainago yana mai ꞌana tutuya i da ꞌasetaiga, i da ꞌisaꞌisa bega tovainagonina kebu ꞌana fata i na luku yana vanuge. 44 ꞌOmi wata baniꞌodi ꞌwa na ꞌisaꞌisa fai ꞌaiatanina ꞌwaineye ꞌwa na vo, Kebu i na maiga,” yau a vetomotogaotoga bei a na leꞌwa.
Vona-awatabai Iesu yana mai wata tofolova ꞌadi tutula ꞌana ꞌewa faifaidi.
45 A na vonemi tofolova ꞌatumaina, kumanina ma yana ꞌaseta wata ma ꞌana vetumagana. ꞌAna toveimea i voneni yana tofolovavo ꞌifwaidi i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi wata ꞌadiꞌadi i na veleveledi ꞌaiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana mulieta i tauya. 46 Tutuyanina ꞌana toveimea i na vilai i na mai, ꞌaiꞌedi i na vematayakayaka folovanidi i na folofolovidi ꞌeba sosoana bwaikina tofolovanina ꞌwaineye. 47  Mad 25:21,23A vona mogitana ꞌwaimie, ꞌana toveimea i na voneni yana vanuga wata yana kukua matatabuna ꞌadi toꞌisaveꞌavina.
48-49 Weꞌe ꞌaiꞌedi tofolova sakoina, bola yana nuanua i na vo, ꞌAku toveimea bola, kebu i na mai-matayoꞌoga,” bega enavo tofolova i na nikenikedi weꞌe mali tomotoga sakoidi taiadi i na ꞌaniꞌani wata ufa toketokena i na yemuyemu bega ma fuedie nuadi i na lugaugaudi. 50 Baniꞌodi i na vevesauluvediga tamu tutuya tofolovanina kebu i da ꞌasetaiga yana toveimea i na mai yawaina i na velovogi. 51 I na toke i na nikei yana sauluvanina sakoina faifaina mulieta ꞌeba veviga bwaikina ꞌwaineye i na yatoi, tovekali taiadi i na ꞌweꞌweꞌwela wata maigidi i na yuyuyudi.”

24:2: Luk 19:44

24:4-5: Mad 24:23-24; 1 Ion 2:18

24:9: Mad 10:22; Ion 16:2

24:11: 1 Ion 4:1

24:14: Mad 28:19

24:15: Dan 11:31

24:21: Dan 12:1

24:23-24: 2 Tes 2:9; Ve 13:13

24:29: 2 Fit 3:10; Ve 6:12-13

24:30: Ve 1:7; Mad 26:64

24:31: 1 Kol 15:52; 1 Tes 4:16

24:36: Fol 1:7; 1 Tes 5:1-2

24:37: Nag 6:5-8

24:38-39: Nag 7:6-23

24:42: Mad 25:13

24:43: Ve 3:3

24:47: Mad 25:21,23