28
Iesu i tovoi-vaitugana wafayega.
Me Diu yadi ꞌAiata Veawai i ꞌaꞌavana, Tafalolo ꞌawaꞌawaiogose, Meli ꞌatamana Magidala ꞌwainega ma wagavina Meli i tovoi i nagoi taumata i na ꞌiseni.
Yoyoyo bwaikina i yuega ꞌAuvea yana anelose abamega i obuma kileu bababana bega taumata i sibodaiga i bifeleni i laka tabwaneye i miabui. Anelosenina ꞌana ꞌisa ꞌwa da vo tomuyoana i da kianamali weꞌe ꞌana kaleko ꞌadi lauꞌavu mataududulidi. Tolugavianidi i ꞌiseni i kololo bwaikina i tatava nika i ꞌanifoidi ꞌadi ꞌisa ꞌwa da vo i da wafa.
Anelosenina vevine i vonedi i vo, Weꞌe ꞌomi kebu ꞌwa na kolologa. A ꞌasetami Iesu kumanina i tutufwaseniga ꞌai lagalagana ꞌwaineye ꞌwa lulualeni. Mad 16:21Deꞌe kebu, ꞌakonadi i tovoi wafayega baniꞌodi basenadi i vona. ꞌWa maia ꞌwa na ꞌiseni ꞌana ꞌiviꞌava.”
Mad 26:32Mulieta wata i vonedi i vo, Tutuya deꞌe ꞌwa na vila-matayoꞌomi ꞌwa na nagoi yana tovetutuyamavo ꞌwa na vonedi ꞌwa na vo, Iesu ꞌakonadi wafayega i tovoi, i kumekumeta ꞌawalawa Galili, ꞌwa na nagoi bei taiadi ꞌwa na veluaga. Side baniꞌodi.”
Vevinenidi yana vona i nogai nika i tauya ma yadi kololo wata ma yadi sosoana i lilide i nunagoi tovetutuyamavo i na vonedi. I nunagoiga nika Iesu i veluagai i vonedi i vo, Ekwavo, kaiwa.” I vaganagoi ꞌwaineye ma yadi veꞌililibu i beꞌu mataneye, ꞌageneye i ꞌabi i subiai.” 10  Ibu 2:11Wata Iesu i vonedi i vo, Kebu ꞌwa na kolologa, ꞌwa na nagoi taikwavo ꞌwa na vonedi i na nagoi Galili bei taiadi ꞌa na veluaga.”
Taumata ꞌana toveꞌisaboda yadi luꞌivona.
11 Iesu i vonaꞌaꞌavana vevine i tauya i nunagoi, wata tolugaviavo ꞌifwaidi, kumanidiavo taumata i ꞌiveveꞌisabodeniga i nagoi Ielusalema naninidi i souyediga matatabuna i luꞌivoneyedi tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo ꞌwaidie. 12-13  Mad 27:64Mulieta tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavonidi wata me Diu toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi i vaꞌauta i veifufu yadi nuanua i ꞌidewai. I ꞌaꞌavana, tolugavianidi i vonedi i mai mani bwaikina i veledi wata i vonedi i vo, ꞌWa na nagoi ꞌwa na vonavona ꞌwa na vo, Lovane ꞌa ꞌenoꞌenovi yana tovetutuyamavo i maia Iesu tomogona i vinagoi.” 14 ꞌAiꞌedi deꞌe baniꞌodi ꞌwa na vonevoneyedi toveimea bwaikina gabemani i na nogai i na nuasakoga ꞌwaimie, ꞌima nuana ꞌa na ꞌiveꞌatumaia nika kebu vita i na velevelemi.” 15 Tolugavianidi mani i ꞌewai i nago i veveifufu tomotoga ꞌwaidiamo i vo, Lovane ꞌa ꞌenoꞌenovi, yana tovetutuyamavo i maia tomogona i vinagoi.” Bega vonanina me Diu fuedi i nogai i vo, Mogitana,” i maiga ꞌasiau wata baniꞌodi i vonevoneyedi.
Iesu yana tovetutuyamavo yadi folova i veledi.
16 Iesu yana tovetutuyamavo matatabudi 11 i nagoi ꞌawalawa Galili i laka ꞌoyanina Iesu i voneyeniga ꞌwaineye. 17 Tutuyanina i ꞌiseni i ꞌodu mataneye i subiai, weꞌe ꞌifwaidi ma yadi venuanaluga i vo, Mogitana Iesu ꞌalo tulina?” 18  Mad 11:27; Ion 13:3; Efe 1:21-22Iesu i vaganago ꞌwaidie i vonedi i vo, Yaubada veimea i veleku i tauyeku nani matatabuna abame wata fwayefwayeye a na veveimeyedi. 19  Fol 1:8Bega ꞌwa na nagoi tomotoga matatabudi ꞌailaꞌa tulina tulina ꞌwaidie, ꞌwa na lauꞌage ꞌwaidie bega taunidi ꞌaku tovetutuyamavo. Wata ꞌwa na bafitaisodi Tamada ꞌana wagavayega, Natuna ꞌana wagavayega, wata ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌana wagavayega. 20  Ion 14:23; Ibu 13:8Veimea matatabudi a velemiga ꞌwa na ve tovetutuyamavonidi ꞌivaudi ꞌwaidie bega i na vematayakeyakedi. A vona mogitana ꞌwaimie yau tutuya fuedi lilivamie taiadi ta na miamia i na nagoga fwayafwaya ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye.”

28:6: Mad 16:21

28:7: Mad 26:32

28:10: Ibu 2:11

28:12-13: Mad 27:64

28:18: Mad 11:27; Ion 13:3; Efe 1:21-22

28:19: Fol 1:8

28:20: Ion 14:23; Ibu 13:8