27
Iesu i naweni Failato ꞌwaineye.
I ꞌatai ꞌawaꞌawaiogose tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo, wata me Diu toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi Iesu yana wafa ꞌana ꞌeda tonovina faifaina i venuaꞌivina. I veifufu i ꞌaꞌavana bulava kainumu ꞌwainega i yogoni i naweni i ꞌaniveleneni Failato ꞌwaineye, taunina gabemani, toveimea bwaikina Loma ꞌwainega.
Iudasa yana wafa ifufuna.
Mad 26:14-15Tutuyanina Iudasa, taunina toꞌetogiluva i ꞌasetai toꞌedakumetanidi yadi veimea Iesu i na wafa, i nuavilai, maninina siliba 30 i naweni nuanuana i na vevilai tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo wata me Diu toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi ꞌwaidie. I vonedi i vo, Yau a sakona, tomogonina a ꞌetogiluveniga yana sauluva tonovidi, siwe ꞌwa veimea i na wafa.” I voneni i vo, ꞌOmu taunimu, awale ꞌu vonevonema?” Bega Iudasa maninina i taweni i nago vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌana ꞌefeꞌefeye, mulieta i obu i nago taunina i ꞌetoꞌimeni.
Tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo maninina i ꞌewai i vona i vo, Deꞌe maninina tamu tomogo yana wafa tutulina, ꞌaiꞌedi ta na yatoi vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌana mani taiadi yada veimea ta na geuya.” I veifufu i ꞌaꞌavana taunidi yadi nuanua i faliꞌatumaieni bega maninina ꞌwainega tamu tanoga i kimwanei. Tanoganina nagami nau ꞌana toꞌabi yadi fwayafwaya dekudekuna ꞌwainega i ꞌabiꞌabidi nau, siwe tutuya deꞌe i kimwanei i na vetaumata mali tomotoga faifaidi. Fai maninina ꞌwainega i kimwaneiga bega i velamu i maiga ꞌasiau i golegoleni Tanoga Dayadayagina.
9-10  Sek 11:12-13; Iel 32:6-9Tanoganina i kimwaneiga, Yaubada yana toluꞌivona ꞌana wagava Ielemaia yana vona-vagata ꞌana mogitana i souyeni. Basenadiotoga i vona i vo,
Me Isileli taunidi yadi nuanua i faliꞌatumaieni,
tomogo tutulina i yatoiga mani siliba 30, ꞌwainega nau ꞌana toꞌabi yadi tanoga i kimwanei. ꞌAna kimwane faifaina
yau nagami ꞌAuvea Yaubada i voneku.”
Iesu i vonayavuga Failato mataneye.
11 Weꞌe Iesu i tovotovoi Failato mataneye, taunina gabemani Loma ꞌwainega, i velutolieni i vo, ꞌOmu me Diu yadi kini?” Iesu i vo, ꞌAsaꞌaiana ꞌu vona baniꞌodi.” 12  Mad 26:63; Ais 53:7Siwe tutuyanina tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo wata me Diu toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi i vevevita-maimaigiga Iesu kebu i da vonavona i veveꞌwadamo. 13 Begaidi Failato i voneni i vo, I vevevitamuga nani tulina tulina ꞌwaidiega ꞌu noganogai ꞌalo kebu?” 14 Siwe Iesu i baila kebu nuanuana vonanidi i na tutulidi begaidi Failato nuana i vogani.
Failato i veimea Iesu i na wafa.
15 Malamala ꞌaitamogana ꞌaitamogana me Diu i sakasakali Uviꞌagalatagona faifaina. Sakalinina ꞌwaineye me Diu fuedi tamu iadi yogoyogonina i vevenuaꞌivineni bega gabemani i ꞌeꞌetoyavuya vanuga ꞌeba yogona ꞌwainega. 16 Tutuyanina ꞌwaineye tamu tomogo ꞌana wagava Balaba i miamia vanuga ꞌeba yogona nageneye, taunina toꞌainike tomotoga fuedi i ꞌasetai. 17-18  Ion 11:47-48, 12:19Me Diu toꞌedakumetavo yadi nuanua Failato i ꞌasetai, fai Iesu i veꞌunumagigieni begaidi i ꞌaniveleneni. Bega tutuyanina tomotoga fuedi i vaꞌauta Failato i velutoliedi i vo, Aitoi tomotogaga nuanuami a na ꞌetoyavuya, Balaba, ꞌalo Iesu, kumanina i golegoleni Keliso?”
19 Failato i miabuiga vonayavuga ꞌana ꞌeba miabui ꞌwaineye, bola i vevelutolitoli nika tamu tomogo vala i mieni Failato yana vavine ꞌwaidiega i vo, Tomogo weꞌe kebu i da sakonaga. Kebu tamu avaꞌai ꞌu na ꞌidewai ꞌwaineye fai lovane ꞌa ꞌenoneganega ꞌa ꞌiseni ꞌa kololo wata nuafouma i veviga.”
20 Failato yana vavine ꞌadi ꞌenoneganega bola i veveifufuyeni, tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo wata me Diu toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi ꞌailaꞌa nuadi i ꞌaniꞌanidi bega Failato i na voneni Balaba i na ꞌetoyavuya weꞌe Iesu i na luvewafai.
21  Fol 3:14Mulieta Failato i velutoli-vaitugana ꞌwaidie i vo, Aitoi tomotogaga nuanuami a na ꞌetoyavuya?” ꞌAilaꞌa i vo, Nuanuama Balaba.” 22 Wata Failato i velutoliedi i vo, Weꞌe Iesu, kumanina i golegoleni Keliso, baniꞌodi a na munegi?” I vo, ꞌU tutufwaseni ꞌai lagalagana ꞌwaineye.” 23 Nika Failato i velutoli-vaituganedi i vo, Yana sakona avaꞌai?” Siwe tomotoga i toke i vegolegole i vo, ꞌU tutufwaseni ꞌai lagalagana ꞌwaineye.” 24 Tutuyanina Failato i ꞌasetai tomotoga kebu nuanuadi yana nuanua, ꞌaiseꞌavadi i veveꞌalamagiꞌai saiꞌafoga vetalaga i da souyeni, bega ufa i mieni matadie nimana i lekoadi. I vonedi i vo, Deꞌe yami ꞌeba ꞌisa, tomogo deꞌe yana wafa ꞌana vita yau kebu a na tovoieni, ꞌomi ꞌami vita.” 25 ꞌAilaꞌa matatabudi yana vona i tutuli i vo, ꞌAsaꞌaiana yana wafa ꞌana vita ꞌima natumavo taiadi ꞌa na tovoieni.” 26 Fai tomotoga nuanuadi Balaba, Failato i ꞌetoyavuya weꞌe maꞌitufa i veimea Iesu i toke i fitali i ꞌaꞌavana i ꞌaniveleneni me Loma tolugaviavo ꞌwaidie i na tutufwaseni ꞌai lagalagana ꞌwaineye.
Tolugaviavo Iesu i ꞌivekokovi.
27 Mulieta Failato yana tolugaviavo Iesu i naweni gabemani yadi vanuga bwaikina ꞌwaineye. Bei tolugaviavo ꞌailaꞌanidi matatabudi i maia i tovififineni i na sidibidibieni. 28 ꞌAna kaleko i yavudi mali kaleko yamoyamoina ꞌwainega i vekalekoi. 29 I vekalekoi i ꞌaꞌavana fisili ma yana ꞌibadi i ꞌetofifini ꞌunuꞌununeye i biuleni wata wautogana i ꞌewai i vekiaꞌumia ꞌana ꞌatagiega. Vaigavunidi kini ꞌadi vaigavu baniꞌodi, igodi i ꞌoduꞌodu mataneye i sidibidibieni, i vo, Kaiwa, ꞌomu me Diu yadi kini.” 30  Ais 50:6I kiwakiwali wata wautogananina ꞌwainega ꞌunuꞌununeye i ꞌaꞌainike. 31 Naninidi i ꞌidewadi i ꞌaꞌavana, kalekonina yamoyamoina i yavuya taunina ꞌana kaleko ꞌwainega i vekalekoi, mulieta i vagavaia i naweni i na tutufwaseni ꞌai lagalagana ꞌwaineye.
Iesu ꞌana tutufwatagi.
32 I souyedi i nunagoi tamu tomogo Sailini ꞌana wagava Saimoni i veluagai i lukakadeni Iesu ꞌana ꞌai lagalagana i eva. 33 I ꞌewa i nagoi i leꞌwa tamu ꞌawalawa ꞌwaineye ꞌana wagava Goligota, ꞌana saivila ꞌUnuꞌunu Luluꞌava. 34  Same 69:21Bei oine i ꞌidewai tamu konini golana taiadi i veleni i na yemu bega ꞌana kiniꞌona kebu i na veviga, siwe i baila veviganina faifaina i tauyeni.
35  Same 22:18Mulieta i tutufwaseni ꞌai lagalagana ꞌwaineye, i ꞌaꞌavana tolugaviavo nuanuadi Iesu ꞌana kaleko i na veusedi begaidi tamu ꞌwava i ꞌwaveni baniꞌodi kate. ꞌAiꞌedi aitoi i na kumetaga avaꞌai kalekoga nuanuana i na ꞌewai. 36 I ꞌaꞌavana mulieta i miabui i ꞌisaꞌisamo. 37 ꞌAna ꞌai lagalagana tabwaneye vonanina ꞌwainega i vevitaiga i kilumi i tutufwaseni i vo,
TOMOGO DEꞌE IESU, ME DIU YADI KINI.
38  Ais 53:12Wata tovainago ꞌadi ꞌailuga i tutufwasedi, tamu Iesu ꞌana ꞌatagiega, tamu ꞌana wamayega.
39-40  Same 22:7; Ion 2:19Tomotoga ꞌai lagalagana lilivaneamo i nunagoi, i veugalewalewa wata Iesu i yagayagaia i vo, ꞌOmu igodi vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌu da sigeuya wata ꞌaiata ꞌaitonu nagedie ꞌu da vetovoia. ꞌAiꞌedi ꞌomu Yaubada natuna, nika taunimu ꞌu ꞌitaꞌitaꞌiemu, ꞌu obuma ꞌai lagalagana ꞌwainega.”
41-42 Wata baniꞌodi tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo, veꞌetoboda ꞌadi tovevo, wata me Diu toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi i sidibidibieni i vo, Tomotoga ꞌifwaidi i ꞌitaꞌitaꞌiedi, weꞌe taunina kebu ꞌana fata. Igodi me Isileli yada Kini. ꞌAiꞌedi ꞌasiauotoga i da obuma ꞌai lagalagana ꞌwainega ta da veꞌawamogitana. 43  Same 22:8; Ion 5:18I vetumagana Yaubada ꞌwaineye wata i vo, Yau Natuna,” nika ta na ꞌiseni ꞌaiꞌedi mogitana Yaubada nuanuana i na ꞌitaꞌitaꞌieni.” 44 Wata baniꞌodi tovainagonidi i tutufwasediga ma fuedie i manini.
Iesu i wafa.
45 ꞌAiata ꞌana utukamwana ꞌwaineye fwayafwaya matatabuna i dudubali, dudubalanina i ꞌenoꞌeno ꞌawasasa ꞌaitonu. 46  Same 22:1Lavilavie baniꞌodi 3 kiloki Iesu i toke i vegole me Diu bonadiega i vo, Iloi, Iloi, lema sabakitani,” ꞌana saivila, Yaku Yaubada, yaku Yaubada, awale ꞌu bailaotogeku?” 47 ꞌIfwaidi tomotoga i tovotovoiga bonana i nogai i vo, Ilaitia, kumanina basenadiotoga i nago abame, i golegoleni nuanuana i na mai i na ꞌivaiseni.” 48 Tamu tomogo i lilide i nago kikifa i luꞌutuvi oine yuyuna ꞌwaineye, tamu ꞌai ꞌwaineye i velugaganeni i ꞌiyoyoeni Iesu ꞌwaineye nuanuana i na yemu. 49 Nika ꞌifwaidi i vo, ꞌU veꞌwada, nagami ta na ꞌiseni voke Ilaitia i mimai i na ꞌitaꞌitaꞌieni.”
50 Wata Iesu i toke i vegole, ꞌanuꞌanununa i tauyeni nika yawaina i ꞌawatagoni.
51-52  Sou 26:31-33; Ibu 10:19-20Vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye tamu kaleko bwaikina Yaubada yana tutudaba tabutabuotogina i sisibodeni. Tutuyanina Iesu yawaina i ꞌaꞌavaga kalekonina i ꞌanilabuꞌalugedi, tabwanega i obu dibuneye, nika baniꞌodi i sibaleni ꞌeba luku Yaubada ꞌwaineye. Yoyoyo i yue, kileu i ꞌanifuadi, wata taumata ꞌifwaidi i siꞌididi, Yaubada yana tomotoga ꞌatumaidi basenadi i wafaga, fuedi i yawasa. 53 ꞌAdi taumata i ꞌiawedi, mulieta tutuyanina Iesu wafayega i tovoi tomotoganidi i nagoi Ielusalema, bei tomotoga fuedi i ꞌisedi.
54 Weꞌe tolugaviavo ma yadi toꞌedakumeta ꞌai lagalagana lilivaneye i tovoi i ꞌiseꞌiseni, nika yoyoyo i yue, dudubala wata nani ꞌifwaidi i ꞌisedi i kololo bwaikina i veꞌawamogitana i vo, Vona mogitana, taunina Yaubada Natuna.”
55  Luk 8:2-3Wata vevine fuedi ꞌaniꞌieyega i tovoi i ꞌisanago ꞌai lagalagana ꞌwaineye, kumanidiavo Iesu taiadi Galiliega i maia ꞌana toꞌaivaita. 56 Vevinenidi ꞌwaidiega ꞌadi ꞌaitonu side ꞌadi wagava, Meli ꞌatamana Magidala ꞌwainega, Meli Iemesa ma taina Iosefa inadi, wata Sebedi yana vavine, kumanidi Iemesa ma taina Ioni inadi.
Iesu ꞌana veꞌufa.
57 ꞌAkonadi i laviotogi tamu tomogo ꞌatamana Alimadia ꞌwainega i mai ꞌana wagava Iosefa, taunina tamu Iesu yana tovetutuyama wata ꞌaiꞌaiwabuna. 58  VeL 21:22-23I nago Failato ꞌwaineye i veluꞌui Iesu tomogona faifaina. Bega Failato yana tolugaviavo i vonedi Iesu tomogona i na taꞌia Iosefa i na veleni. 59-60  Ais 53:9Iosefa Iesu tomogona i naweni kaleko ꞌivauna wata ꞌavuꞌavuna ꞌwainega i fania, mulieta taunina ꞌana taumata bogiotoga i ala-vagaseniga matumatu ꞌwaineye, bei i veꞌufai. I veꞌufaina kileu bababana i ketoi i mieni taumata ꞌawana i vetovibodai mulieta i tauya. 61 Meli ꞌatamana Magidala ꞌwainega ma wagavina Meli i miabui taumata matanega i ꞌiseꞌiseni.
Iesu ꞌana taumata i veꞌisabodeni.
62-63  Mad 16:21; Ion 2:19-21Iesu i tutufwaseniga me Diu yadi ꞌAiata ꞌIdewadewa ꞌwaineye, bega i ꞌatai tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo wata totafalolo Falisi i nagoi Failato ꞌwaineye i voneni i vo, ꞌAuvea, tamu vona a nuanuani Iesu kumanina tovekali basenadi ma yawaineye i vona i vo, A na wafa siwe ꞌaiata ꞌana vetonu ꞌwaineye wata a na tovoi.” 64 Fai baniꞌodi i voneyedi nuanuama ꞌu na veimea taumata i na veꞌisabodeni i na nagoga ꞌaiata ꞌaitonu i na ꞌaꞌavana mulieta i na ꞌiaweni. I na veꞌisabodeniga nika yana tovetutuyamavo kebu ꞌadi fata i na nago tomogona i na vinagoi i na yatovaiꞌedeni, weꞌe tomotoga i na vekaliedi i na vo, ꞌAkonadi i tovoi wafayega.” Nika vekalinina i na vebwaika-ꞌafoꞌafo nagami yana vekali saiꞌafo siaina.” 65 Bega Failato i vonedi i vo, Tolugaviavo a tauyedi, ꞌwa nawedi taumata i na ꞌisaveꞌavini, ꞌakonadi i ꞌasetai siwe ꞌwa na veꞌisaboda-ꞌatumaieni.” 66 Failato i vonedi i ꞌaꞌavana, i tauya i nagoi, taumatanina ꞌana saiboda ꞌwaineye yadi tugusa i yatoi bega kebu tamu aitoi ꞌana fata i na luku, wata tolugavianidi i vonedi i na veꞌisabodeni nika i tauya.

27:3: Mad 26:14-15

27:9-10: Sek 11:12-13; Iel 32:6-9

27:12: Mad 26:63; Ais 53:7

27:17-18: Ion 11:47-48, 12:19

27:21: Fol 3:14

27:30: Ais 50:6

27:34: Same 69:21

27:35: Same 22:18

27:38: Ais 53:12

27:39-40: Same 22:7; Ion 2:19

27:43: Same 22:8; Ion 5:18

27:46: Same 22:1

27:51-52: Sou 26:31-33; Ibu 10:19-20

27:55: Luk 8:2-3

27:58: VeL 21:22-23

27:59-60: Ais 53:9

27:62-63: Mad 16:21; Ion 2:19-21