16
Tomotoga nuanuadi ꞌeba ꞌisa toketokena.
Mad 12:38; Ion 6:30Tamu tutuya me Diu toꞌedakumetavo ꞌifwaidi i maia Iesu ꞌwaineye, taunidi totafalolo ꞌadi wagava Falisi wata Sadusi. Nuanuadi i na silubuya bega i voneni i vo, Nuanuama ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa ꞌu na ꞌidewai ꞌa na ꞌiseni ꞌa na ꞌasetai ꞌomu ꞌu mai Yaubada ꞌwainega ꞌalo kebu.” 2-3 Siwe Iesu yadi vona i tutuli i vo, ꞌAiꞌedi ꞌwa na ꞌiseni Malayaubani i na laka ꞌwa na ꞌasetai tutuya kumaga, wata ꞌaiꞌedi ꞌwa na ꞌiseni waowa i na vetovotovoia ꞌwa na ꞌasetai ꞌako i na ꞌwei. Tugusanidi i na vemi bega ꞌami fata ꞌwa na ꞌasetai avaꞌai i na souyedi, weꞌe ꞌeba ꞌisa toketokedi Yaubada i ꞌiꞌidewadi matamie tutuya mulina faifaina kebu ꞌwa da ꞌisaꞌinanadiga. Ioa 1:7ꞌOmi tutuya deꞌe ꞌana tomotoga yami sauluva sakoidi wata kebu nuanuami Yaubada yana nuanua. ꞌWa vonavona nuanuami ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa, a na ꞌidewai siwe a nuani kebu tamu a na ꞌidewaiga. Siwe tamu nani a na veifufuyeni yami ꞌeba ꞌisa. ꞌEba ꞌisanina baniꞌodi Iona, taunina Yaubada yana toluꞌivona, igana bwaikina kamoneye i miamia ꞌaiata ꞌaitonu, mulieta i souyeni.” Iesu i vonaꞌaꞌava, i ꞌiawedi i nago tulineye.
Iesu i vona-awatabai Falisi wata Sadusi faifaidi.
Mulieta Iesu ma yana tovetutuyamavo i damana lavu viꞌainega, siwe tovetutuyamavo nuadi i fani, kebu tamu ꞌaniꞌani i da ꞌewaiga. Luk 12:1Bega Iesu vona-awatabaiega i veluꞌaseꞌasedi tomotoga sakoidi yadi sauluva kebu i na damana ꞌwaidie i vo, ꞌWa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi Falisi wata Sadusi yadi isita i na nunago i na vedamanimi.”
ꞌAiseꞌavadi i veifufu i vo, Isita* Isita falawa matatabuna ꞌwaineye i na susula, baniꞌodi walabo ꞌaluna, ꞌaiꞌedi i na ꞌanibiai ꞌaisayanina matatabuna i na ꞌivesakoi. beledi ꞌana ꞌeba ꞌivebwaika, baniꞌodi i voneyediga fai ꞌida beledi kebu ta da ꞌewadiga.” Iesu yadi vona i ꞌasetai bega i velutoliedi i vo, Awale nuafoumi i veviga ꞌwa veveifufu beledi faifaina? Yami vetumagana mweana. Mad 14:17-21Bola kebu ꞌwa da ꞌasetakuga yau ꞌaku fata ꞌaniꞌani a na velemi. Bega ꞌwa na nuani basenadi ꞌaniꞌani 5 a ꞌivividi, tomotoga 5000 i ꞌani, mulieta i ꞌani-wayogeni bayawa fuedi ꞌwa veadagidi. 10  Mad 15:34-38Wata ꞌwa na nuani basenadi ꞌaniꞌani 7 ꞌwaidiega tomotoga 4000 a veꞌanidi, wata bayawa fuedi ꞌwa veadagidi. 11 Awale yaku vona kebu ꞌwa da ꞌasetaiga. ꞌOmi ꞌwa vo ꞌako, Yau a vonavona beledi faifaina,” siwe kebu. Taunimi ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi Falisi wata Sadusi yadi isita ꞌwainega.” 12 Mulieta tovetutuyamavo i ꞌasetai Iesu kebu i da vonavona isitanina beledi ꞌana ꞌeba ꞌivebwaika faifaina, weꞌe mogitana i vonavona Falisi wata Sadusi yadi ve-vekavekali kebu i na vedamanidiga.
Fita yana ꞌaseta Iesu faifaina i sivemageseni.
13 Iesu ma enavo i nagoi tamu ꞌawalawa ꞌwaineye ꞌatamana Sisalia Filifai lilivaneye, bei yana tovetutuyamavo i velutoliedi i vo, ꞌWa da nogaiga tomotoga yadi nuanua yau a vetomotogaotoga aitoi?” 14  Mak 6:14-15Tovetutuyamavo yana velutoli i tutuli i vo, ꞌIfwaidi tomotoga i vonaga ꞌomu Ioni Tobafitaiso i yawasa-vaitugana, ꞌifwaidi i vonaga ꞌomu Ilaitia abamega i obuma, wata ꞌifwaidi i vonaga ꞌomu Ielemaia ꞌalo tamu Yaubada yana toluꞌivona wafayega i tovoi.” 15 Iesu yana tovetutuyamavo i velutoliedi i vo, Weꞌe ꞌomi, ꞌwa da nuaniga yau aitoi?” 16  Ion 6:69Saimoni Fita i vo, ꞌOmu Keliso, Yaubada Miamia-vagaina Natuna wata ꞌana Venuaꞌivina.” 17  Mad 17:5Iesu i voneni i vo, Saimoni, ꞌomu Iona natuna, Yaubada i vesauluva ꞌatumaina ꞌwaimuye fai ꞌaku ꞌaseta kebu tomotogaotoga i da vemu, yamu ꞌasetanina tonovina i mai abamega Tamaku ꞌwainega. 18  1 Kol 3:11; Fol 4:10-12; Efe 2:20Fai ꞌu ꞌasetakuga begaidi a na vonemu. ꞌOmu Fita, ꞌamu wagava ꞌana saivila kileu. Yamu ꞌaseta faifaiku ꞌu sivemageseniga baniꞌodi kileu bwaikina, tabwaneye yaku ꞌAilaꞌa a na vaꞌaugimi. Yaku ꞌAilaꞌanimi ꞌwa na mia-vagata, Vatuꞌai Manamanawena Me Guliki bonadi Edesi. ꞌana tomia toketokedi kebu ꞌadi fata i na vetoketoke ꞌwaimie. 19  Ion 20:23Veimea a na velemu, tomotoga yadi luku Yaubada yana ꞌEba Veimea ꞌwaineye faifaina. Avaꞌai ꞌu na talabodeni fwayefwayeye, wata abame Yaubada i na talabodeni, avaꞌai ꞌu na tauyeni fwayefwayeye, wata abame Yaubada i na tauyeni.”
20 Mulieta Iesu yana tovetutuyamavo i talabodebodedi i vo, Kebu tamu aitoi ꞌwa na voneni yau Keliso, Yaubada ꞌana Venuaꞌivina.”
Iesu yana veviga wata yana wafa i veifufuyedi.
21 Tutuya deꞌe ꞌwainega i nagoga Iesu i velamu i kikiavemageta yana tovetutuyamavo ꞌwaidie avaꞌai i na souyediga ꞌwaineye faifaidi. I vo, I lubwaineku a na nago Ielusalema, bei veviga bwaikina a na veluagai me Diu yada toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi, tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo, wata veꞌetoboda ꞌadi tovevo ꞌwaidiega. I na veimea a na wafa siwe ꞌaiata ꞌana vetonu ꞌwaineye Yaubada i na sivetovoiku.”
22 Fita Iesu i voneni i nagoi tulidie bega i talabodeni i vo, ꞌAuvea, kebu baniꞌodi ꞌu na voneyediga. Veviga wata wafa ꞌu veifufuyediga Yaubada i da talabodedi bega kebu i da sousouyedi ꞌwaimuye.” 23 Iesu i sivilai Fita i voneni i vo, ꞌU vaganago, yamu nuanuananina Seitani yana nuanua. Yaku ꞌeda ꞌu velubodabodai, yamu nuanuananina tomia fwayafwaya yadi nuanua, kebu Yaubada ꞌwainega.”
24  Luk 14:27Wata Iesu i vona yana tovetutuyamavo ꞌwaidie i vo, ꞌAiꞌedi aitoi nuanuana mogitana i na mai ꞌwaikuye taiadi ꞌa na nagoga, nagami taunina yana nuanua i na bailedi. Fai i na vematayakeyakeku veviga bwaikina i na veluagai yau baniꞌodi a na veluagai. Voke i na wafa faifaiku yau baniꞌodi a na wafa ꞌai lagalagana ꞌwaineye. 25 ꞌAiꞌedi aitoi yana mia ꞌana ꞌatumaina i na veꞌoꞌoleni, kebu nuanuana yawaina i na tauyeni faifaiku, taunina i na wafaotoga. Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi yana mia ꞌana ꞌatumaina wata yawaina i na tauyedi faifaiku, mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai. 26 ꞌAiꞌedi tamu aitoi fwayafwaya matatabuna ꞌana kukua i na ꞌewadi mulieta yawaina i na ꞌaꞌava, avaꞌai ꞌana ꞌatumaina? Kebu ꞌana fata tamu nani ꞌwainega yawaina i na kimwanei. 27  Lom 2:6; Ve 22:12Fai ꞌawaie yau a vetomotogaotoga a na souyeku Tamaku yana mageta mataududulina ꞌwainega, yaku anelose taiadi, mulieta tomotoga matatabudi a na tutulidi yadi sauluva ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌadi ꞌisaꞌisa baniꞌodi. 28 A vona mogitana ꞌwaimie, ꞌomi ꞌifwaimi bola ma yawaimi ꞌwa na miamiani, yau a vetomotogaotoga ꞌwa na ꞌiseku a na mai tomotoga matatabumi a na veimeyemi.”

16:1: Mad 12:38; Ion 6:30

16:4: Ioa 1:7

16:6: Luk 12:1

*16:7: Isita falawa matatabuna ꞌwaineye i na susula, baniꞌodi walabo ꞌaluna, ꞌaiꞌedi i na ꞌanibiai ꞌaisayanina matatabuna i na ꞌivesakoi.

16:9: Mad 14:17-21

16:10: Mad 15:34-38

16:14: Mak 6:14-15

16:16: Ion 6:69

16:17: Mad 17:5

16:18: 1 Kol 3:11; Fol 4:10-12; Efe 2:20

16:18: Me Guliki bonadi Edesi.

16:19: Ion 20:23

16:24: Luk 14:27

16:27: Lom 2:6; Ve 22:12