14
Tomogo vivigina Iesu i ꞌiveꞌatumaia.
1-2 Tamu ꞌAiata Veawai ꞌwaineye Iesu i nago tamu Falisi yadi toꞌedakumeta yana vanuge i na ꞌani. Bei tamu tomogo tomogona tubutubugina i veluagai weꞌe tomotoga fuedi vanuganina nageneye i vemataꞌiꞌiꞌieni Iesu, ꞌaiꞌedi i na ꞌiveꞌatumaia ꞌAiata Veawai ꞌwaineye. Luk 13:10-16Begaidi Iesu i velutoli Falisi wata veꞌetoboda ꞌadi tovevo ꞌwaidie i vo, Baniꞌodi yada veꞌetoboda? ꞌAda fata toviga ta na ꞌiveꞌatumaidi ꞌAiata Veawai ꞌwaineye ꞌalo kebu?” Siwe kebu tamu avaꞌai i da voneyeniga. Bega Iesu toviganina nimaneye i ꞌabi i mieni i ꞌiveꞌatumaia mulieta i voneni i nago. Wata Iesu i velutoliedi i vo, ꞌAiꞌedi tamu natumu ꞌalo yamu ꞌaisaya i na beꞌu kulie ꞌAiata Veawai ꞌwaineye baniꞌodi ꞌu na munegi? A ꞌasetai ꞌu na ꞌabiwalowaloga ꞌu na silakai ꞌaiatanina ꞌwaineye.” Siwe Falisi wata veꞌetoboda ꞌadi tovevo kebu tamu avaꞌai i da voneyeniga.
Tayega ꞌana sauluva.
Mad 23:2-3,6Tutuyanina tomotoga i lukuluku ꞌani faifaina Iesu i ꞌisedi i veꞌabiwalowaloga nuanuadi i na miabui toꞌedakumeta yadi ꞌeba miabui ꞌwaidie. Begaidi i vona-awatabai ꞌwaidie. 8-9 I vo, ꞌAiꞌedi tamu tomogo i na tayegimu sakali ꞌwaineye, kebu ꞌu na miabui toꞌedakumeta yadi ꞌeba miabui ꞌwaidie. ꞌAiꞌedi ꞌakonadi bei ꞌu na miabuiga, voke tamu tomogo bwaikina wata i tayegi i na vemuli i na leꞌwa bega tonisakali i na vonemu ꞌu na tovoi weꞌe bei i na miabui. Weꞌe ꞌomu ꞌu na nago ꞌailaꞌa mulidie ꞌu na miabui ꞌeba bunumayaga ꞌwaimuye. 10 Bega ꞌaiꞌedi i na tayegimuga ꞌu na nago ꞌu na miabui tanotanoge mulieta tonisakali i na ꞌisemu i na vonemu i na vo, Iaku, ꞌu tovoi ꞌu mai side bei ꞌeba miabui ꞌatumaina ꞌwaineye.” Tomotoga matatabudi i na ꞌisemu i na veꞌililibuyemu. 11  Luk 18:9-14Egavo taunidi i na awaꞌaiꞌaidiga, ꞌawaie Yaubada i na kiaobuyedi weꞌe egavo taunidi tonuaobu, ꞌawaie Yaubada i na kialakaidi.”
12  Luk 6:32-35Wata Iesu i vona tonisakali ꞌwaineye i vo, ꞌAiꞌedi ꞌaniꞌani siaina ꞌalo bwaikina ꞌu na ꞌidewaiga, kebu emwavo ꞌu na tayegidiga, baniꞌodi taimwavo, yamu ꞌailaꞌa ꞌalo tomotoga ꞌaiꞌaiwabudi i miamiani yamu ꞌatamane, fai bola wata i na tayegimu baniꞌodi i tutuli. 13 Siwe a na vonemu. ꞌAiꞌedi sakali bwaikina ꞌu na ꞌidewaiga side tomotoganidi ꞌu na tayegidi. Wekowekoma, bwalobwaloko, tubusakosako, wata tomatasako. 14 ꞌEba sosoana ꞌwaimuye tomotoganidi ꞌu tayegidi faifaina fai kebu ꞌadi fata i na tutuli. Bola Yaubada ꞌana todumwebika yadi tovi-vaitugana ꞌwaineye bei yamu nuakalikalinina ꞌana tutula ꞌu na veluagai.”
Iesu i vona-awatabai sakali bwaikina faifaina.
15  Ve 19:9Sakalinina ꞌwaineye tamu tomogo Iesu yana vona i nogai bega i vona Iesu ꞌwaineye i vo, ꞌEba sosoana bwaikina egavo i na luku Yaubada yana ꞌEba Veimea nageneye yana sakali bwaikina ꞌwaineye.” 16 Iesu yana vona i tutuli vona-awatabaiega i vo, Tamu tomogo sakali bwaikina i ꞌidewai tomotoga fuedi i tayegidi. 17 Sakalinina ꞌana ꞌaiata ꞌwaineye yana tofolova i vetunei tomotoganidi i tayegidiga i vonedi i vo, ꞌWa maia ta na nagoi nani matatabuna ꞌakonadi i ꞌidewadi.”
18 Siwe tomotoganidi i vonediga i veꞌalabaibaila. Tamu tomogo i vo, Yau ꞌasaꞌaiadi fai yaku fwayafwaya a kimwanei a na nago a na ꞌiseni.” 19 Wata tamu i vo, Yau ꞌasaꞌaiadi fai ꞌaisaya 10 a kimwanedi a na nago a na ꞌewadi a na miedi.” 20  1 Kol 7:33Wata tamu i vo, Yau ꞌasaꞌaiadi ꞌasiauotoga a nagi begaidi kebu a na wai.” 21 Bega tofolovanina i vilai i mai i luꞌivona ꞌana toveimea ꞌwaineye. Toveimeanina taunina tonivanuga i nuasako yana tofolova i voneni i vo, ꞌU na lilide ꞌu na nago ꞌatamane wata ꞌeda ꞌwaidie, wekowekoma, bwalobwaloko, tomatasako wata tubusakosako ꞌu na vagavaidi ꞌu na miedi.”
22 Mulieta tofolovanina wata i vilai i mai i vo, ꞌAuvea, avaꞌai ꞌu vonekuga ꞌakonadi a ꞌidewai, a nago a vonedi i maia siwe ꞌaniꞌani bwaikaotogina ꞌawasasa ꞌifwaidi i ꞌenoꞌenovi.” 23 Bega ꞌana toveimea i vo, ꞌU na nago ꞌaniꞌie kwedeye wata walaꞌaie tomotoga ꞌu na veluagadiga ꞌu na lukakadedi i na maia bega ꞌawasasa i na veadagi. 24 A na vonemi, egavo nagami a tayegidi kebu tamu saiꞌafo yaku ꞌaniꞌani i na ꞌalatonovi.”
Egavo ꞌadi fata Iesu i na vetutuyameni?
25-26  Luk 18:28-30Tamu tutuya Iesu wata ꞌailaꞌa bwaikina taiadi i nunagoi i sivilai i vonedi i vo, Aitoi nuanuana i na mai ꞌwaikuye bega i na vetutuyameku, nagami tamana, inana, yana vavine, natunavo, tainavo, novunavo, wata taunina yana nuanua i na bailedi ꞌaiseku i na nuanuaniku. 27  Luk 9:23ꞌAiꞌedi aitoi nuanuana mogitana i na mai ꞌwaikuye, nagami taunina yana nuanua i na bailedi. Fai i na vematayakeyakeku veviga bwaikina i na veluagai yau baniꞌodi a na veluagai. Voke i na wafa faifaiku yau baniꞌodi a na wafa ꞌai lagalagana ꞌwaineye. ꞌAiꞌedi aitoi kebu baniꞌodi i na vesauluvediga, taunina kebu ꞌaku tovetutuyama.
28 Nagami ꞌwa na venuaꞌivina ꞌami fata folovanina ꞌwa na ꞌidewai ꞌalo kebu. Side baniꞌodi. ꞌAiꞌedi aitoi ꞌwaimiega nuanuana vanuga bwaikina i na yogoni nagami yana mani i na ꞌiseni ꞌaiꞌedi vanuganina ꞌana tutula ꞌana fata. 29 ꞌAiꞌedi yana mani kebu i na ꞌiseniga, tutuyanina yana folova i na velamu voke bola mani i na ꞌaꞌaveni i na veꞌaleꞌusa wata tomotoga i na ꞌiseni i na sidibidibieni. 30 I na vo, Tomogo deꞌe nuanuana vanuga i na yogoni siwe kebu ꞌana fata i na veꞌaꞌavai.”
31 Wata baniꞌodi ꞌaiꞌedi kini vala i na nogai tamu kini ma yana tolugaviavo 20,000 i mimaia nuanuadi taiadi i na vetalaga, siwe kininina vala i nogaiga nagami i na venuaꞌivina ꞌana fata yana tolugaviavo 10,000 i na vetoketoke bega ꞌadi gaviavo 20,000 taiadi i na vetalaga. 32 ꞌAiꞌedi kebu ꞌadi fataga, bola noꞌo bei vala i na vetunei i na talabodeni wata i na velutolieni i na vo, Avaꞌai nuanuamu a na velemu bega kebu ta na vetalaga?” 33  Mad 5:27-28Wata Iesu i vonedi i vo, Wata side baniꞌodi, kebu tamu aitoi ꞌana fata i na vo, Yau Iesu yana tovetutuyama,” ꞌaiꞌedi kebu nani matatabuna i na bailediga.
Iesu ꞌana tovetumaganavo baniꞌodi eyaga.
34 Eyaga nani ꞌatumaina, siwe ꞌaiꞌedi i na veꞌulaufa kebu ꞌana fata i na vegola-vaitugana. 35 Kebu ꞌana fata bega ꞌaniꞌani ta na ꞌiveꞌiwani wata kebu ꞌana fata ta na yemuya, iwayavulagi i lubwaineni. ꞌAkonadi yaku vona ꞌwa nogai, siwe ꞌwa na venuaꞌivineni nika ꞌwa na ꞌasetai.”

14:3: Luk 13:10-16

14:7: Mad 23:2-3,6

14:11: Luk 18:9-14

14:12: Luk 6:32-35

14:15: Ve 19:9

14:20: 1 Kol 7:33

14:25-26: Luk 18:28-30

14:27: Luk 9:23

14:33: Mad 5:27-28