6
Iesu i veifufu ꞌAiata Veawai faifaina.
Vel 23:25Tamu ꞌAiata Veawai ꞌwaineye, Iesu ma yana tovetutuyamavo i nunagoi bakula ꞌwaineamo, yana tovetutuyamavo i lase bega vuaga i kadidi i ꞌani fai ꞌakonadi tonibakula i tauyedi. Sou 20:10Weꞌe ꞌifwaidi Diu totafalolo Falisi i ꞌisedi Iesu i voneni i vo, Awale? Me Diu yada veꞌetoboda ꞌwa geugeuya, vuaga ꞌwa kadidi baniꞌodi ꞌwa folofolova ꞌAiata Veawai ꞌwaineye.” 1 Sam 21:3-6Iesu Falisi yadi vona i tutuli i vo, ꞌWa da vo kebu baniꞌodi Yaubada yana Buki ꞌwa da luꞌiawawaiga, basenadiotoga Kini Devida ma enavo i lase faifaina. I luku vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye, beledi tamu Yaubada ꞌana ꞌanivelena tovelomu i veledi ma enavo i ꞌani. Deꞌe wata yada veꞌetoboda kebu tamu aitoi ꞌana fata beledinina i na ꞌania tovelomu ꞌaisedi faifaidi, i ꞌania siwe kebu i da sakonaga fai i lase.” Wata Iesu i vo, Yau a vetomotogaotoga ꞌAiata Veawai ꞌana Toveimea, ꞌaku fata ꞌaiatanina ꞌwaineye tomotoga yadi sauluva faifaidi a na veimeyedi.”
Iesu i ꞌiveꞌatumai ꞌAiata Veawai ꞌwaineye.
Tamu ꞌAiata Veawai ꞌwaineye Iesu i nago ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaineye bei i ve. ꞌEba miavaꞌautanina nageneye tamu tomogo nimana ꞌana ꞌatagiega ꞌokana i miamia. Luk 14:1-5Weꞌe ꞌifwaidi veꞌetoboda ꞌadi tovevo, wata ꞌifwaidi Diu totafalolo Falisi Iesu i vemataꞌiꞌiꞌieni. ꞌAiꞌedi tamu tomogo i na ꞌiveꞌatumaia ꞌAiata Veawai ꞌwaineye i na yatoi ꞌeba vonayavuga ꞌwaineye. Siwe Iesu ꞌakonadi yadi nuanua i ꞌasetai begaidi tomogonina nimana ꞌokana i voneni i vo, ꞌU tovoi ꞌu mai ꞌailaꞌa matameye bega fuedi i na ꞌisemu,” nika tomogo i tovoi i nago. Ion 7:23Mulieta Iesu veꞌetoboda ꞌadi tovevo wata Falisi i velutoliedi i vo, ꞌWa da nuani yada veꞌetoboda ꞌAiata Veawai ꞌwaineye ꞌada fata tomotoga ta na ꞌivaisedi ꞌalo ta na vesauluva sakoina ꞌwaidie? Wata ꞌaiꞌedi saiꞌafoga tomogo i na wafaga ta na ꞌitaꞌitaꞌieni ꞌalo ta na luveꞌwavuꞌwavugi?”
10 Iesu tomotoga ꞌaitamogana ꞌaitamogana i ꞌisadewadi i ꞌaꞌavana tomogonina i voneni i vo, Nimamu ꞌu siꞌotoi,” nika nimana i siꞌotoi i veꞌatumai. 11  Luk 11:53-54Veꞌetoboda ꞌadi tovevo wata Falisi kamodi i ogala-ꞌafoꞌafo, ꞌaiseꞌavadi i vo, Iesu baniꞌodi ta da munegi ta da luvewafai?”
Iesu yana tomataꞌaulelevo i venuaꞌivinedi.
12 Tomogo nimana ꞌokana i veꞌatumai, mulieta ꞌaiata ꞌifwaidi i ꞌaꞌava, Iesu i laka ꞌoyeye i na veluꞌui. Lovana matatabuna i veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye i ꞌaseni. 13 ꞌAwaꞌawaie Iesu yana tovetutuyamavo matatabudi i goledi i nagoi ꞌwaineye, ꞌwaidiega ꞌadi 12 i venuaꞌivinedi bega i goledi tomataꞌaulele. 14  Ion 6:70-71Tomataꞌaulelenidi side ꞌadi wagava,
Saimoni, i goleni Fita,
Anidulu, Saimoni taina,
Iemesa ma taina Ioni,
Filifi,
Batolomiu,
15 Madiu,
Tomasi,
Iemesa, Alefasi natuna,
Saimoni, toawaꞌidiꞌidi kebu nuanuana Loma gabemani i na veveimeyedi,
16 Iudasa, Iemesa natuna,
Iudasa, taunina Iesu ꞌana toꞌetogiluva.
Iesu i ve wata i ꞌiveꞌatumai.
17 Mulieta Iesu ma enavo i obuma ꞌoyayega i tovoi laubeꞌuye, bei yana tovetutuyamavo fuedi wata ꞌailaꞌa bwaikina i miamiani. Tomotoganidi i maia ꞌawalawa Iudia matatabuna ꞌwainega, Ielusalemega i obuma, ꞌatamana bwaikidi balebaleye Taia wata Saidoni ꞌwaidiega i lukuma. 18 Matatabudi i maia Iesu yana vona i na nogai wata egavo i viga Iesu i na ꞌiveꞌatumaidi. Wata tomotoga yaiaina i agediga veviga i veluagai i maia, Iesu i vona yaiaina matatabudi i ꞌawaꞌaꞌidi. 19  Luk 8:46Tomotoga matatabudi Iesu i ꞌiseni yana toketokena begaidi nuanuadi i na ꞌabitonovi bega yana toketokena i na souyeni i na damana ꞌwaidie ꞌadi viga ꞌwaidiega i na veagiagi.
Nuavita wata sosoana lamudi.
20  Ais 66:2Iesu i ꞌisanago yana tovetutuyamavo ꞌwaidie i vonedi i vo,
ꞌOmi ꞌasiau ꞌwa vewekowekomaga,
ꞌEba sosoana ꞌwaimie fai ꞌakonadi Yaubada i veveimeyemi yana ꞌAilaꞌa nageneye.
21  Ais 61:3; Ve 7:16-17ꞌOmi ꞌasiau ꞌwa laselasega,
ꞌEba sosoana ꞌwaimie fai Yaubada i na vesauluva-ꞌatumaiemi nika ꞌami fata.
Wata ꞌomi ꞌasiau ma yami nuavita ꞌwa ꞌweꞌweꞌwelaga,
ꞌEba sosoana ꞌwaimie fai ꞌawaie ꞌwa na sosoana wata ꞌwa na namaga.
22  Ion 16:2; 1 Fit 4:14Tutuyanina yau kumaniku a vetomotogaotoga faifaiku, tomotoga i na vedumweꞌaiꞌaiemi, i na awaꞌidiꞌidiemi, i na yagayagaimi wata i na falisakoyemiga,
23 ꞌEba sosoana ꞌwaimie. Tutuyanina vitanidi i na souyediga,
ꞌEba sosoana ꞌwaimie, ma yami sosoana ꞌwa na suya, fai ꞌami tutula bwaikina Yaubada i yatoi i lulukamata abame. ꞌWa na nuani basenadiotoga tovedumweꞌaiꞌainidi tubudiavo Yaubada yana toluꞌivonavo baniꞌodi i munegidi bega vita i veluagadi wata ꞌasiau ꞌomi ꞌwaimie.
24  Iem 5:1-6Weꞌe ꞌomi tutuya deꞌe ꞌwa ꞌaiꞌaiwabuga,
Nuakalikalimi bola yami ꞌaiꞌaiwabunidi i na ꞌaꞌava kebu wata ꞌwa na veluagadi ꞌwa na nuavita nuami ꞌwa na ꞌuvanidi.
25 Weꞌe ꞌomi tutuya deꞌe kamomi i aiaidiga,
Nuakalikalimi bola ꞌwa na lase ꞌwa na nuavita nuami ꞌwa na ꞌuvanidi.
Weꞌe ꞌomi tutuya deꞌe ꞌwa namaga-ꞌavoꞌavovoga,
Nuakalikalimi bola ꞌwa na nuavita ꞌwa na ꞌweꞌwela.
26 Basenadiotoga tomotoga fuedi toluꞌivona-vekavekali i awaveꞌatumaiedi nuanuadi yadi vona. Weꞌe ꞌomi wata baniꞌodi, ꞌaiꞌedi tomotoga fuedi i na awaveꞌatumaiemi nuanuadi yami vona, nuakalikalimi ꞌwa na nuavita fai vematavuloga ꞌwa na veluagai yami vekali faifaidi.”
Egavo i na vesauluva sakoina ꞌwaimie ꞌwa na nuakalikaliedi.
27  1 Fit 3:9Wata Iesu i vo, ꞌOmi fuemi yaku vona ꞌwa noganogaiga a na vonemi. Egavo i na vesauluva sakoina ꞌwaimie ꞌwa na nuakalikaliedi wata egavo i na vedumweꞌaiꞌaiemiga ꞌwa na vesauluva ꞌatumaina ꞌwaidie. 28 Egavo i na yagaimiga ma yami nuakalikali vona bikanega ꞌwa na vonedi wata egavo i na kiavesako ꞌwaimie ꞌwa na veluꞌui faifaidi bega Yaubada i na ꞌivaisedi.
29 ꞌAiꞌedi tamu tomogo ꞌaeꞌaemie i na ꞌainikega, wata tamu ꞌaeꞌaemi ꞌwa na ꞌiyoyoeni i na nikei. Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi yami ꞌeba vesifafa i na ꞌewaiga, wata ꞌami talauma ꞌwa na tauyeni kebu ꞌwa na veꞌoꞌoleni. 30 ꞌAiꞌedi aitoi tamu avaꞌai i na veluꞌuiemiga, kebu ꞌwa na veumokai. Wata ꞌaiꞌedi aitoi tamu yami kukua i na ꞌewaiga, ꞌasaꞌaiana kebu ꞌwa na lukwayegeni ꞌana vevila faifaina. 31 ꞌAiꞌedi avaꞌai nuanuami tomotoga i na ꞌidewai ꞌwaimie, ꞌomi wata baniꞌodi ꞌwa na ꞌidewai ꞌwaidie.
32 ꞌAiꞌedi egavo i nuakalikaliemi wata ꞌaiseꞌavadi ꞌwa na nuakalikaliedi, yami nuakalikalinina kebu nani bwaikina Yaubada mataneye, fai tomotoga fuedi wata tosakona taiadi yadi sauluva egavo ꞌadi tonuakalikali wata ꞌaiseꞌavadi i nunuakalikaliedi. 33  Luk 14:12-14Wata ꞌaiꞌedi egavo i na vesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie wata ꞌaiseꞌavadi ꞌwa na vesauluva ꞌatumaina ꞌwaidie, kebu nani bwaikina Yaubada mataneye fai tomotoga fuedi wata tosakona yadi sauluva. 34 Wata ꞌaiꞌedi nani ꞌifwaidi tomotoga ꞌwa na veledi siwe nuanuami i na tutulidiga, kebu nani bwaikina Yaubada mataneye fai tosakona nani ꞌifwaidi mali tosakona i veleveledi bega bola ꞌana fata wata baniꞌodi i na tututula.
35 Siwe kebu. Egavo i na vesauluva sakoina ꞌwaimie ꞌwa na nuakalikaliedi wata ꞌwa na vesauluva ꞌatumaina ꞌwaidie. ꞌWa na ꞌanivelena-maimaiga kebu tutula faifaina ꞌwa na nuanua. ꞌAiꞌedi baniꞌodi ꞌwa na vevesauluvediga bola tutula bwaikina ꞌwa na veluagai Yaubada Bwaikaotogina ꞌwainega wata i na veꞌawa-natunemi fai tutuya fuedi tosakona wata taunidi kebu i da vevekaiwa Yaubada ꞌwaineye siwe i vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaidie. 36  Efe 4:32; Sou 34:6-7Begaidi side baniꞌodi. ꞌOmi ꞌwa na nuakalikali tomotoga fuedi ꞌwaidie, baniꞌodi Tamami i nuakalikaliemi.”
Kebu mali tomotoga ꞌwa na awavesakoyedi.
37  Iem 2:13Wata Iesu i vona ꞌailaꞌa ꞌwaidie i vo, Kebu mali tomotoga ꞌwa na ꞌamalakibuyedi, i na nunago wata Yaubada i na ꞌamalakibuyemi. Wata mali tomotoga kebu ꞌwa na awavesakoyedi i na nunago Yaubada i na awavesakoyemi. Mali tomotoga yadi sakona ꞌwa na nuatavunidi nika Yaubada yami sakona i na nuatavunidi.
38  Voa 19:17Tutuya fuedi ꞌwa na ꞌaꞌanivelena-maimaiga nika wata ꞌanivelena-maimaiga ꞌwa na veveluagadi. Nuakalikalinidi bwaikaotogidi baniꞌodi lugalagaladi wata ꞌudilidi, kebu ꞌami fata ꞌwa na lilidiga fai fueotogidi. ꞌAiꞌedi ꞌwa na ꞌanivelena-maimaiga bwaikina, wata ꞌanivelena-maimaiga bwaikina ꞌwa na veluagai. Wata baniꞌodi ꞌaiꞌedi ꞌwa na ꞌanivelena-maimaiga siaina, wata ꞌanivelena-maimaiga siaina ꞌwa na veluagai.”
39 Wata Iesu i vona-awatabai ꞌwaidie i vo, Kebu ꞌana fata tamu tomatasako iana tomatasako i na siveikani, fai bola ꞌadi ꞌailuga i na beꞌuluga vakavakale. 40  Ion 13:16Kwamana yana ꞌaseta kebu yana tove yana ꞌaseta i da vebwaika-ꞌiaweni, weꞌe tosikulu matatabudi yadi sikulu i na veꞌaꞌavaga, yadi ꞌaseta bwaikina yadi tove baniꞌodi.
41 Awale iamu mataneye fwayafwaya nani siaina ꞌu ꞌiseni faifaina ꞌu vonavona, weꞌe kebu ꞌu da nuaniga ꞌomu ꞌibwalobwaloꞌu bwaikina matamuye? 42 Kebu ꞌana nogaya ꞌatumaina ꞌu vo, Iaku, nuanuaku matamu i lufwaluyaga a na ꞌewai,” weꞌe kebu ꞌu da ꞌiseniga taunimu matamuye ꞌibwalobwaloꞌu bwaikina? ꞌOmu tovekali. Nagami taunimu matamuyega ꞌibwalobwaloꞌu bwaikina ꞌu na ꞌewai bega ꞌu na ꞌisadewa nika ꞌana fata fwayafwaya nani siaina ꞌu na ꞌewai iamu matanega.”
Sauluva ma ꞌana ꞌeba ꞌisa.
43 Wata Iesu i vonedi i vo, Welavi ꞌatumaina tutuya fuedi vuagina ꞌatumaina, wata welavi sakoina tutuya fuedi vuagina sakoina. 44 Welavi ꞌaitamogana ꞌaitamogana vuagidiega ta na ꞌasetadi avaꞌai welaviga. Kebu ꞌana fata ꞌalaꞌai vuagina ta na kadia ꞌuwe ꞌwainega. Wata kebu ꞌana fata kalibo ta na kadia ulaulawa ꞌwainega. 45  Iem 3:10-12; Mad 12:35Wata baniꞌodi tomotoga, vuagidi ꞌwaidiega ta na ꞌisaꞌinanadi tomotoga ꞌatumaidi ꞌalo sakoidi. ꞌAiꞌedi tomogo yana sauluva ꞌatumaidi, ta na ꞌasetai yana nuanua matatabuna tonovidi. Weꞌe ꞌaiꞌedi yana sauluva sakoidi ta na ꞌasetai yana nuanua matatabuna sakoidi. Tomogo avaꞌai i na voneyeniga, fai yana nuanua ꞌwainega i mai.”
Toꞌaiyogona vanuga ꞌadi ꞌailuga.
46  Mad 7:21Wata Iesu i vona ꞌailaꞌa ꞌwaidie i vo, Awale ꞌwa veꞌawa-ꞌAuvea ꞌwaikuye weꞌe kebu yaku vona ꞌwa da vevematayakeyakediga? 47  Iem 1:22ꞌAiꞌedi aitoi i na mai ꞌwaikuye yaku vona i na nogaidi bega i na ꞌidewadi, taunina yana sauluva side baniꞌodi. 48 Toꞌaiyogona ꞌatumaina nagami yana kabutuꞌu ꞌatumaina i venuaꞌivineni, ꞌogola faꞌalidi i ꞌewadi wata ovu manamanawedi i aladi bega yana vanuga matatabuna i yogoni. Tutuyanina ꞌwei i ꞌwei, weyagata i obu, yana ꞌatamana i sesei vanuganina kebu i da ꞌetofoiaga fai vanuga faꞌalina i yogoni. 49 Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi yaku vona i na nogaidi siwe kebu i na ꞌidewadiga, taunina tamu toꞌaiyogona baniꞌodi. Toꞌaiyogonanina kabutuꞌu sakoina i venuaꞌivineni nidule i ꞌaiyogona. Tutuyanina weyagata i obu vanuga i ꞌetofoia matatabuna i ꞌetogeugeuya.”

6:1: Vel 23:25

6:2: Sou 20:10

6:3: 1 Sam 21:3-6

6:7: Luk 14:1-5

6:9: Ion 7:23

6:11: Luk 11:53-54

6:14: Ion 6:70-71

6:19: Luk 8:46

6:20: Ais 66:2

6:21: Ais 61:3; Ve 7:16-17

6:22: Ion 16:2; 1 Fit 4:14

6:24: Iem 5:1-6

6:27: 1 Fit 3:9

6:33: Luk 14:12-14

6:36: Efe 4:32; Sou 34:6-7

6:37: Iem 2:13

6:38: Voa 19:17

6:40: Ion 13:16

6:45: Iem 3:10-12; Mad 12:35

6:46: Mad 7:21

6:47: Iem 1:22