7
Tolugavia tamu yana tofolova Iesu i ꞌiveꞌatumaia.
Tutuyanina Iesu naninidi matatabuna i veifufuꞌaꞌavedi ꞌailaꞌa ꞌwaidie, i tovoi i nago ꞌatamana Kafaneomi. 2-3 ꞌAtamananina ꞌwaineye tamu me Loma yadi tolugavia bwaikina i miamia ma yana tofolova-maimaiga. Tofolovanina i viga bwaikina, saiꞌafoga i da wafa. Fai tolugavianina yana tofolova i nuakalikalieni bwaikina, tutuyanina i nogai Iesu valana ꞌifwaidi Diu yadi toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi i vetunedi Iesu i na voneni i na mai yana tofolova i na ꞌiveꞌatumaia. 4-5 Tutuyanina i leꞌwai i voneni i vo, Nuanuama bwaikina ta na nagoi iama ꞌu na ꞌivaiseni. I lubwaineni tomogonina ꞌu na ꞌivaiseni fai ꞌida me Diu i nuakalikalieda wata taunina yama ꞌeba miavaꞌauta deꞌe bei Kafaneomi i yogoni.” 6-7 Iesu yadi vona i nogai taiadi i nagoi.
Saiꞌafo i leꞌwaleꞌwai vanuga lilivaneye, tolugavianina enavo ꞌifwaidi i vetunedi Iesu i voneni i vo, ꞌAuvea, yama toveimea i vonaga kebu taunimu yamu folova ꞌu na ꞌivevitaiga. Yana nuanua kebu i da lubwainemu ꞌu na luku yana vanuge fai taunina kebu tomogo Diu, wata i bunumayaga kebu nuanuana i na mai ꞌwaimuye. Bega yana vona ꞌana nogaya side baniꞌodi i vo, ꞌAsaꞌaiana, ꞌu na vonamo yaku tofolova i na veꞌatumai. A ꞌasetai ma yamu veimea bega ꞌamu fata ꞌu na ꞌiveꞌatumaia. Yau wata ma yaku veimea yaku tolugavia ꞌwaidie ꞌaku fata a na vo, ꞌU nago,” nika i na nago, wata a na vo, ꞌU mai,” nika i na mai, wata yaku tofolova a na voneni a na vo, Side ꞌu ꞌidewai,” nika i na ꞌidewai. Wata yau baniꞌodi, yaku toꞌedakumetavo yadi veimea a vevematayakeyakedi. ꞌOmu wata ma yamu veimea ꞌu na vonamo nika viga i na ꞌaꞌava.” Tutuyanina Iesu i nogai yana vonanina, nuana i vogani bega i sivilai ꞌailaꞌanidi i yoyogoꞌwailiga i vonedi i vo, Deꞌe Loma ꞌana tomotoga siwe yana vetumagana kasikasisina, weꞌe ꞌomi me Diu Yaubada yana tomotoga, siwe kebu baniꞌodi vetumagananina a da veluagai ꞌwaimie ꞌalo mali tomotoga ꞌwaidie.” 10  Ion 4:51I ꞌaꞌavana, tomotoganidi i vetunedi i maiaga i viladi tolugavia ꞌwaineye, yana tofolova i ꞌiseni ꞌakonadi i veꞌatumai.
ꞌWabula natudi Iesu i sivetovoia.
11 Bola kebu ꞌaiata fuedi i da ꞌaꞌavaga, Iesu i nago ꞌatamana Neini yana tovetutuyamavo wata ꞌailaꞌa bwaikina taiadi. 12 ꞌAtamananina kalikalina bega tutuyanina Iesu i leꞌwa ꞌana ꞌeba luku ꞌwaineye i ꞌisedi tomotoga ꞌifwaidi iadi i wafaga i evai i nunaweni taumaseye. Tomogonina i wafaga tamu ꞌwabula natudi tubuꞌeana iavetana, wata tovemogai fuedi taiadi i nunagoi. 13  Luke 8:41-42,49-55Tutuyanina Iesu i ꞌisedi i nuavita bwaikina i vonedi i vo, Kebu ꞌwa na ꞌweꞌwelaga.” 14 Bega Iesu i nago ꞌevoꞌevo i ꞌabitonovi nika toeva i tovoi. Iesu i vona tomogonina i wafaga ꞌwaineye i vo, Iaku, a na vonemu, ꞌu tovoi.” 15  1 Kin 17:21-24Tomogonina i ꞌisala i miabui nika i velamu i welava. Wata Iesu tomogonina inana i vonedi i vo, Side natumi ꞌakonadi i yawasa.”
16 Fuedi i ꞌiseni ma yadi kololo bwaikina Yaubada i subiai i vo, Toluꞌivona bwaikaotogina tamu i souyeni ꞌwaideye,” weꞌe ꞌifwaidi i vo, Yaubada i mai yana tomotoga i na ꞌitaꞌitaꞌieda.” 17 Naninina Iesu i ꞌidewaiga, valana i nago ꞌawalawa Iudia matatabuna ꞌwaineye, wata mali tomotoga i miamia lilivaneye i ꞌaseta.
Ioni tomotoga ꞌifwaidi i vetunedi Iesu ꞌwaineye.
18 Wata Ioni Tobafitaiso yana tovetutuyamavo i luꞌivona ꞌwaineye naninidi Iesu i ꞌidewadewadiga faifaidi. 19 Begaidi Ioni tomotoga ꞌadi ꞌailuga i goledi i nagoi ꞌwaineye i vonedi i vo, ꞌWa na nagoi yada ꞌAuvea ꞌwaineye ꞌwa na velutolieni ꞌwa na vo, ꞌOmu kumanimu faifaimu me Diu ta lulukamata ta vo, ꞌAwaie ꞌada Toꞌitaꞌitaꞌi i na mai Yaubada ꞌwainega,” ꞌalo tulina faifaina ta na lulukamata?” 20 Tutuyanina i maia Iesu ꞌwaineye i velutolieni i vo, Ioni Tobafitaiso i vetunema nuanuana i na ꞌasetai ꞌomu kumanimu faifaimu me Diu ta lulukamata ta vo, ꞌAwaie ꞌada Toꞌitaꞌitaꞌi i na mai Yaubada ꞌwainega, ꞌalo tulina faifaina ta na lulukamata?” 21 Tutuyanina ꞌwaineye Iesu toviga fuedi i ꞌiꞌiveꞌatumaidi, tomotoganidi yaiaina i agediga i vonevonedi i ꞌaꞌawaꞌaꞌidi wata tomatasako fuedi i ꞌiꞌiveꞌatumaidi. 22  Ais 35:5-6; Mad 15:30-31; Mak 7:32-37; Luk 5:12-13, 7:12-16Begaidi Iesu i vona Ioni yana tovetutuyamavo ꞌwaidie i vo, ꞌWa na vilami ꞌwa na nagoi Ioni ꞌwaineye, avaꞌai a ꞌiꞌidewadi ꞌwa ꞌisediga wata a veveifufuyedi ꞌwa nogaidiga faifaidi ꞌwa na voneni. Side baniꞌodi ꞌwa na voneyedi ꞌwa na vo, Tomatasako i ꞌisadewa, tubusakosako i tubuoga, waiwaisesela i veꞌatumai. Tanigadi ꞌuludi ꞌadi fata i na nogaya, towafa a sivetovoidi wafayega, wata Vala ꞌAtumaina ꞌitaꞌitaꞌi Yaubada ꞌwainega faifaina a lalauꞌage wekowekoma ꞌwaidie.” 23 Wata ꞌwa na voneni ꞌwa na vo, ꞌAiꞌedi aitoi kebu ma yana venuanaluga i na vetumaganamo ꞌwaikuye, ꞌeba sosoana ꞌwaineye.”
Iesu i veifufu Ioni Tobafitaiso faifaina.
24 Ioni yana tovetutuyamavo i tauya i nunagoi, Iesu ꞌailaꞌa ꞌwaidie i veifufu Ioni faifaina i vo, Basenadi ꞌwa nagoi saliꞌavuꞌavuye Ioni ꞌwaineye, avaꞌai nuanuami ꞌwa da ꞌiseni? Tamu tomogo umaumana yana sauluva bikana baniꞌodi ꞌayalele kaukau siaina i nunuga i ꞌaninoꞌuya? Kebu. 25 ꞌAlo avaꞌai ꞌwa da ꞌiseni? Tamu tomogo i vaigavu kaleko ꞌatumaidiega? Wata kebu. Tomotoganidi i vaigavuga baniꞌodi, yadi vanuga ꞌaiꞌaiwabudi ꞌwaidie i miamiani. 26 Nuanuaku a na ꞌasetai ꞌwa nagoga avaꞌai ꞌwa da ꞌiseni? Tamu Yaubada yana toluꞌivona? Eꞌe. Mogitana toluꞌivona. Siwe ꞌifwaidi toluꞌivona saiꞌafo vaꞌegai, weꞌe tomogonina ꞌwa ꞌiseniga bwaikaotogina. 27  Mal 3:1; Luk 3:2-6Vona mogitana tomogo bwaikina fai basenadiotoga faifaina i kilumi Yaubada yana Buki ꞌwaineye. Yaubada i vona ꞌana Venuaꞌivina ꞌwaineye i vo,
Taunina yaku tomataꞌaulele, a na vetunei i na kumeta yamu ꞌeda i na vusia.”
28 Wata a na vonemi, tomia fwayafwaya matatabudi saiꞌafo vaꞌegai, weꞌe Ioninina bwaikaotogina. Siwe tomotoga bwaikidi wata siaidi ꞌakonadi i lukuga Yaubada yana ꞌEba Veimea nageneye i vagalaka, Ioni maꞌitufa i obu fai bola kebu i da lukuga.”
29  Mad 21:32Tutuyanina ꞌailaꞌa wata takesi ꞌana tolaugogona vivinagodi taiadi yana vona i nogai, i veꞌawamogitana Yaubada yana nuanua tonovidi fai Ioni i bafitaisodi. 30 Weꞌe Falisi wata veꞌetoboda ꞌadi tovevo Yaubada yana nuanua faifaidi i vedumweꞌaiꞌai fai kebu nuanuadi Ioni i na bafitaisodi.
31 Begaidi Iesu i vonedi i vo, Tutuya deꞌe ꞌana tomotoga, avaꞌai ꞌwainega a na awatalatutulemi? Yami sauluva avaꞌai baniꞌodi? 32 Tomotoganimi baniꞌodi yavayavava toꞌwava nuanuadi i na vetutuyama ꞌatamanafouye. Tamu ꞌailaꞌa i vegole ediavo ꞌwaidie i vo, Nuanuama tamu nani ta na ꞌidewai siwe ꞌwa baila. ꞌA lauinava siwe kebu ꞌwa da suya, ꞌa tailauwawa siwe kebu ꞌwa da vemogai. Kebu nuanuami yama nuanua ꞌwa na faliꞌatumaiedi.” 33 ꞌOmi yavayavavanidi baniꞌodi, kebu nuanuami Ioni Tobafitaiso wata yau yama nuanua ꞌwa na faliꞌatumaiedi. Ioni i mai i veꞌudigana ꞌani bega yana veluꞌui Yaubada ꞌwaineye i na vetoketoke wata kebu oine i da yemuga, ꞌwa vona ꞌwa vo, Tomogo noꞌo, yaiaina i agei.” 34  Luk 5:30Weꞌe yau a vetomotogaotoga a mai kebu a da veꞌudiganaga, a ꞌaniꞌani wata a yemuyemu siwe ꞌwa vo, ꞌWa ꞌiseni, tomogo noꞌo. ꞌAwana bwalabwalaina, yana ꞌani wata oine yana yemu ꞌafoina, takesi ꞌana tolaugogona vivinagodi wata tovedumweꞌaiꞌai i veianedi.” 35 Egavo Yaubada yana nuanua ꞌaseꞌasetadi i vevematayakeyakedi, i nuani Yaubada ma yana ꞌaseta mogitana.”
Tamu vavine Iesu ꞌagena i lekoai bunamayega.
36 Tamu tutuya tamu totafalolo Falisi ꞌana wagava Saimoni Iesu i tayegi yana vanuge i na ꞌani, bega i nago i miabui. 37 ꞌAtamananina ꞌwaineye tamu vavine yana sauluva sakoina yana matakamota ꞌafoina. Vala i nogai Iesu i mai Saimoni yana vanuge begaidi bunama magaina ꞌatumaina i ꞌewai i nago i luku vanuganina ꞌwaineye. Weꞌe bei i koiaga kileu i ꞌidewai ꞌana ꞌisa ꞌatumaiotogina, ꞌana wagava alibasita. 38 I nago Iesu lilivaneye i ꞌweꞌwela matageunega ꞌagena i vebutadi mulieta navaꞌaunega i luvelavelaladi. Wata ma yana veꞌililibu ꞌagena i yaogi, i ꞌaꞌavana bunamanina ꞌwainega i iwagi.
39 Tutuyanina Saimoninina i ꞌiseni nuanega i vo, Kumanina Iesu, ꞌaiꞌedi mogitana Yaubada yana toluꞌivona ꞌana fata i da ꞌasetai avaꞌai vavinega i ꞌaꞌabitonovi wata i da ꞌasetai yana sauluva sakoina.” 40 Iesu i voneni i vo, Saimoni, nuanuaku tamu nani a na vonemu.” Saimoni i vo, Tove, nika ꞌu veifufu ta na nogai.” 41 Iesu i vo, Tamu tomogo ꞌaiꞌaiwabuna tomotoga ꞌadi ꞌailuga mani i veledi, bola wata i na tutulidi. Tamu tomogo i veleniga lubulubu 500 wata tamu lubulubu 50. 42 Siwe ꞌadi ꞌailuga kebu ꞌadi fata i na tutulidi bega i talabodedi i vo, ꞌAsaꞌaiadi, kebu ꞌwa na tutulidiga.” Tomotoganidi ꞌadi ꞌailuga ma yadi sosoana i nuakalikalieni, siwe ꞌu na voneku aitoi tomotogaga yana nuakalikali bwaikaotogina tomogo ꞌaiꞌaiwabuna ꞌwaineye?” 43 Saimoni Iesu yana vona i tutuli i vo, A nuaniga tomogonina lubulubu 500 i ꞌewaiga, kumanina i nuakalikali bwaikaotogina.” Iesu i vo, ꞌU vona mogitana.”
44  Nag 18:4Mulieta i sivilai vavine ꞌwaineye nika Saimoni i voneni i vo, ꞌAkonadi ꞌu ꞌiseni vavine deꞌe. Weꞌe ꞌomu yamu vanuge a maiga, kebu ufa ꞌu da veleku bega ꞌageku a da lekoadi yada sauluva baniꞌodi, siwe vavine deꞌe matageunega ꞌageku i lekoadi wata navaꞌaunega i luvelavelaladi. 45 Tutuyanina a leꞌwa kebu ma yamu sosoana ꞌu da ꞌavalamaigiku, siwe taunina ꞌageku ꞌana yaoga kebu i da ꞌailove. 46 Kebu ꞌu da veꞌililibuyeku bega bunama ꞌu da iwagi ꞌunuꞌunukuye siwe taunina bunama magaina ꞌatumaina ꞌagekuye i iwagaꞌaꞌaveni. 47 Faifainanina a na vonemu, vavine deꞌe yana sakona fuedi faifaidi nuatavuna i veluagai, ꞌu ꞌiseni yana nuakalikali bwaikina ꞌwaikuye. Aitoi yana sakona siaidi Yaubada i nuatavunidiga tomogonina yana nuakalikali Yaubada ꞌwaineye siaina, weꞌe aitoi yana sakona fuedi Yaubada i nuatavunidiga, tomogonina yana nuakalikali Yaubada ꞌwaineye bwaikina.” 48  Mad 9:2-6Mulieta Iesu vavine i voneni i vo, Yamu sakona a nuatavunidi.” 49 ꞌIfwaidi tomotoga ꞌeba ꞌani ꞌwaineye i miamianiga, nuadiega i vo, Avaꞌai tomogoga deꞌe sakona i nunuatavunidi?” 50 Siwe Iesu i vona vavine ꞌwaineye i vo, Fai ꞌu vetumaganeku Yaubada i ꞌitaꞌitaꞌiemu. Ma yamu sosoana ꞌu na nago, Yaubada i na nuakalikaliemu.”

7:10: Ion 4:51

7:13: Luke 8:41-42,49-55

7:15: 1 Kin 17:21-24

7:22: Ais 35:5-6; Mad 15:30-31; Mak 7:32-37; Luk 5:12-13, 7:12-16

7:27: Mal 3:1; Luk 3:2-6

7:29: Mad 21:32

7:34: Luk 5:30

7:44: Nag 18:4

7:48: Mad 9:2-6