15
Me Diu tubudiavo yadi ve faifaina.
1-2 Mulieta ꞌifwaidi me Diu totafalolo Falisi wata veꞌetoboda ꞌadi tovevo i maia Ielusalemega Iesu i velutolieni i vo, Veꞌetobodanidi i maiga tubudavo ꞌwaidiega, awale yamu tovetutuyamavo kebu i da veꞌililibuyediga i geugeudi? ꞌAni ꞌana tutuye kebu nimadi i da lekoa-dewadi weꞌe i lulu-ꞌavoꞌavovo.” Deꞌe baniꞌodi i voneyediga fai yadi nuanua i vo, ꞌAiꞌedi nimada ta na lekoa-dewadi wata ta na tafalolo, Yaubada i na ꞌasetada yada nuanua vunavunagidi.” Iesu yadi velutoli i tutuli i vo, Siwe ꞌomi wata awale Yaubada yana veimea kebu ꞌwa da veꞌililibuyediga ꞌwa geugeudi weꞌe taunimi yami nuanua ꞌwaidie ꞌwa vematayakayaka. Sou 20:12Yaubada i vonaga i vo, Tamamu wata inamu ꞌu na veꞌililibuyedi,” wata i vo, ꞌAiꞌedi aitoi tamana ꞌalo inana i na awavesakoyediga i lubwaineni ꞌwa na luvewafai.” 5-6 Veimeanidi ꞌwa geugeudi fai ꞌwa veve ꞌwa vo, ꞌAiꞌedi aitoi ma yana mani, siwe kebu nuanuana tamana wata inana i na ꞌivaisediga, ꞌomi ꞌwa tauyeni bega i na vonedimo i na vo, Mani deꞌe a na ꞌaniveleneni Yaubada faifaina,” vonanina ꞌwa faliꞌatumaieni. Weꞌe mogitana i lubwaineni tamana wata inana maninina ꞌwainega i da ꞌivaisedi. Deꞌe baniꞌodi Yaubada yana Vona ꞌwa lulu-ꞌavoꞌavovoi, maꞌitufa yami nuanua ꞌwa vevematayakeyakedi. Ais 29:13ꞌOmi mogitana tovekali. ꞌAwami i tatalaboda nani fuedi faifaidi siwe wata ꞌwa ꞌiꞌidewadi. Basenadiotoga Yaubada yana toluꞌivona Aisea, Yaubada yana Vona ꞌwainega i vona-vagata faifaimi. I vonaga mogitana i vo,
Deꞌe ꞌailaꞌanidi ꞌawakebuladiega i veꞌililibuyeku,
Weꞌe kebu mogitana i da nuakalikalieku.
Fai tomotoga yadi nuanua i veve i vo ꞌako, Yaubada ꞌwainega,”
Begaidi ꞌwaikuye i ꞌoꞌodu-maimaiga.”
Naninidi tomotoga i na ꞌivesakodi.
10 Iesu ꞌailaꞌa i goledi i nagoi ꞌwaineye i vonedi i vo, A na vonemiga ꞌwa na venuaꞌivineni nika ꞌwa na ꞌasetai. 11  Mad 12:34Falisi nuanuadi nima-ꞌilekoa siwe avaꞌai i na luku tomotoga ꞌawadiamo kebu ꞌana fata tomotoganidi i na ꞌiveyokedi, weꞌe mogitana vona ꞌalo nuanua sakoidi tomotoga ꞌwaidiega i na souyediga, ꞌana fata tomotoga i na ꞌiveyokedi.”
12 Mulieta Iesu yana tovetutuyamavo i maia i voneni i vo, Yamu vona ꞌwainega Falisi i kamogala, ꞌu ꞌasetai?” 13 Iesu i vonedi i vo, Welavinidi Tamaku abame kebu ꞌana bakubakulaga, matatabuna i na siabudi. 14  Mad 23:16Falisinidi kebu faifaidi ꞌwa na nuanua. Avinodi taunidi tomotoga ꞌada toꞌedakumeta, siwe baniꞌodi tomatasako fai Yaubada yana Vona kebu i da ꞌisaꞌinanadiga. Kebu ꞌana fata tamu tomatasako iana tomatasako i na siveikani fai bola ꞌadi ꞌailuga i na beꞌuluga vakavakale.”
15 Fita i voneni i vo, Nuanuaku vona-awatabainina ꞌu da kiavemagetai ꞌwaimeye.” 16 Iesu i vo, ꞌAlo ꞌomi wata bola ꞌwa bavubavu? 17 I lubwainemi ꞌwa da ꞌasetai naninidi i na luku tomotoga ꞌawadiamo i na nago kamodie mulieta i na walaꞌaieni. 18 Weꞌe naninidi sakoidi ꞌawadiega i na souyediga, ꞌana fata tomotoga i na ꞌiveyokedi Yaubada mataneye, fai yadi nuanua ꞌwaidiega i mai.
19  Gal 5:19-21I na ꞌiveyokediga fai nuanuananidi i na ꞌivesakodi nika luvewafa, lauobu, veꞌavula-ꞌavoꞌavovo, vainago, vekali, vebonaivo. 20 Side naninidi ꞌana fata tomotoga i na ꞌiveyokedi Yaubada mataneye, weꞌe ꞌaiꞌedi ꞌwa na ꞌani, siwe kebu nagami nimami ꞌwa na lekoa-dewadiga Falisi yadi nuanua baniꞌodi, kebu ꞌana fata i na ꞌiveyokemiga.”
Vavine yadi vetumagana.
21 Mulieta Iesu ma enavo bei i miamiaga i ꞌiaweni, i nagoi tamu ꞌawalawa ꞌwaineye, ꞌatamana Taia wata Saidoni lilivadie. 22 I miamiani nika tamu vavine Keinana i leꞌwa, vavinenidi ꞌawalawanina ꞌwaineye i miamia. Taunidi kebu vavine Diu siwe i mai i toke i veluꞌui Iesu ꞌwaineye i vo, ꞌAuvea, ꞌomu Yaubada ꞌana Venuaꞌivina, Kini Devida tubuna ꞌu da ꞌisanuakalikaliema. Natuku vevinena yaiaina i agei bega i veveviga bwaikina.” 23 Siwe kebu tamu avaꞌai Iesu i da voneyeni ꞌwaidie. Mulieta yana tovetutuyamavo i maia ꞌwaineye i lukakadeni i vo, ꞌU veugeugedi, mulideye i mimai i vevetaniga-logilogi.”
24 Tovetutuyamavo i vonavonaga begaidi Iesu vavine i vonedi i vo, Yaubada i vetunekuga me Isileli ꞌaiseꞌavadi ꞌwaidie, taunidi vuyovuyodi ꞌwa da vo ꞌaisaya sifi, weꞌe ꞌomi mali tomotoga kebu.” 25 Siwe vavine i nogai Iesu yana vona i mai ma yadi veꞌililibu i ꞌodu ꞌageneye, i vo, ꞌAuvea ꞌu da ꞌivaisema.” 26 Iesu i vo, Kebu i da lubwaineku kwakwama ꞌadiꞌadi a na elodi a na ꞌanivelenedi ꞌouꞌou ꞌwaidie.” 27 Vavine i ꞌasetai Iesu i vonavona nagami i na folova taunina yana ꞌailaꞌa me Diu ꞌwaidie, faifainanina i voneni i vo, ꞌAuvea weꞌe mogitana. Siwe tutuyanina kwakwama i na ꞌaniꞌani, ꞌouꞌou siaidi mukumuku i na luluyamuyamu. Faifainanina saiꞌafo ꞌu da ꞌivaisema.” 28  Mad 8:10,13Iesu yadi vona i nogai i vonedi i vo, Yami vetumagana toketokena, avaꞌai nuanuami ꞌana mogitana i na souyeni ꞌwaimie,” nika mogitana natudi i veꞌatumai.
Toviga fuedi Iesu i ꞌiveꞌatumaidi.
29 Iesu ma enavo ꞌawalawanina i ꞌiaweni, Lavu Galili balebaleamo i nagoi, mulieta i laka tamu ꞌoya siaina ꞌwaineye i miabui. 30 ꞌAilaꞌa bwaikina i maia, yadi toviga fuedi i miedi, toviganidi ꞌifwaidi ꞌagedi sakoidi, tomatasako, tubusakosako, tomotoganidi kebu ꞌadi fata i na welavaga, wata ꞌifwaidi tovigaotoga. Toviganidi i miedi Iesu ꞌwaineye matatabudi i ꞌiveꞌatumaidi. 31  Mak 7:37Tomotoga i ꞌiseni nuadi i voganidi fai egavo kebu i da welawelavaga siwe i welava, tubusakosako wata ꞌagedi i sako i yogodewa, wata tomatasako i ꞌisa-vaitugana. Me Isileli toketokenanina i ꞌiseni yadi Yaubada i subiai.
Tomotoga 4000 Iesu i veꞌanidi.
32  Mad 14:14Iesu yana tovetutuyamavo i goledi i nagoi ꞌwaineye i vonedi i vo, Tomotoga deꞌe faifaidi a nuavita fai ꞌakonadi ꞌaiata ꞌaitonu taiadi ta miamiani siwe kebu ꞌadiꞌadiga. Kebu nuanuaku ma ꞌadi lase a na vetunedi i na nagoi yadi vanuge fai bola ꞌedeye i na mwea.” 33 Yana tovetutuyamavo i velutolieni i vo, Deꞌe kebu tomotoginaga, avaꞌaibe bei ꞌaniꞌani ta na veluagai tomotoga deꞌe ta na veꞌanidi?” 34 Wata Iesu i velutoli yana tovetutuyamavo ꞌwaidie i vo, Weꞌe ꞌomi, ꞌaivia ꞌaniꞌani ꞌwaimie?” I vo, Kebu fuediga, ꞌaniꞌani mwadodoudi 7 wata igana siaidi.” 35 Bega Iesu ꞌailaꞌa i vonedi i miabui. 36 Mulieta ꞌaniꞌaninidi 7 igana taiadi i ꞌewadi, i vekaiwa Yaubada ꞌwaineye, i ꞌaꞌavana i ꞌivividi wata i baidi tovetutuyamavo i veledi i veusedi ꞌailaꞌa ꞌwaidie. 37 Matatabudi i ꞌani, ꞌadi fata, mulieta yana tovetutuyamavo tomotoga nikilidi i vaꞌaugidi bayawa bwaikidi 7 i veadagidi. 38 Toꞌaninidi iaveta tulaiꞌavadi i luꞌiawawadi ꞌadi ꞌailaꞌa 4000, weꞌe vevine tulaidi wata yavayavava matatabudi kebu taiadi i da luꞌiawawadiga.
39 ꞌAni i ꞌaꞌavana, Iesu tomotoga i vonedi i nagoi, weꞌe i dodoga wakeye i nago ꞌawalawa Magadani.

15:4: Sou 20:12

15:7: Ais 29:13

15:11: Mad 12:34

15:14: Mad 23:16

15:19: Gal 5:19-21

15:28: Mad 8:10,13

15:31: Mak 7:37

15:32: Mad 14:14