14
Ioni Tobafitaiso yana wafa.
1-2 Tutuyanina ꞌwaineye, Loma gabemani yadi toꞌedakumeta ꞌana wagava Kini Elodi ꞌawalawa Galili nageneye i veveimea. Iesu yana folova toketokena valana Elodi i nogai yana tofolovavo ꞌifwaidi i vonedi i vo, Noꞌo Iesu, ꞌasaꞌaiana mogitana taunina Ioni Tobafitaiso, ma yana toketokena i yawasa-vaitugana i ve-Iesu, begaidi ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i ꞌiꞌidewadi.
Elodi baniꞌodi i voneyediga fai yana veimea ꞌwainega Ioninina i yogoni i yatoi vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye. Weꞌe Elodi basenadi taina Filifi tamu vavine i nagidi ꞌadi wagava Elodiasa mulieta Elodi i luobuyedi. Ioni Tobafitaiso vala i nogai bega tutuya fuedi i lulumatana-vebogia i vo, Awale taimu yana vavine ꞌu nagidi, yada veꞌetoboda ꞌu geuya.” Ioni yana vonanina faifaina Elodi i veimea vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye i luku, nuanuana i na wafa siwe me Diu i kololoyedi fai i vo, Taunina tamu Yaubada yana toluꞌivona.”
6-7 Weꞌe Elodi yana tubuga ꞌana ꞌaiata ꞌwaineye sakali bwaikina i ꞌidewai, Elodiasa natudi i voneni matadie i kayama. Elodi i ꞌiseni nuana i ꞌewai bega i vonaꞌawaufaufa ꞌwaineye i vo, ꞌAiꞌedi avaꞌai nuanuamu ꞌu na veluꞌuiga, vona mogitana a na velemu.” Inana i nogai natudi i tolivetonoveni bega vavinenina neꞌeꞌelina i nago Elodi ꞌwaineye i vo, Nuanuaku Ioni Tobafitaiso i na wafa, ꞌunuꞌununa ꞌaivoeye ꞌu na dodogi ꞌu na mieni ꞌwaikuye, a na ꞌiseni a na ꞌasetai ꞌakonadi i wafa.” Kini Elodi i nogai nuana i vita siwe kebu ꞌana fata yana vonaꞌawaufaufa i na lugeuya fai ꞌana wakawaka matadie i vona, bega yana tolugaviavo i vonedi i nagoi Elodi yana nuanua i ꞌidewai. 10-11 Vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye Ioni ꞌodona i boboi, ꞌaivoeye i dodogi i mieni vavine i veleni. I ꞌewai i nago inana i veledi. 12 Tutuyanina Ioni yana tovetutuyamavo vala i nogai, i maia tomogoꞌavana i ꞌewai i veꞌufai, mulieta i nagoi Iesu i voneni.
Iesu tomotoga 5000 i veꞌanidi.
13 Tutuyanina Iesu i ꞌasetai Ioni ꞌakonadi i wafa, bega ꞌatamananina i ꞌiaweni i dodoga ꞌaiseneye i nago kebu tamu aitoi bei i da miamiaga ꞌwaineye. Tomotoga yana tauya i ꞌasetai bega yadi ꞌatamana i ꞌiawedi i veyogoꞌwaila i nagoi ꞌagediamo. 14  Mad 9:36, 15:32Tutuyanina Iesu i leꞌwa balebaleye tomotoganidi i ꞌisedi ꞌailaꞌa bwaikina i miamiani, nuana i vita bwaikina faifaidi bega yadi toviga i ꞌiveꞌatumaidi.
15 ꞌAkonadi lavilavi saiꞌafoga i na sidudubali tovetutuyamavo i maia Iesu ꞌwaineye i voneni i vo, ꞌAkonadi tutuya i veꞌaleꞌusa wata deꞌe bei kebu tomotoginaga, bega ꞌailaꞌanidi ꞌu na vonedi i na nagoi ꞌatamana ꞌwaidie taunidi ꞌadiꞌadi i na kimwane.” 16 Iesu i vonedi i vo, ꞌAsaꞌaiana i na miamiani, siwe ꞌomi ꞌaiꞌedi avaꞌai ꞌwa na veledi i na ꞌani.” 17 Tovetutuyamavo i vo, ꞌWaimeye ꞌaniꞌani mwadodoudi 5 wata igana ꞌailuga, ꞌasaꞌaiana baniꞌodi, kebu fuediga.” 18 Iesu i vo, ꞌWa miedi ꞌwaikuye.”
19 Tomotoga i vonedi mosomoso tabwadie i miabui, mulieta Iesu ꞌaniꞌaninidi i ꞌewadi, i ꞌisalaka abame i vekaiwa Yaubada ꞌwaineye. I vekaiwa i ꞌaꞌavana, ꞌaniꞌani i ꞌivividi tovetutuyamavo i veledi bega tomotoga i veutadi. 20 ꞌAilaꞌanidi matatabudi i ꞌani, kamodi i aidi, mulieta tovetutuyamavo tomotoga nikilidi i vaꞌaugidi bayawa 12 i veadagidi. 21  Mad 15:38Toꞌaninidi iaveta tulaiꞌavadi i luꞌiawawadi ꞌadi ꞌailaꞌa 5000, weꞌe vevine tulaidi wata yavayavava matatabudi kebu taiadi i da luꞌiawawadiga.
Iesu ufa tabwaneamo i nago.
22 Tomotoga i veꞌanidi i ꞌaꞌavana, yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, ꞌWa na dodoga wakeye, ta na viwaia lavu viꞌainega, yau tomotoga a na vonedi i na nunagoi mulieta yau a na vemuli. 23-24  Luk 6:12, 9:28Tomotoga i tauya i nunagoi, Iesu i laka ꞌoyeye, ꞌaiseneye i na veluꞌui. ꞌAkonadi i laviotogi Iesu ꞌaiseotogina bei i miamia, weꞌe yana tovetutuyamavo i yogokamwana lavunina bwaikina ꞌwaineye, kaukau bwaikina i nunuga wata yagina i veveviladi.
25 Saiꞌafoga tutuya i na kililia, Iesu i leꞌwa ꞌwaidie, ufa tabwaneamo i mai. 26  Luk 24:36-37Tutuyanina yana tovetutuyamavo i ꞌiseni ufa tabwaneamo i mimai i kololoyeni i bwau i vo, ꞌWa ꞌisanaweni, yalua.” 27 Nika Iesu i vonedi i vo, Kebu ꞌwa na kolologa, yau taunida.” 28 Fita i vona-matayoꞌo i vo, Vetuma ꞌomuꞌe, ꞌu da vona ufa tabwaneamo a da wai ꞌwaimuye.” 29-30 Bega Iesu i vo, ꞌU mai.” Yana voneye Fita i obu i nunago Iesu ꞌwaineye nika i ꞌisadaba kaukau wata yagina i ꞌisedi i kololo igodi beꞌama i monumonu i bwau i vo, ꞌAuvea, ꞌu da ꞌitaꞌitaꞌieku.” 31 Iesu nimana i ꞌotoi Fita i ꞌiveꞌavini i voneni i vo, Awale ꞌu venuanaluga, yamu vetumagana ꞌwaikuye siaina.” 32 I silakai i ꞌaꞌavana ꞌadi ꞌailuga i dodoga, nika yagina i ꞌawatagoni. 33  Mad 27:54Yana tovetutuyamavo i ꞌiseni i subiai i vo, Vona mogitana, ꞌomu Yaubada Natuna.”
Iesu toviga i ꞌiveꞌatumaidi ꞌatamana Genesaleta.
34 I duduna Genesaleta balebaleye bei yadi waka i yoꞌei. 35 Tomotoga Iesu i ꞌisaꞌinanai bega vala i vetunedi ꞌawalawanina matatabuna ꞌwaidie bega toviga i miedi Iesu ꞌwaineye. 36  Mad 9:20-21I veluꞌui ꞌwaineye, nuanuadi toviganidi i na ꞌabitonovidi, weꞌe ꞌaiꞌedi kebu, ꞌana kaleko mataifwaꞌavana i na ꞌabitonovi. Egavo i ꞌabitonovaga matatabudi i veꞌatumai.

14:14: Mad 9:36, 15:32

14:21: Mad 15:38

14:23-24: Luk 6:12, 9:28

14:26: Luk 24:36-37

14:33: Mad 27:54

14:36: Mad 9:20-21