13
Luyavuyavulagi ꞌana vona-awatabai.
Mulieta ꞌaiatanina ꞌwaineye Iesu vanuga i ꞌiaweni i nago balebaleye, bei i miabui i na ve. ꞌAilaꞌa bwaikina i maia i tovififineni begaidi wakayega i talalaka weꞌe tomotoga lelege i tovoi. Nani fuedi faifaidi i ve ꞌwaidie vona-awatabaiega, i vo,
Tamu tomogo i nago bakule yana witi* ꞌAna ꞌisaꞌisa baniꞌodi laisi. waifeidi i na bakulidi, weꞌe yadi sauluva luyavuyavulagi. Yana luyavuyavulagi ꞌwaineye witi ꞌifwaidi i veꞌanitaꞌidi ꞌeda balebaleye tomotoga yadi ꞌeba nago ꞌwaineye, mulieta manuga i mai i ꞌanidi. 5-6 ꞌIfwaidi i veꞌanitaꞌidi bwakebwakeye, nagami i tabo-matayoꞌo fai fwayafwaya kebu badubadunaga siwe mulieta inala i kabu i ꞌawagiꞌadi fai ꞌwalamidi kebu i da vagaobuga. ꞌIfwaidi i veꞌanitaꞌidi ꞌawanavenaveye kebu ꞌadi ꞌoiga, i ugawegawedi. Weꞌe ꞌifwaidi i veꞌanitaꞌidi inageye fwayafwaya ꞌatumaina ꞌwaineye i tabo i vuaga, ꞌifwaidi 100, ꞌifwaidi 60 wata ꞌifwaidi 30.” Wata Iesu i vo, ꞌAkonadi yaku vona ꞌwa nogai, siwe ꞌwa na venuaꞌivineni nika ꞌwa na ꞌasetai.”
Vona-awatabai lamuna.
10 Mulieta Iesu yana tovetutuyamavo i maia ꞌwaineye i velutolieni i vo, Awale ꞌu veve tomotoga ꞌwaidie vona-awatabaiega?” 11  1 Kol 2:10Bega Iesu i vonedi i vo, ꞌAkonadi Yaubada i tauyemi nani fuedi givagivadi ꞌwa ꞌasetadi yana veimea tomotoga ꞌwaidie faifaina, weꞌe deꞌe tomotoganidi kebu. 12  Mad 25:29; Luk 8:18ꞌAiꞌedi aitoi saiꞌafo ma yana ꞌaseta Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaidie faifaina, bega ꞌasetanina i na ꞌiꞌisaveꞌaviniga, ꞌimosoꞌi Yaubada i na veleni nika yana ꞌaseta bwaikina. Weꞌe aitoi kebu tamu yana ꞌasetaga siwe igodi i vo, Yau yaku ꞌaseta bwaikina,” ꞌasetanina Yaubada i na eloi. 13 Tomotoganidi i ꞌiseꞌiseni siwe kebu i da ꞌisaꞌinanaiga, wata i noganogai siwe kebu i da nogayadewai ꞌalo i da ꞌasetai begaidi a veve ꞌwaidie vona-awatabaiega. 14-15  Ais 6:9-10; Ion 12:40Nika basenadiotoga Yaubada yana toluꞌivona ꞌana wagava Aisea yana vona-vagata ꞌana mogitana i souyeni, Yaubada i vo,
Tomotoga deꞌe nuadi tabodadi,
Tanigadi i ꞌibodadi
Bega kebu i na nogai.
Matadi i ꞌuludi
Bega kebu i na ꞌiseni.
ꞌAiꞌedi nuadi i da magetaiga
I da nuaviladi ꞌwaikuye
A da ꞌiveꞌatumaidi.
Begaidi i na nogaya-wayoga, kebu nuadi i na magetadi.
Wata i na ꞌisa-wayoga siwe kebu i na ꞌisaꞌinanaiga.”
16 Aisea yana vonanina tomotoganidi faifaidi, weꞌe ꞌomi ꞌeba sosoana ꞌwaimie fai taunimi matamiega ꞌwa ꞌiseꞌiseni wata taunimi tanigamiega ꞌwa noganogai. 17  1 Fit 1:10-12A vona mogitana ꞌwaimie basenadiotoga Yaubada yana toluꞌivonavo fuedi wata tomotoganidi yadi sauluva tonovidi, nuanuadi bwaikina yaku folovanidi ꞌwa ꞌiseꞌisediga i da ꞌisedi wata yaku ve ꞌwa noganogaiga i da nogai, siwe kebu.”
Vona-awatabainina Iesu i kiavemagetai.
18 Wata Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, A na vonemi, luyavuyavulagi ꞌana vona-awatabai ꞌana kiavemageta side baniꞌodi. 19 Waifei i veꞌanitaꞌidi ꞌeda balebaleye ꞌana nuanua, baniꞌodi tomotoga vona i nogai Yaubada i na veimeyedaga faifaina, siwe kebu i da ꞌasetaiga. Bega Seitani, taunina Tosakona i mai tolauꞌage i bakuli i nuanuaniga i elodi. 20 Waifei i veꞌanitaꞌidi bwakebwakeye ꞌana nuanua, baniꞌodi tomotoga ma yadi sosoana Yaubada yana Vona i nogai siwe yadi nuanua ꞌwaidie kebu mogitana i da lukuga. 21  Kolos 2:7I vetumagana siwe tutuya ꞌaleꞌusana. Tutuyanina vita ꞌalo veꞌisakololo i na souyedi Vonanina faifaina i na baila-matayoꞌoyeni. 22  Luk 12:16-21; 1 Tim 6:9-10Waifei i veꞌanitaꞌidi gaweye ꞌana nuanua, baniꞌodi tomotoga Yaubada yana Vona i nogai siwe yadi mia faifaidi i vevenuafouviga wata ꞌaiꞌaiwabu ꞌadi nuanua ꞌwaidie bwaikina ꞌwa da vo i da ugawegawedi kebu i da vuaga. 23 Weꞌe waifei i veꞌanitaꞌidi inageye fwayafwaya ꞌatumaina ꞌwaineye ꞌana nuanua, baniꞌodi tomotoga Yaubada yana Vona i nogai wata i ꞌasetai mulieta yadi folova Yaubada faifaina baniꞌodi i vuaga, ꞌifwaidi 100, ꞌifwaidi 60, wata ꞌifwaidi 30.”
ꞌAtumaidi wata sakoidi taiadi i tabowanawana.
24 Wata Iesu i ve tomotoga ꞌwaidie tamu vona-awatabai ꞌwainega tomotoga ꞌatumaidi wata sakoidi faifaidi i vo, Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaidie side baniꞌodi. Tamu tomogo witi waifeidi ꞌatumaidi i bakulidi. 25 Tamu lovana, tomotoga matatabudi i ꞌenoꞌenovi ꞌana gavia i mai matagawagawa, witi ꞌana ꞌisaꞌisa i luyavuyavuleni nika i tauya.
26-27 Tutuyanina witi i vebwaika i adaga matagawagawa i vemageta bega tonibakulanina yana tofolovavo i ꞌiseni i mai i voneni i vo, ꞌAuvea, nagami waifei ꞌatumaidi ta bakulidi weꞌe tamu gawa avaꞌaiega i mai?” 28 Tomogo i vo, Tamu ꞌaku gavia i ꞌidewai.” Bega yana tofolovavo i velutolieni i vo, Baniꞌodi yamu nuanua, ꞌa na luabuabudi?” 29 Yadi ꞌauvea i vo, ꞌAsaꞌaiana, ꞌaiꞌedi ꞌwa na luabuabudiga, bola witiotoga ꞌwa na siabuyedi. 30  Mad 3:12ꞌWa bailedi, i na tabowanawana, bola ꞌaiala ꞌana tutuye toꞌaiala a na vonedi a na vo, Nagami matagawagawa ꞌwa na luabuabudi ꞌwa na ꞌitavidi ꞌwa na tawedi ꞌaie i na ꞌalaidi, weꞌe witiotoga ꞌwa na vedodogidi yaku bubuwakeye.”
Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaidie yana vebwaika ꞌana vona-awatabai.
31 Wata Iesu i ve ꞌwaidie vona-awatabaiega i vo, Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaidie yana vebwaika side baniꞌodi. Tamu tomogo ꞌayawana bilana i ꞌewai i bakuli mulieta i vebwaika. 32 Bilanina saiotogina siwe tutuyanina i vebwaika welavi bwaikaotogina bega manuga i mimaia didineye i vevegiuva.”
Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaidie yana susula ꞌana vona-awatabai.
33 Wata Iesu i ve ꞌwaidie vona-awatabaiega i vo, Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaidie yana susula side baniꞌodi. Tamu vavine falawa bwaikina i vilai mulieta isita i yatoi, i susula falawa matatabuna ꞌwaineye nika i vebwaika.”
Awale Iesu vona-awatabaiega i ve.
34 Tutuya fuedi Iesu i veve tomotoga ꞌwaidie vona-awatabaiega, kebu tamu tutuya i da vonaotoga. 35  Same 78:2Deꞌe baniꞌodi i vevega nika tamu Yaubada yana toluꞌivona yana vona ꞌana mogitana i souyeni. Basenadiotoga i vona-vagata Yaubada ꞌana Venuaꞌivina yana vona faifaina i vo,
Vona-awatabaiega a na veifufu ꞌwaidie.
Nani fuedi givagivadi fwayafwaya ꞌana ꞌidewavau ꞌwainega
i maiga ꞌasiau, a na luꞌivoneyedi ꞌwaidie.”
Matagawagawa ꞌana vona-awatabai Iesu i kiavemagetai.
36 Yana ve i ꞌaꞌavana, Iesu ꞌailaꞌa i ꞌiawedi i nago vanuge. Mulieta yana tovetutuyamavo i maia i luku ꞌwaineye i voneni i vo, Nuanuama ꞌa na ꞌasetai matagawagawa i taboga bakule ꞌana nuanua.”
37-38  1 Kol 3:9Iesu i vo, Tomogonina waifei ꞌatumaidi i bakulidiga ꞌana ꞌaseta yau, kumaniku a vetomotogaotoga. Weꞌe tanoga, fwayafwaya matatabuna. Waifei ꞌatumaidi ꞌadi ꞌaseta tomotoganidi ꞌakonadi taunidi i tauyedi Yaubada ꞌwaineye i veveimeyedi, weꞌe matagawagawa, tomotoganidi Yaubada i baila bega Seitani i veveimeyedi. 39 Tomogonina matagawagawa ꞌana toluyavuyavulagi taunina Seitani, tutuya ꞌaiala ꞌana ꞌaseta Vonayavuga ꞌana tutuya, weꞌe toꞌaiala taunidi anelose.
40-41  Mad 25:31-46Matagawagawa i luabuabudiga i tunudi i ꞌalaidiga ꞌana ꞌaseta side baniꞌodi. Fwayafwaya ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye, yau a vetomotogaotoga yaku anelose a na vetunedi, tovetalaimimila wata ꞌifwaidi tosakona i na vaꞌaugidi i na nawedi ꞌai-ꞌalaꞌalase bega kebu wata i na miamia Yaubada mataneye. 42 I na nawediga i na tawedi, bei i na ꞌweꞌweꞌwela wata maigidi i na yuyuyudi fai veviga bwaikina. 43  Dan 12:3Weꞌe mulieta Yaubada yana tomotoga yadi sauluva tonovidi Tamadi yana ꞌEba Veimea nageneye ꞌadi ꞌisa magemagetadi, ꞌwa da vo inala i da vulaoga.
ꞌAkonadi yaku vona ꞌwa nogai, siwe ꞌwa na venuaꞌivineni nika ꞌwa na ꞌasetai.”
Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaidie ꞌana ꞌatumaina ꞌadi vona-awatabai.
44 Wata Iesu i ve ꞌwaidie i vo, Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaidie ꞌana ꞌatumaina side baniꞌodi. Basenadi tamu aitoi mani wata ꞌaiꞌaiwabu bwaikina i tavuni fwayefwayeye i ꞌenoꞌeno. Mulieta tamu tomogo i veluagai, i ꞌisenina wata i tavu-vaitugani. I sosoana bwaikina, i nago yana kukua matatabuna i vekimwaneyedi tutulidi i ꞌewadi fwayafwayanina i kimwanei bega yana fwayafwaya fai ꞌana ꞌatumaina nageneye i ꞌenoꞌeno.”
45 Wata Iesu i vo, Egavo taunidi i tauyedi bega Yaubada i na veveimeyedi yadi sauluva side baniꞌodi. Tamu tomotoga i lalauala nuanuana mwali bwaikina wata ꞌatumaiotogina. 46 I na veluagaiga yana kukua matatabuna i na ꞌanivelenedi bega mwalinina i na tuveobuya.”
Tutuya ꞌeba veꞌaꞌava ꞌana vona-awatabai.
47-48 Wata Iesu i ve ꞌwaidie vona-awatabaiega i vo, Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaidie tutuya ꞌeba veꞌaꞌava faifaina side baniꞌodi. Tovuata igana tulina tulina i ꞌonadi, tutuyanina yadi vuata i adaga i yoꞌei ꞌavale bei i lauvisi igana ꞌatumaidi yadi venuane i obu, sakoidi i tawedi. 49-50 Wata baniꞌodi, bola tutuya ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye, anelose i na nagoi tomotoga sakoidi i na vaꞌaugidi tomotoga ꞌatumaidi ꞌawasasadiega i na tawedi ꞌai-ꞌalaꞌalase, bei i na ꞌweꞌweꞌwela wata maigidi i na yuyuyudi fai veviga bwaikina.”
51 Tutuyanina Iesu yana ve i ꞌaꞌavana, yana tovetutuyamavo i velutoliedi i vo, Deꞌe vona-awatabainidi matatabuna ꞌwa ꞌasetadi ꞌalo kebu?” I vo, Eꞌe ꞌa ꞌasetadi.” 52 Bega Iesu i vo, ꞌAiꞌedi aitoi veꞌetoboda i maia Mosese ꞌwainega i ꞌasetadiga, wata taunina i tauyeni bega Yaubada i veveimeyeni, taunina baniꞌodi tomogo ꞌaiꞌaiwabuna. Fai Yaubada yana Vona tuatuaidi wata yaku ve ꞌivaudi i ꞌasetadi, ꞌana fata mali tomotoga i na veve ꞌwaidie.”
Me Nasaledi kebu nuanuadi Iesu.
53-54  Ion 7:15Iesu i vevega vona-awatabaiega i ꞌaꞌavana, i tauya i nago taunina yana ꞌatamane Nasaledi. Bei i ve tomotoga ꞌwaidie yadi ꞌeba miavaꞌauta nageneye siwe nuadi i voganidi yana ve faifaina. I vo, Avaꞌai tomotoga deꞌe? Avaꞌaiega yana ꞌaseta i ꞌewai, baniꞌodi i munega ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i ꞌiꞌidewadi?” 55-56  Ion 6:42Tomogo noꞌo kebu tulinaga, tamana kamuda, inana Meli wata tainavo ta ꞌasetadi, Iemesa, Iosefa, Saimoni wata Iudasa, wata novunavo taiadi ta miamiani. Weꞌe yana ꞌasetanidi wata yana toketokenanina avaꞌaiega i veluagadi?” 57 I bavuyeni begaidi kebu nuanuadi Iesu i baila. Bega Iesu i vonedi i vo, Yaubada yana toluꞌivonavo ma ꞌadi veꞌililibu tomotoga tulidi ꞌwaidie, weꞌe yadi ꞌatamana tomotogidi wata yadi ꞌailaꞌa kebu i da veꞌililibuyediga.” 58 Fai kebu i da vetumagana ꞌwaineye, begaidi kebu bei ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa fuedi i da ꞌidewadiga.

*13:3: ꞌAna ꞌisaꞌisa baniꞌodi laisi.

13:11: 1 Kol 2:10

13:12: Mad 25:29; Luk 8:18

13:14-15: Ais 6:9-10; Ion 12:40

13:17: 1 Fit 1:10-12

13:21: Kolos 2:7

13:22: Luk 12:16-21; 1 Tim 6:9-10

13:30: Mad 3:12

13:35: Same 78:2

13:37-38: 1 Kol 3:9

13:40-41: Mad 25:31-46

13:43: Dan 12:3

13:53-54: Ion 7:15

13:55-56: Ion 6:42