8
Vevine Iesu i ꞌweabuya.
Luk 24:10ꞌAiata ꞌifwaidi i ꞌaꞌava, mulieta Iesu i tovoi ma yana tovetutuyamavo 12 taiadi i nagoi ꞌatamana siaidi wata bwaikidi ꞌwaidie, Vala ꞌAtumaina i luꞌageyeni Yaubada nuanuana tomotoga i na veimeyedaga faifaina. 2-3 Wata ꞌifwaidi vevine taiadi i nagoi bega Iesu ma enavo i na ꞌiꞌivaisedi wata ꞌadiꞌadi i na kimwakimwane taunidi yadi mani ꞌwaidiega. Vevinenidi ꞌifwaidi basenadi Iesu ꞌadi viga i ꞌiveꞌatumaidi wata ꞌifwaidi yaiaina i agediga Iesu i vona i ꞌawaꞌaꞌidi. Vevinenidi ꞌwaidiega side kumanidiavo, Meli, ꞌatamana Magidala ꞌwainega basenadi Iesu i vona yaiaina 7 i ꞌawaꞌaꞌidi ꞌwainega, Tusa yana vavine Ioana, tomogonina Kini Elodi yana vanuga ꞌana toꞌisaveꞌavina, wata Susana.
Luyavuyavulagi ꞌana vona-awatabai.
Tamu ꞌaiata tomotoga fuedi i deli i maia Iesu ꞌwaineye ꞌatamana fuedi ꞌwaidiega. Begaidi Iesu vona-awatabaiega i ve ꞌailaꞌa ꞌwaidie i vo, Side baniꞌodi. Tamu tomogo i nago bakule yana witi* ꞌAna ꞌisaꞌisa baniꞌodi laisi. waifeidi i na bakulidi, weꞌe yadi sauluva luyavuyavulagi. Yana luyavuyavulagi ꞌwaineye witi ꞌifwaidi i veꞌanitaꞌidi ꞌeda balebaleye tomotoga yadi ꞌeba nago ꞌwaineye i badi mulieta manuga i mai i ꞌanidi. ꞌIfwaidi i veꞌanitaꞌidi bwakebwakeye, tutuyanina i tabo fai fwayafwaya siaina i lala-matayoꞌo i ꞌawagiꞌadi. ꞌIfwaidi i veꞌanitaꞌidi ꞌawanavenaveye kebu ꞌadi ꞌoiga, i ugawegawedi kebu vuagidiga. Weꞌe ꞌifwaidi i veꞌanitaꞌidi inageye fwayafwaya ꞌatumaina ꞌwaineye i tabo i vuaga, ꞌaitamogana ꞌaitamogana vuagina 100.” Wata Iesu i vonedi i vo, ꞌAkonadi yaku vona ꞌwa nogai, siwe ꞌwa na venuaꞌivina nika ꞌwa na ꞌasetai.”
Vona-awatabai lamuna.
Mulieta Iesu yana tovetutuyamavo i velutolieni i vo, Nuanuama yamu vona-awatabainina ꞌu da kiavemagetai ꞌwaimeye.” 10  Luk 10:21Iesu i vonedi i vo, ꞌAkonadi Yaubada i tauyemi nani fuedi givagivadi ꞌwa na ꞌasetadi yana veimea tomotoga ꞌwaidie faifaina. Siwe tomotoga ꞌifwaidi ꞌaseta i na ꞌewai vona-awatabaiega. Tomotoganidi i na ꞌisaꞌisa siwe kebu i na ꞌisaꞌinanaiga, wata i na noganogai siwe kebu i na ꞌasetaiga begaidi a veve ꞌwaidie vona-awatabai ꞌwaidiega.”
Vona-awatabai Iesu i kiavemagetai.
11  1 Fit 1:23Wata Iesu i vonedi i vo, Yaku vona-awatabainina ꞌana ꞌaseta side baniꞌodi. Waifei, baniꞌodi Yaubada yana Vona. 12 Waifei i veꞌanitaꞌidi ꞌeda balebaleye ꞌana nuanua, baniꞌodi tomotoga Yaubada yana Vona i nogai siwe Seitani i mai vonanina i elodi begaidi kebu ꞌadi fata i na vetumagana ꞌalo ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagai. 13 Waifei i veꞌanitaꞌidi bwakebwakeye ꞌana nuanua, baniꞌodi tomotoga ma yadi sosoana Yaubada yana Vona i nogai siwe yadi nuanua ꞌwaidie kebu mogitana i da lukuga. I vetumagana siwe tutuya ꞌaleꞌusana. Tutuyanina ꞌeba sailubu i na veluagai i na baileni. 14  Luk 18:18,22-24Waifei i veꞌanitaꞌidi gaweye ꞌana nuanua, baniꞌodi tomotoga Yaubada yana Vona i nogai siwe yadi nuanua bwaikina ꞌaiꞌaiwabu wata fwayafwaya ꞌana sosoana. Yadi kukuanidi wata yadi mia faifaidi i vevenuafouviga ꞌwa da vo i da ugawegawedi vuagidi kebu i da kumaga. 15  Ion 6:28-29; Iem 1:22Weꞌe waifei i veꞌanitaꞌidi inageye fwayafwaya ꞌatumaina ꞌwaineye ꞌana nuanua, baniꞌodi todumwebika ꞌatumaidi Yaubada yana Vona i nogai i ꞌewai bega i tokemaiga i nagoga yadi folova Yaubada faifaina baniꞌodi i vuaga.”
Mageta ꞌaivoe dibuneye.
16 Wata Iesu i vonedi i vo, Kebu tamu aitoi mageta i da kabukabunina ꞌaivoeyega i da tatalafwaseni ꞌalo talalia dibuneye i da yatoyatoi. Mogitana mageta ꞌana ꞌeba yato ꞌwaineye i lulutalauleni bega tomotoga i na mimaia vanuganina ꞌwaineye i magemagesedi. 17 Wata deꞌe baniꞌodi avaꞌai tomotoga i na givediga Yaubada i na sivemagesedi wata avaꞌai i na nuagivediga Yaubada i na luꞌivoneyedi i na vemageta. 18  Mad 25:20-29Begaidi ꞌwa na nogayadewadewa. ꞌAiꞌedi aitoi saiꞌafo ma yana ꞌaseta bega ꞌasetanina i na ꞌiꞌisaveꞌaviniga, ꞌimosoꞌi Yaubada i na veleni weꞌe aitoi kebu tamu yana ꞌasetaga siwe igodi i vo, Yau yaku ꞌaseta bwaikina,” ꞌasetanina Yaubada i na eloi.”
Iesu tainavo inadi taiadi i nagoi ꞌwaineye.
19 Iesu tainavo ma inadi i maia igodi i da luku Iesu ꞌwaineye nika ꞌailaꞌa bwaikina. 20 Tamu tomogo Iesu i voneni i vo, Inamu wata taimwavo tanotanoge i lulualemu.” 21  Luk 11:27-28; Ion 1:11-13Iesu ꞌailaꞌa i vonedi i vo, Egavo Yaubada yana Vona i nogai wata i vevematayakeyakeniga taunidi mogitana inakwavo wata taikwavo.”
Iesu yagina i ꞌiveniwalovi.
22 Tamu ꞌaiata Iesu ma yana tovetutuyamavo i dodoga wakeye i vonedi i vo, Ta na damana noꞌo bega lavu viꞌainega,” nika i tauya. 23 Tutuyanina i damadamana Iesu i ꞌeno-mataiva nika yagiꞌoya bwaikina i nunuga yagina bwaikina waka i ludododogi saiꞌafoga i da veadagi wata i da monu. 24 Begaidi tovetutuyamavo i maia Iesu ꞌwaineye i luvagoni i vo, ꞌAuvea, ꞌAuvea, saiꞌafoga ta na wafa.” Iesu i tovoi kaukau wata yagina bwaikidi i talabodedi nika i ꞌawatagoni wata i niwalova bwaikina. 25  Mak 9:20-24Mulieta yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, Awale ꞌomi kebu ꞌwa da vetumaganekuga ꞌaku fata a na ꞌitaꞌitaꞌiemi?” Siwe nuadi i voganidi wata i kololo ꞌaiseꞌavadi i veifufu i vo, Avaꞌai tomogoga deꞌe? Kaukau wata yagina i talabodedi i vematayakayaka.”
Tomogo yaiaina i ageiga Iesu i ꞌiveꞌatumaia.
26 Iesu ma enavo i damana lavu viꞌainega ꞌawalawa Gegesa, ꞌada fata ꞌatamana Galili ꞌwainega ta na ꞌisadamana ꞌawalawanina ꞌwaineye. 27 Tutuyanina i obu ꞌavale tamu tomogo yaiaina i ageiga i veluagai, i maiga ꞌatamana ꞌwainega. Basenadiotoga yana vanuga i baileni, konekonena i miamia taumaseye. 28-29  Luk 4:34Tutuya fuedi tomotoga nimana wata ꞌagena i ꞌiꞌiyogoyogonidi bulava kainumu ꞌwaidiega siwe yaiaina i kikiavetoketokei bega i dabadabadi wata i nunaweni walaꞌaie. Tutuyanina i ꞌiseni Iesu, i bwau ma yana veꞌililibu i beꞌu mataneye. Iesu yaiaina tomogo nageneye i voneni i vo, ꞌU ꞌawaꞌaꞌimu ꞌomu yaiaina sakoimu.” Tomogonina bonana bwaikinega Iesu i voneni i vo, Iesu, Yaubada Tabwaotogineye Natuna, avaꞌai ꞌu na vaiku? A veveluꞌui ꞌwaimuye kebu nuanuaku ꞌu na luvematavulogiku.” 30 Iesu i velutolieni i vo, Aitoi ꞌamu wagava?” Tomogo i vo, ꞌAku wagava ꞌAilaꞌa.” Deꞌe baniꞌodi i voneyediga fai yaiaina fuedi tomogonina i agei. 31 Yaiaina i toke i veluꞌui-vaivaitugana i vo, Kebu nuanuama ꞌu na tawema ꞌa na obu Vatuꞌai Manamanawena yaiaina yama ꞌeba mia ꞌwaineye.”
32 Fatala bwaikina bawe ꞌoya lilivaneye i luluduaduala, begaidi yaiainanidi i veluꞌui-vaitugana Iesu ꞌwaineye i vo, ꞌU da tauyema bawenidi ꞌa da agedi,” nika Iesu i tauyedi. 33 Yaiaina i ꞌawaꞌaꞌidi tomogo ꞌwainega i nagoi bawe i agedi matatabudi i veꞌililide ꞌoyeamo i obu, i sou lavuye i veꞌalamonumonu.
34 Tomotoganidi bawe i ꞌisaveꞌavinidiga i ꞌiseni yadi bawevo i veꞌalawafawafa, begaidi i lilide i nagoi i luꞌivona ꞌatamana wata kweda ꞌwaidie. 35 Fuedi yadi veifufu i nogai bega i nagoi i na ꞌiseni. I maia Iesu ꞌwaineye tomogonina basenadi yaiaina i ageiga siwe ꞌakonadi i ꞌawaꞌaꞌidi i ꞌiseni nuana tonovidi wata i veꞌwesena i miabui Iesu ꞌageneye i miamia. Tutuyanina Iesu yana toketokena i ꞌasetai i kololo bwaikina. 36 Bawe ꞌadi toꞌisaveꞌavinavo i luꞌivona ꞌwaidie baniꞌodi i munega tomogo i veꞌatumai. 37 Begaidi tomotoga matatabudi ꞌawalawa Gegesa ꞌwaineye Iesu i voneni nuanuadi i na ꞌiawedi fai i kololo-ꞌafoꞌafo. Bega Iesu i dodoga wakeye i na tauya.
38-39 Tomogonina i veꞌatumaiga i mai Iesu i voneni i vo, Yau nuanuaku taiadi ta na nago.” Siwe Iesu i talabodeni i voneni i vo, ꞌU na vilamu ꞌu na nago yamu vanuge ꞌu na luꞌivona tomotoga fuedi ꞌwaidie avaꞌai Yaubada i ꞌidewaiga ꞌwaimuye faifaina.” Bega tomogo i nago ꞌatamana bwaikina ꞌana tomia matatabudi ꞌwaidie i veifufu Iesu i ꞌiveꞌatumaiaga faifaina.
Yailo natuna wata vavine tamu Iesu i ꞌiveꞌatumaidi.
40 Iesu ma enavo i vila-vaituganidi i damanama deꞌe bega lavu lilivaneye ꞌailaꞌa i veluagadi i lulukamasedi. 41-42 I obu ꞌavale nika me Diu yadi ꞌeba miavaꞌauta ꞌana toꞌedakumeta tamu i veluagai ꞌana wagava Yailo. Ma yana veꞌililibu i beꞌu Iesu mataneye i voneni i vo, Nuanuaku ta na nago yaku vanuge natuku vevinena saiꞌafoga yawaina i na ꞌaꞌava ꞌu na ꞌivaiseni. Natukunina tubuꞌeana yaku tamogana, ꞌana malamala 12.”
Bega Iesu taiadi i nago wata ꞌailaꞌa bwaikina i vevetunufelagieni nuanuadi Iesu taiadi i na nago. 43 ꞌAilaꞌanina nageneye tamu vavine, vevine ꞌadi viga i ꞌewadi, malamala 12 nagedie kebu i da ꞌaꞌailove viganina i ꞌenoꞌeno. Fuꞌeyega yadi kukua matatabuna i sigoidi siwe kebu tamu aitoi ꞌana fata i na ꞌivaisedi. 44 Taunidi i mai Iesu mulineye, ꞌana kaleko mataifwana i ꞌabitonovi nika ꞌadi viga i ꞌaꞌava. 45 Iesu ꞌailaꞌa i velutoliedi i vo, Aitoi i ꞌabitonoviku?” Matatabudi i veꞌewa weꞌe Fita i vo, ꞌAuvea awale baniꞌodi ꞌu velutoliedi? ꞌU ꞌiseni, ꞌailaꞌa bwaikina i sififinemu.” 46  Luk 6:19Wata Iesu i vo, A ꞌasetai tamu tomotoga nuanuana yau begaidi i ꞌabitonoviku, fai ꞌaku vebae ꞌwainega a ꞌasetai yaku toketokena i damana toꞌabitonovanina ꞌwaineye.”
47 Vavinenidi i nuani ꞌakonadi Iesu i ꞌasetadi begaidi i kololo, ma yadi tatava wata ma yadi veꞌililibu i beꞌu Iesu ꞌageneye. Bei ꞌailaꞌa matadie i luꞌivona Iesu ꞌwaineye avaꞌai faifaina i ꞌabitonovi wata baniꞌodi i munega i veꞌatumai-matayoꞌo. 48 Iesu i vonedi i vo, Natuku, yami vetumagana ꞌwaikuye i ꞌiveꞌatumaimi. Ma yami sosoana ꞌwa na nago, Yaubada i na nuakalikaliemi.”
49 Tutuyanina Iesu i veveifufu, tamu tomogo i mai Yailo yana vanuga ꞌwainega Yailo i voneni i vo, Natumu ꞌakonadi yana ꞌiꞌituva i ꞌalasaweni. Kebu wata Tove ꞌu na vevekadia.” 50 Siwe Iesu i nogaiga Yailo i voneni i vo, Kebu nuafoumu i na veviga, ꞌu na vetumaganamo ꞌwaikuye natumu i na veꞌatumai.”
51 I nagoi, tutuyanina i leꞌwai vanuge fuedi i talabodedi kebu i na lukuga, weꞌe Fita, Ioni, Iemesa, wata kwamana inana tamana taiadi i luku. 52 Fuedi vanuga nageneye i vevemogai kwamananina faifaina siwe Iesu i vonedi i vo, Kebu ꞌwa na vemogaiga, kwamana kebu i da wafaga i ꞌenoꞌeno.” 53 Matatabudi Iesu i sidibidibieni wata i namageni fai i ꞌasetai kwamana mogitana i wafa. 54 Siwe Iesu kwamana nimaneye i ꞌabi bonana bwaikinega i vo, Kwamana, ꞌu tovoi.” 55 Nika kwamana i yawasa i tovoi wata Iesu i vo, ꞌAniꞌani ꞌwa na veleni i na ꞌani.” 56  Mad 8:4Kwamananina inana wata tamana nuadi i voganidi siwe Iesu i vonedi i vo, Kebu tamu aitoi ꞌwaineye ꞌwa na luluꞌivonaga.”

8:1: Luk 24:10

*8:5: ꞌAna ꞌisaꞌisa baniꞌodi laisi.

8:10: Luk 10:21

8:11: 1 Fit 1:23

8:14: Luk 18:18,22-24

8:15: Ion 6:28-29; Iem 1:22

8:18: Mad 25:20-29

8:21: Luk 11:27-28; Ion 1:11-13

8:25: Mak 9:20-24

8:28-29: Luk 4:34

8:46: Luk 6:19

8:56: Mad 8:4