8
Iesu tomogo waiwaiseselina i ꞌiveꞌatumaia.
Iesu yana ve i ꞌaꞌavana, ꞌoyayega i obuma wata ꞌailaꞌa bwaikina mulineye i nagoi. Weꞌe tamu tomogo waiwaiseselina i mai ma yana veꞌililibu i ꞌodu Iesu mataneye i vo, ꞌAuvea, ꞌaiꞌedi nuanuamu ꞌamu fata ꞌu na ꞌiveꞌatumaiku.” Iesu toviganina i ꞌabitonovi i vo, Fai baniꞌodi, nuanuaku, ꞌu veꞌatumai.” Nika tomogonina i veꞌatumai ꞌana viga i ꞌaꞌava. Vei 14:1-4; Mak 7:36Bega Iesu i voneni i vo, Kebu tamu aitoi ꞌwaineye ꞌu na luꞌivonaga, nuanuaku tonovimu ꞌu na nago tovelomu ꞌwaineye, nagami i na ꞌisemu. ꞌAisaya ꞌu na veleni i na kabuni Yaubada ꞌwaineye faifaimu, baniꞌodi basenadiotoga Mosese i voneyeniga Yaubada yana Buki ꞌwaineye towaiwaisesela i veꞌatumaiga faifaina. Tovelomunina i na ꞌisemu i na veꞌawamogitana ꞌakonadi ꞌu veꞌatumai wata baniꞌodi mali tomotoga i na ꞌasetai.”
Tolugavia i veluꞌui Iesu ꞌwaineye ꞌaivaita faifaina.
Iesu i nago ꞌatamana Kafaneomi, bei tamu Loma tolugavia bwaikina i veluagai, tolugavianina i veluꞌui Iesu ꞌwaineye ꞌaivaita faifaina. I vo, ꞌAuvea, yaku tofolova i miamia vanuge, ꞌasaꞌaiana ꞌivie i ꞌenoꞌenomo i veveviga bwaikina.” Iesu i vo, Ta na nago a na ꞌiveꞌatumaia.” Siwe tolugavianina Iesu yana vona i tutuli i vo, Kebu, ꞌAuvea, yau tomogo siaiku, ꞌaiꞌedi ꞌu na luku yaku vanuge, kebu ꞌana ꞌisa ꞌatumainaga. ꞌU na vonamo weꞌe yaku tofolova i na veꞌatumai. A ꞌasetamu ma yamu veimea bega ꞌamu fata ꞌu na ꞌiveꞌatumaia. Yau wata ma yaku veimea yaku tolugavia ꞌwaidie ꞌaku fata a na vo, ꞌU nago,” nika i na nago, wata a na vo, ꞌU mai,” nika i na mai, wata yaku tofolova a na voneni a na vo, Side ꞌu ꞌidewai,” nika i na ꞌidewai. Wata yau baniꞌodi, yaku toꞌedakumetavo yadi veimea a vevematayakeyakedi. ꞌOmu wata ma yamu veimea ꞌu na vonamo nika viga i na ꞌaꞌava.”
10  Mad 15:28Tutuyanina Iesu i nogai yana vonanina, nuana i vogani ꞌailaꞌa i vonedi i vo, Deꞌe Loma ꞌana tomotoga siwe yana vetumagana kasikasisina, weꞌe ꞌomi me Isileli Yaubada yana tomotoga, siwe kebu baniꞌodi vetumagananina a da veluagai ꞌwaimie. 11  Luk 13:28-29A na vonemi, ꞌawaie tomotoga fuedi i na vaꞌauta ꞌawalawa tulina tulina ꞌwaidiega i na luku abame Yaubada yana ꞌEba Veimea ꞌwaineye bega Ebelamo, Aisake, wata Iakobo taiadi i na ꞌaniluvetubama. 12  Mad 25:30Weꞌe taunidi igodi i vo, ꞌIma Yaubada natunavo,” i na tawedi tanotanoge dudubala ꞌwaineye, bei i na ꞌweꞌweꞌwela wata maigidi i na yuyuyudi fai veviga bwaikina.”
13 Mulieta Iesu i vona tolugavianina ꞌwaineye i vo, ꞌU na nago yamu vanuge, naninina faifaina ꞌu vetumagana, mogitana i na souyeni ꞌu na ꞌiseni.” Iesu i vonaꞌaꞌava nika ꞌawasasanina nageneye tofolovanina i veꞌatumai.
Toviga fuedi Iesu i ꞌiveꞌatumaidi.
14 Tamu tutuya Iesu i nago Fita yana vanuge. Bei Fita yana vavine inadi i ꞌisedi ꞌivie i ꞌenoꞌeno tomogodi i luyauyauta. 15 Iesu nimadie i ꞌabi, yauyautanina i ꞌawalililia i tovoi Iesu ꞌanaꞌana i ꞌidewadewa.
16 I lavia tomotoga ediavo yaiaina i agediga i miedi Iesu ꞌwaineye. Iesu i vona yaiaina i ꞌawaꞌaꞌidi wata toviga matatabuna i ꞌiveꞌatumaidi. 17  Ais 53:4Yana ꞌiveꞌatumai toviga ꞌwaidie Aisea yana vona ꞌana mogitana i souyeni. Taunina tamu Yaubada yana Vona ꞌana toluꞌivona basenadiotoga i kilumi i vo,
Taunina ꞌaiseotogina ꞌada viga i ꞌewadi wata yada veviga i ꞌewayavuledi.”
Tomotoga ꞌifwaidi nuanuadi igodi Iesu ꞌwaineye i na vetovetutuyama.
18 Iesu lilivaneye ꞌailaꞌa bwaikina i ꞌisedi i vona yana tovetutuyamavo ꞌwaidie i vo, Ta na nagoi noꞌo bega lavu viꞌainega.” 19 Nika bei tamu me Diu yadi veꞌetoboda ꞌana tove i mai Iesu ꞌwaineye i vo, Tove, yau ꞌakonadi a tauyeku ꞌwaimuye ꞌaiꞌedi avaꞌaibe ꞌu na nunagoga yau taiadi.” 20  2 Kol 8:9Iesu tomogonina yana vona i tutuli i vo, ꞌU na nuani ꞌouꞌou walawalaꞌai ma ꞌadi ovu, manuga ma ꞌadi giuva, weꞌe yau a vetomotogaotoga, kebu yaku vanuga bei a na ꞌeno ꞌalo a na veawai. ꞌAiꞌedi ꞌomu yau taiadi ta na nagoga vita ꞌu na veluagadi.”
21 Wata tamu tomogo, taunina tovetutuyama i mai i vona Iesu ꞌwaineye i vo, ꞌAuvea taiadi ta da nago, siwe nuanuaku a na miamia nagami tamaku a na tavunina mulieta a na mai a na vetutuyamemu. 22 Siwe Iesu i vo, ꞌAsiauna ta na nago weꞌe ꞌu baileni, egavo kebu nuanuadi i na vetutuyameku, taunidi ꞌanuꞌanunudi wafawafadi, yami towafa i na vevetavuna.”
Iesu yagina bwaikina i ꞌiveniwalovi.
23 Iesu yana tovetutuyamavo taiadi i dodoga wakeye i tauya. 24 I nunagoi nika kaukau bwaikina i nunuga yagina waka i ludododogi, weꞌe Iesu i ꞌenoꞌeno. 25 Iesu yana tovetutuyamavo i luvagovagoni i vo, ꞌU ꞌitaꞌitaꞌieda ꞌAuvea, saiꞌafoga ta na wafa.” 26  Mad 14:31; Same 89:9Iesu i ꞌisa i vonedi i vo, Awale ꞌwa kololo? ꞌOmi yami vetumagana mweadi.” Bega i tovoi kaukau wata yagina i talabodedi nika yagina wata kaukau i ꞌawatagonidi i niwalova bwaikina. 27 Weꞌe yana tovetutuyamavo matatabudi nuadi i voganidi i vo, Avaꞌai tomogoga deꞌe? Nani matatabuna wata yagina kaukau taiadi bonana i vematayakeyakeni.”
Tomotoga ꞌailuga yaiaina i agediga Iesu i ꞌiveꞌatumaidi.
28 Iesu ma enavo i damana lavu viꞌainega ꞌawalawa Gegesa. Bei tomotoga ꞌadi ꞌailuga i veluagadi taumatayega i mimai. Basenadi yaiaina i agedi bega toketokedi, faifainanina tomotoga matatabudi i kololoyedi ꞌedanina ꞌwaineamo kebu i da nunagoi. 29  Luk 4:34,41; Kolos 2:15Tutuyanina Iesu i ꞌiseni i vebwaubwau i vo, ꞌOmu Yaubada Natuna, avaꞌai ꞌu na vaima? Vematavuloga ꞌana tutuya bola, weꞌe voke ꞌu mai ꞌama vematavuloga faifaina.”
30-31 Saiꞌafo lilivadie bawe fatala bwaikina i luluduaduala bega yaiainanidi tomotoga ꞌwaidie i veluꞌui Iesu ꞌwaineye i vo, ꞌAiꞌedi nuanuamu ꞌu na vona ꞌa na ꞌawaꞌaꞌimaga, ꞌu na tauyema noꞌo bawenidi ꞌa na agedi.” 32 Iesu i vonedi i vo, ꞌAsaꞌaiana ꞌwa souyemi ꞌwa nagoi.” Iesu yana voneye yaiainanidi i ꞌawaꞌaꞌidi i nagoi bawe i agedina fatala matatabuna i dega, ꞌoyeamo i obu i sou lavuye i veꞌalamonumonu.
33 Weꞌe bawe ꞌadi toꞌisaveꞌavinavo i ꞌiseni i dega i nagoi ꞌatamane, bei nani matatabuna i veifufuyedi wata Iesu tomotoganidi i ꞌiveꞌatumaidiga faifaina i veifufu. 34 ꞌAtamananina ꞌana tomotoga i nogai bega i nagoi Iesu ꞌwaineye, i ꞌiseni wata i veugeugeni kebu i na miamia yadi ꞌawalaweye.

8:4: Vei 14:1-4; Mak 7:36

8:10: Mad 15:28

8:11: Luk 13:28-29

8:12: Mad 25:30

8:17: Ais 53:4

8:20: 2 Kol 8:9

8:26: Mad 14:31; Same 89:9

8:29: Luk 4:34,41; Kolos 2:15