2
Keliso ꞌana ꞌaseta ꞌwaideye ꞌasaꞌaiana ꞌaiꞌaiwabu.
Nuanuaku ꞌwa na ꞌasetai yaku veluꞌui ꞌwaidiega a toke a folofolova faifaimi, ꞌomi kebu ꞌaisemi faifaimiga, wata Iesu ꞌana tovetumaganavo i miamianiga ꞌatamana Lodisia ꞌwaineye faifaidi, wata tovetumaganavo ꞌifwaidi, kumanidiavo kebu maigiku i da ꞌiseꞌiseniga wata faifaidi a veveluꞌui. Efe 3:3-4,16-19A veveluꞌui faifaimi bega Yaubada i na kiavefaꞌalimi, wata ma emiavo yami venuakalikali i na luvetubamimi. Wata nuanuaku yami ꞌaseta i na vebwaika bega Yaubada yana nuanua givagivana ꞌwa na ꞌaseta-ꞌatumaia. Deꞌe naninina baniꞌodi kukuafou fai nuanuananina givagivana ꞌasaꞌaiana taunina Keliso. 1 Kol 1:30Kelisonina ꞌaiseotogina ꞌwainega ꞌaseta matatabuna ta veveluagadi nika ꞌada fata ta na vevenuaꞌivina ꞌatumaina, naninidi baniꞌodi ꞌaiꞌaiwabu givagivadi. Lom 16:18Naninidi a vonevonemi, kebu nuanuaku tamu aitoi i na vekaliemi bonana ꞌadi nogaya ꞌeba nuaꞌewa ꞌwaidiega. Yau kebu ꞌwaimie taiadi ta da miamia, siwe nuaku i viwai ꞌwaimie, wata a sososoana fai yami nuanua ꞌwa yatoi ꞌaitamogana ꞌwa tovotovoi faꞌalina wata yami vetumagana Keliso ꞌwaineye toketokena.
Mia ꞌivauna wata ꞌatumaina ta veluagai Keliso ꞌwainega.
Basenadi ma yami vetumagana taunimi ꞌwa tauyemi Iesu Keliso ꞌwaineye, taunina ꞌami Toveimea, i lubwainemi tutuya deꞌe wata baniꞌodi yami mia matatabuna ꞌwaidie ma yami vetumagana taunimi ꞌwa na tautauyemi ꞌwaineye ꞌwa na miaveꞌitubama taiadi. Efe 3:16-18Welavi yadi ꞌeba vetoketoke ꞌwalamidi, wata baniꞌodi taunimi ꞌwa na tautauyemi Keliso ꞌwaineye bega i na ꞌiꞌivefaꞌalimi wata i na kikiavetoketokemi. Yami vetumagana ꞌwaineye i na vevebwaika bega ꞌwa na tovotovoi faꞌalina basenadi baniꞌodi Yaubada yana tomotoga i ve ꞌwaimie. Wata tutuya fuedi ꞌwa na vevekaiwa Yaubada ꞌwaineye.
ꞌWa na ꞌisaꞌisa i na nunago tamu aitoi nuami i na ꞌewadi venidi igodina ꞌeba ꞌaseta ꞌwaidiega, weꞌe mogitana venidi i na yogonimi kebu ꞌeba ꞌaivaita. Venidi kebu Keliso ꞌwainega, tomotogaotoga yadi ve, i mai tubudiavo ꞌwaidiega wata yaiaina ma yadi veimea ꞌwaidiega.
Ion 1:14,16Tomotoganidi yadi ve vekali, weꞌe Keliso i vetomotogaotoga, siwe ꞌasaꞌaiana Yaubada yana ꞌaiꞌaiwabu, yana toketokena, yana nuanua, wata yana sauluva matatabuna i ꞌenoꞌenovi ꞌwaineye, Keliso mogitana Yaubada baniꞌodi. 10  Efe 1:21-22Weꞌe ꞌomi, fai Keliso taiadi ꞌwa miaveꞌitubama, mia ꞌivauna wata ꞌatumaina ꞌwa veluagadi, bega kebu tamu avaꞌai ꞌwaineye ꞌwa da veꞌaleꞌusa. Kelisonina yana veimea toketokeotogina, yaiaina yadi veimea kebu baniꞌodi, bega toveimea wata tomotoga toketokedi kebu ta da ꞌiseꞌisediga, matatabudi Keliso i veveimeyedi.
11  Lom 2:28-29Me Diu i vonavona i vo, Yaubada yana tugusa bunu ꞌaibobo ꞌa ꞌewaiga, ꞌima yana tomotoga mogitana.” Weꞌe ꞌomi, tutuyanina ꞌwa miaveꞌitubama Keliso taiadi, kebu bunu ꞌaibobo ꞌwa da ꞌewaiga tomotoga ꞌwaidiega, weꞌe Keliso yami nuanua sakoidi nagami, i siꞌaꞌidi bega ꞌwa da vo nuanuananidi sakoidi i da boboyavuledi. 12  Lom 6:4-5Wata side baniꞌodi. Keliso i wafaga i tavuni, wata baniꞌodi ta bafitaiso i lekoada ufayega, yada ꞌeba ꞌisa Iesu taiadi ta wafa i tavunida. Tutuyanina Yaubada Iesu i sivetovoia, ꞌida ta vetumaganaga Yaubada yana toketokena ꞌwaineye, taiadi i sivetovoida nika mia ꞌivauna wata ꞌatumaina ta veluagadi.
13  Efe 2:1,4-5Basenadi ꞌanuꞌanunumi wafawafadi fai ꞌwa sakosakona. Wata fai ꞌomi kebu me Diu, ꞌomi mali tomotoga, Yaubada ꞌwa bavuyeni yana veꞌetoboda kebu ꞌwa da vematayakeyakedi, begaidi ꞌanuꞌanunumi wafawafadi. Weꞌe Yaubada Keliso i sivetovoia, ꞌomi wata baniꞌodi tutuya deꞌe Yaubada mia ꞌivauna wata miamia-vagaina i velemi, wata yada sakona matatabuna i nuatavunidi. 14  Efe 2:14-16Basenadi Yaubada yana veꞌetoboda wata yana veimea ta geugeudi, yada sakonanidi ꞌadi tutula i lubwaineda ta da wafa, siwe Keliso yana wafa ꞌwainega yada sakonanidi i ꞌuꞌumidi, ꞌwa da vo yada sakona kilukilumidi i da ꞌewayavuledi i da tutufwasedi ꞌai lagalagana ꞌwaineye, nika bei i veꞌaꞌavadi. 15  Kolos 1:13Keliso yana wafanina ꞌwainega, Seitani ma enavo yaiaina yadi toketokena i veꞌaꞌavadi, tomotoga matatabudi matadie i luꞌivevenedi nika i bunumayaga.
Venidi tomotoga yadi nuanuayega ꞌwa na bailedi.
16  Lom 14:1-12Fai Keliso i vetoketoke bega a na vonemi. ꞌAiꞌedi tomotoga ꞌifwaidi nuanuadi i na talabodemi nani ꞌifwaidi ꞌwa ꞌaniꞌanidi ꞌalo ꞌwa yemuyemudi faifaidi, kebu bonadi ꞌwa na nogaidi. ꞌAiꞌedi nuanuadi ꞌaiata ꞌifwaidi ꞌwa na veveꞌililibuyedi tafalolo faifaina, wetaꞌi ꞌivauna ꞌana tafalolo, me Diu yadi ꞌAiata Veawai, kebu bonadi ꞌwa na nogaidi. 17  Ibu 10:1Veimeanidi deꞌe ꞌaꞌaꞌavidi, i ꞌenoꞌenovi nika Keliso i souyeni. Naninidi baniꞌodi ꞌanunu, weꞌe Keliso mogitana tauniotogina. 18  1 Kol 4:6Tomotoganidi taunidi yadi nuanuayega i veve ꞌwaimie i vo, I lubwaineda taunida ta na kiaobuyeda wata ma yada veꞌililibu ta na ꞌoduꞌodu anelose ꞌwaidie.” ꞌAiꞌedi yadi nuanuananidi kebu ꞌwa na ꞌidewadiga i na awavesakoyemi, siwe kebu bonadi ꞌwa na nogaidi. Taunidi i awaꞌaiꞌaidi, tutuya fuedi ꞌadi ꞌenoneganega i veveifufu-dewedi igodi i vo, Nani fuedi Yaubada i vevema, ꞌwa na veꞌililibuyema,” siwe yadi vonanidi taunidi yadi nuanua ꞌwaidiega i sousouyedi. 19  Efe 4:15-16Tomotoganidi yadi miaveꞌitubama Keliso taiadi, ꞌakonadi i ꞌawaꞌididi ꞌwainega. Kelisonina taunina ꞌunuꞌunu, weꞌe ꞌida, yana ꞌAilaꞌa ꞌalo Tomogona. Yana toketokena ꞌwainega ꞌida duꞌu tulina tulina ta tubwa ꞌwaineye i ꞌiꞌiveꞌavinida wata i ꞌiꞌisaveꞌavinida. Wata Yaubada yana toketokena ꞌwainega ꞌida Keliso Tomogona ta vevebwaika wata ta vevetoketoke Yaubada yana nuanua baniꞌodi.
20  Gal 4:3-5,9Tutuyanina Keliso i wafa, ꞌomi ꞌwa da vo taiadi ꞌwa da wafa, i yavumi Seitani ma enavo yaiaina ꞌwaidiega, kumanidiavo ma yadi veimea fwayefwayeye. Mogitana i yavumi siwe awale yami sauluva ꞌwa da vo fwayafwaya ꞌana nuanua i da vebwaika ꞌwaimie? Naninidi tomotoga ꞌaisedi yadi nuanuayega i talabodedi, awale tomotoganidi ꞌwa vematayakeyakedi? 21 Yadi talabodanidi i vo, Nani deꞌe tabu, kebu ꞌwa na ꞌabitonovi. ꞌAniꞌani deꞌe tabu, kebu ꞌwa na ꞌania.” 22  1 Kol 6:13Naninidi tomotoga i talabodediga nani-ꞌavoꞌavovo, ꞌaꞌaꞌavidi. Veꞌetobodanidi tomotoga yadi nuanua wata yadi ve ꞌwaidiega i sousouyedi, kebu Yaubada ꞌwainega. 23 Tomotoganidi i veve ꞌwaimie i vo, I lubwainemi taunimi ꞌwa na kiaobuyemi wata ma yami veꞌililibu ꞌwa na ꞌoduꞌodu anelose ꞌwaidie.” Taunimi tomogomi ꞌwa na nikenikedi bega nuagiva sakoidi ꞌwaimie i ꞌenoꞌenovi i na ꞌaꞌava.” Yadi vonanidi ꞌadi nogaya ꞌwa da vo taunidi toꞌaseta, weꞌe mogitana kebu ꞌeba ꞌaivaita, kebu ꞌana fata nuagiva sakoidi ꞌwa na talabodedi taunimi ꞌami ꞌivekokova ꞌwainega.

2:2: Efe 3:3-4,16-19

2:3: 1 Kol 1:30

2:4: Lom 16:18

2:7: Efe 3:16-18

2:9: Ion 1:14,16

2:10: Efe 1:21-22

2:11: Lom 2:28-29

2:12: Lom 6:4-5

2:13: Efe 2:1,4-5

2:14: Efe 2:14-16

2:15: Kolos 1:13

2:16: Lom 14:1-12

2:17: Ibu 10:1

2:18: 1 Kol 4:6

2:19: Efe 4:15-16

2:20: Gal 4:3-5,9

2:22: 1 Kol 6:13