1 KOLINITA
Faulo yana kiluma nagami me Kolinita ꞌwaidie.
Tutuyanina Faulo i miamia Efeso, deꞌe leta i kilumi me Kolinita tovetumaganavo faifaidi. Kolinita tamu ꞌatamana ꞌana wagava bwaikina ꞌawalawa Akaia ꞌalo Gulisi nageneye. ꞌAtamananina nageneye ꞌifwaidi tomotoga Gukili weꞌe ꞌifwaidi me Diu. Tomotoganidi bei i miamianiga fuedi ꞌaiꞌaiwabudi yadi kukua fuedi wata yadi ꞌaseta bwaikidi siwe kumaea ꞌwaidie i ꞌoduꞌodu wata bunu ꞌana nuanua sakoidi tulina tulina nuadi i ꞌewadi.
Faulo yana lauꞌage-vuvua ꞌana veluga ꞌwaineye kumanina nagami Vala ꞌAtumaina i luꞌageyeni me Kolinita ꞌwaidie. Bei i veve malamala ꞌaitamogana wata wetaꞌi 6. (Folova 18:1-17) Tutuya ꞌifwaidi i ꞌaꞌavana Afolosa i nago ꞌwaidie i lauꞌage. Mulieta Faulo i nogai me Kolinita tovetumaganavo valadi kebu ꞌatumaina, wata taunidi leta i kilumi i velutoli Faulo ꞌwaineye nani ꞌifwaidi faifaidi. Faulo leta deꞌe nagami i kilumi i yagaidi yadi sakona faifaidi wata yadi velutoli i tutulidi. Deꞌe letanina ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Vona-vekaiwa. 1:1-9
Veꞌikwayekwayega wata ꞌetoꞌidiꞌidi tovetumaganavo ꞌwaidie i souyeni. 1:10-4:21
Fwayafwaya ꞌana nuanua sakoidi tovetumaganavo nuadi i ꞌewadi. 5:1-6:20
Nagi ꞌana nuanua. 7:1-40
Kebu ta na luwanawana. Keliso ꞌaisena ꞌwaineye ta na vetumagana. 8:1-11:1
Sauluva tulina tulina tovetumaganavo yadi tafalolo faifaina. 11:2-14:40
Keliso i tovi-vaitugana wafayega wata tovetumagana i na tovoi-vaitugana. 15:1-58
Faulo yana nuanua, yana ꞌalanuai wata yana veluꞌaseꞌase. 16:1-24
1
1-2  1 Kol 6:11Emavo, yau Faulo iada Sosideni taiadi ꞌa vekaiwa ꞌwaimie. Yaubada nuanuana bega a vetomataꞌaulele Iesu Keliso faifaina, weꞌe ꞌomi Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌwa miamianiga ꞌatamana Kolinita ꞌwaineye a kilukiluma ꞌwaimie. Yaubada i venuaꞌivinemi ꞌomi yana tomotoga mogitana wata fai Iesu Keliso taiadi ꞌwa miaveꞌitubama i ꞌiveꞌatumaimi bega yami sauluva tonovidi mataneye. Kebu ꞌaisemiga, wata tomotoga matatabuna ꞌawalawa tulina tulina ꞌwaidie, kumanidiavo ma yadi subia i vevegole ꞌada Toveimea Iesu Keliso ꞌwaineye, taunina ꞌadi Toveimea wata ꞌada Toveimea.
ꞌA veveluꞌui faifaimi, nuanuama Yaubada Tamada wata ꞌada Toveimea Iesu Keliso ma yadi nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie, wata nuanua bikadi mia ꞌatumaina taiadi i na velevelemi.
ꞌAivaita bwaikina ta veluagai Keliso ꞌwainega.
Kolos 1:3-4Tutuya matatabuna a vevekaiwa Yaubada ꞌwaineye faifaimi, fai ma yana nuakalikali i vesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie Iesu Keliso ꞌwainega. ꞌWa miaveꞌitubamaga Keliso taiadi bega nani matatabuna ꞌwaidie ꞌaivaita bwaikina ꞌwa veluagai Yaubada ꞌwainega ꞌwa da vo i da ꞌiveꞌaiꞌaiwabumi. Yana ꞌaivaitanina ꞌwainega yami vona faifaina matatabuna ꞌadi nogaya ꞌeba nuaꞌewa, wata yana nuanua tonovidi ꞌwa ꞌasetadi mogitana. 6-7 Keliso Valana a luꞌivoneyeniga ꞌwaimie nuamie i ꞌenoꞌeno, wata taunimi ꞌwa tauyemi ꞌwaineye, begaidi tutuyanina ꞌada Toveimea Iesu Keliso yana souyagi ꞌwa lulukamaseni, Yaubada yana nuakalikali fuedi ꞌwaimie i ꞌenoꞌenovi, kebu tamu nani ꞌwainega ꞌwa da veꞌaleꞌusa ꞌanuꞌanunumi ꞌadi ꞌaivaita faifaidi. Fil 1:6; 1 Tes 3:13Wata i na kikiavefaꞌalimi i na nagoga ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye ꞌada Toveimea Iesu Keliso yana vila-vaitugana ꞌana ꞌaiata ꞌwaineye kebu tamu yami sakonaga, yami sauluva matatabuna tonovidi Yaubada mataneye. 1 Ion 1:3Naninidi Yaubada ꞌwainega ta na veluagadi fai baniꞌodi i vona, mogitana i na ꞌidewadi. Yaubadanina i venuaꞌivinemi bega ꞌwa veiana Natuna ꞌada Toveimea Iesu Keliso taiadi.
Tovetumaganavo i veꞌidiꞌidi.
10  Fil 2:2Ekwavo, ꞌada Toveimea Iesu Keliso veimea i veleku begaidi a veveluꞌui ꞌwaimie kebu ꞌwa na veꞌikwayekwayega, nuanuaku matatabumi yami vona ꞌadi nuanua ꞌaitamogana bega kebu ꞌwa na veꞌidiꞌidiga. Wata nuanuaku yami nuanua matatabuna ꞌaitamogana wata nani matatabuna ꞌwaidie yami venuaꞌivina i na vesala bega ꞌwa na luvetubama ꞌami ꞌailaꞌa ꞌaitamogana. 11  Fol 18:24-28, 19:1-2Ekwavo, baniꞌodi a voneyediga fai Kiloi yadi vanuga ꞌana tomia ꞌifwaidi i maia ꞌwaikuye i luꞌivona ꞌaiseꞌavami ꞌwa veveꞌikwayekwayega. 12 Yami awaꞌidiꞌidi side baniꞌodi, ꞌifwaimi ꞌwa vo, ꞌIma Faulo yana tomotoga,” ꞌifwaimi ꞌwa vo, ꞌIma Afolosa yana tomotoga,” weꞌe ꞌifwaimi ꞌwa vo, ꞌIma Fita yana tomotoga,” wata ꞌifwaimi ꞌwa vo, ꞌIma Keliso yana tomotoga.”
13 Baniꞌodi ꞌwa vevesauluvediga kebu i da lubwaineniga. Yami awaꞌidiꞌidi ꞌwaidiega ꞌwa da vo Keliso ꞌwa da sivoꞌavoꞌai. ꞌWa da nuani yau Faulo i tutufwaseku ꞌai lagalagana ꞌwaineye a wafa faifaimi? ꞌAlo ꞌaku wagavayega ꞌwa bafitaiso bega ꞌomi yaku tovetutuyamavo? A nuani kebu. 14-15  Fol 18:8A vekaiwa Yaubada ꞌwaineye kebu fuemi a da bafitaisomi, Kilisifasi wata Gaiasa ꞌaisedi a bafitaisodi, begaidi kebu tamu aitoi ꞌwaimiega ꞌana fata i na vo, Yau Faulo i bafitaisoku, yau yana tovetutuyama mogitana.” 16  1 Kol 16:15Wata tamu a nuani, Sitefana yana vanuga ꞌana tomia taiadi a bafitaisodi, weꞌe a nuani kebu tamu wata aitoi a da bafitaisoi. 17  1 Kol 2:1-2,5Keliso i voneku a vetofolovaga kebu bafitaiso faifaina, weꞌe mogitana Valana ꞌAtumaina a na lalauꞌage. A lalauꞌagega kebu nuanuaku tomotoga i na vo, Faulo yana lauꞌage ꞌana nogaya ma yana ꞌaseta bwaikina wata ꞌeba nuaꞌewa.” Kebu yaku nuanua baniꞌodi, nuanuaku Keliso yana wafa ꞌai lagalagana ꞌwaineye ꞌaiseotogina tomotoga nuadi i na ꞌewadi. Fai kebu nuanuaku Valananina yana toketokena i na venani-ꞌavoꞌavovo begaidi a luluꞌivonamo tomotoga ꞌwaidie.
Yaubada yana ꞌaseta wata yana toketokena Keliso i sivemagesedi.
18  Lom 1:16Keliso yana wafa ꞌai lagalagana ꞌwaineye ꞌana vona tomotoganidi wafaotoga ꞌana ꞌedeamo i nunagoiga, ꞌana nogaya ꞌwaidie ꞌwavaꞌwavadi yadi vona. Weꞌe ꞌida ꞌitaꞌitaꞌi ta veveluagai ta vo, Keliso i wafaga, Yaubada yana ꞌedaꞌeda toketokena, ꞌada ꞌitaꞌitaꞌi faifaina.” 19  Ais 29:14Tofaliveꞌwavaꞌwavanidi yadi ꞌaseta faifaina tamu vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki nageneye, Yaubada i vo,
Toꞌaseta yadi ꞌaseta a na ꞌivesakodi,
Tomotoganidi nuadi magemagetadi yadi nuanua a na ꞌivetabodadi.”
20 Begaidi toꞌaseta, tomotoganidi nuadi magemagetadi, wata tomotoganidi tutuya deꞌe ma yadi ꞌaseta i veveꞌikwayekwayega, yadi ꞌasetanidi avaꞌaibe bei i nago? Mogitana, tomia fwayafwaya yadi ꞌaseta Yaubada i sivilai bega baniꞌodi ꞌwavaꞌwavadi yadi ꞌaseta. 21 Yadi ꞌasetanidi i siviladiga fai Yaubada ma yana ꞌaseta yana nuanua i ꞌidewai bega tomotoga i vetumagana taunidi yadi ꞌaseta ꞌwaineye kebu ꞌadi fata Yaubada i na veluagai. Weꞌe mogitana Yaubada i nuani nuanuana egavo i na vetumagana Keliso Valana ꞌwaineye i na ꞌitaꞌitaꞌiedi, Valananina faifaina ꞌa lalauꞌage weꞌe tomia fwayafwaya fuedi yadi nuanua igodina ꞌwavaꞌwavadi yadi vona. 22  Mad 12:38; Fol 17:18Tofaliveꞌwavaꞌwavanidi me Diu, nuanuadi ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i na ꞌisedina mulieta i na veꞌawamogitana. Weꞌe me Guliki i faliveꞌwavaꞌwavaga nuanuadi vona ma ꞌadi ꞌaseta wata ꞌeba nuaꞌewa i na nogaidi mulieta i na veꞌawamogitana. 23 Weꞌe ꞌima ꞌa lalauꞌage Keliso i wafaga ꞌai lagalagana ꞌwaineye tomotoga ꞌada ꞌitaꞌitaꞌi faifaina, siwe me Diu i nogai i nuani wafanina ꞌana ꞌisa sakoina nika i bunumayaga i baila, mali tomotoga i nogai i vo, ꞌA baila, ꞌana nogaya ꞌwaimeye ꞌwavaꞌwavadi yadi vona.” 24 Weꞌe tomotoganida Yaubada i venuaꞌivinedaga bega ꞌitaꞌitaꞌi ta na veluagai, me Diu wata mali tomotoga taiadi, ꞌwaideye Keliso taunina Yaubada yana toketokena wata yana ꞌaseta. 25 Tomotoga igodi toꞌaseta i vo, Yaubada Natuna i ꞌaniveleneni wafa ꞌwaineye ꞌana ꞌisa i veꞌwavaꞌwava,” siwe Yaubada yana nuanuananina tomotoga yadi ꞌaseta i vebwaika-ꞌiawedi. Wata tomotoganidi i vo, Yaubada mweana, Natuna i wafa ꞌai lagalagana ꞌwaineye,” siwe Yaubada yana mweananina toketokeotogina, kebu baniꞌodi tomotoga yadi toketokena.
Kebu tamu aitoi ꞌana fata taunina i na awaꞌaiꞌaia Yaubada mataneye.
26  Mad 11:25Ekwavo, ꞌwa na nuani tutuyanina Yaubada i venuaꞌivinemi ꞌwa vetumagana Keliso ꞌwaineye, tomotoga matadie toꞌaseta kebu fuemiga, tovetoketoke kebu fuemiga, wata toꞌaiꞌaiwabu kebu fuemiga. 27 Weꞌe mogitana tomotoganimi faifaimi tomia fwayafwaya i vo, Yadi sauluva ꞌwa da vo ꞌwavaꞌwavadi yadi sauluva baniꞌodi,” siwe Yaubada i venuaꞌivinemi bega igodi toꞌaseta i na vedi yadi nuanuananina vekali nika i na bunumayaga. Wata baniꞌodi tomotoganimi mweami tomia fwayafwaya matadie, siwe Yaubada i venuaꞌivinemi bega tomotoga toketokedi i na vedi yadi toketokenanina nani-ꞌavoꞌavovo nika i na bunumayaga. 28  Iem 2:5Tomotoga-ꞌavoꞌavovo, naninidi tomotoga i awaobuobuyediga, wata nani siaidi, Yaubada i venuaꞌivinedi bega ꞌwaidiega naninidi tomotoga matadie bwaikidi i na venani-ꞌavoꞌavovo. 29 Nani deꞌe Yaubada i ꞌidewaiga begaidi kebu tamu aitoi ꞌana fata taunina i na awaꞌaiꞌaia mataneye. 30  Lom 3:22; Efe 1:7Weꞌe ꞌomi Yaubada i miemi Keliso ꞌwaineye taiadi ꞌwa miaveꞌitubama, bega Kelisonina ꞌasaꞌaiana yada ꞌaseta, nika ꞌwainega ꞌada fata ta na venuaꞌivina-ꞌatumai. Wata Keliso yana wafa ꞌwainega Yaubada i ꞌiveꞌatumaimi bega ꞌomi yana tomotoga mogitana yami sauluva matatabuna magemagetadi, wata Kelisonina ꞌwainega Yaubada i tuveobumi sakona ꞌwainega. 31  Iel 9:24; 2 Kol 10:17Fai naninidi ꞌatumaidi Yaubada i ꞌidewadi Keliso ꞌwainega begaidi avaꞌai i voneyeniga Yaubada yana Buki nageneye ta na ꞌidewai i vo,
ꞌAiꞌedi aitoi i na vo, A na subia,”
I lubwaineni ꞌAuvea ꞌaisena i na subiai,
Kebu taunina i na awaꞌaiꞌaia.”

1:1-2: 1 Kol 6:11

1:4: Kolos 1:3-4

1:8: Fil 1:6; 1 Tes 3:13

1:9: 1 Ion 1:3

1:10: Fil 2:2

1:11: Fol 18:24-28, 19:1-2

1:14-15: Fol 18:8

1:16: 1 Kol 16:15

1:17: 1 Kol 2:1-2,5

1:18: Lom 1:16

1:19: Ais 29:14

1:22: Mad 12:38; Fol 17:18

1:26: Mad 11:25

1:28: Iem 2:5

1:30: Lom 3:22; Efe 1:7

1:31: Iel 9:24; 2 Kol 10:17