3
Faulo Timoti i vetunei nuanuana me Tesalonaika yadi mia i na ꞌasetai.
1-3  Fol 17:15; Fol 16:1; 2 Tim 3:12Tutuya manamanawena kebu maigimi ꞌa da ꞌiseꞌisedi wata valami ꞌa da noganogai begaidi ꞌa vevenuafouviga faifaimi. ꞌA nuani yau wata Sailasa ꞌama ꞌailuga ꞌa na miamia ꞌatamana Adeni, weꞌe Timoti ꞌa voneni i wai ꞌwaimie. Taunina iada ꞌama ꞌailaꞌa, ma fuemeye Yaubada faifaina ꞌa folofolova Keliso Valana ꞌAtumaina ꞌa lalauꞌage-vuvua. ꞌA vetuneiga i na ꞌivaisemi yami vetumagana i na kiavetoketokedi bega tutuyanina vita ꞌwa na veluagadiga, kebu tamu aitoi ꞌwaimiega Iesu i na baileni i na vilai yana sauluva tuatuaina ꞌwaineye. ꞌOmi ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai Yaubada vita i tauyedi i na souyedi ꞌwaideye. Fol 14:22ꞌWa ꞌasetaiga fai tutuyanina taiadi ta miamiani ꞌa vona-vagasemi ꞌa vo, ꞌAwaie Keliso ꞌana tovedumweꞌaiꞌai i na vegavieda vita ta na veluagadi,” avaꞌai a voneyeniga ꞌana mogitana i sousouyeni ꞌwaimie, ꞌwa ꞌisenina nika ꞌwa nuani. Fil 2:16Fai a ꞌasetai vita ꞌwa veveluagadi a venuafouviga bwaikina faifaimi, begaidi Timoti a vetunei i wai ꞌwaimie yami vetumagana i na ꞌiseni toketokena ꞌalo i mwea bega i na mai i na luꞌivona ꞌwaikuye. A kololo i na nunago Seitani ꞌeba sailubu bwaikina i na velemi ꞌwa na beꞌu bega basenadi yama folova ꞌwaimie i na ꞌivesakoi.
Timoti yana luꞌivona me Tesalonaika faifaidi.
Fol 18:5Side baniꞌodi, ma yaku venuafouviga Timoti a vetunei i wai taiadi ꞌwa miamia, tutuyanina i vilai i mai valami i luꞌivoneyeni a sosoana fai i vo, Me Tesalonaika yadi sauluva a ꞌiseni, i vevetumagana mogitana Keliso ꞌwaineye wata taunidi tonuakalikali. Tutuya fuedi ma yadi sosoana i nuanuanida nuanuadi bwaikina ta na foge-vaituganidi, baniꞌodi i nuanuayediga ꞌida wata yada nuanua i vesala.”
Emavo, ꞌima vita wata veviga ꞌa veveluagadi siwe valami ꞌa nogai, mogitana i kiavesosoanima. Yami vetumagananina valana faifaina nuafouma i vatu wata yama mia i veꞌatumai fai ꞌwa tovotovoi faꞌalina wata ꞌwa vevesauluva ꞌatumaina ꞌAuvea yana nuanua baniꞌodi. ꞌAsiau ꞌama fata ꞌa na vekaiwa Yaubada ꞌwaineye faifaimi. ꞌA sosoanemi bwaikina begaidi Yaubada mataneye ꞌa vevekaiwa. 10 ꞌAiata wata lovana ꞌa veveluꞌui nuanuama bwaikina tauniotogimi ꞌa na ꞌisemi bega yami vetumagana Keliso ꞌwaineye ꞌa na ꞌimosoꞌiedi.
11 A veveluꞌui nuanuaku yada Yaubada Tamada tauniotogina wata ꞌada Toveimea Iesu yama ꞌeda i na ꞌidewai ꞌa na wai ꞌwaimie. 12 Wata nuanuaku i na ꞌivaisemi yami nuakalikali emiavo wata tomotoga ꞌifwaidi faifaidi i na vebwaika-ꞌafoꞌafo, yama nuakalikali ꞌwaimie ꞌana fata baniꞌodi. 13  Fil 1:9-10I na ꞌivaisemi ꞌwa na vetoketoke bega tutuyanina ꞌada Toveimea Iesu i na vila-vaitugani yana tomotoga matatabudi taiadi, yami sauluva ꞌatumaiꞌavadi wata magemagetadi ꞌwa na tovoi yada Yaubada Tamada mataneye.

3:1-3: Fol 17:15; Fol 16:1; 2 Tim 3:12

3:4: Fol 14:22

3:5: Fil 2:16

3:6: Fol 18:5

3:13: Fil 1:9-10