3
Tutuya vitadi faifaidi.
1 Tim 4:1Nuanuaku ꞌu na ꞌasetai, Iesu yana vila-vaitugana i na velilivanaga tutuya vitadi i na souyedi. Lom 1:29-31Tutuyanina ꞌwaineye tomotoga i na veveumokai, nuanuadi kukua fuedi wata taunidi i na kikialakaidi. Taunidi tonualaka, tomanini-ꞌavoꞌavovo, tamadiavo wata inadiavo i na vevedumweꞌaiꞌaiedi, kebu ꞌadi toꞌaivaita i na tutulidiga, wata Yaubada i na vevedumweꞌaiꞌaieni. Kebu i na nuakalikaliga, kebu nuanuadi veiana, taunidi tovebonaivo wata kebu yadi sauluva i na ꞌiꞌisaveꞌavinidiga. Taunidi toveꞌisakololo wata nani ꞌatumaidi matatabuna ꞌadi tovedumweꞌaiꞌai. Tomotoganidi toꞌetogiluva, taunidi kebu nagami i da vevenuaꞌivina ꞌatumaina nika yadi sauluva ꞌwaidiega ediavo vita i veveluagadi, i na vevebaisa, kebu nuanuadi Yaubada wata yadi nuanua bwaikina sosoana-ꞌavoꞌavovo. Mad 7:15,21; Tai 1:16Tomotoga fuedi ꞌadi ꞌisa ꞌwainega ꞌwa da vo totafalolo siwe Yaubada wata yana toketokena i baila. Timoti, nuanuaku tomotoganidi sakoidi ꞌu na bailedi.
Tomotoganidi ꞌifwaidi i nunagoi mali tomotoga yadi vanuge vevine yadi vetumagana mweadi yadi ve-vekavekali ꞌwaidiega nuadi i ꞌewaꞌewadi. Vevinenidi ꞌadi vebae ꞌwaidie vita i lulutonovi yadi sakona faifaidi, siwe yadi nuanua bwaikina sakona tulina tulina. Ve tulina tulina ꞌwaidie i vevetumagana weꞌe Yaubada yana nuanua tonovidi kebu ꞌadi fata i na ꞌasetadi. Tosakonanidi Yaubada yana nuanua tonovidi ꞌadi tovedumweꞌaiꞌai baniꞌodi basenadi Itifita ꞌwaineye Ianisi wata Iamilisi Mosese taiadi i veꞌikwayekwayega me Isileli ꞌadi vagavai faifaina. Tosakonanidi wata tomotoganidi ꞌadi ꞌailuga nuadi ꞌanigaugaudi i vevekali igodina Yaubada ꞌwaineye i da vevetumagana. Yadi vekalinidi kebu ꞌadi fata wata i na ꞌiꞌidewadi fai ꞌawaie tomotoga matatabudi yadi sauluva i na ꞌasetadi baniꞌodi Ianisi wata Iamilisi yadi sakona.
Veluꞌaseꞌase ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava.
10-11  Fol 13:50; 14:5,19-20Weꞌe ꞌomu Timoti, yamu sauluva kebu baniꞌodi tosakonanidi. Yaku ve, yaku sauluva, wata yaku nuanua ꞌu vevetutuyamedi. Yaku vetumagana Keliso ꞌwaineye, yaku tokemaiga, yaku nuakalikali ꞌu ꞌiseꞌisedi, wata tutuyanina tomotoga vita fuedi i veleveleku a veveviga Yaubada faifaina a tokemaigekumo. Naninidi matatabuna i souyedi ꞌwaikuye Anitioki, Ikoniami, wata Lisitala ꞌwaidie ꞌakonadi ꞌu ꞌasetadi mogitana vita bwaikaotogidi a veluagadi Keliso faifaina tomotoga ꞌwaidiega, siwe naninidi ꞌwaidiega ꞌAuvea i ꞌitaꞌitaꞌieku. 12  Ion 15:20Egavo nuanuadi taunidi i na tauyedi Iesu Keliso ꞌwaineye bega yadi sauluva tonovidi Yaubada mataneye, matatabudi vita bwaikina i na veveluagadi. 13 Weꞌe tosakona wata tovekali ꞌeba velamuyega i na sakona i na nagoga i na vebwaika-ꞌafoꞌafo, i na vevekali weꞌe tomotoga ꞌifwaidi wata i na vevekaliedi. 14  2 Tim 2:2Weꞌe ꞌomu, naninidi tonovidi ꞌadi ve ꞌu ꞌewadiga, ma yamu vetumagana ꞌu na ꞌiꞌidewadi fai ꞌamu tove ma ꞌadi ꞌaseta ꞌwaimuye. 15 Basenadi siaimuye Yaubada yana Vona Magemagetadi i ve ꞌwaimuye ꞌu ꞌasetadi, vonanidi ꞌwaidiega ꞌana fata ꞌaseta ꞌu na ꞌewai ꞌitaꞌitaꞌi faifaina Iesu Keliso ꞌana vetumagana ꞌwainega. 16  2 Fit 1:21Yaubada yana Vona kilukilumidi matatabuna lamuna taunina yana nuanua ꞌwainega. ꞌAda laubwaina nani tonovidi ta na ꞌasetadi, wata ꞌwainega vekali ta na talabodedi. I na ve ꞌwaideye baniꞌodi ta na munega sakona ta na bailedi wata yada sauluva i na tonova Yaubada mataneye. 17 Yaubada yana Vonanidi ꞌwaidiega ꞌida yana tomotoga yada sauluva ta na ꞌisaveꞌavinidi yana folova ꞌatumaidi ꞌaitamogana ꞌaitamogana faifaidi.

3:1: 1 Tim 4:1

3:2: Lom 1:29-31

3:5: Mad 7:15,21; Tai 1:16

3:10-11: Fol 13:50; 14:5,19-20

3:12: Ion 15:20

3:14: 2 Tim 2:2

3:16: 2 Fit 1:21