TAITO
Faulo yana kiluma Taito ꞌwaineye.
Taito kebu tomogo Diu, Faulo yana lauꞌage ꞌwainega i vetumagana Iesu Keliso ꞌwaineye. Faulo yana lauꞌagevuvua ꞌwaineye Taito ꞌana ꞌweabu taiadi i lalauvivila. Tomataꞌaulelevo yadi vaꞌauta bwaikina ꞌwaineye Taitonina Faulo taiadi i nago Ielusalema. (Folova 15:2) Faulo Taito i vetunei i nago Kolinita tutuya ꞌailuga. (2 Kol. 7:6-7, 8:6,16) Mulieta Faulo Taito i voneni tovetumaganavo i na ꞌisaveꞌavinidi Imula Kiliti ꞌwaineye, (Taito 1:5).
Leta deꞌe nageneye i veifufu Taito ꞌwaineye tovetumagana ꞌadi toꞌedakumetavo ꞌadi venuaꞌivina faifaina, i matakia tove-vekavekali faifaidi, i awaveꞌedeꞌedeni yana ve tovetumaganavo ꞌwaidie faifaina wata i ve ꞌwaineye avaꞌai sauluvaga tovetumaganavo ꞌadi laubwaina. Deꞌe letanina ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Faulo i vekaiwa Taito ꞌwaineye. 1:1-4
Tovetumagana ꞌadi toꞌedakumetavo. 1:5-16
Ve tovetumaganavo ꞌailaꞌa tulina tulina faifaidi. 2:1-15
Sauluva ꞌatumaidi tulina tulina faifaidi. 3:1-11
Faulo yana vona ꞌifwaidi wata yana ꞌalanuai. 3:12-15
1
1-2 Yau Faulo, Yaubada yana tofolova wata Iesu Keliso yana tomataꞌaulele a vekaiwa Taito ꞌwaimuye.
Basenadi Yaubada i venuaꞌivineku i vetuneku bega tomotoganidi i venuaꞌivinediga a na ꞌivaisedi i na vetumagana Keliso ꞌwaineye. Wata i venuaꞌivinekuga Yaubada yana nuanua tonovidi a na ve ꞌwaidie bega yadi sauluva i na tonova Yaubada yana nuanua baniꞌodi, wata i na nuani mogitana i na vetumagana ꞌawaie mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai. Mogitana miamia-vagaina i na veluagai fai basenadi Yaubada fwayafwaya kebu i da ꞌidewaiga, i vonaꞌawaufaufa ta na veluagai, kebu i da vekaliedaga. Valanina mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina faifaina basenadi kebu tamu aitoi i da ꞌasetaiga, siwe tutuyanina Yaubada nuanuana, bei i sivemageseni Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌwainega. Yaubada ꞌada Toꞌitaꞌitaꞌi i vetumaganeku Valanina i ꞌaniveleneni ꞌwaikuye bega yana veimea ꞌwainega faifaina a luluꞌivona.
2 Kol 8:23A kilukiluma Taito ꞌwaimuye, ꞌomu yau taiadi ta vetumagana Keliso ꞌwaineye bega a veꞌawa-natuna ꞌwaimuye. A veveluꞌui faifaimu, nuanuaku Yaubada Tamada wata ꞌada Toꞌitaꞌitaꞌi Iesu Keliso ma yadi nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimuye wata nuanua bikadi mia ꞌatumaina taiadi i na velevelemu.
Taito yana folova Imula Kiliti ꞌwaineye.
ꞌU na nuani avaꞌai basenadi a vonemu tutuyanina Imula Kiliti ꞌwaineye a valovemu. A vonemu folovanidi kebu a da veꞌaꞌavadiga ꞌu na ꞌidewadi wata toꞌedakumeta ꞌu na venuaꞌivinedi tovetumagana ꞌadi ꞌailaꞌa ꞌatamana ꞌaitamogana ꞌaitamogana faifaidi. 2 Tim 2:24-26ꞌAiꞌedi nuanuamu tamu tomogo i na vetoꞌedakumeta Iesu yana ꞌAilaꞌa ꞌwaidie, i lubwaineni yana sauluva ꞌatumaiꞌavadi, ꞌaiꞌedi naginagina, yana vavine ꞌaitamogadi taiadi i na miamia. Natunavo i lubwainedi taunidi tovetumagana Keliso ꞌwaineye, wata kebu tamu ꞌadi ꞌeba awavesako baniꞌodi bunu ꞌana nuanua sakoidi, wata kebu tovemataꞌwanaꞌwana. 1 Tim 3:2-7Fai toꞌedakumetanina Yaubada yana folova i na ꞌiꞌisaveꞌavini, i lubwaineni yana sauluva ꞌatumaiꞌavadi, taunina kebu tonualaka, kebu i na nuasako-matayoꞌoga, kebu ufa toketokena i na toke i na yemuga, kebu i na vevetalagaga, wata kebu kukua ꞌadi nuanua ꞌwaineye i na vebwaika. Weꞌe mogitana i lubwaineni wakawaka i na veveꞌisabodedi wata nani ꞌatumaidi i na nuakalikaliedi. Taunina tovenuaꞌivina ꞌatumaina, yana sauluva tonovidi wata magemagetadi Yaubada mataneye, wata taunina yana sauluva i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi ꞌatumaina. Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌwaineye i na tovotovoi faꞌalina, Valananina ta veꞌawamogitaneni bega yada vetumagana ta yatoi ꞌwaineye wata yada ve taiadi i vesala. Baniꞌodi i na vevesauluvediga tomotoga ꞌifwaidi i na kiavefaꞌalidi wata i na kiavesosoanidi ve tonovidi ꞌwaidiega wata venina ꞌana tovedumweꞌaiꞌai yadi vekali i na sivemagesedi.
Tove-vekavekali Taito i na talabodedi.
10 I lubwainemu toꞌedakumetavo ꞌatumaidi ꞌu na venuaꞌivinedi fai tomotoga fuedi tovemataꞌwanaꞌwana wata toꞌabigeku tomotoga i vevekaliedi, weꞌe mogitana me Diu ꞌifwaidi i vetumaganaga Keliso ꞌwaineye yadi nuanua i vo, ꞌAiꞌedi ꞌwa na luku Iesu yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye, nagami ꞌima me Diu yama veimea ꞌwa na vematayakeyakedi.” 11 I lubwaineda ta na talabodedi fai tomotoga ꞌifwaidi ma yadi ꞌailaꞌavo yadi vetumagana i ꞌivemweadi yadi ve ꞌwaidiega. Kebu i da lubwainediga baniꞌodi i na veve, nuanuadi mani bwaikina i na veluagai yadi venina ꞌwainega, ꞌeba bunumayaga. 12 Imula Kiliti ꞌwaineye ꞌu miamiaga, tamu taunidi yadi tomotoga, taunina yadi toluꞌivona basenadi i vo, Me Kiliti tutuya matatabuna taunidi tovekali, ꞌaisaya kasikasisidi baniꞌodi nuanuadi tomotoga vita i na veleveledi, tovedumweꞌaiꞌai, ꞌawadi bwalabwalaidi.” 13 Avaꞌai i voneyeniga, vona mogitana begaidi i lubwainemu ꞌu na toke ꞌu na talabodedi bega kebu i na ꞌivemweamweadiga yadi vetumagana i na yatoi faꞌalina. 14 Wata ꞌu na talabodedi bega kebu taunidi i na tauyedi ifuifufu-vekavekali ꞌwaidie me Diu tubudiavo ꞌwaidiega, wata veimeanidi i sousouyedi Yaubada yana nuanua tonovidi ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidiega, kebu i na veꞌawamogitanediga. 15 Egavo yadi nuanua magemagetadi, nani matatabuna ꞌwaidie magemagetadi, weꞌe egavo yadi nuanua ꞌokaꞌokadi wata taunidi kebu tovetumaganaga, nani matatabuna ꞌwaidie ꞌokaꞌokadi fai yadi nuanua ꞌakonadi i sako, kebu ꞌadi fata ꞌadi vebae ꞌwaidie i na lutonovi i sakosakona ꞌalo kebu. 16  2 Tim 3:5; 1 Ion 1:6, 2:4I vonavona i vo, ꞌIma Yaubada ꞌa ꞌasetai, taiadi ꞌa veiana,” siwe yadi sauluva ꞌwaidiega ta ꞌasetadi i vevekali. Taunidi tovemataꞌwanaꞌwana, kebu ꞌadi fata tamu nani ꞌatumaina i na ꞌidewaiga, i veꞌeduogaogala.
Ve ꞌauꞌauveadi wata moꞌamoꞌaivo faifaidi.

1:4: 2 Kol 8:23

1:6: 2 Tim 2:24-26

1:7: 1 Tim 3:2-7

1:16: 2 Tim 3:5; 1 Ion 1:6, 2:4