3
Tovetumagana ꞌadi toꞌedakumetavo faifaidi.
Vona deꞌe, vona mogitana. ꞌAiꞌedi aitoi nuanuana i na vetoꞌisaveꞌavina Keliso yana ꞌAilaꞌa ꞌwaideye yana nuanuananina ꞌatumaina.” Tai 1:6-9Fai folovanina nani ꞌatumaiotogina i lubwaineni toꞌisaveꞌavina yana sauluva i na tonova bega kebu i na awavesakoyeni. ꞌAiꞌedi naginagina, yana vavine ꞌaitamogana taiadi i na miamia. Wata i lubwaineni kebu i na vemwasosoai-ꞌavoꞌavovo yana nuanua i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi, ma ꞌana veꞌililibu, wakawaka i na veveꞌisabodedi, wata Yaubada yana Vona i na veve ꞌatumaina. Wata i lubwaineni ufa toketokena kebu i na toke i na yemu i na nunago nuana i na lugaugauya, kebu vetalaga i na sileꞌwedi, yana sauluva i na bikamo. Taunina toveiana wata kebu kukua nuana i na ꞌewai matana i na faꞌwana. Wata ꞌaiꞌedi aitoi nuanuana i na vetoꞌisaveꞌavina taunina yana ꞌailaꞌa i na ꞌisaveꞌavini ꞌatumaina yana veimea ꞌwainega, bega natunavo ma yadi veꞌililibu bonana i na vevematayakeyakeni. I lubwaineni taunina yana ꞌailaꞌa i na ꞌisaveꞌavina ꞌatumaidi, ꞌaiꞌedi yana ꞌailaꞌanina siaina kebu i na ꞌisaveꞌavini ꞌatumaina, wata kebu ꞌana fata Yaubada yana tomotoga fuedi i na ꞌisaveꞌavinidi ꞌatumaina. ꞌAiꞌedi aitoi beꞌama i vetumagana Iesu ꞌwaineye, kebu i da lubwaineni i na vetoꞌisaveꞌavina i na nunago taunina i na awaꞌaiꞌaia nika Yaubada ꞌwainega vematavuloga i na veluagai, baniꞌodi basenadi Yaubada vematavuloga Seitani i veleni fai taunina i awaꞌaiꞌaia. 2 Kol 8:21Wata toꞌisaveꞌavinanina i lubwaineni yana sauluva ꞌatumaina, bega tomotoga kebu i da vetumaganaga i na veꞌililibuyeni. ꞌAiꞌedi kebu ꞌatumainaga, tomotoganidi i na awavesakoyeni ꞌwa da vo Seitani yana kulie i da beꞌu.
Tovetumagana ꞌadi toꞌaivaita faifaidi.
Wata baniꞌodi egavo i na vetoꞌaivaita Keliso yana ꞌAilaꞌa ꞌwaideye i lubwainedi yadi sauluva ꞌatumaidi, wata ma ꞌadi veꞌililibu. Kebu i da lubwainedi ꞌaiꞌedi i na luwanawana i na vona tonovina wata i na vona sakoina baniꞌodi meadi lagalagadi, kebu i na toke ufa toketokena i na yemu bola nuadi i na lugaugaudi, wata kebu i na veumokai ꞌalo i na luveꞌoveꞌoꞌolagi. Avaꞌai nuanuaga tonovidi Yaubada i sivemagesedi ꞌwaideye yada vetumagana Keliso faifaina, toꞌaivaitanidi naninidi i na nuaveꞌavinidi wata ꞌadi vebae ꞌwaidie i na lutonovi kebu i da vevekali yadi folova ꞌwaidie. 10 Egavo nuanuadi i na vetoꞌaivaita Keliso yana ꞌAilaꞌa ꞌwaideye, nagami yadi folova wata yadi sauluva ꞌwa na ꞌisedi, ꞌaiꞌedi kebu tamu ꞌadi awavesako, ꞌana fata ꞌwa na venuaꞌivinedi i na vetoꞌaivaita. 11  Tai 2:3Wata yadi vevinevo* Wata tamu ꞌana nuanua, toꞌaivaita vevinedi. i lubwainedi yadi sauluva ꞌatumaidi ma ꞌadi veꞌililibu, kebu i na vebonaivoga, kebu i na vebaisa-ꞌavoꞌavovo, wata nani matatabuna ꞌwaidie yadi sauluva ꞌakonadi tonovidi. 12 ꞌAiꞌedi toꞌaivaitanidi naginagidi, yadi vevinevo ꞌaitamogadi taiadi i na miamia, natudiavo wata yadi vanuga ꞌadi tomia matatabudi yadi veimea ꞌwaidiega i na ꞌisaveꞌavinidi ꞌatumaina. 13 ꞌAiꞌedi toꞌaivaitanidi yadi folova ꞌida Keliso yana ꞌAilaꞌa ꞌwaideye ꞌatumaidi, ma ꞌadi veꞌililibu bega ꞌadi fata ma yadi venuafoufaꞌala i na luluꞌivona yadi vetumagana Iesu Keliso ꞌwaineye faifaina.
Tamu nani givagivana Yaubada i sivemageseni.
14 Leta deꞌe a kilukiluma ꞌwaimuye, siwe a nuani nuanuaku saiꞌafoga a na wai a na ꞌisemu. 15 ꞌAiꞌedi kebu a na wai-matayoꞌoga, veifufu deꞌe ꞌwainega ꞌu na ꞌasetai ꞌida Yaubada yana ꞌAilaꞌa i lubwaineda ta na vevesauluva ꞌatumaina. ꞌIda ꞌailaꞌanida Keliso ꞌana tovetumaganavo Yaubada yana nuanua tonovidi i sivemagesedi ꞌwaideye bega yana nuanuananidi ta ꞌiꞌisaveꞌavinidi wata ta luluꞌivoneyedi. Yada Yaubadanina miamia-vagaina wata yawaida lamuna. 16  Ion 1:14; Mak 16:19Vona mogitana, Yaubada yana nuanua nani bwaikina ꞌwaideye, siwe basenadi kebu tamu aitoi i da ꞌasetaiga. ꞌAsiau nuanuananina ta ꞌasetai fai Yaubada i sivemageseni tomotoga ꞌwaideye. Side kumanina,
Abamega i obuma i vetomotogaotoga,
ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i luꞌivona ꞌwaideye taunina yana sauluva tonovina.
Wata Yaubada yana anelose i ꞌiseni.
ꞌIfwaidi tomotoga valana i luꞌageyeni tomia fwayafwaya ꞌadi ꞌailaꞌa tulina tulina ꞌwaidie,
ꞌIfwaidi tomotoga i vetumagana ꞌwaineye.
Mulieta Yaubada i vagavaia i lakaveni yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetana ꞌwaineye.
Side baniꞌodi yada ꞌaseta Iesu Keliso faifaina.

3:2: Tai 1:6-9

3:7: 2 Kol 8:21

3:11: Tai 2:3

*3:11: Wata tamu ꞌana nuanua, toꞌaivaita vevinedi.

3:16: Ion 1:14; Mak 16:19