2
Weꞌe ꞌomu, sauluvanidi ve tonovidi taiadi i vesalaga, i lubwainemu faifaidi ꞌu na veve. ꞌAuꞌauveadi ꞌu na vonedi kebu i na vemwasosoai-ꞌavoꞌavovo weꞌe yadi sauluva i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi, yadi nuanua i na tonova bega ma ꞌadi veꞌililibu, wata i na vevenuaꞌivina ꞌatumaina. Kebu i na ꞌivemweamweadi, yadi vetumagana i na yatodi faꞌalina, yadi nuakalikali i na vebwaika wata i na tokemaigedi vita ꞌwaidie.
3-4  Efe 5:22Wata baniꞌodi moꞌamoꞌaivo ꞌu na vonedi bega yadi sauluva matatabuna magemagetadi, kebu i na vebonaivo wata ufa toketokena kebu nuadi i na ꞌewadi. I lubwainedi yadi ve ꞌatumaidi ꞌwaidiega vevine tubuvauvau i na ifufudi bega yadi lalamogavo wata natudiavo i na nuakalikaliedi. ꞌAdi veifufu ꞌwaidiega i na vevenuaꞌivina ꞌatumaina, kebu i na sakonaga, i na folofolova ꞌatumaina yadi vanuga nagedie, ma yadi nuakalikali i na veꞌivaivaita wata yadi lalamogavo i na vematayakeyakedi. ꞌAiꞌedi baniꞌodi i na vevesauluvediga, kebu tamu aitoi Yaubada yana Vona i na awavesakoyeniga.
Ve tubuau faifaidi.
Wata baniꞌodi iaveta tubuvauvau ꞌu na ifufudi bega yadi sauluva i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi. 1 Fit 5:3Weꞌe ꞌomu taunimu yadi ꞌeba ꞌisa bega i lubwainemu nani matatabuna ꞌwaidie yamu sauluva ꞌatumaiꞌavadi. Kebu vekaliega ꞌu na ve, weꞌe yamu vona tonovidi ꞌwaidiega tubuvauvaunidi i na veꞌililibuyemu. 1 Fit 2:15ꞌAiꞌedi yamu venidi ꞌadi nogaya tonovidi, kebu tamu aitoi ꞌana fata i na ꞌamalakibuyemu, weꞌe ꞌamu gaviavo i na bunumayaga fai tomotoga i na ꞌasetadi i vevevita-maimaigida.
Ve tofolova faifaidi.
9-10  1 Fit 2:18Weꞌe tofolova-maimaiga i vetumaganaga i lubwainedi ꞌadi toveimeavo i na vevematayakeyakedi wata yadi folova matatabuna ꞌwaidiega i na kiavesosoanidi. Avaꞌai i na vonediga kebu i na awaveugadiga wata kebu ꞌwaidie i na vainago. Mogitana i lubwainedi yadi sauluva matatabuna ꞌwaidiega tomotoga i na ꞌasetadi taunidi tomotoga ꞌatumaidi ma ꞌadi vetumagana wata todumwebika, nika ꞌwainega tomotoga venina Yaubada ꞌada Toꞌitaꞌitaꞌi faifaina i na awaveꞌatumaieni.
Iesu i yavuda bega ta na vevesauluva ꞌatumaina.
11 I lubwaineda matatabuda yada sauluva i na veꞌatumai fai Yaubada yana ꞌanivelena-maimaiga i sivemageseni ꞌwaideye, nuakalikalinina ꞌitaꞌitaꞌi miamia-vagaina tomotoga matatabuda faifaida. 12  1 Ion 2:16; Efe 1:4Nuakalikalinina i veda, Yaubada nuanuana bunu ꞌana nuanua wata fwayafwaya ꞌana nuanua sakoidi ta na bailedi, bega tutuyanina ta na miamia fwayefwayeye yada sauluva ta na ꞌiꞌisaveꞌavinidi wata yada mia matatabuna tonovidi Yaubada yana nuanua baniꞌodi. 13  Fil 3:20Mogitana yada sauluva i na tonova fai ta lulukamata ta nuani mogitana tamu ꞌaiata ꞌeba sosoana bwaikina i na souyeni ꞌwaideye. ꞌAiatanina ꞌwaineye Yaubada Bwaikina, taunina ꞌasaꞌaiana ꞌada Toꞌitaꞌitaꞌi Iesu Keliso, ma yana ꞌaiꞌaiwabu mataududulina i na leꞌwa. 14  1 Fit 2:9; Efe 2:10Taunina i tauyeni faifaida, yana wafa ꞌwainega i yavuda sakona matatabuna ꞌwaidiega wata i ꞌivevunavunagida bega ꞌida taunina yana tomotoga mogitana, ma yada sosoana nuanuada nani ꞌatumaiꞌavadi ta na ꞌiꞌidewadi.
15  1 Tim 4:12Naninidi a veifufuyediga, nuanuaku faifaidi ꞌu na veve. Yamu veimea toketokena ꞌwainega tovetumaganavo ꞌu na kiavefaꞌalidi wata ꞌu na kiavesosoanidi, weꞌe tovemataꞌwanaꞌwana ꞌu na toke ꞌu na vonedi. Taunimu ꞌu na ꞌiꞌisaveꞌavinimu nika kebu tamu aitoi i na awaobuobuyemu.

2:3-4: Efe 5:22

2:7: 1 Fit 5:3

2:8: 1 Fit 2:15

2:9-10: 1 Fit 2:18

2:12: 1 Ion 2:16; Efe 1:4

2:13: Fil 3:20

2:14: 1 Fit 2:9; Efe 2:10

2:15: 1 Tim 4:12