3
Tovetumagana ꞌada awaveꞌedaꞌeda.
Lom 13:1-7; 1 Fit 2:13-14Wata nuanuaku tovetumaganavo ꞌu na vonevonedi bega kebu nuadi i na fani, i lubwainedi toveimea wata gabemani bonadi i na noganogaidi, i na vematayakeyakedi wata folovanidi ꞌatumaidi ꞌwaidie i na tauyedi. 2 Tim 2:23-25ꞌU na vonedi kebu tamu aitoi i na vebonaivoyeniga weꞌe mogitana yadi sauluva i na bika wata i na veveiana, tomotoga matatabudi matadie ma yadi nuaobu.
Efe 5:8-9Basenadi kebu ta da vetumaganaga ꞌida wata baniꞌodi nuaꞌavada, tovemataꞌwanaꞌwana wata tosakona. Bunu ꞌana nuanua sakoidi wata sosoana-ꞌavoꞌavovo nuada i ꞌewadi ꞌwa da vo i da yogonida. Tutuya matatabuna ta totoliveꞌeda nuanuada tomotoga vita i na veveluagadi, ta veveꞌunumagigi, ꞌifwaidi tomotoga i veveꞌeduogaogaleda weꞌe ꞌida ta vedumweꞌaiꞌaiedi. Ion 3:5-7Siwe tutuyanina Yaubada ꞌada Toꞌitaꞌitaꞌi yana nuakalikali wata yana ꞌanivelena i souyeni Iesu ꞌwainega, i ꞌitaꞌitaꞌieda. ꞌItaꞌitaꞌinina ta veluagaiga, kebu yada folova ꞌatumaidi ta ꞌidewadiga ꞌwaidiega, siwe fai i ꞌisanuakalikalieda. Yada sakona i lekoa-yavuledi bega ta tubuveꞌivau, weꞌe ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega mia ꞌivauna wata ꞌatumaina ta veluagai.
6-7  Mad 25:34Fai Keliso i ꞌitaꞌitaꞌieda Yaubada ꞌAnuꞌanununina i tauyaotogeni i ageda mogitana bega Keliso yana nuakalikali ꞌwainega yada sauluva i tonova Yaubada mataneye. Wata yana nuakalikalinina ꞌwainega mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina ta na veluagai, naninina faifaina ma yada vetumagana ta lulukamata. Vonanidi, vona mogitana.
Nuanuaku naninidi a veifufuyediga ꞌu na toke ꞌu na vonedi bega egavo i vetumaganaga Yaubada ꞌwaineye yadi nuanua i na tauyedi tutuya fuedi folova ꞌatumaidi i na ꞌiꞌidewadi. Naninidi ꞌatumaidi, wata tomotoga matatabuda ꞌada ꞌaivaita.
Tomotoga fuedi i veveifufu nani-ꞌavoꞌavovo faifaidi, i nuanua tubulelelegidi ꞌadi ꞌaseta faifaidi, i veveꞌikwayekwayega, wata veꞌetobodanidi i mai Mosese ꞌwainega, ꞌadi vematayakayaka faifaidi i veveꞌalamagiꞌai. Veꞌikwayekwayeganidi kebu ꞌada ꞌeba ꞌaivaitaga, ꞌwaidiega vita i sousouyedi bega ꞌomu ꞌu na kekesedi. 10  Mad 18:15-17ꞌAiꞌedi aitoi yana vona ꞌwainega tovetumaganavo i na veꞌikwayekwayega bega veꞌidiꞌidi i na souyeniga, tutuya ꞌailuga ꞌu na talabodeni, ꞌaiꞌedi kebu i na ꞌailovega ꞌu na bailenimo. 11  1 Tim 6:3-5ꞌU na bailenimoga fai tomotoganidi baniꞌodi, nuadi ꞌokaꞌokadi, yadi sakona ꞌwaidiega ta na ꞌasetadi taunidi tovekali.
Faulo yana vona ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava.
12  Efe 6:21-22Saiꞌafoga Atimasi ꞌalo Tikiasa a na vetunei i na wai, i na leꞌwaga ꞌomu ꞌu na vewavawava ꞌu na mai Nikofoli fai a nuanua nuanuaku kaukau ꞌana tutuye a na wai bei ta na miamia. 13  Fol 18:24Wata ꞌu na vewavawava Sinasi taunina veimea ꞌadi toꞌaseta wata Afolosa ꞌu na ꞌivaisedi bega i na tauya yadi nago faifaina. ꞌAiꞌedi i na ꞌusa nani ꞌifwaidi ꞌwaidiega, tovetumaganavo ꞌu na vonedi i na ꞌivaisedi. 14  Efe 4:28I lubwainedi yada tomotoga i na vewavawava tutuya fuedi i na folofolova ꞌatumaina bega ꞌaiꞌedi taunidi ꞌalo tomotoga ꞌifwaidi i na ꞌusaga, i na ꞌiꞌivaisedi. Nuanuaku yadi mia ma vuagina.
15 Tomotoganidi taiadi ꞌa miamianiga, matatabudi i vekaiwa ꞌwaimuye. Yama vekaiwa ꞌu na luꞌivona edavo tovetumaganavo ꞌwaidie.
A veveluꞌui faifaimi, nuanuaku Yaubada ma yana nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina matatabumi ꞌwaimie.
ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi,
Yau Faulo.

3:1: Lom 13:1-7; 1 Fit 2:13-14

3:2: 2 Tim 2:23-25

3:3: Efe 5:8-9

3:4: Ion 3:5-7

3:6-7: Mad 25:34

3:10: Mad 18:15-17

3:11: 1 Tim 6:3-5

3:12: Efe 6:21-22

3:13: Fol 18:24

3:14: Efe 4:28