13
Gabemani yadi veimea ta na vematayakeyakedi.
Tai 3:1Gabemani wata toveimea ꞌaitamogana ꞌaitamogana Yaubada i sisilakaidi. Kebu tamu aitoi taunina yana nuanuayega i da vetoveimea, begaidi tomotoga matatabuda i lubwaineda yadi veimea ta na vematayakeyakedi. Egavo toveimea yadi veimea i na baila siwe ꞌasaꞌaiana wata Yaubada yana veimea i baila, taunidi ꞌadi vematavuloga i ꞌiꞌidewai. 1 Fit 2:13-14Egavo yadi sauluva ꞌatumaidi kebu i na kolologa gabemani yadi veimea faifaina, weꞌe mogitana egavo yadi veimea i geugeudi i na kololo. ꞌAiꞌedi kebu nuanuami ꞌwa na kololo gabemani ꞌwaidie ꞌwa na vevesauluva ꞌatumaina nika i na subiami yami sauluva faifaidi. Toveimeanidi Yaubada yana tofolovavo yami ꞌatumaina faifaina i folofolova, weꞌe ꞌaiꞌedi sauluva sakoina ꞌwa na ꞌidewaiga ꞌana fata ꞌwa na kololoyedi fai ꞌakonadi yadi veimea i ꞌenoꞌeno vematavuloga faifaina. Toveimeanidi Yaubada yana tofolovavo bega tosakona Yaubada yana nuasako wata yana vematavuloga i na veluagadi toveimeanidi ꞌwaidiega. Begaidi i lubwainemi toveimea yadi veimea ꞌwa na vevematayakeyakedi, kebu vematavuloga ꞌaisena faifaina ꞌwa na nuanua, siwe wata fai yada nuanua ꞌwaidie ta vevebaeda i lubwaineda ta na vevematayakeyakedi.
Wata fai Yaubada gabemani i sisivetovoidi, begaidi takesi ꞌwa yatoyato. Toveimea yadi folova tulina tulina i ꞌiꞌidewadiga siwe ꞌasaꞌaiana Yaubada faifaina i folofolova, begaidi takesi ꞌwa yatoyato. Mad 22:21Bega avaꞌai faifaina ꞌwa na ꞌanivelenaga i lubwainemi, ꞌwa na ꞌanivelenamo. Takesi tulina tulina ꞌwa na yatoyato wata toveimea ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwa na veveꞌililibuyedi.
Ma edavo ta na vevenuakalikali
fai Iesu yana vila-vaitugana saiꞌafoga.
Mad 22:39-40ꞌAiꞌedi tamu nani ꞌwa na ꞌewa-maimaigi ꞌalo ꞌwa na ꞌuneiga, i lubwainemi ꞌwa na tutuli kebu i na ꞌenoꞌenoga. Weꞌe tamu nani kebu ꞌami fata ꞌwa na tutuliga, fai ꞌami nuakalikali bwaikaotogina ꞌwa na tutula-wayogeni, i lubwainemi ma emiavo ꞌwa na vevenuakalikalimo. ꞌAiꞌedi aitoi tomotoga i na nuakalikaliediga, siwe ꞌasaꞌaiana Yaubada yana veimea matatabuna i vevematayakeyakedi. Sou 20:13-17Basenadiotoga Mosese Yaubada yana veꞌetoboda i kilumidi Yaubada yana Buki ꞌwaineye, side baniꞌodi i vo,
Kebu ꞌwa na lauobuga, kebu ꞌwa na luvewafa, kebu ꞌwa na vainago, kebu ꞌwa na nuagiva mali tomotoga yadi kukua ꞌalo tamu yadi nani faifaina.”
Deꞌe veꞌetobodanidi wata ꞌifwaidi ꞌadi ꞌitava ꞌaitamogana, venuakalikali. Emiavo ꞌwa na nuakalikaliedi taunimi ꞌami nuakalikali baniꞌodi. 10  1 Kol 13:5Egavo ediavo i na nuakalikaliediga kebu ꞌadi fata sauluva sakoina i na ꞌidewai ꞌwaidie. Begaidi ꞌaiꞌedi ta na nuakalikali, siwe ꞌasaꞌaiana ꞌakonadi Yaubada yana veimea wata yana veꞌetoboda matatabuna ta vevematayakeyakedi.
11 I lubwainemi ma emiavo ꞌwa vevenuakalikali fai tutuya deꞌe ꞌwa ꞌasetai, Iesu yana vila-vaitugana i vevelilivana. Basenadi tutuyanina ta vetumagana Iesu ꞌwaineye ta vo, Iesu yana vila-vaitugana i velilivana.” Bega ꞌasiau ta na vo, ꞌAkonadi i vagamai bega i na ꞌitaꞌitaꞌieda.” Fai yana mai saiꞌafoga, kebu ꞌwa na ꞌenoꞌenoga, ꞌwa na tovoi ꞌwa na lulukamata. 12  Efe 6:11Lovana saiꞌafoga i na ꞌaꞌava, ꞌaiata ꞌakonadi i vagamai saiꞌafoga i na magetai, begaidi dudubala ꞌana sauluva ta na bailedi, yada sauluva magemagetadi ꞌwaidiega ta na vetalaga Yaubada faifaina. 13  Efe 5:18ꞌIda mageta ꞌana tomotoga, avaꞌai sauluvaga i lubwaineda ta na ꞌiꞌidewadi. Kebu ꞌwa na toke ufa toketokena ꞌwa na yemu bola nuami i na lugaugaudi ꞌwa na luꞌavoꞌavovo. Kebu ꞌwa na veꞌavula-ꞌavoꞌavovo, kebu bunu ꞌana nuanua sakoidi faifaidi ꞌwa na nuanua, veꞌikwayekwayega ꞌwainega kebu ꞌwa na veꞌalamagiꞌai, wata kebu ꞌwa na veꞌunumagigi. 14  Gal 5:16Kebu baniꞌodi ꞌwa na vesauluvediga wata yami nuanua sakoidi yadi nuanua kebu ꞌwa na ꞌidewadi. Weꞌe mogitana taunimi ꞌwa na tauyemi ꞌada Toveimea Iesu Keliso ꞌwaineye i na agemi, yana toketokenayega faifaina ꞌwa na vevetalaga.

13:1: Tai 3:1

13:3: 1 Fit 2:13-14

13:7: Mad 22:21

13:8: Mad 22:39-40

13:9: Sou 20:13-17

13:10: 1 Kol 13:5

13:12: Efe 6:11

13:13: Efe 5:18

13:14: Gal 5:16