14
Kebu emiavo tovetumagana ꞌwa na awavesakoyediga.
Lom 15:7ꞌAiꞌedi aitoi ma yana vetumagana taunina i na tauyeni Iesu Keliso ꞌwaineye siwe yana vetumagananina bola kebu i da vetoketoke, kebu ꞌwa na baileni ꞌwa na voneni i na luku yami ꞌailaꞌa ꞌwaineye. Weꞌe sauluva ꞌifwaidi faifaidi i vevenuanaluga kebu faifaidi ꞌwa na veꞌikwayekwayega. Tovetumagana ꞌifwaidi yadi ꞌaseta i vo, ꞌAniꞌani matatabuna ꞌaisaya taiadi Yaubada yana ꞌanivelena faifaida, ꞌana fata matatabuna ta na ꞌanidi.” Weꞌe ꞌifwaidi yadi vetumagana mweadi taunidi i bodadi kebu ꞌaisaya i da ꞌaniꞌani, ꞌaniꞌaniꞌava i ꞌaniꞌani. Egavo nani matatabuna i na ꞌanidimoga kebu i na awaobuobu toveꞌudigana ꞌwaidie, wata baniꞌodi tomotoganidi i veveꞌudigana ꞌaisaya kebu i na vona toꞌani ꞌwaidie i na vo, ꞌOmi sakoimi.” Kebu baniꞌodi ꞌwa na awavesakoyediga fai ꞌakonadi Yaubada i tauyedi i luku yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye. Mad 7:1ꞌOmi kebu tomotoganidi ꞌadi toveimea, ꞌwa na awavesakoyediga kebu i da lubwaineniga. ꞌAdi Toveimea Yaubada ꞌaisena i na veimea, i na awavesakoyedi ꞌalo i na awaveꞌatumaiedi. ꞌAna fata i na awaveꞌatumaiedi fai taunina yana toketokena i na veledi bega kebu i na beꞌu sakona ꞌwaineye i na tovotovoi faꞌalina.
Weꞌe tovetumagana ꞌifwaidi yadi ꞌaseta tamu ꞌaiata faifaina i vo, Deꞌe ꞌaiatanina ꞌaiata bwaikina Yaubada ꞌana subia faifaina weꞌe ꞌaiata ꞌifwaidi kebu.” Weꞌe tomotoga ꞌifwaidi i vo, ꞌAiata matatabuna i vesala ꞌana fata ꞌaiatanidi ꞌwaidie Yaubada ta na subisubiai.” I lubwainemi ꞌaitamogana ꞌaitamogana taunimi ꞌwa na venuaꞌivina ꞌaiata ꞌeba subia faifaidi. Egavo i na vo, Deꞌe ꞌaiatanina ꞌaiata bwaikina Yaubada ꞌana ꞌeba subia,” i vonaga fai nuanuadi ꞌAuvea i na veveꞌililibuyeni. Egavo ꞌaniꞌani matatabuna ꞌaisaya taiadi i ꞌaniꞌanidimoga, ꞌAuvea i veveꞌililibuyeni fai i nuani nani matatabuna Yaubada taunina ꞌadi toꞌanivelena wata faifaidi i vevekaiwa ꞌwaineye. Weꞌe egavo i veveꞌudigana ꞌaisaya, wata Yaubada i veveꞌililibuyeni wata i vevekaiwa ꞌwaineye. 7-8  1 Tes 5:10; Fil 1:21Mogitana yada sauluva matatabuna ꞌwaidiega Yaubada ta na veveꞌililibuyeni fai ꞌaiꞌedi ma yawaida ta na miamia kebu ꞌaiseda yada nuanua ta na ꞌiꞌidewadi, taunida ta na tauyeda ꞌAuvea ꞌwaineye. ꞌAiꞌedi ta na wafaga wata taunida ta na tauyeda nimaneye. Yada mia wata yada wafa ꞌida kebu yada ꞌeba veimea, ꞌida ꞌAuvea yana tomotoga i veveimeyeda.
Fai nuanuana ꞌida yana tomotoga, Keliso i wafa wata i tovoi-vaitugana bega ma yawaida ta na miamia ꞌalo ta na wafaga, siwe taunina ꞌada Toveimea. 10  Fol 17:31; 2 Kol 5:10Fueda Keliso ꞌada Toveimea bega emiavo ꞌwa na awavesakoyedi ꞌalo ꞌwa na sidibidibiediga kebu i da lubwaineni. ꞌAwaie matatabuda ta na vonayavuga Yaubada mataneye i na veimeyeda yada sauluva faifaidi. 11  Ais 45:23; Fil 2:10-11I na veimeyedaga fai yana vona i ꞌenoꞌeno yana Buki nageneye i vo,
Yau fai Miamia-vagaiku, yaku vona, vona mogitana.
Tomotoga matatabudi ma yadi veꞌililibu i na ꞌodu ꞌwaikuye,
I na vo, ꞌOmu Yaubada mogitana.”
12  1 Fit 4:5Bega ꞌaitamogana ꞌaitamogana taunida yada sauluva ta na luꞌivoneyedi Yaubada ꞌwaineye.
Emiavo kebu ꞌwa na kiavebeꞌudi sakona ꞌwaidie.
13 Fai ꞌawaie matatabuda ta na vonayavuga Yaubada mataneye, kebu wata edavo ta na awavesakoyediga. Weꞌe mogitana nagami yami nuanua ꞌwaidie ꞌwa na vo, ꞌAiꞌedi tamu yaku sauluva a ꞌiꞌidewai, siwe iaku sauluvanina faifaina i na vo, Sauluva sakoina,” sauluvanina a na baileni. ꞌAiꞌedi a na ꞌidewaiga i na ꞌiseni voke taunina wata i na ꞌidewai, nika ꞌwainega vita i na veluagai ꞌalo i na beꞌu sakona ꞌwaineye. 14  Fol 10:15Yau a miaveꞌitubama ꞌaku Toveimea Iesu taiadi bega a ꞌasetai mogitana kebu tamu ꞌaniꞌani ꞌalo ꞌaisaya ꞌwaidiega sakona i na souyeni. ꞌAiꞌedi tamu aitoi tamu ꞌaisaya ꞌalo ꞌaniꞌani faifaina i na vo, ꞌAiꞌedi a na ꞌania a na sakona Yaubada mataneye,” taunina ꞌaiseotogina faifaina i na talabodeni kebu ꞌana fata i na ꞌania. 15  1 Kol 8:11-12ꞌAiꞌedi tamu avaꞌai ꞌwa na ꞌaniꞌania iami mataneye siwe ꞌaniꞌaninina faifaina ꞌakonadi taunina i bodai, i na ꞌisemi i na nuavitaga, ꞌana ꞌisa kebu ꞌwa da nuakalikalieni. Tomotoganina ma fuemie faifaimi Keliso i wafa, bega kebu i da lubwainemi tamu yami sauluva i na ꞌiseni i na vo, Yau wata a na ꞌidewai,” nika i na beꞌu sakona ꞌwaineye. 16 ꞌAiꞌedi tamu sauluva ꞌomi ꞌwaimie ꞌatumaina, weꞌe ꞌifwaidi tomotoga ꞌwaidie sakoina, kebu matadie ꞌwa na ꞌidewaiga i na nunago sauluvanina i na awavesakoyeni. 17 ꞌIda Yaubada yana tomotoga i veveimeyeda begaidi ꞌaiꞌedi ta na ꞌaniꞌani wata ta na yemuyemu ꞌalo ta na veveꞌudigana kebu tamu avaꞌai, nani siaidi ꞌwaideye, weꞌe mogitana nani bwaikidi ꞌwaideye, yada sauluva i na veꞌatumai Yaubada mataneye, yada nuanua i na bika wata yada mia i na veꞌatumai, wata ta na sososoana. Naninidi bwaikidi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i veleveleda. 18 Egavo deꞌe baniꞌodi i na vevesauluvediga Yaubada yana ꞌeba sosoana wata tomotoga i na awaveꞌatumaiedi.
19  Lom 12:18Fai sauluvanidi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega nani bwaikidi, tutuya fuedi ta na vewavawava ta na veiana yada mia i na veꞌatumai, wata ma edavo ta na veꞌivaivaita nika yada vetumagana i na vevetoketoke. 20 ꞌAniꞌani wata ꞌaisaya matatabuna ꞌatumaidi, siwe ꞌaiꞌedi tamu aitoi tamu nani faifaina i na vo, ꞌAiꞌedi a na ꞌaniaga a na sakona Yaubada mataneye,” i na ꞌisemi ꞌwa na ꞌaniꞌaniga wata i na ꞌani nika i na sakona. Kebu yami sauluvanina ꞌwainega avaꞌai Yaubada i ꞌiꞌidewadiga iami ꞌwaineye ꞌwa na ꞌivesakoi. 21  1 Kol 8:13ꞌAiꞌedi ꞌaisaya ꞌwa na ꞌaniꞌani ꞌalo ufa toketokena ꞌwa na yemuyemu ꞌalo tamu yami sauluva ꞌwainega iami ꞌwa na kiavebeꞌuya i lubwainemi sauluvanina ꞌwa na baileni.
22 Naninidi ꞌifwaidi tomotoga i talabodediga kebu faifaidi ꞌwa na veꞌikwayekwayega, ꞌomi ꞌaisemi wata Yaubada taiadi naninidi faifaidi ꞌwa na venuaꞌivina. ꞌAiꞌedi tamu sauluva ꞌwa awaveꞌatumaieniga ꞌwa na ꞌidewai, mulieta ꞌami vebae ꞌwaidie ꞌwa na nuani kebu ꞌwa da sakonaga, ꞌeba sosoana ꞌwaimie. 23 Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi nuanuana tamu nani i na ꞌania siwe wata i na vo, A na ꞌaniaga a na sakona Yaubada mataneye,” i na kwayega i na ꞌania, mogitana i sakona. Sauluva matatabuna faifaidi ꞌwa na vo, ꞌA na ꞌidewaiga ꞌa na sakona Yaubada mataneye,” siwe wata ꞌwa na ꞌidewaiga, ꞌakonadi ꞌwa sakona.

14:1: Lom 15:7

14:4: Mad 7:1

14:7-8: 1 Tes 5:10; Fil 1:21

14:10: Fol 17:31; 2 Kol 5:10

14:11: Ais 45:23; Fil 2:10-11

14:12: 1 Fit 4:5

14:14: Fol 10:15

14:15: 1 Kol 8:11-12

14:19: Lom 12:18

14:21: 1 Kol 8:13