5
ꞌWa na ꞌidewadewa ꞌada Toveimea yana vila-vaitugana faifaina.
1-2  Mad 24:36; Mad 24:42-44Emavo, kebu i da lubwainema Iesu yana vila-vaitugana ꞌana tutuya faifaina ꞌa na kiluma ꞌwaimie fai ꞌaiatanina ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai i na vaimwaimwamo. ꞌAiꞌedi tamu tovainago nuanuana i na vainago lovane kebu i na luꞌivona, i na maimo. Wata baniꞌodi ꞌada Toveimea yana ꞌaiata kebu i na luꞌivona i na maimo tomotoga yawaidi i na lovoga. Luk 21:34-36ꞌAiꞌedi vavine ma kamodi, kebu i da ꞌasetai maꞌavia i na vebutudi, i na miamiamo nika i na vebutudi. Wata baniꞌodi kebu ta da ꞌasetaiga maꞌavia Iesu i na souyeni. Tutuyanina tomotoga i na vo, Yada mia i veꞌatumai, vetalaga kebu,” bei i na talaꞌavuidi nika yawaidi i na lovoga. Kebu tamu aitoi ꞌana fata i na dega ꞌalo avaꞌaiamo i na nago.
Emavo, weꞌe ꞌomi kebu dudubala ꞌana tomia, bega kebu i da lubwainemi ꞌada Toveimea i na veyawailovogimi yana ꞌaiata ꞌwaineye. Efe 5:8-9ꞌOmi matatabumi mageta ꞌana tomia wata ꞌaiata ꞌana tomia. ꞌIda kebu lovana ꞌana tomia, kebu nuanuada dudubala ꞌana sauluva. Begaidi kebu i da lubwaineda ta na ꞌenoꞌeno tomotoga ꞌifwaidi baniꞌodi, ta na ꞌisaꞌisa wata yada sauluva ta na ꞌiꞌisaveꞌavinidi. Weꞌe lovana tomotoga yadi ꞌeba ꞌeno, wata lovane tomotoga ufa toketokedi i yemuyemu nuadi i lulugaugaudi. Efe 6:14,17ꞌIda ꞌaiata ꞌana tomia i lubwaineda yada sauluva ta na ꞌiꞌisaveꞌavinidi, ma yada nuakalikali Yaubada ta na vevetumaganeni, wata ta na nuani mogitana ꞌitaꞌitaꞌi ta na veluagai Iesu ꞌwainega. Baniꞌodi ta na vevesauluvediga taunida ta na ꞌibababaleda Seitani ꞌwainega. 9-10  Lom 14:7-9Yaubada i venuaꞌivinedaga kebu yana vematavuloga faifaina, i venuaꞌivineda nuanuana i na ꞌitaꞌitaꞌieda ꞌada Toveimea Iesu Keliso ꞌwainega, taunina i wafa faifaida bega taiadi ta na miamia. ꞌAiꞌedi ma yawaida ꞌalo ta na wafaga kebu tamu avaꞌai, tutuyanina i na vilai i na mai ꞌwaineye ta na nagoi. 11  Iud 1:20-21ꞌAkonadi ma emiavo ꞌwa veꞌivaivaita yami vona ꞌwaidiega i lubwainemi tutuya fuedi baniꞌodi ꞌwa na munemunega fai ta ꞌasetai ꞌawaie Iesu taiadi ta na miamia.
Faulo yana nuanua ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava.
12  Ibu 13:17Emavo, nuanuama bwaikina ꞌami toꞌedakumetavo ꞌwa na veveꞌililibuyedi, taunidi ꞌada Toveimea Iesu i venuaꞌivinedi yana folova i ꞌiꞌidewadi ꞌawasasamie, i ꞌiꞌisaveꞌavinimi wata i veve ꞌwaimie Keliso yana nuanua faifaidi. 13 Yadi folovanidi faifaidi ma yami nuakalikali ꞌwa na veꞌililibuyedi bwaikina. Ma emiavo yami mia i na veꞌatumai kebu taiadi ꞌwa na veꞌikwayekwayega.
14  2 Tes 3:6,11,15Emavo, ꞌa na veluꞌaseꞌasemi, nuanuama tovedumweꞌaiꞌai ꞌwa na matakiadi i na folofolova, tovenuafouviga ꞌwa na tolinuavatuvatudi, egavo i mwea ꞌwa na ꞌiꞌivaisedi, wata ꞌwa na totokemaiga ꞌwa na vetofolova tomotoga matatabudi ꞌwaidie. 15  1 Fit 3:9ꞌWa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi bega ꞌaiꞌedi egavo i na vesauluva sakoina ꞌwaimie, kebu tamu aitoi ꞌwaimiega wata sakona ꞌwainega i na tutuli, siwe tutuya fuedi ꞌwa na vewavawava ma emiavo wata tomotoga ꞌifwaidi ꞌwaidie ꞌwa na vevesauluva ꞌatumaina.
16-18  Fil 4:4; Luk 18:1; Efe 5:20ꞌOmi Iesu Keliso yana tomotoga, side baniꞌodi Yaubada nuanuana ꞌwa na vevesauluvedi. Tutuya matatabuna ma yami sosoana, ꞌwa na veveluꞌui-vebogi, wata ꞌaiꞌedi tutuya safailina ꞌalo tutuya vitana ꞌwaimie, siwe ꞌwa na vevekaiwamo Yaubada ꞌwaineye.
19-20  Efe 4:30ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana folova wata yana ꞌaivaita kebu ꞌwa na veꞌetobodeni, wata ꞌaiꞌedi aitoi ꞌAnuꞌanununina yana toketokena ꞌwainega i na lauꞌagega, kebu ꞌwa na sidibidibieni. 21-22  1 Ion 4:1Venidi wata nani matatabuna nagami ꞌwa na venuaꞌivinedi, ꞌaiꞌedi mogitana ꞌatumaina ꞌwa na ꞌiveꞌavini, weꞌe nani ꞌaitamogana ꞌaitamogana sakoidi ꞌwa na kekesedi.
Faulo yana ꞌalanuai.
23 Yaubada nuanua bikana wata mia ꞌatumaina i veleveleda, bega a veveluꞌui nuanuaku Yaubadanina i na ꞌivaisemi yami sauluva ꞌatumaiꞌavana mataneye. Wata nuanuaku ꞌanuꞌanunumi, yami nuanua, wata tomogomi i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi i na nagoga ꞌada Toveimea Iesu Keliso yana vila-vaitugana ꞌwaineye kebu tamu ꞌami ꞌeba awavesako. 24  2 Tes 3:3Yaubada i venuaꞌivinemiga, taunina naninidi deꞌe i na ꞌidewadi faifaimi fai ma ꞌana vetumagana, kebu i na baileda.
25 Emavo, nuanuama faifaima ꞌwa na veveluꞌui.
26 Tutuyanina emiavo tovetumagana ꞌwa na veluagadi, ma yami sosoana matatabudi ꞌwa na ꞌavalamaigidi, yami nuakalikali ꞌana ꞌeba ꞌisa.
27 ꞌAuvea yana veimea ꞌwainega a veluꞌaseꞌasemi bega leta deꞌe ꞌwa na luꞌiawawai edavo tovetumagana matatabudi matadie.
28 ꞌA veveluꞌui faifaimi, nuanuaku ꞌada Toveimea Iesu Keliso ma yana nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie.
ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi,
Yau Faulo.

5:1-2: Mad 24:36; Mad 24:42-44

5:3: Luk 21:34-36

5:5: Efe 5:8-9

5:8: Efe 6:14,17

5:9-10: Lom 14:7-9

5:11: Iud 1:20-21

5:12: Ibu 13:17

5:14: 2 Tes 3:6,11,15

5:15: 1 Fit 3:9

5:16-18: Fil 4:4; Luk 18:1; Efe 5:20

5:19-20: Efe 4:30

5:21-22: 1 Ion 4:1

5:24: 2 Tes 3:3