4
Ma yami tokemaiga ꞌwa na tovoi faꞌalina.
1 Tes 2:19-20Ekwavo, a nuakalikaliemi bwaikina, nuanuaku taiadi ta da miamia. ꞌOmi yaku folova vuagina, faifaimi a sososoana wata a awaꞌaiꞌaimi. Avaꞌai a voneyeniga deꞌe yaku leta ꞌwaineye, nuanuaku bonaku ꞌwa na ꞌewai bega ꞌwa na tovoi faꞌalina yami mia ꞌada Toveimea Iesu ꞌwaineye faifaina.
Weꞌe ꞌomi vevine ꞌami ꞌailuga Yodia wata Sinitiki a na vonemi. Fai ꞌomi ꞌada Toveimea Iesu ꞌana tovetumagana i lubwainemi kebu ꞌwa na veveꞌikwayekwayega, nuanuaku yami nuanua ꞌaitamogana ꞌwainega ꞌwa na veiana. Lom 10:20Weꞌe ꞌomu ꞌaku ꞌau todumwebika Iesu yana folova ꞌwaineye, nuanuaku vevinenidi ꞌu na ꞌivaisedi i na veiana mogitana fai ꞌadi ꞌailuga taiadi ꞌa toke ꞌa folova Iesu Valana ꞌAtumaina yana vebwaika faifaina. Vevinenidi, Kelemeniti wata ꞌifwaidi ꞌaku toꞌaivaita Iesu faifaina, ꞌakonadi ꞌadi wagava i kilumidi i ꞌenoꞌenovi Mia-vagata ꞌana Buki nageneye bega mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai Yaubada ꞌwainega.
Tutuya matatabuna ꞌwa na sososoana fai ꞌomi Toveimea Iesu yana tomotoga, wata a na luvaitugani, a na vo, ꞌWa na sososoana.”
Ibu 10:37; Iem 5:8-9Nuanuaku yami sauluva i na bika bega tomotoga i na ꞌiseꞌiseni. ꞌAda Toveimea Iesu saiꞌafoga i na leꞌwa.
Mad 6:25; 1 Fit 5:7; Efe 6:18Kebu tamu nani faifaina ꞌwa na venuafouviga, weꞌe mogitana nani matatabuna faifaidi ꞌwa na veveluꞌui. Avaꞌai nuanuami yami nuanua ꞌwa na luꞌivoneyedi Yaubada ꞌwaineye wata ꞌwa na vevekaiwa ꞌwaineye. Ion 14:27ꞌAiꞌedi baniꞌodi ꞌwa na veveluꞌuiga Yaubada nuanua bikana i na velemi bega yami nuanua wata nuami i na ꞌitaꞌitaꞌiedi nika kebu ꞌwa na venuafouviga. Mogitana nuanua bikana ꞌwa na veluagai fai ꞌomi ꞌwa miaveꞌitubama Iesu Keliso taiadi, nuanuanina bikana faifaina tomotoga i nuanua-wayoga.
Ekwavo, saiꞌafoga a na ꞌailove, siwe wata a na vonemi. Nuanuaku nani ꞌatumaiotogidi wata naninidi tomotoga i awaveꞌatumaiediga nuamie ꞌwa na yatodi ꞌwa na nunuaveꞌavinidi. Naninidi side. Naninidi mogitana, naninidi ma ꞌadi veꞌililibu, naninidi tonovidi, naninidi ꞌatumaiꞌavadi Yaubada mataneye, naninidi ꞌeba nuaꞌewa, tomotoga yadi nuanua ꞌana laubwaina. Naninidi nuanuaku ꞌwa na nunuaveꞌavinidi. Avaꞌai a vemiga wata ꞌwaikuyega a sivedamanidi ꞌwaimie yaku vonayega wata yaku sauluva ꞌwaidiega, i lubwainemi ꞌwa na ꞌiꞌidewadi. ꞌAiꞌedi baniꞌodi ꞌwa na vesauluvediga, Yaubada kumanina nuanua bikana wata mia ꞌatumaina ꞌadi toꞌanivelena, lilivamie i na miamia.
Faulo i vekaiwa me Filifai ꞌwaidie yadi ꞌaivaita faifaina.
10 Ekwavo, basenadi ꞌwa ꞌivaiseku yami ꞌanivelena-maimaiga ꞌwaidiega, weꞌe tutuya kamwaneye yami ꞌaivaita kebu a da veluagai. Kebu ꞌwa da venuafanikuga siwe fai kebu tamu ꞌeda i da ꞌenoꞌeno ꞌana vetune faifaina. Tutuya deꞌe yami ꞌaivaita wata a veluagai bega ma yaku sosoana a vekaiwa bwaikina ꞌada Toveimea ꞌwaineye. 11 Kebu tamu nani ꞌwaineye a da ꞌusa faifaina a da vonavona weꞌe avaꞌai i sousouyedi ꞌwaikuye, mia ꞌatumaina ꞌalo vitana ꞌakonadi a lutonovidi, ma yaku ꞌaseta a na sosoanamo. 12 Tutuya ꞌifwaidi nani fuedi faifaidi a veꞌaleꞌusa, weꞌe tutuya ꞌifwaidi nani fueotogidi ꞌwaikuye. Vona mogitana ꞌakonadi a lutonovidi bega avaꞌai i na souyeniga ꞌwaikuye kebu a na venuafouviga, ma yaku ꞌaseta. ꞌAiꞌedi ma kamoaiku ꞌalo ma ꞌaku lase, wata yaku kukua fueotogidi ꞌalo kebu, siwe a na sosoanamo. 13  2 Kol 12:9-10Keliso i kiavetoketokeku tutuya fuedi bega avaꞌai i na souyediga ꞌwaikuye ꞌaku fata.
14 Mogitana Keliso ꞌaku toꞌaivaita siwe fai vita ꞌwaidie ꞌwa ꞌivaisekuga a vekaiwa ꞌwaimie. 15 ꞌOmi me Filifai ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai nagami a wai Iesu Valana ꞌAtumaina a lauꞌage ꞌwaimie ꞌwa ꞌivaiseku. Tutuyanina yami ꞌawalawa Masidonia a ꞌiaweni ꞌomi Iesu yana ꞌAilaꞌanimi ꞌaisemi ꞌwa ꞌivaiseku yami ꞌanivelena-maimaiga ꞌwainega weꞌe tovetumagana ꞌadi ꞌailaꞌa ꞌifwaidi kebu. 16 Weꞌe tutuyanina a miamiaga ꞌatamana Tesalonaika ꞌwaineye, tutuya fuedi ꞌwa ꞌiꞌivaiseku ꞌaku ꞌisaveꞌavina faifaina, a ꞌusaga ꞌwa ꞌivaiseku. 17 Kebu nuanuaku yami nuakalikali a na ꞌewaimo, siwe wata nuanuaku ꞌwa na ꞌaꞌanivelena-maimaiga bega ꞌawaie tutulina ꞌwa na veluagai Yaubada ꞌwainega. 18  Efe 5:2Fai yami ꞌaivaita fuedi ꞌwaikuye, yaku vekaiwa a kilukilumi deꞌe lubulubunina nageneye. Yami nuakalikalinidi ꞌwa vetunediga Efafilodaito i miedi ꞌaku fata yaku nuanua baniꞌodi, siwe wata bwaikaotogina ꞌwa vetunei. Mogitana yami ꞌaivaita ꞌwaikuye ꞌwa da vo yami ꞌaisaya i da ꞌalavesigasigagai ꞌeba velomu ꞌwainega Yaubada faifaina, magaina ꞌiwanina i da yaogi, ꞌana ꞌeba kiavesosoana wata nuanuana. 19  2 Kol 9:8Weꞌe yaku Yaubada yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi fueotogidi bega ꞌaiꞌedi tamu nani ꞌwaineye ꞌwa na ꞌusaga fueotogidi i na velemi. I na velemiga fai ꞌwa miaveꞌitubama Iesu Keliso taiadi.
20 Yaubada Tamada ta na subisubiai, yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi kebu i na ꞌaꞌavaga i na ꞌeno-vagata.
Vona mogitana yaku nuanua baniꞌodi.
Faulo yana ꞌalanuai.
21 Yaku vekaiwa Yaubada yana tomotoga matatabumi ꞌwaimie, ꞌomi ꞌwa miaveꞌitubama Iesu Keliso ꞌwaineye. Ekwavo tovetumagana taiadi ꞌa miamianiga wata i vekaiwa ꞌwaimie. 22 Yaubada yana tomotoganidi deꞌe bei matatabudi i vekaiwa ꞌwaimie, weꞌe mogitana tomotoganidi i folofolova me Loma yadi toveimea bwaikina Sisa yana vanuge, i vekaiwa.
23 A veveluꞌui faifaimi, nuanuaku ꞌada Toveimea Iesu Keliso ma yana nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina matatabumi ꞌwaimie.
 
 
ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi,
Yau Faulo.

4:1: 1 Tes 2:19-20

4:3: Lom 10:20

4:5: Ibu 10:37; Iem 5:8-9

4:6: Mad 6:25; 1 Fit 5:7; Efe 6:18

4:7: Ion 14:27

4:13: 2 Kol 12:9-10

4:18: Efe 5:2

4:19: 2 Kol 9:8