KOLOSE
Faulo yana kiluma me Kolose ꞌwaidie.
Tutuyanina Faulo i miamia Loma vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye deꞌe letanina i kilumi me Kolose faifaidi. Weꞌe wata tamu leta i kilumiga Filimoni faifaina fai taunina tomogo Kolose, bega letanidi ꞌailuga Tikiasa wata Onesimo i nawedi. Kolose saiꞌafo Efeso lilivaneye, ꞌawalawa Eisia nageneye. Kolose tovetumagana ꞌadi ꞌailaꞌa i souyeniga kebu Faulo yana lauꞌage ꞌwainega, Faulo taunina i miamia Efeso weꞌe Efafilasi i vetunei i lauꞌage ꞌwaidie nika tovetumagana ꞌadi ꞌailaꞌa i souyeni. (Kolose 1:7) Efafilasi ꞌatamana ꞌailuga ꞌwaidie i folova Kolose lilivaneye, Lodisia wata Ilafolisi. (Kolose 4:13) Kebu tamu tutuya ꞌatamananidi ꞌadi tomotoga Faulo i da ꞌisediga, siwe faifaidi i nuanua wata faifaidi i veveluꞌui.
Efafilasi i nago Faulo ꞌwaineye i luꞌivona tove-vekavekali faifaidi, bega Faulo deꞌe letanina i kilumi, kebu nuanuana tovekalinidi me Kolose yadi vetumagana i na ꞌivesakodi. Tovekalinidi nuanuadi tovetumaganavo ma yadi subia i na ꞌoduꞌodu tomotoga bwaikidi wata toketokedi baniꞌodi anelose ꞌwaidie, kumanidiavo i miamia abame, wata i vonaga Iesu kebu mogitana Yaubada Natuna, taunina tamu anelose baniꞌodi. Wata tovekalinidi nuanuadi bunu ꞌaibobo wata veꞌetoboda ꞌifwaidi Mosese ꞌwainega i na vevematayakeyakedi.
Deꞌe leta ꞌwainega Faulo i ve me Kolose ꞌwaidie Keliso ꞌasaꞌaiana mogitana Yaubada baniꞌodi, yadi ꞌaiꞌaiwabu, yadi sauluva wata yadi nuanua i vesala, Kelisonina ꞌwainega Yaubada nani matatabuna i ꞌidewadi wata taunina tovetumaganavo yadi Toꞌedakumeta. Keliso ꞌaiseotogina ꞌitaꞌitaꞌi wata mia ꞌatumaina lamudi. Deꞌe leta ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Faulo yana vona-vekaiwa. 1:1-2
Faulo i vekaiwa wata i veluꞌui me Kolose faifaidi. 1:3-14
Keliso yana vebwaika wata yana folova faifaidi. 1:15-23
Faulo yana folova tovetumagana ꞌadi ꞌailaꞌavo faifaidi. 1:24-2:5
Me Kolose i na miaveꞌitubama Keliso taiadi, weꞌe tove-vekavekali i na bailedi. 2:6-3:4
Sauluvanidi tovetumaganavo ꞌadi laubwaina. 3:5-4:1
Veluꞌaseꞌase ꞌifwaidi, wata yana ꞌalanuai. 4:2-18
1
1-2 Emavo, yau Faulo iada Timoti taiadi ꞌa vekaiwa ꞌwaimie. Yaubada nuanuana, bega a vetomataꞌaulele Iesu Keliso faifaina, weꞌe ꞌomi emavo Yaubada ꞌana todumwebika ꞌwa miamianiga ꞌatamana Kolose ꞌwaineye, matatabuda Keliso taiadi ta miaveꞌitubama. ꞌA veveluꞌui faifaimi, nuanuama Yaubada Tamada ma yana nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie wata nuanua bikana mia ꞌatumaina taiadi i na velevelemi.
Faulo i vekaiwa Yaubada ꞌwaineye me Kolose faifaidi.
3-4  Efe 6:18; Efe 1:13,15; 1 Fit 1:3-4Yama veluꞌui ꞌwaidie, tutuya fuedi ꞌa vevekaiwa faifaimi ꞌada Toveimea Iesu Keliso Tamana ꞌwaineye. Faifaimi ꞌa vevekaiwaga Yaubada ꞌwaineye fai valami ꞌa nogai, yami vetumagana Iesu Keliso ꞌwaineye faꞌalina wata Yaubada yana tomotoga matatabudi ꞌwa nunuakalikaliedi. Basenadi Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌwa nogai, Valanina Yaubada yana Vona tonovina, nika bei ꞌwa nuani mogitana ꞌawaie ꞌami veuveuta ꞌatumaidi ꞌwa na veluagadi Yaubada ꞌwainega. ꞌAmi veuveutanidi Yaubada ꞌakonadi i ꞌidewadi faifaimi, abame i ꞌenoꞌenovi, bega ma yami vetumagana faifaidi ꞌwa lulukamata. Naninidi ꞌwa nuani mogitana ꞌawaie ꞌwa na veluagadi, begaidi ꞌwa nunuakalikali wata ꞌwa vevetumagana. Valanina Iesu faifaina basenadi ꞌwa nogaiga, wata i vevebwaika tomia fwayafwaya matatabudi ꞌwaidie, ꞌatumaina wata ma vuagina. Weꞌe ꞌomi Valananina ꞌwainega ꞌwa ꞌasetai mogitana ꞌakonadi Yaubada ma yana nuakalikali i vesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie, wata yana nuakalikalinina ꞌwa vebaemi. Tutuyanina ꞌwainega i maiga ꞌasiau Iesu Valana i vevebwaika ꞌwaimie wata yami sauluva i veveꞌatumai ꞌwa da vo ma vuagina. Yami ꞌasetanina Yaubada yana nuakalikali faifaina Efafila ꞌwainega ꞌwa nogai, iadanina todumwebika ta nuakalikalieni, ma fuema ꞌa vetofolova Keliso faifaina, taunina tutulima ꞌwaimie. Weꞌe ꞌwa nuakalikaliga Yaubada ꞌAnuꞌanununa yana ꞌanivelena, wata faifaina Efafila i vonema.
Faulo i veluꞌui nuanuana me Kolose i na vetoketoke Keliso faifaina.
Valami ꞌa nogai bega tutuya fuedi ꞌa veveluꞌui faifaimi. Tutuyanina ꞌa nogai i maiga ꞌasiau kebu ꞌa da ꞌailove ꞌa veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye faifaimi, naninidi Yaubada nuanuana ꞌwa na ꞌiꞌidewadiga, nuanuama ꞌwa na ꞌaseta-ꞌatumaidi. Nuanuama ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina nuanua ꞌanibwekabwekana i na velemi bega nani matatabuna ꞌwaidie ma yami ꞌaseta ꞌwa na vevenuaꞌivina ꞌatumaina. 10  Fil 1:27; Efe 2:10Naninidi i na velemiga, nika sauluvanidi ꞌAuvea yana tomotoga ꞌadi laubwaina ꞌwa na ꞌiꞌidewadi yami mia matatabuna ꞌwaidie. Wata nani tulina tulina ꞌwaidiega ꞌAuvea ꞌwa na kiavesosoani. ꞌWa na vevesauluva ꞌatumaina nani tulina tulina ꞌwaidie ꞌwa da vo yami mia ma vuagina wata Yaubada ꞌana ꞌaseta i na vevebwaika ꞌwaimie. 11 Wata ꞌa veveluꞌui faifaimi bega tutuya fuedi Yaubada i na kiavetoketokemi taunina yana toketokena magemagetana ꞌwainega, bega vita tulina tulina i na sousouyediga kebu ꞌwa na ꞌabiawa, ꞌwa na tokemaigemi wata ma yami sosoana ꞌwa na vevekaiwa Tamada ꞌwaineye. 12  Efe 1:18-19ꞌWa na vekaiwa Tamada ꞌwaineye fai i ꞌiveꞌatumaimi bega ꞌami fata ꞌami veuveuta ꞌwa na veluagadi yana ꞌaiꞌaiwabu ꞌwaidiega. ꞌAiꞌaiwabunidi i ꞌidewadi yana tomotoga faifaida ꞌawaie yana ꞌEba Veimea magemagetana nageneye i na veleda. 13  Efe 6:12Tamadanina i ꞌitaꞌitaꞌieda Seitani yana veimea dududubalina ꞌwainega i sidamaneda Natuna nuafouna yana ꞌisaveꞌavina ꞌwaineye. 14  Efe 1:7-8Natunanina ꞌwainega Yaubada i tuveobuda sakona ꞌwainega wata yada sakonanidi i nuatavunidi.
Keliso wata yana folova ifufudi.
15  Ion 1:18Keliso, siwe ꞌasaꞌaiana taunina Yaubada baniꞌodi, fai Yaubada kebu ta da ꞌiseꞌiseniga i vemageta Keliso ꞌwainega. Kelisonina Yaubada Natuna, ꞌeba velamu ꞌwaineye taunina i miamia, Yaubada ꞌana ꞌidewadewa matatabuda taunina ꞌada toꞌedakumeta. 16  Ion 1:3Taunina toꞌedakumeta fai ꞌwainega nani matatabuna tomotoga taiadi Yaubada i ꞌidewada. Naninidi abame wata fwayefwayeye, naninidi ta ꞌiseꞌisediga wata kebu ꞌada fata ta na ꞌisediga, wata tomotoga bwaikidi abame, kumanidiavo anelose, tomotoga toketokedi wata toveimea tulina tulina. Taunidi nani matatabuna taiadi i souyedi Keliso ꞌwainega, taunina yana nuanua faifaidi. 17  Ion 1:1Weꞌe ꞌana ꞌidewadewanidi bola kebu tamu i da souyeniga, Keliso ꞌakonadi i miamia, mulieta nani matatabuna i souyedi i ꞌaꞌavana i ꞌiꞌisaveꞌavinidi wata i ꞌiꞌivefaꞌalidi. 18  Efe 1:22-23Wata Keliso yana ꞌAilaꞌa ꞌalo Tomogona i ꞌiꞌisaveꞌavinida, taunina ꞌunuꞌunu. Taunina nagami wafayega i tovoi-vaitugana, begaidi ꞌida Tomogona yawaida lamuna. Side baniꞌodi, nani matatabuna ꞌwaidiega taunina ꞌaiseotogina i ꞌedakumetaotoga. 19  Kolos 2:9Fai Yaubada nuanuana, bega yana ꞌaiꞌaiwabu, yana toketokena, yana nuanua, wata yana sauluva matatabuna i ꞌenoꞌenovi Natuna ꞌwaineye, kebu tamu avaꞌai ꞌwaineye i da ꞌusa, taunina mogitana Yaubada baniꞌodi. 20  Efe 2:16Wata Yaubada i nuani, nuanuana Natuna yana wafa ꞌwainega ꞌida ꞌana ꞌidewadewa i na veianeda. Basenadi nani matatabuna abame wata fwayefwayeye tomotoga taiadi ta ꞌawaꞌidida Yaubada ꞌwainega, siwe fai Natuna i wafa ꞌai lagalagana ꞌwaineye, dayagina i ilolo faifaida, matatabuda ta veiana Yaubada taiadi.
21  Efe 2:3Weꞌe ꞌomi, basenadi yami sauluva wata yami nuanua sakoidi ꞌwaidiega Yaubada ꞌwa vedumweꞌaiꞌaieni ꞌwa ꞌawaꞌidimi ꞌwainega. 22  Efe 2:14-16Tutuya deꞌe Yaubada i veianemi Natuna yana wafa ꞌwainega. Natunanina i vetomotogaotoga i wafa faifaida bega Yaubada i na vagavaimi i na nawemi mataneye, bega ꞌomi magemagetami, kebu tamu yami sakona wata kebu tamu ꞌami ꞌeba awavesako. 23  Ibu 6:11Siwe i lubwainemi yami vetumagana Keliso ꞌwaineye faꞌalina, kebu ꞌwa na venuanaluga, wata kebu ꞌwa na fetoga. Tutuyanina Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌwa nogai, ꞌwa vetumagana Keliso i wafa ꞌami ꞌitaꞌitaꞌi faifaina wata ꞌwa nuani mogitana ꞌawaie ꞌami veuveuta ꞌatumaidi ꞌwa na veluagadi Yaubada ꞌwainega, begaidi ma yami vetumagana ꞌwa lulukamata. Siwe i lubwainemi yami vetumagananidi faꞌalidi i na ꞌenoꞌenovi kebu ꞌwa na baila. Valanina ꞌwa nogaiga ꞌakonadi Yaubada yana tomotoga i luꞌivona tomotoga matatabuna ꞌwaidie, weꞌe yau Faulo a vetofolova faifaina a lalauꞌage.
Faulo yana folova wata yana veviga Iesu yana ꞌAilaꞌa faifaidi.
24 Yau Iesu Valana ꞌAtumaina a lalauꞌage, ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidiega veviga a veveluagadi faifaimi, siwe veviganidi faifaidi a sosoana. ꞌOmi Keliso yana ꞌAilaꞌa ꞌalo Tomogona veviga bwaikina i veluagai faifaimi, siwe veviganidi bola i ꞌenoꞌenovi, begaidi veviganidi a veveluagadiga ꞌaku veuveuta, ꞌwaidiega Keliso yana veviga a veveꞌaꞌavadi, faifainanina a sososoana. 25 Yaubada i venuaꞌivineku a vetofolova Keliso yana ꞌAilaꞌa faifaimi ꞌami ꞌaivaita faifaina. Yaku folovanina Yaubada yana Vona matatabuna a sisivemagesedi tomotoga ꞌwaimie. Yana Vonanina a luluꞌageyeniga side baniꞌodi. 26  Efe 3:3-6Basenadi tamu Yaubada yana nuanua givagivana kebu i da luꞌivoneyeni tomotoga ꞌwaidie, givagivana i ꞌenoꞌeno i maiga tutuya deꞌe i sivemagaseni yana tomotoga ꞌwaideye. 27  Efe 1:18-19I sivemageseniga fai nuanuana ta na ꞌasetai yana nuanuananina givagivana ꞌatumaiotogina wata magemagetana. Yaubada yana nuanuananina givagivana tomotoga ꞌada ꞌailaꞌa tulina tulina faifaida side. Keliso i agemi inagemie i miamia, bega ꞌawaie abame Yaubada yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi i na velemi.
28  Efe 4:13Begaidi ꞌa lalauꞌage Keliso faifaina tomotoga matatabumi ꞌwaimie, ma yama ꞌaseta nani tulina tulina faifaidi ꞌa veveluꞌaseꞌase wata ꞌa veve ꞌwaimie. Nuanuama tomotoga ꞌaitamogana ꞌaitamogana Keliso taiadi i na miaveꞌitubama i na kumaga bega ꞌa na vagavaidi ꞌa na nawedi Yaubada mataneye. 29  1 Kol 15:10Fai nuanuaku tomotoga i na miaveꞌitubama Keliso taiadi, i na kumaga wata i na luku Yaubada mataneye, begaidi ma yaku tokemaiga a toke a folofolova. Keliso toketokeotogina yana toketokena i veleku, ꞌwainega a folofolova wata toketokenanina i folofolova ꞌwaikuye.

1:3-4: Efe 6:18; Efe 1:13,15; 1 Fit 1:3-4

1:10: Fil 1:27; Efe 2:10

1:12: Efe 1:18-19

1:13: Efe 6:12

1:14: Efe 1:7-8

1:15: Ion 1:18

1:16: Ion 1:3

1:17: Ion 1:1

1:18: Efe 1:22-23

1:19: Kolos 2:9

1:20: Efe 2:16

1:21: Efe 2:3

1:22: Efe 2:14-16

1:23: Ibu 6:11

1:26: Efe 3:3-6

1:27: Efe 1:18-19

1:28: Efe 4:13

1:29: 1 Kol 15:10