1 FITA
Fita yana kiluma nagami.
Leta deꞌe Fita i kilumi i nago tovetumagananidi i miaveꞌeveꞌeꞌelagiga ꞌwaidie. Tovetumagananidi ꞌawalawa fuedi ꞌwaidie i miamiani baniꞌodi wakawaka. (1 Fita 1:1) Tutuyanina Fita i miamia Loma, ꞌatamananina tamu ꞌana wagava Babiloni, deꞌe letanina i kilumi.
Tovetumaganavo vita tulina tulina i veveluagadi Loma gabemani ꞌwaidiega fai Iesu Keliso i vetutuyameni. Fita nuanuana i na kiavetoketokedi bega ma yadi sosoana i na tokemaigedi i na tovotovoi faꞌalina. Wata Fita i tolinuataꞌi ꞌwaidie ꞌadi ꞌitaꞌitaꞌi faifaina, Iesu yana tokemaiga vita tulina tulina ꞌwaidie faifaina wata yana vila-vaitugana faifaina bega i na nuanuanidi nika i na vetoketoke. Wata mageta ꞌana sauluva Iesu Keliso ꞌana tovetumaganavo ꞌadi laubwaina faifaina wata i veifufu. Deꞌe letanina ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Vona-vekaiwa. 1:1-2
Tolinuataꞌi bega i na ꞌasetai Yaubada yana ꞌitaꞌitaꞌi. 1:3-12
Mageta ꞌana sauluva faifaina i veifufu. 1:13-2:10
Tovetumaganavo yadi vematayakayaka faifaina. 2:11-3:7
Vita ta na veluagadi Keliso ꞌana vetutuyama faifaina. 3:8-4:19
Veifufu tulina tulina tovetumaganavo faifaidi. 5:1-11
Yana ꞌalanuai ꞌifwaidi. 5:12-14
1
Yau Fita, Iesu Keliso ꞌana tomataꞌaulele a vekaiwa ꞌomi tomotoganimi Yaubada i venuaꞌivinemiga ꞌwaimie. ꞌOmi ꞌwa dega Iesu ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidiega ꞌwa veyavuyavula mali ꞌawalawa ꞌwaidie. Side ꞌawalawanidi ꞌwaidie, Fonito, Galetia, Kafadosia, Eisia wata Batinia. 2 Tes 2:13; Efe 1:4; Ibu 12:24Basenadiotoga Yaubada Tamada i ꞌasetami i venuaꞌivinemi nuanuana ꞌomi yana tomotoga, wata ꞌAnuꞌanununa ꞌAtumaina ꞌwainega yami sauluva matatabuna i tonova mataneye. Wata Yaubada i venuaꞌivinemi Iesu Keliso ꞌwa na vematayakeyakeni, taunina dayaginega yami sakona i iwalekolekoadi bega ꞌatumaiꞌavami Yaubada mataneye.
A veveluꞌui faifaimi nuanuaku Yaubada ma yana nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaiotogina ꞌwaimie wata nuanua bikana i na velevelemi wata yami mia i na veꞌatumaiotoga.
Iesu Keliso ꞌwaineye vetumagana-vagata.
1 Fit 1:23; Kolos 1:12Ma yada vekaiwa Yaubada ta na subiai, taunina Iesu Keliso ꞌada Toveimea Tamana. Fai i ꞌisanuakalikalieda bwaikina mia ꞌivauna wata ꞌatumaina ta veluagai Iesu Keliso yana tovi-vaitugana ꞌwainega, bega ꞌasiau ta vetumagana ta nuani mogitana mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina ta na veluagai. Mianina wata ꞌaiꞌaiwabu taiadi, faifaidi basenadi Tamada i vonaꞌawaufaufa ꞌawaie i na veleda, abame i ꞌiꞌisaveꞌavinidi bega kebu i na ꞌanikudadi, ꞌalo i na sako, ꞌalo i na ꞌwatu. Kolos 3:3-4; Fol 20:32; Ion 6:28ꞌOmi yami vetumagana ꞌwa yato-vagasedi Yaubada ꞌwaineye bega yana toketokena ꞌwainega i ꞌiꞌibababalemi i na nagoga tutuya ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye yana ꞌitaꞌitaꞌi nonogina ꞌwa na veluagai ꞌaiꞌaiwabunidi taiadi.
Ibu 12:11; 1 Fit 5:10; Iob 23:10; Iem 1:3ꞌAsiau vita tulina tulina ꞌwa veveluagadi Iesu ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidiega bega ꞌwa nunuavita, siwe kebu i na ꞌeno-vagata. Weꞌe ꞌwa na nuani naninidi ꞌatumaidi ꞌawaie ꞌwa na veluagadi Yaubada ꞌwainega begaidi ꞌwa na sososoanamo. Yaubada vitanidi i tauyedi i sousouyedi ꞌwaimie nuanuana i na ꞌasetai yami vetumagana toketokena ꞌalo kebu. ꞌAiꞌedi tomotoga golida i na alai fwayafwayayega, nagami i na vetagovi golida i na ꞌawakoluya weꞌe yogo i na koiyavuleni bega i na ꞌasetai golida ꞌaisena i ꞌenoꞌeno ꞌatumaiꞌavana, ꞌana tutula bwaikina. Wata yada vetumagana baniꞌodi. Golida ꞌaꞌaꞌavina, nani siaina Yaubada mataneye, weꞌe yami vetumagana nani bwaikina ꞌwaineye nuanuana i na sisitonovimi vita ꞌwaidiega i na ꞌisemi yami vetumagana ꞌatumaina wata toketokena. ꞌAiꞌedi yami vetumagana faꞌalina vitanidi ꞌwaidie, ꞌaiatanina Iesu Keliso i na souyeni, subia, ꞌaiꞌaiwabu wata veꞌililibu ꞌwa na veluagadi Yaubada ꞌwainega. Ion 20:29Kebu tamu tutuya Kelisonina ꞌwa da ꞌiseniga, siwe ꞌwa nunuakalikalieni. ꞌAsiau wata kebu ꞌwa da ꞌiseꞌiseniga siwe ma yami vetumagana taunimi ꞌwa tauyemi ꞌwaineye, begaidi yami sosoana bwaikaotogina kebu ta na vona. Yami sosoananina, sosoana mogitana fai ꞌitaꞌitaꞌi ꞌwa veveluagai Yaubada ꞌwainega, kumanina faifaina ꞌwa vetumagana.
Basenadiotoga Yaubada yana toluꞌivonavo i vona-vagata ꞌada
ꞌitaꞌitaꞌi faifaina.
10  Ais 53:1-12ꞌItaꞌitaꞌinina faifaina basenadiotoga Yaubada yana toluꞌivonavo i lauala-ꞌatumai wata i velutolitoli nuanuadi i na ꞌasetai. Yadi ꞌaseta saiꞌafo siwe i luꞌivona i vona-vagata ꞌitaꞌitaꞌi Yaubada i na velemi ꞌami nuakalikali. 11  Luk 24:26-27Keliso ꞌAnuꞌanununa i agedi i vonedi i vo, ꞌAwaie Keliso vita fuedi bwaikidi i na veluagadi weꞌe yana tovi-vaitugana ꞌwaineye ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi i na veluagadi abame.” ꞌIda ta ꞌasetadi naninidi i souyedi yada tutuye, weꞌe basenadiotoga toluꞌivonanidi igodi nuanuadi i na ꞌasetadi avaꞌai tutuyaga, wata naninidi baniꞌodi i na munega i na souyedi. 12  Mad 13:16-17; Efe 3:10Wata Yaubada i vonedi i vo, ꞌWa vetoluꞌivonaga kebu taunimi ꞌami ꞌaivaita faifaina, mali tomotoga faifaidi bola kebu i da tubuga.” Vona mogitana naninidi ꞌakonadi i souyedi yada tutuye, Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌwainega ꞌwa nogai tolauꞌage ꞌwaidiega. Yaubada ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i vetunei abamega tolauꞌagenidi i agedi bega yana toketokena ꞌwainega Valana ꞌAtumaina i luꞌivoneyedi ꞌwaimie. Weꞌe Yaubada yana anelose, avinodi taiadi i miamia siwe igodi nuanuadi i da ꞌasetai ꞌada ꞌitaꞌitaꞌi Iesu ꞌwainega.
Yaubada nuanuana yada sauluva tonovidi.
13  Lom 12:2ꞌOmi ꞌakonadi Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌwa ꞌasetai, begaidi i lubwainemi yami nuanua ꞌwa na ꞌidewadi, taunimi yami sauluva ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinidi wata yami vetumagana ꞌwa na yato-vagasedi ꞌami nuakalikali ꞌwaineye, nuakalikalinina Yaubada i na velemi Iesu Keliso yana souyagi ꞌwaineye. 14  Lom 6:19; Efe 4:17-18Basenadi Yaubada yana Vona kebu ꞌwa da ꞌasetadiga, bavubavumi nuanuami sakona-vebogi. Weꞌe ꞌasiau ꞌakonadi ꞌwa ꞌaseta bega i lubwainemi Yaubada ꞌwa na vematayakeyakeni wata nuanuananidi sakoidi kebu i na veveimeyemiga. 15  2 Kol 6:16-18, 7:1I lubwainemi yami sauluva matatabuna tonovidi fai Yaubada, kumanina i venuaꞌivinemiga, yana sauluva matatabuna tonovidi. 16  Vei 19:2Wata Yaubada yana Buki nageneye i vo, Yau magemagetaku kebu tamu yaku sakonaga, begaidi ꞌomi wata baniꞌodi i lubwainemi yami sauluva magemagetadi.
17  VeL 10:17Tutuyanina ꞌwa veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye ꞌwa awave-Tamama, siwe Yaubadanina yana nuanua ꞌaitamogana ꞌwainega tomotoga matatabuda i na veimeyeda vonayavuga ꞌana tutuye. ꞌAwaie yada sauluva ꞌadi tutula ta na ꞌewadi, ꞌatumaidi, wata ꞌatumaidi weꞌe sakoidi, wata sakoidi, begaidi tutuyanina ta na miamia fwayefwayeye i lubwaineda ma yada kololo Yaubada ta na veveꞌililibuyeni.
Keliso i tuveobuda.
18-19  1 Kol 6:20; Ion 1:29Basenadi tubumiavo yadi sauluva kebu ꞌatumaidiga, yadi vetumagana i yatodi nani-ꞌavoꞌavovo ꞌwaidie, ꞌomi ꞌwa saladi bega Seitani i yogonimi sauluvanidi ꞌwaidiega. Weꞌe ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai Yaubada i tuveobumi. Bega i tuveobumiga kebu nani ꞌaꞌaꞌavidi ꞌwaidiega baniꞌodi mwali, nauꞌunu, bawe, ꞌalo mani, i tuveobumiga nani ꞌatumaiotogina, Keliso dayaginega. Taunina ꞌatumaiotogina wata magemagetana, yawaina i tauyeni faifaimi, tutulimi. Yana wafanina baniꞌodi me Diu sifi natudi i nikenikedi i vevelomuyedi Yaubada ꞌwaineye yadi sakona ꞌadi ꞌuꞌuma faifaidi. 20 Basenadiotoga Yaubada bola fwayafwaya kebu i da ꞌidewaiga, nagami Kelisonina i venuaꞌivineni yana wafa faifaina, weꞌe tutuya deꞌe bega i na nagoga ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye i sivemageseni faifaimi. 21 Keliso ꞌwainega ꞌwa vetumagana Yaubada ꞌwaineye, kumanina ꞌana tosivetovoi wata yana ꞌaiꞌaiwabu ꞌana toꞌanivelena, bega ꞌasiau yami vetumagana ꞌwa yato-vagasedi ꞌwa nuani mogitana ꞌawaie ꞌitaꞌitaꞌi ꞌwa na veluagai Yaubada ꞌwainega.
22  Ion 13:34ꞌAkonadi Yaubada yana nuanua tonovidi ꞌwa vevematayakeyakedi bega ꞌwa veꞌatumai mataneye wata emiavo tovetumagana ꞌwa nunuakalikaliedi mogitana, begaidi i lubwainemi ꞌwa na toke yami venuakalikalinina i na vebwaika-ꞌafoꞌafo. 23  Ion 1:13; 1 Fit 1:3Yami nuakalikalinina i na vebwaikaga fai ꞌakonadi ꞌwa tubuveꞌivau, Yaubada yana Vona miamia-vagaina ꞌwainega, vonanina mia ꞌivauna wata ꞌatumaina lamudi. Basenadi inamiavo wata tamamiavo i venatunemi siwe ꞌawaie i na wafa, weꞌe ꞌasiau yana Vonanina miamia-vagaina ꞌwainega ꞌwa tubuveꞌivau. 24-25  Ais 40:6-8Avaꞌai basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki nageneye vonanina i voneyeniga, mogitana. I vo,
Tomotoga matatabudi baniꞌodi mosomoso,
Weꞌe yadi ꞌaiꞌaiwabu wata ꞌadi subia baniꞌodi welavi ididi.
Mosomosonidi i ꞌaꞌawagiꞌadi wata ididi i avuavuta.
Vona mogitana tomotoga matatabuda ta na veꞌalawafawafa weꞌe ꞌAuvea yana Vona i na ꞌeno-vagata kebu i na ꞌaꞌavaga.”
ꞌAuvea yana Vonanina taunina Iesu Valana ꞌAtumaina, kumanina ꞌwaimie i wai.

1:2: 2 Tes 2:13; Efe 1:4; Ibu 12:24

1:3: 1 Fit 1:23; Kolos 1:12

1:5: Kolos 3:3-4; Fol 20:32; Ion 6:28

1:6: Ibu 12:11; 1 Fit 5:10; Iob 23:10; Iem 1:3

1:8: Ion 20:29

1:10: Ais 53:1-12

1:11: Luk 24:26-27

1:12: Mad 13:16-17; Efe 3:10

1:13: Lom 12:2

1:14: Lom 6:19; Efe 4:17-18

1:15: 2 Kol 6:16-18, 7:1

1:16: Vei 19:2

1:17: VeL 10:17

1:18-19: 1 Kol 6:20; Ion 1:29

1:22: Ion 13:34

1:23: Ion 1:13; 1 Fit 1:3

1:24-25: Ais 40:6-8