20
Iesu ꞌana taumataꞌava.
Me Diu yadi ꞌAiata Veawai i ꞌaꞌavana, Tafalolo bola matalovalovanineye, Meli vavine Magidala i tovoi i nago taumaseye. Tutuyanina i leꞌwa i ꞌiseni kileu taumata ꞌawana ꞌana vetoviboda ꞌakonadi i ketoi. Ion 13:32Bega i lilide i mai Saimoni Fita wata tamu tovetutuyama, kumanina Iesu i nuakalikalieni bwaikina, i vonedi i vo, ꞌAuvea tomogona i ꞌewai taumata ꞌwainega siwe kebu ta da ꞌasetaiga avaꞌaibe bei i yatoi.” Begaidi Fita ma iana i tovoi i nagoi taumaseye. I veꞌilililide iana i kumeta i leꞌwa-matayoꞌo taumaseye. I lukemula i ꞌiseni kalekoꞌava bagase bega Iesu tomogona i fania, siwe kebu i da lukuga. 6-7 Saimoni Fita i vemuli i leꞌwa tonovina i luku, kalekonidi i ꞌisedi wata Iesu ꞌunuꞌununa ꞌana fanifani. Fanifaninina nununumina siwe tulineye i ꞌenoꞌeno. Mulieta iana wata i luku Iesu i ꞌisaꞌavai, i vetumagana Iesu ꞌakonadi i tovoi. Fol 2:24-32Siwe kebu mogitana i da ꞌaseta-ꞌatumaia avaꞌai basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki nageneye, i lubwaineni Iesu i na tovoi-vaitugana wafayega. 10 Nika i viladi i nagoi vanuge.
Iesu i souyeni Meli ꞌwaineye.
11-12 Melinina ꞌatamana Magidala ꞌwainega i vilai i nago taumaseye bei i tovoi i ꞌweꞌweꞌwela. Wata i lukemula anelose ꞌadi ꞌailuga i ꞌisedi ma ꞌadi talauma ꞌavuꞌavudi. Bei Iesu i veꞌenoviga ꞌwaineye i miamiani, tamu ꞌunuꞌununega, tamu ꞌagenega. 13 Tomotoganidi ꞌadi ꞌailuga Meli i velutolieni i vo, Vavine, avaꞌai faifaina ꞌu ꞌweꞌweꞌwela?” Yadi velutoli i tutuli i vo, Yaku ꞌAuvea i ꞌewai, siwe kebu a da ꞌasetaiga avaꞌaibe bei i yatoi.” 14  Luk 24:16; Ion 21:4I vonaꞌaꞌava i sivilai Iesu i ꞌiseni i tovotovoi, siwe kebu i da ꞌisaꞌinanaiga. 15 Iesu i velutoli i vo, Vavine, avaꞌai faifaina ꞌu ꞌweꞌweꞌwela? Aitoi kumanaga ꞌu lulualeni?” Meli yana nuanua i vo ꞌako, ꞌAwalawanina ꞌana toꞌisaveꞌavina,” begaidi i vo, ꞌAiꞌedi Iesu tomogona ꞌu ꞌewaiga, nuanuaku ꞌu na voneku avaꞌaibe bei ꞌu yatoi, bega a na nago a na ꞌewai.” 16 Iesu i vona Meli ꞌwaineye i vo, Meli.” Meli i sivilai i ꞌisanago me Diu bonadiega i vo, Labonai,” ꞌana saivila Tove. 17  Ibu 2:11-12Iesu i voneni i vo, Kebu ꞌu na ꞌabitonovikuga, yau bola kebu a da laka Tamada ꞌwaineye. Siwe nuanuaku ꞌu na nago ekwavo ꞌwaidie side baniꞌodi ꞌu na voneyedi ꞌu na vo, Iesu i vonaga i vo, A na vilaku a na nago Tamaku ꞌwaineye, Tamakunina ꞌomi wata Tamami, yaku Yaubada wata ꞌomi yami Yaubada.” 18 Iesu i vonaꞌaꞌava, mulieta Meli i vilai i mai tovetutuyamavo ꞌwaidie, i vonedi i vo, Yau ꞌAuvea a ꞌiseni,” wata avaꞌai i voneniga i luꞌivona ꞌwaidie.
Iesu i souyeni yana tovetutuyamavo ꞌwaidie.
19 Tafalolo lovananina, Iesu yana tovetutuyamavo me Diu toꞌedakumetavo i kololoyedi begaidi vanuga i sibodai nageneye i miasaiꞌauga i miamiani. I veveifufu nika Iesu ꞌawasasadie i souyeni i vonedi i vo, Ma yami sosoana ꞌwa na miamiani, kebu ꞌwa na kololo.” 20  Ion 19:34, 16:22; 1 Ion 1:1I vonaꞌaꞌava, mulieta ꞌana kiniꞌona i vedi, nimana ꞌwaidie wata lumalumaneye. Matatabudi i sosoana-ꞌafoꞌafo fai ꞌAuvea i ꞌiseni. 21  Ion 17:18Wata Iesu i vona-vaitugana ꞌwaidie i vo, Ma yami sosoana ꞌwa na miamiani, kebu ꞌwa na kololo. Basenadi Tamada i vetuneku a mai tomia fwayafwaya ꞌwaimie, wata baniꞌodi ꞌomi a vevetunemi tomia fwayafwaya ꞌawasasadie.” 22-23 I vonaꞌaꞌava, mulieta yawaina i tauyavuleni ꞌwaidie i vonedi i vo, Deꞌe ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina a velevelemi begaidi ꞌaiꞌedi tomotoga yadi sakona ꞌwa na nuatavunidi, wata Yaubada i na nuatavunidi. Weꞌe ꞌaiꞌedi kebu ꞌwa na nuatavunidiga wata nuatavuna kebu i na veluagai Yaubada ꞌwainega.”
Tomasi yana vetumagana.
24  Ion 11:16, 14:5Tutuyanina Iesu i souyeni yana tovetutuyamavo ꞌwaidie, Tomasi kebu taiadi i da miamiaga, taunina iadi, tamu ꞌana wagava Natulugaluga. 25 Iesu i tauya i nago, mulieta Tomasi i leꞌwa i voneni i vo, ꞌIma ꞌAuvea ꞌa ꞌiseni.” Tomasi i vonedi i vo, Yau kebu a na vetumagana Iesu i tovoiga faifaina, nagami ꞌana kiniꞌona a da ꞌisedi nimaneye, wata neli ꞌawaꞌividi a da ꞌabitonovidi, wata lumalumaneye ꞌibadi ꞌawaꞌivina ꞌwaineye nimaku a da silukuveni, mulieta a da vetumagana.”
26 ꞌAiata 7 i ꞌaꞌava, mulieta wata Iesu i souyeni. Tutuyanina ꞌwaineye yana tovetutuyamavo matatabudi Tomasi taiadi i saiboda i miamiani, nika Iesu i souyeni ꞌawasasadie. I vonedi i vo, Ma yami sosoana ꞌwa na miamiani, kebu ꞌwa na kololo.” 27 Mulieta Tomasi i voneni i vo, Nimaku ꞌu ꞌisedi, ꞌu ꞌabitonovidi, wata nimamu ꞌu na ꞌotoi lumalumakuye ꞌu na silukuveni. Weꞌe venuanaluganina ꞌu baileni, ꞌu na vetumaganamo.” 28 Tomasi i vo, ꞌOmu yaku ꞌAuvea wata yaku Yaubada.” 29  1 Fit 1:8Wata Iesu i voneni Tomasi i vo, Fai ꞌu ꞌiseku, begaidi ꞌu vetumagana. Weꞌe egavo kebu i da ꞌisekuga i vetumaganamo ꞌeba sosoana bwaikina ꞌwaidie.”
Side kumanina faifaina buki deꞌe i kilumi.
30  Ion 21:25Iesu folova toketokedi fuedi ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i ꞌidewadi yana tovetutuyamavo matadie, siwe kebu matatabuna ꞌadi kilumaga deꞌe bukinina ꞌwaineye. 31  Ion 3:15; 1 Ion 5:13Naninidi ꞌakonadi kilukilumidi ꞌwa na luꞌiawawadi bega ꞌwa na vetumagana Iesu Keliso taunina Yaubada Natuna wata ꞌana Venuaꞌivina. Vetumagananina ꞌwainega mia ꞌivauna wata ꞌatumaina ꞌwa na veluagai Iesu ꞌwainega.

20:2: Ion 13:32

20:9: Fol 2:24-32

20:14: Luk 24:16; Ion 21:4

20:17: Ibu 2:11-12

20:20: Ion 19:34, 16:22; 1 Ion 1:1

20:21: Ion 17:18

20:24: Ion 11:16, 14:5

20:29: 1 Fit 1:8

20:30: Ion 21:25

20:31: Ion 3:15; 1 Ion 5:13