5
Yada ꞌeba vetoketoke sauluva sakoidi faifaidi.
Egavo i na vetumagana Iesu taunina Keliso Yaubada ꞌana Venuaꞌivina, taunidi Yaubada natunavo. Egavo Tamada i na nuakalikalieni, siwe ꞌasaꞌaiana ꞌakonadi Natuna i nuakalikalieni. ꞌAiꞌedi Yaubada ta na nuakalikalieniga, wata yana vona ta na vevematayakeyakediga, ta ꞌasetai wata natunavo ta nunuakalikaliedi. 3-4  Ion 14:15,23-24; Mad 11:30; Ion 16:33ꞌAiꞌedi Yaubada ta na nuakalikalieni mogitana, yana nuanua i vonedaga ta na ꞌiꞌidewadi. Yana nuanuanidi kebu vitadi ꞌwaideye, fai Yaubada natunavo ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌana fata i na vetoketoke fwayafwaya ꞌana nuanua sakoidi ꞌwaidiega. Ta vevetoketokega fwayafwaya ꞌana nuanua sakoidi ꞌwaidie yada vetumagana ꞌwainega. Lom 8:37Egavo i na vevetoketokega, tomotoganidi i vetumagana Iesu taunina Yaubada Natuna, ꞌaiseotogidi ꞌadi fata i na vetoketoke fwayafwaya ꞌana nuanua sakoidi ꞌwaidie.
Nani ꞌaitonu i luꞌivona Iesu Keliso faifaina.
Ion 1:29-34Iesu Keliso kumanina i mai abamega, i miamia fwayefwayeye bafitaiso i ꞌewai ufayega, mulieta yana wafa ꞌwaineye dayagina i ilolo faifaida. Yada ꞌeba ꞌisa ꞌailuga. Kebu ufaꞌava ꞌaisena, siwe wata dayaga taiadi. Wata ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i luluꞌivona Iesu taunina Yaubada Natuna, ꞌAnuꞌanununina nani tonovidi matatabuna lamudi. Ion 15:26Begaidi naninidi ꞌaitonu Iesu Keliso faifaina i luꞌivona. Ufa, dayaga, wata ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina, ꞌaitonunidi yadi nuanua ꞌaitamogana, Iesu taunina Yaubada Natuna. Ion 5:32-37, 8:18ꞌEba vonayavuga ꞌwaineye, toꞌisa yadi vona faifaidi ta awavemogitana, weꞌe Yaubada yana luꞌivona toketokeotogina, begaidi i lubwaineda ta na vetumagana Yaubada yana luꞌivonanina ꞌwaineye, Natuna faifaina. 10  Gal 4:6Egavo i vevetumagana Yaubada Natuna ꞌwaineye, Yaubada yana luꞌivonanina i ꞌenoꞌeno nuadie, yadi vetumagana i kiavefaꞌalidi. Egavo Yaubada yana vonanina Natuna faifaina kebu i da vetumaganeniga, yadi nuanua i vo, Yaubada i vevekali.” 11 Yaubada side baniꞌodi i voneyedi. Mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina Yaubada i veleda, yada mianina ꞌatumaina ta veluagai Natuna ꞌwainega. 12  Ion 3:36Egavo Yaubada Natuna taiadi i miaveꞌitubama, mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina ꞌakonadi i veluagai, weꞌe egavo kebu taiadi i da miaveꞌitubamaga, kebu ꞌadi fata i na veluagai.
Mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina faifaina.
13  Ion 20:31ꞌOmi kumanimiavo ꞌwa vetumagana Yaubada Natuna ꞌwaineye, deꞌe a vonevonemi bega ꞌwa na ꞌaseta-ꞌatumaia ꞌakonadi mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina ꞌwa veluagai. 14  Ion 14:13ꞌIda kebu ta da kololo Yaubada mataneye, ta venuafoufaꞌala fai ta nuani mogitana ꞌaiꞌedi naninidi nuanuana faifaidi ta na veluꞌui, yada veluꞌuinidi i na nogaidi. 15 Fai ta ꞌasetai yada veluꞌui i noganogaidi, wata ta ꞌasetai naninidi faifaidi ta veluꞌuiga i na veleda.
16  Mad 12:31ꞌAiꞌedi aitoi iana tovetumagana i na ꞌiseni sauluva sakoina i na ꞌiꞌidewai, siwe sauluvanina ꞌwainega kebu wafaotoga i na souyeni, i lubwaineni faifaina i na veluꞌui. Yana veluꞌuinina ꞌwainega tomogonina yana mia Yaubada i na ꞌiveꞌivauya. Sakonanidi ꞌwaidiega kebu wafaotoga i na souyeniga ꞌaisedi faifaidi a vonavona. Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi tamu sakona bwaikina i na ꞌidewai, sakonanina ꞌwainega wafaotoga i na souyeni, kebu faifaina a da vonavona. 17 Sauluva matatabuna kebu tonovidiga ꞌasaꞌaiana sakona, siwe sauluvanina sakoidi ꞌifwaidi ꞌwaidiega wafaotoga kebu i na souyeniga.
18  Ion 17:15Yaubada natunavo ta ꞌasetadi kebu tamu i da sakosakona fai Yaubada Natuna i ꞌiꞌibababaledi bega Seitani kebu ꞌana fata i na ꞌabitonovidi. 19 Ta ꞌasetai tomotoganidi fwayafwaya ꞌana nuanua ꞌwaidie bwaikina Seitani yana nuanua sakoidi i veveimeyedi, weꞌe ꞌida Yaubada natunavo. 20  Ion 17:3Wata ta ꞌasetai Yaubada Natuna i mai nuada i kiavemagetadi bega Yaubada, kumanina nani matatabuna tonovidi lamudi ta ꞌasetadi. Bega ꞌasiau ta miaveꞌitubama Yaubadanina taiadi fai ta miaveꞌitubama Natuna Iesu Keliso taiadi. Yaubadanina ꞌaiseotogina i miamia, kebu tamu wata aitoi Yaubada mogitana baniꞌodi, wata taunina mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina lamuna.
21  1 Kol 10:14Ekwavo a nuakalikaliemi. Nuanuaku taunimi ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi bega kebu tamu yaubada-vekavekali nuami i na ꞌewadi.
ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi,
Yau Ioni.

5:3-4: Ion 14:15,23-24; Mad 11:30; Ion 16:33

5:5: Lom 8:37

5:6: Ion 1:29-34

5:7: Ion 15:26

5:9: Ion 5:32-37, 8:18

5:10: Gal 4:6

5:12: Ion 3:36

5:13: Ion 20:31

5:14: Ion 14:13

5:16: Mad 12:31

5:18: Ion 17:15

5:20: Ion 17:3

5:21: 1 Kol 10:14