16
Vita ꞌwaidie ta na vetoketoke.
Wata Iesu i vona yana tovetutuyamavo ꞌwaidie i vo, Naninidi ꞌakonadi a voneyediga ꞌwaimie bega tutuyanina vita i na souyeni ꞌwaimie kebu ꞌwa na mwea, nuanuaku ꞌwa na vetoketoke. Mad 24:9; Luk 6:22Yada toꞌedakumetavo me Diu i na talabodemi kebu ꞌami fata ꞌwa na lukuluku ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaidie tafalolo faifaina. Wata ꞌawaie tomotoga i na luvewafami, yadi nuanua i na vo ꞌako, Yaubada yana nuanua.” Ion 15:21I na veꞌidiꞌidiemiga wata i na luvewafamiga fai Tamada i bavuyeni wata yau taiadi. Naninidi faifaidi nagami a matakiami bega tutuyanina i na souyedi ꞌwaimie nika ꞌwa na nuani yaku vona.
ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana folova.
Vitanidi ꞌawaie ꞌwa na veluagadiga faifaidi nagami kebu a da vonemi fai yau taiadi ta miamia. Fai saiꞌafoga a na tauya a na nago ꞌaku tovetune ꞌwaineye bega naninidi a luluꞌivona-vagasedi ꞌwaimie. Siwe kebu tamu aitoi ꞌwaimiega i da velutoli ꞌwaikuye i da vo, Avaꞌaibe bei ꞌu na nago?” Fai a vo, A na nago,” ꞌwa nuavita bwaikina. Ion 14:16Siwe a vona mogitana ꞌwaimie ꞌaiꞌedi taiadi ta na miamia, ꞌatumaina siwe kebu mogitana ꞌatumaiotogina, fai ꞌami Toꞌaivaita kebu i na maiga, weꞌe a na nagoga ꞌatumaiotogina ꞌwaimie fai Toꞌaivaitanina a na vetunei i na mai. Tomia fwayafwaya i vekali kebu i da nuanuadewa. Siwe tutuyanina ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i na mai fwayefwayeye i na vedewedewedi bega i na ꞌasetai matatabudi i sakona, wata sauluva tonovina i na vedi, wata i na vedi bega i na ꞌasetai ꞌawaie matatabudi i na vonayavuga Yaubada mataneye, i na veimeyedi. Tomotoga i sakosakonaga fai kebu i da vetumagana ꞌwaikuye, i na vedi. 10 Wata i na vedi, fai ꞌakonadi a nunago Tamada ꞌwaineye kebu wata ꞌwa na ꞌiseꞌisekuga, ꞌeba ꞌisa yaku sauluva tonovidi. 11  Ion 12:31ꞌAkonadi Yaubada i veimea tosakona yadi toveimea Seitani vematavuloga i na veluagai, begaidi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i na vedi tosakona matatabudi i na vonayavuga Yaubada mataneye.
12 Fai ꞌwa nuavita, begaidi ꞌasiau kebu ꞌaku fata nani matatabuna a na luꞌivoneyedi ꞌwaimie. 13  Ion 14:26; 1 Ion 2:27Siwe tutuyanina ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i na mai nuanua mogitana Yaubada ꞌwainega matatabuna i na vemi, ꞌAnuꞌanununina nani matatabuna tonovidi lamuna. Kebu ꞌana fata taunina yana nuanuayega i na veifufu ꞌwaimie, siwe avaꞌai i na nogai Yaubada ꞌwainega, i na luꞌivona ꞌwaimie, wata naninidi ꞌawaie i na souyediga faifaidi i na vona-vagasemi. 14 ꞌAwaie avaꞌai nuanuaku a na vonemiga, ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i na luꞌivona ꞌwaimie, bega ꞌwainega ꞌaku subia a na veluagai. 15 Tamaku yana ꞌaiꞌaiwabu matatabuna i ꞌanivelenedi ꞌwaikuye begaidi ꞌakonadi a vonemi a vo, ꞌAwaie avaꞌai a na voneyeniga, ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i na luꞌivona ꞌwaimie.”
Nuavita wata sosoana.
16 Saiꞌafoga a na ꞌiawemi ꞌwa na ꞌisaꞌavaku, siwe kebu tutuya manamanawenaga wata ꞌwa na ꞌiseku.” 17 Tovetutuyamavo ꞌifwaidi ꞌaiseꞌavadi i velutoli i vo, Yana vona ꞌana nuanua baniꞌodi? I vonaga i vo, Saiꞌafoga a na ꞌiawemi ꞌwa na ꞌisaꞌavaku, siwe kebu tutuya manamanawenaga wata ꞌwa na ꞌiseku,” wata i vo, A na nago Tamada ꞌwaineye.” 18 Wata i vo, Kebu tutuya manamanawenaga,” ꞌana nuanua avaꞌai? Aigodi, kebu ta da ꞌasetai avaꞌai i vonevoneyeni.” 19 Iesu ꞌakonadi i ꞌasetai yadi nuanua, nuanuadi i na velutolieni begaidi i vonedi i vo, Voke nuanuami ꞌwa na ꞌasetai yaku vona ꞌana nuanua fai a vo, Saiꞌafoga a na ꞌiawemi ꞌwa na ꞌisaꞌavaku, siwe kebu tutuya manamanawenaga wata ꞌwa na ꞌiseku.” 20 A vona mogitana ꞌwaimie, tutuyanina a na ꞌiawemi, ꞌaku mogai ꞌwa na ꞌweꞌwela, weꞌe Yaubada ꞌana tovedumweꞌaiꞌai i na sosoana. Mogitana ꞌwa na nuavita siwe tutuyanina ꞌwa na ꞌiseku igodi ꞌwa nunuavitaga ꞌwa na sosoana. 21 Tutuyanina vavine i na vebutudi ꞌeba nuavita fai veviga bwaikina i vevebaedi, siwe tutuyanina kwamana i na tubuga ꞌeba sosoana bwaikina ꞌwaidie, veviganina nuaꞌubudie i na yatoi fai natudi i na ꞌiseꞌiseni. 22  Ion 20:20ꞌOmi wata baniꞌodi, ꞌasiau ꞌwa nuavita siwe tutuyanina a na vilaku a na mai, ꞌwa na ꞌiseku ꞌwa na sosoana bwaikina. Yami sosoananina kebu tamu aitoi ꞌana fata i na talabodeni.
23  Ion 15:7; Mad 7:7A vona mogitana ꞌwaimie, ꞌawaie kebu wata tauniotogiku ꞌwaikuye ꞌwa na veveluꞌui, avaꞌai nuanuami tonovina ꞌwa na veveluꞌui ꞌaku wagavayega Tamaku ꞌwaineye i na velevelemi. 24  Ion 15:11Basenadi i maiga ꞌasiau, kebu ꞌaku wagavayega ꞌwa da veveluꞌui Tamaku ꞌwaineye, siwe tutuya deꞌe i velamu bega i na nagoga ꞌwa na veveluꞌui ꞌaku wagavayega bega avaꞌai nuanuami ꞌwa na veveluagadi, wata ꞌwa na sososoana mogitana.”
Iesu i vetoketoke tomotoga matatabudi ꞌwaidie.
25 Wata Iesu i veifufu yana tovetutuyamavo ꞌwaidie i vo, Naninidi a veifufuyediga, vona-awatabaiega, siwe ꞌawaie kebu wata vona-awatabaiega a na veveifufu, weꞌe a na vo Tamaku faifaina a na veifufu ꞌwaimie ꞌana luꞌedaꞌaiagalidi. 26 Tutuyanina ꞌwaineye, avaꞌai nuanuami tonovina ꞌwa na veveluꞌui ꞌaku wagavayega Tamada ꞌwaineye i na velevelemi, weꞌe avaꞌai yami nuanua kebu wata a na veveluꞌui faifaidi, ꞌomi taunimi ꞌwa na veveluꞌui tonovina Tamada ꞌwaineye. 27  Ion 14:21,23Fai ꞌwa nuakalikalieku wata ꞌwa vetumagana yau a mai Yaubada ꞌwainega, begaidi i nuakalikaliemi. Fai i nuakalikaliemiga, begaidi avaꞌai nuanuami ꞌami fata ꞌwa na veveluꞌui tonovina ꞌwaineye. 28 Yau a mai fwayefwayeye Tamada ꞌwainega, ꞌakonadi a na ꞌiawemi a na vilaku a na nago Tamadanina ꞌwaineye.”
29 Iesu yana tovetutuyamavo yana vona i nogai i vo, Weꞌe vonanina ꞌana nogaya kebu vona-awatabaiga, ꞌu vovonaotoga. 30 ꞌAkonadi ꞌa ꞌasetamu, nani matatabuna ꞌu ꞌasetadi, kebu tamu wata aitoi ꞌana fata i na awaveꞌedeꞌedemu. Yamu ꞌasetanina ꞌa ꞌiseni ꞌa vetumagana ꞌwaimuye ꞌa ꞌasetai ꞌomu ꞌu mai Yaubada ꞌwainega.” 31 Iesu i vonedi i vo, ꞌAlo beꞌama ꞌwa vetumagana. 32  Mad 26:31,56; Ion 8:29Siwe ꞌawaie wata ꞌakonadi i sousouyeni, matatabumi ꞌwa na vemiaveꞌeveꞌeꞌelagi yami vanuga ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidie, weꞌe yau ꞌwa na degaloveku. ꞌWa na degaloveku siwe kebu mogitana ꞌaisekuga fai Tamada taiadi ꞌa miamia. 33  Ion 14:27; Ion 5:4Naninidi a voneyediga bega nuanua bikana mia ꞌatumaina taiadi ꞌwa na veveluagai yau ꞌami labilabina ꞌwaikuyega. Mogitana veviga ꞌwa na veveluagadi Yaubada ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidiega siwe kebu ꞌwa na kolologa, ꞌwa na vevenuafoufaꞌala. ꞌAkonadi a vetoketoke tomotoga matatabuna ꞌwaidie.”

16:2: Mad 24:9; Luk 6:22

16:3: Ion 15:21

16:7: Ion 14:16

16:11: Ion 12:31

16:13: Ion 14:26; 1 Ion 2:27

16:22: Ion 20:20

16:23: Ion 15:7; Mad 7:7

16:24: Ion 15:11

16:27: Ion 14:21,23

16:32: Mad 26:31,56; Ion 8:29

16:33: Ion 14:27; Ion 5:4