12
Iesu ꞌana iwaga Bedani ꞌwaineye.
Ion 11:1,43ꞌAiata 6 i na ꞌaꞌava, me Diu sakalinina i na ꞌidewai Uviꞌagalatagona faifaina begaidi Iesu yana tovetutuyamavo taiadi i nagoi Bedani, Lasalo yana ꞌatamane, tomogonina Iesu i sivetovoia wafayega. Bei ꞌaniꞌani bwaikina i ꞌidewai Iesu ꞌana veꞌililibu faifaina, bega Iesu wata Lasalo ediavo taiadi i miabui ꞌeba ꞌani ꞌwaineye i na ꞌani weꞌe Malida ꞌaniꞌani i ꞌaꞌanivelena. Tutuyanina Iesu i ꞌaniꞌani, Meli bunama magaina ꞌatumaiotogina wata ꞌana tutula bwaikina ma botolina i mieni Iesu ꞌageneye i iwagaꞌaꞌaveni, mulieta navaꞌaunega i tamavelavelaladi. Bunamanina ꞌana wagava Nadi, magaina vanuga matatabuna i susuli. 4-5  Ion 18:2-3Tamu yana tovetutuyama ꞌana wagava Iudasa Isakaliota, kumanina Iesu ꞌana toꞌetogiluva i vo, Awale? Bunamanina tutulina bwaikina i veꞌamubwadodoyeni. I lubwaineni ta da vekimwaneyeni, baniꞌodi lubulubu 300* ꞌAna mogitana me Diu yadi mani Denali 300, malamala ꞌaitamogana ꞌana folova tutulina. ta da veluagai, bega egavo i vewekowekomaga ta da ꞌivaisedi.” Deꞌe baniꞌodi Iudasa i vonaga, kebu mogitana wekowekoma i da nuanidi faifaidi i da vonavona, fai taunina tovainago wata yadi mani ꞌana toꞌisaveꞌavina bega taunina ꞌana ꞌaivaita faifaina i vona. Ion 19:40Weꞌe Iesu i vo, ꞌAsaꞌaiana, vavine kebu ꞌu na ꞌivebunumayagi. I iwagikuga i lubwaineni, tomogoku i ꞌidewa-vagaseni ꞌaku veꞌufa faifaina me Diu yada sauluva baniꞌodi. Tutuya fuedi ꞌomi wekowekoma taiadi ꞌwa miamiani, ꞌami fata ꞌwa na ꞌiꞌivaisedi, weꞌe yau kebu taiadi ta na mia-vagata.”
Ion 11:43-44ꞌAilaꞌa bwaikina me Diu vala i nogai Iesu i miamia Bedani, begaidi fuedi i maia nuanuadi i na ꞌiseni. Kebu Iesu ꞌaisenaga, wata nuanuadi Lasalo i na ꞌiseni, kumanina Iesu i sivetovoia wafayega. 10-11 Fai me Diu fuedi Lasalo i ꞌiseni ma yawaina i ꞌasetai wafayega i yawasa-vaitugana, begaidi me Diu toꞌedakumetavo yadi veimea i vevedumweꞌaiꞌaiedi Iesu ꞌwaineye i vevetumagana. Faifainanina tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo ꞌaiseꞌavadi i veifufu nuanuadi Lasalo wata Iesu taiadi i na luvewafadi.
Iesu i luku Ielusalema.
12 I ꞌatai, ꞌailaꞌa bwaikina i vaꞌautaga Uviꞌagalatagona ꞌana sakali faifaina, vala i nogai Iesu i nunago Ielusalema. 13  Same 118:25-26Begaidi saisai lukudi i kinidabadi i miedi Iesu i na yogoꞌedeꞌedeni. Wata i vegolegole i vo,
Kaiwa, kaiwa, ꞌAna mogitana Osana, me Diu bonadiega.
ꞌAuvea ꞌana wagavayega i mimai,
Wata ma yana nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaineye.
Taunina me Isileli yada Kini.”
14  Sek 9:9Iesu tamu ꞌaisaya doniki i ꞌewaiga kwavuneye i laka bega i nago. Nika bei Yaubada yana Buki ꞌana mogitana i souyeni basenadiotoga i kilumi Iesu faifaina i vo,
15 ꞌOmi Ielusalema ꞌAna mogitana Saioni. Ielusalema tamu ꞌana wagava. ꞌana tomotogavo, kebu ꞌwa na kolologa,
ꞌAkonadi yami Kini i viwai ꞌwaimie,
Doniki tubuvauvauna ꞌwainega.”
16 Tutuyanina ꞌwaineye yana tovetutuyamavo kebu i da ꞌaseta-ꞌatumaiaga Yaubada yana Buki ꞌana mogitana i sousouyeni, siwe tutuyanina Iesu i laka abame yana ꞌaiꞌaiwabu ꞌwaineye, nika bei i nuani vonanina i kilumiga Iesu faifaina vona mogitana, wata tomotoganidi ma yadi sosoana i subiai wata i awave-Kini ꞌwaineye.
17-18 Tomotoganidi matadie Iesu i goleni Lasalo taumatayega i souyeniga ma yawaina, i nagoi Iesu yana folovanina toketokena i luꞌivoneyeni bega mali tomotoga taiadi i maia Iesu i yogoꞌedeꞌedeni. 19 Weꞌe Falisi i ꞌisedi ꞌailaꞌa bwaikina i nunagoi Iesu ꞌwaineye begaidi ꞌaiseꞌavadi i veifufu i vo, ꞌWa ꞌiseni, ꞌida ta ꞌiꞌivemweamweadaga. Tomotoga matatabudi ꞌakonadi i nunagoi Iesu ꞌwaineye.”
Me Guliki ꞌifwaidi nuanuadi i na veifufu
Iesu ꞌwaineye.
20 ꞌAilaꞌanidi i nagoiga Ielusalema Yaubada i na subiai wata i na sakali, ꞌifwaidi tomotoga me Guliki. 21 Tomotoganidi me Guliki i maia Filifi ꞌwaineye, taunina tomogo Bedasaida ꞌawalawa Galili nageneye, i voneni i vo, ꞌAuvea, nuanuama Iesu taiadi ꞌa na veifufu.” 22 Bega Filifi i nago Anidulu i voneni, mulieta ꞌadi ꞌailuga i nagoi i luꞌivona Iesu ꞌwaineye. 23  Ion 17:1Iesu yadi vona i nogai i vonedi i vo, ꞌAkonadi yaku tutuya i vevelilivana, Yaubada i na silakaiku bega tomotoga i na ꞌiseku yau a vetomotogaotoga i na veꞌililibuyeku wata i na subiaku. 24 A vona mogitana ꞌwaimie, ꞌaiꞌedi waifei bubuwakeye i na ꞌenoꞌeno kebu ꞌana fata i na vefue. Weꞌe ta na koyoviga tubutubuna i na ꞌanikudai, i na tabo, ꞌwainega ꞌaniꞌani fuedi i na souyedi. Yau wata baniꞌodi a na wafa bega yaku ꞌailaꞌa i na vefue. 25  Luk 9:24Wata side baniꞌodi. ꞌAiꞌedi aitoi yana mia ꞌana ꞌatumaina i na veꞌoꞌoleni, kebu nuanuana yawaina i na tauyeni faifaiku, taunina i na wafaotoga. Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi yana mia ꞌana ꞌatumaina wata yawaina i na tauyedi faifaiku, mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai. 26  Mad 28:20; Ion 14:3Aitoi nuanuana i na vetofolova ꞌwaikuye i lubwaineni i na vetutuyameku, bega avaꞌaibe bei a na nunago yaku tofolovanidi taiadi. ꞌAwaie yaku tofolovavo matatabudi Tamaku i na silakaidi tomotoga matadie i na subiadi.”
Iesu i veifufu yana wafa faifaina.
27  Mad 26:38Wata Iesu i vo, Tutuya deꞌe nuafouku i veveviga bwaikina, bega ꞌwa da nuani baniꞌodi a na voneyedi? Voke a na veluꞌui a na vo, Tamaku, nuanuaku vita wata wafa ꞌwaidiega ꞌu na ꞌitaꞌitaꞌieku.” Siwe kebu i da lubwainekuga ꞌaiꞌedi baniꞌodi a na veluꞌui, fai vitanina faifaina a mai. 28 A nuani side baniꞌodi a na veluꞌui a na vo, Tamaku, nuanuaku yamu toketokena tomotoga ꞌu na vedi bega i na subisubiamu.” Iesu i vonaꞌaꞌava nika tamu bona i souyeni abamega i vo, ꞌAkonadi yaku toketokena a vedi wata ꞌawaie a na vedi.”
29 ꞌAilaꞌa i tovotovoi lilivadie bonananina i nogai ꞌifwaidi i vo, Tomuyoana i duduya,” weꞌe ꞌifwaidi i vo, Tamu anelose i vona Iesu ꞌwaineye.” 30 Nika Iesu i vo, Bonananina ta nogaiga, yau kebu ꞌaku ꞌaivaita faifaina, ꞌomi ꞌami ꞌaivaita faifaina. 31  Ion 16:11Tutuya deꞌe Yaubada i na velamu tomia fwayafwaya i na veveimeyedi vematavuloga faifaina wata Seitani ma enavo i na leodi, taunina tomia fwayafwaya ꞌami toveimea sakoina. 32  Ion 3:14-15Weꞌe yau tomotoga i na silakaiku ꞌai lagalagana ꞌwaineye bega tomotoga matatabumi a na vemwadami ꞌwa na maia ꞌwaikuye.” 33 Iesu yana vona deꞌe i vonavona yana wafa faifaina avaꞌai ꞌwainega tomotoga i na luvewafai. 34  Dan 7:13-14ꞌAilaꞌa yana vonanina i nogai i vo, Yada veimea basenadiotoga i kilumi i vo, Keliso kebu i na wafaga i na mia-vagata.” Weꞌe awale ꞌu vo, Yau a vetomotogaotoga tomotoga i na silakaiku ꞌai lagalagana ꞌwaineye?” Aitoi kumanina i vetomotogaotoga?” 35  Ion 8:12Bega Iesu i vonedi i vo, Tutuya ꞌaleꞌusana ꞌwaineye taiadi ta na miamia a na vevemi, yau yami mageta. Yaku venina nuami i na magetadi bega ꞌaiꞌedi ꞌwa na vetumaganeku dudubala kebu i na mimai ꞌwaimie. Egavo i vevedumweꞌaiꞌaieku taunidi baniꞌodi i yabayaba dudubala ꞌwaineye, kebu i da ꞌasetai avaꞌaibe bei i nunagoi. 36  Efe 5:8Tutuyanina taiadi ta na miamia i lubwainemi ꞌwa na vetumagana ꞌwaikuye, yau yami mageta, bega ma yami sosoana ꞌwa na miamia yaku ꞌailaꞌa nageneye.”
Me Diu Iesu kebu i da vetumaganeni.
Iesu i vonaꞌaꞌava, i tovoi ꞌailaꞌa i ꞌiawedi givayega i nago tulineye. 37 Avinodi Iesu ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa fuedi i ꞌiꞌidewadi tomotoga matadie, siwe kebu i da vetumagana ꞌwaineye. 38  Ais 53:1Nika avaꞌai basenadiotoga Yaubada yana toluꞌivona ꞌana wagava Aisea i kilumi ꞌana mogitana i souyeni. Side baniꞌodi i kilumedi i vo,
ꞌAuvea, valamu ꞌa luluꞌivoneyeni siwe kebu tamu aitoi i da veꞌawamogitana.
Tomotoga ꞌAuvea yana toketokena i ꞌiseni, siwe kebu i da ꞌasetai wata i da vetumagana.”
39-40  Ais 6:10; Fol 28:26-27Fai tomotoganidi Yaubada yana vona i vevedumweꞌaiꞌaiedi, begaidi kebu ꞌadi fata i na vetumagana. Bega wata Aisea i kilumi faifaidi i vo,
Yaubada matadi i ꞌiveꞌuludi,
Bega kebu ꞌadi fata i na ꞌisa.
Nuadi i kiavevuyovuyodi,
Bega kebu ꞌadi fata i na ꞌaseta.
Begaidi kebu nuanuadi i na nuaviladi ꞌwaikuye,
a na ꞌiveꞌatumaidi.”
41  Ais 6:1Vona deꞌe Aisea i kilumiga fai basenadiotoga Yaubada i veni, Iesu ma yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi, wata i veni tomotoga fuedi i na vedumweꞌaiꞌaieni.
42  Ion 9:22Weꞌe tutuyanina ꞌwaineye me Diu fuedi, yadi toꞌedakumetavo ꞌifwaidi taiadi i vetumagana Iesu ꞌwaineye, siwe kebu i da luꞌivona fai Falisi i kololoyedi yadi veimea faꞌalina faifaina i vo, Egavo i na vetumagana Iesu ꞌwaineye ꞌa na talabodedi kebu taiadi ꞌa na lukuluku ꞌeba miavaꞌauta nageneye tafalolo faifaina.” 43  Ion 5:44Fai nuanuadi tomotoga i na awaveꞌatumaiedi, weꞌe kebu nuanuadi ꞌadi awaveꞌatumai Yaubada ꞌwainega, begaidi i veꞌwadamo kebu i da luꞌivona.
Iesu yana vona tomotoga i na veimeyeda.
44 Iesu bonana bwaikinega i veifufu tomotoga ꞌwaidie i vo, Egavo i na vetumagana ꞌwaikuye, siwe ꞌasaꞌaiana ꞌakonadi i vetumagana Yaubada ꞌaku tovetune ꞌwaineye. 45  Ion 14:9Wata baniꞌodi, egavo i na ꞌiseku wata ꞌakonadi Yaubada ꞌaku tovetune i ꞌiseni. 46  Ion 1:9, 8:12Yau a maiga fwayefwayeye bega egavo i na vetumagana ꞌwaikuye nuadi a na kiavemagetadi kebu yadi nuanua i na dududubalidi.
47  Ion 3:17Wata a maiga tomia fwayafwaya a na ꞌitaꞌitaꞌiemi, kebu a da mai bega yaku veimea ꞌwainega vematavuloga ꞌwa na veluagai. Begaidi egavo yaku vona i na nogaidi, siwe kebu i na vematayakeyakedi, yau kebu a na veimeyedi vematavuloga i na veluagai. 48  Ibu 4:12Siwe tutuyanina tomotoga ꞌwa na vonayavuga Yaubada mataneye, yaku vonanidi tovedumweꞌaiꞌainidi i na veimeyedi bega vematavuloga i na veluagai. ꞌAdi vematavuloga lamuna, yaku vonanidi kebu nuanuadi, wata i vedumweꞌaiꞌaieku. 49 Kebu yaku nuanuayega a da veveifufu, fai Tamada ꞌaku tovetune avaꞌai i vonekuga, wata baniꞌodi a vonavona. 50  Ion 8:28A ꞌasetai ꞌami fata mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina ꞌwa na veluagai Yaubada yana Vona ꞌwaidiega, faifainanina avaꞌai a vonevoneyediga, fai ꞌakonadi Tamada i voneku.”

12:1: Ion 11:1,43

12:4-5: Ion 18:2-3

*12:4-5: ꞌAna mogitana me Diu yadi mani Denali 300, malamala ꞌaitamogana ꞌana folova tutulina.

12:7: Ion 19:40

12:9: Ion 11:43-44

12:13: Same 118:25-26

12:13: ꞌAna mogitana Osana, me Diu bonadiega.

12:14: Sek 9:9

12:15: ꞌAna mogitana Saioni. Ielusalema tamu ꞌana wagava.

12:23: Ion 17:1

12:25: Luk 9:24

12:26: Mad 28:20; Ion 14:3

12:27: Mad 26:38

12:31: Ion 16:11

12:32: Ion 3:14-15

12:34: Dan 7:13-14

12:35: Ion 8:12

12:36: Efe 5:8

12:38: Ais 53:1

12:39-40: Ais 6:10; Fol 28:26-27

12:41: Ais 6:1

12:42: Ion 9:22

12:43: Ion 5:44

12:45: Ion 14:9

12:46: Ion 1:9, 8:12

12:47: Ion 3:17

12:48: Ibu 4:12

12:50: Ion 8:28