10
Yada sauluva ta na ꞌisaveꞌavinidi bega kebu ta na beꞌu.
Sou 13:21, 14:22-29Ekwavo, nuanuaku ꞌwa na nuani tubudavo me Diu yadi sauluva, fai Yaubada yana nuanua i bailedi kebu tamu nani ꞌatumaina i da veluagai ꞌwainega. Basenadiotoga Mosese tubudavo i vagavaidi Itifita ꞌwainega i nagoi saliꞌavuꞌavuye. Matatabudi Yaubada i ꞌedakumesedi yana waowa ꞌwainega wata yana veimea ꞌwainega Eyaga Yamoyamoina i ꞌawaꞌidia, matatabudi lalaneamo i damana. Waowanina i veꞌiꞌwaꞌuyediga ꞌwa da vo ꞌwainega i da bafitaisodi bega taunidi Mosese yana tomotoga mogitana, wata baniꞌodi tutuyanina eyageamo i damadamana wata ꞌwa da vo bei i da bafitaisodi. Sou 16:35Saliꞌavuꞌavuye ꞌaniꞌani wata ufa kebu, siwe tubudavo matatabudi tamu ꞌaniꞌani ꞌwainega i ꞌani, ꞌana wagava mana, Yaubada ꞌAnuꞌanununa yana ꞌanivelena. Sou 17:6Wata baniꞌodi tamu ufa i yemuyemu, Yaubada ꞌAnuꞌanununa yana ꞌanivelena, ufanina i souyeni tamu kileu ꞌwainega. Kileunina ꞌasaꞌaiana taunina Keliso, i ꞌweaꞌweabudi wata i ꞌiꞌisaveꞌavinidi. Num 14:26-30; Ibu 3:17Avinodi Yaubada i ꞌiꞌisaveꞌavinidi wata i ꞌeꞌedakumesedi, siwe yana nuanua kebu i da vematayakeyakedi bega saiꞌafo matatabudi kebu faifaidi i da sosoana. Fai kebu i da vematayakayakaga, saliꞌavuꞌavuye i veꞌalawafawafa ꞌwa da vo bei Yaubada tomogodi i da luyavuyavuledi.
6-7  Sou 32:6Yadi sauluvanidi sakoidi wata ꞌadi vematavuloga, yada ꞌeba ꞌisa bega kebu ta na vetutuyamedi. Sauluvanidi sakoidi Yaubada i talabodediga nuanuadi bwaikina, weꞌe ꞌifwaidi ma yadi subia i ꞌoduꞌodu yaubada-vekavekali ꞌwaidie. Yadi sauluvanidi faifaidi tamu vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki nageneye i vo,
Tomotoganidi i miabui bega i na ꞌani wata i na yemu, Mulieta i tovoi ma yadi vebaisa i suya sakona faifaina.”
Num 25:1-2Kebu i da lubwaineda bunu ꞌana nuanua ꞌwaidiega ta na sakona tomotoganidi ꞌifwaidi baniꞌodi, yadi sakonanina faifaina Yaubada vematavuloga i veledi, ꞌaiata ꞌaitamogana nageneye 23,000 i veꞌalawafawafa. Num 21:5-6Wata kebu i da lubwaineda Yaubada ta na silubuya tomotoganidi ꞌifwaidi baniꞌodi. Yadi sakona ꞌwaidiega ꞌAuvea yana tokemaiga i silubuya i vo ꞌako, Kebu vematavuloga i na velemaga,” siwe yana veimea ꞌwainega ꞌoꞌolo kasikasisidi i ovadi i veꞌalawafawafa. 10  Num 16:41,49Kebu i da lubwainemi ꞌwa na veꞌanigovoluvolu Yaubada ꞌwaineye tomotoganidi ꞌifwaidi baniꞌodi, Yaubada yana anelose i vetunei i luvewafadi.
11  Lom 15:4Vematavuloganidi tomotoga ꞌifwaidi yadi ꞌeba ꞌisa, ifuifufudi i kilumidi Yaubada yana Buki nageneye bega ta na ꞌisedi ta na nuanuanidi nika kebu ta na vetutuyamedi. Ifuifufunidi kebu ta na venuafanidi fai ꞌida tutuya ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye ta miamiani.
12 ꞌAiꞌedi aitoi yana nuanuayega i na vo, Ma yaku vetumagana a tovotovoi faꞌalina,” i lubwaineni tomogonina taunina yana sauluva i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi i na nunago i na beꞌu sakona ꞌwaineye. 13  Ibu 4:15ꞌEba sailubu tulina tulina ꞌwa veveluagadi ꞌwa na sakonaga faifaina, kebu ꞌaisemi ꞌwaimie i da sousouyedi, wata tomotoga matatabuna ꞌwaidie. Siwe Yaubada i vonaꞌawaufaufa i na ꞌivaiseda ꞌeba sailubu ꞌwaidie, bega ꞌada fata ta na vetumagana ꞌwaineye, ꞌaiꞌedi ꞌeba sailubu ꞌwa na veluagadi siwe Yaubada i na ꞌivemweadi bega kebu ꞌana fata i na vetoketoke ꞌwaimie. Tutuyanina ꞌeba sailubu ꞌwa na veluagadi siwe Yaubada tamu ꞌeda i na ꞌidewai bega ꞌami fata ꞌwa na dega sakonanidi ꞌwaidiega nika ꞌwa na tovotovoi faꞌalina.
Kebu ꞌailuga ꞌwaidie taunida ta na tauyeda, Iesu ꞌaisena ꞌwaineye.
14 Ekwavo, kebu nuanuaku ꞌeba sailubu ꞌwaidiega ꞌwa na beꞌu, begaidi yaubada-vekavekali ꞌwa na miaꞌiawedi, kebu taiadi ꞌwa na veiana. 15 A vonavona ꞌwaimie yaku vonanina toꞌaseta ꞌadi vona, ꞌaitamogana ꞌaitamogana yaku vona matatabuna ꞌwa na venuaꞌivinedi a vona mogitana ꞌalo a vevekali. 16  Mad 26:26-28; Lom 12:5Tutuyanina ta vavaꞌauta ꞌada Toveimea Iesu yana ꞌani faifaina, toveuta i vevekaiwa Yaubada ꞌwaineye ufa ma vedina faifaina, mulieta ma yada vekaiwa ta yemuyemu ꞌwa da vo Keliso dayagina ta da yemuyemuya, yada ꞌeba ꞌisa yana wafa ꞌwainega ta miaveꞌitubama taunina taiadi. Wata ꞌaniꞌani vividi ta ꞌaniꞌani ꞌwa da vo Keliso tomogona ta da ꞌaniꞌania, yada ꞌeba ꞌisa yana wafa ꞌwainega ta miaveꞌitubama taunina taiadi. 17 ꞌAniꞌaninina ꞌaitamogana ꞌwainega ta ꞌaniꞌani, tomotoga fueda, siwe yada ꞌaninina ꞌwainega i luvetubamida, ꞌida Keliso yana ꞌAilaꞌa ꞌaitamogana, ꞌAilaꞌanida ꞌasaꞌaiana Keliso tomogona.
18 ꞌWa na nuani me Isileli yadi sauluva. ꞌAniꞌani wata ꞌaisaya i ꞌaꞌanivelenedi Yaubada ꞌwaineye ꞌeba velomu ꞌwainega, mulieta tovelomu ꞌaniꞌani wata ꞌaisaya ꞌifwaidi i veveviladi bega tomotoganidi i ꞌaniꞌanidi. Fai ꞌaniꞌaninidi ꞌeba velomu ꞌwainega i ꞌaniꞌanidi, yadi ꞌeba ꞌisa taunidi i tauyedi Yaubada ꞌwaineye, bega yana tomotoga mogitana. 19  1 Kol 8:4Voke ꞌwa na vo, Faulo yana vonanina ꞌana nogaya yaubada-vekavekali mogitana ma yadi toketokena i miamia wata ꞌaisayanidi i velomuyediga ꞌwaidie nani bwaikidi ma yadi toketokena.” 20 Siwe kebu, yaku vonanina ꞌana ꞌaseta side baniꞌodi. Tutuyanina Yaubada ꞌana tobavu yadi ꞌaisaya i vevelomuyedi, kebu Yaubada ꞌwaineye, weꞌe mogitana yaiaina ꞌwaidie bega taunidi yadi tomotoga mogitana. ꞌAiꞌedi tomotoganidi ma yadi subia ꞌaisaya i na vevelomuyedi wata i na ꞌaniꞌanidi yaubada-vekavekali matadie, kebu nuanuaku taiadi ꞌwa na ꞌani. Taiadi ꞌwa na ꞌaniga, ꞌeba ꞌisa ma fuemie ꞌwa veiana yaiaina taiadi. 21  2 Kol 6:15-16Kebu ꞌwa na yemu-lugaluga Iesu ꞌana vediegana wata ꞌwa na nago yaiaina Seitani enavo ꞌadi vediega. Wata kebu ꞌwa na ꞌani-lugaluga Iesu yana taꞌulayegana wata yaiaina yadi taꞌulayega. 22 ꞌAiꞌedi nuanuami ꞌailuganidi ꞌwaidie ꞌwa na veianaga, yami sauluvanina ꞌwainega ꞌAuvea i na veꞌunumagigi fai taunina ꞌaiseotogina toketokeotogina ꞌomi kebu baniꞌodiga.
Yada sauluva matatabuna ꞌwaidiega Yaubada ta na kialakai.
23 Voke ꞌifwaimi ꞌwa vo, Iesu yaku sakona i veꞌaꞌavadi begaidi yavuyavuku, ꞌaiꞌedi avaꞌai sauluvaga nuanuaku, ꞌaku fata a na ꞌidewai.” Siwe a na vo, Sauluva matatabuna kebu ꞌatumaiꞌavadi wata kebu ꞌeba ꞌaivaita. Wata voke ꞌifwaimi ꞌwa na vo, Kebu, Iesu yaku sakona i veꞌaꞌavadi begaidi yavuyavuku, ꞌaiꞌedi avaꞌai sauluvaga nuanuaku, ꞌaku fata a na ꞌidewai.” Weꞌe yau a na vo, Sauluva ꞌifwaidi ta na ꞌidewadiga, yada vetumagana Keliso ꞌwaineye kebu i na vetoketoke.” 24 Kebu i da lubwaineni tamu aitoi taunina yana nuanua ꞌaisedi faifaidi i na nuanua, wata mali tomotoga ꞌadi ꞌaivaita faifaina i na nuanua.
25 Weꞌe ꞌomi side baniꞌodi ꞌwa na vevesauluvedi. Avaꞌai ꞌaisayaga ꞌwa na ꞌiseni ꞌeba sivedavedamana ꞌwaineye, ꞌami fata ꞌwa na kimwane wata ꞌwa na ꞌani. Kebu ꞌwa na velutolitoli ꞌwa na vo, ꞌAisayanina, avaꞌaiega i mai, i velomuyedi yaubada-vekavekali ꞌwaidie ꞌalo kebu?” 26 ꞌWa na ꞌanidimo fai tamu vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki nageneye i vo,
Fwayafwaya ꞌAuvea ꞌana ꞌidewadewa, wata naninidi i ꞌenoꞌenoviga fwayefwayeye, ꞌAuvea ꞌwainega i mai.”
Begaidi, ꞌaniꞌani wata ꞌaisaya matatabuna ꞌatumaidi, ꞌwa na ꞌanidimo.
27 ꞌAiꞌedi tamu aitoi, taunina kebu Keliso ꞌana tovetumagana, i na tayegimi ꞌani faifaina, wata ꞌaiꞌedi nuanuami, ꞌatumaina, ꞌwa na nago. Avaꞌai ꞌaniꞌaniga wata ꞌaisayaga i na yatodi matamie ꞌwa na ꞌanidimo, kebu ꞌwa na velutolitoli ꞌwa na vo, Avaꞌaiega i mai, i velomuyedi yaubada-vekavekali ꞌwaidie ꞌalo kebu?” 28-29 Weꞌe ꞌaiꞌedi tamu aitoi i na vonemi i na vo, ꞌAisayanina deꞌe, nagami i velomuyeni yaubada-vekavekali ꞌwaidie,” ꞌaisayanina ꞌwa na baileni kebu ꞌwa na ꞌani. ꞌOmi yami vetumagana toketokena bega yami nuanua ꞌwa vo, ꞌAisayanina deꞌe Yaubada ꞌana ꞌidewadewa, ꞌaku fata a na ꞌani.” Weꞌe iami i vonemiga yana vetumagana mweana yana nuanua i vo, ꞌAisayanina deꞌe i velomuyediga yaubada-vekavekali ꞌwaidie, yaiainanidi yadi toketokena ꞌakonadi i damana ꞌaisayanina ꞌwaineye, begaidi ꞌaiꞌedi aitoi i na ꞌania i na sakona Yaubada mataneye.” Iami yana nuanuananina faifaina ꞌwa na baileni kebu ꞌwa na ꞌani.
Voke tamu ꞌwaimiega i na vo, Keliso yana wafa ꞌwainega, yau yavuyavuku, kebu tamu veꞌetoboda i da veveimeyeku, kebu i da lubwaineni tamu aitoi yana nuanua i na veimeyeku bega yaku sauluva ꞌifwaidi a na bailedi. 30 ꞌAiꞌedi a na vekaiwa Yaubada ꞌwaineye ꞌakuꞌaku wata ꞌaku ꞌaisaya faifaidi, kebu i da lubwaineni tamu tomogo i na awavesakoyeku i na vo, Awale ꞌaisaya tabutabuna ꞌu ꞌaniꞌania?” Weꞌe yau a na ꞌaniamo, fai ꞌakonadi faifaina a vekaiwa.”
31 Weꞌe mogitana side baniꞌodi ꞌwa na vesauluvedi. Nani tulina tulina ꞌwa na ꞌiꞌidewadiga, voke ꞌani, yemu, ꞌalo tamu nani, yami sauluva matatabuna ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinidi Yaubada ꞌana subia faifaina. 32 ꞌWa na ꞌisaveꞌavinidiga bega kebu tamu aitoi ꞌwa na kiavebeꞌuya sakona ꞌwaineye. Voke me Diu, mali tomotoga taunidi kebu Diu, ꞌalo Yaubada yana ꞌAilaꞌa taunidi tovetumagana Keliso ꞌwaineye. 33 Yau wata baniꞌodi yaku sauluva matatabuna a ꞌiꞌisaveꞌavinidi wata a vewavawava nuanuaku tomotoga matatabudi a na kiavesosoanidi. Kebu tauniku yaku ꞌatumaina faifaina a da nuanua, weꞌe mogitana yaku sauluva a ꞌiꞌisaveꞌavinidi tomotoga fuedi yadi ꞌatumaina faifaina bega ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagai Yaubada ꞌwainega.

10:1: Sou 13:21, 14:22-29

10:3: Sou 16:35

10:4: Sou 17:6

10:5: Num 14:26-30; Ibu 3:17

10:6-7: Sou 32:6

10:8: Num 25:1-2

10:9: Num 21:5-6

10:10: Num 16:41,49

10:11: Lom 15:4

10:13: Ibu 4:15

10:16: Mad 26:26-28; Lom 12:5

10:19: 1 Kol 8:4

10:21: 2 Kol 6:15-16