11
Yau Keliso a vevetutuyameni, wata ꞌomi baniꞌodi, ꞌwa na vevetutuyameku yau.
Tafalolo ꞌana ꞌedaꞌeda mogitana.
ꞌOmi me Kolinita, yaku vona ꞌwaimie nani fuedi faifaidi ꞌwa nuanuanidi wata venidi ꞌida tovetumaganavo faifaida a ve ꞌwaimie ꞌwa vevematayakeyakedi, bega faifaidi a subisubiami. Siwe nuanuaku ꞌwa na ꞌasetai ꞌida iaveta ꞌada Toveimea Keliso, wata baniꞌodi vevine ꞌadi toveimea yadi lalamogavo, weꞌe Keliso ꞌana Toveimea Yaubada. ꞌAiꞌedi tamu tomogo tafalolo ꞌwaineye i na veluꞌui ꞌalo Yaubada yana Vona i na luꞌivona, siwe ꞌunuꞌununa ꞌana baniuma kebu i na taꞌiaga yada sauluva baniꞌodi, ꞌeba ꞌisa taunina i tauyeni mali tomotoga yadi veimea ꞌwaineye, weꞌe ꞌana Toveimea Keliso, kebu i da veꞌililibuyeni. ꞌAiꞌedi tamu vavine tafalolo ꞌwaineye i na veluꞌui ꞌalo Yaubada yana Vona i na luꞌivona, siwe ꞌunuꞌunudi kebu ma ꞌana baniumaga yada sauluva baniꞌodi, ꞌeba ꞌisa kebu yadi lamoga i da veꞌililibuyeni wata kebu i da tauyedi ꞌwaineye. ꞌUnuꞌunudi ꞌana baniuma i baila, ꞌwa da vo ꞌunuꞌunudi ꞌweliꞌwelina, i da bunumayaga. Yadi sauluvanina vevine toalagogona yadi sauluva baniꞌodi. ꞌAiꞌedi baniuma i na baila, i lubwainedi navaꞌaudi i na ꞌwelia, weꞌe ꞌaiꞌedi i na vo, ꞌWeli ꞌeba bunumayaga,” i lubwainedi ꞌunuꞌunudi i na baniumai. Nag 1:26-27Weꞌe iaveta, Yaubada i ꞌidewadi taunina ꞌanununa baniꞌodi ꞌana subia faifaina, begaidi i lubwainedi tafalolo ꞌwaineye ꞌunuꞌunudi kebu i na baniumadi, ꞌeba ꞌisa Yaubada ꞌaisena ꞌadi Toveimea. Weꞌe vevine i ꞌidewadi, iaveta ꞌadi subia faifaina, begaidi ꞌunuꞌunudi i na baniumadi tafalolo ꞌwaineye, ꞌeba ꞌisa yadi lalamogavo i veveꞌililibuyedi. Nag 2:21-23Fai basenadi tomogo i ꞌidewaiga, kebu vavine lumalumadi ꞌwainega, weꞌe mogitana vavine i ꞌidewadi tomogo lumalumana ꞌwainega. Nag 2:18Wata tomogo i ꞌidewai, kebu vavine faifaidi, weꞌe mogitana vavine i ꞌidewadi tomogo faifaina. 10 Fai Yaubada vavine i ꞌidewadi tomogo faifaina, wata fai anelose i ꞌiseꞌisedi, bega tutuyanina i na tafalolo, i lubwainedi ꞌunuꞌunudi i na baniumadi yada sauluva baniꞌodi, ꞌeba ꞌisa taunidi i tauyedi yadi lalamogavo yadi veimea ꞌwaidie.
11 Weꞌe tomogo wata vavine, taiadi i na miamia Keliso yana ꞌAilaꞌa nageneye, kebu i na lauꞌidi, tomogo vavine i na ꞌivaisedi wata vavine tomogo i na ꞌivaiseni. 12 I na veꞌivaivaita fai basenadi Yaubada vavine i ꞌidewadi tomogo ꞌwainega, wata baniꞌodi tutuya deꞌe iaveta i tubutubuga vevine ꞌwaidiega, weꞌe iaveta, vevine wata nani matatabuna ta souyeda Yaubada ꞌwainega.
13 ꞌOmi me Kolinita ꞌwa na venuaꞌivina, ꞌaiꞌedi vavine i na veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye siwe ꞌunuꞌunudi kebu ꞌana baniumaga, i lubwaineni ꞌalo kebu? 14-15 Kebu i da lubwaineni fai matatabuda ꞌada vebae ꞌwaidiega ta ꞌasetai vevine navaꞌaudi manamanawedi ꞌatumaina, ꞌadi vaigavu, weꞌe iaveta navaꞌaudi i na vemanawega ꞌeba bunumayaga. Yaubada vevine navaꞌaudi i velediga ꞌunuꞌunudi ꞌadi talauma faifaina, begaidi taunidi wata ꞌunuꞌunudi i na baniumadi tafalolo faifaina. 16 ꞌAiꞌedi tamu aitoi nuanuana i na veꞌikwayekwayega sauluvanina faifaina a na voneni a na vo, ꞌIma tomataꞌaulelevo wata Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌawalawa tulina tulina ꞌwaidie yada sauluva ꞌaitamogana, tafalolo ꞌwaineye ꞌaiꞌedi tamu vavine nuanuadi i na veluꞌui ꞌalo Yaubada yana Vona i na luꞌivona, ꞌunuꞌunudi i na baniumai.”
Me Kolinita Iesu yana ꞌani i ꞌivesakoi.
17 Tutuya deꞌe tamu nani faifaina a na awaveꞌedaꞌeda ꞌwaimie, siwe naninina faifaina kebu a na awaꞌaiꞌaimi, fai tutuyanina ꞌwa vavaꞌauta ꞌada Toveimea Iesu yana ꞌani ꞌana ꞌeba nuaveꞌavina faifaina kebu ꞌaivaita ꞌwa da veveluagaiga, weꞌe mogitana vita ꞌwa veveluagai. 18  1 Kol 1:10-12Nagamidiotoga a na vonemi, tamu valami a nogai i vo, Me Kolinita tafalolo faifaina i mimiavaꞌauta bei i veveꞌikwayekwayega wata i lalauꞌidi.” Valanina faifaina saiꞌafo a veꞌawamogitana. 19 Weꞌe yami lauꞌidinidi ꞌwaidiega ꞌada fata ta na ꞌasetadi egavo yadi nuanua tonovidi. 20 Tutuyanina ꞌwa vavaꞌauta ꞌada Toveimea Iesu yana ꞌani ꞌana ꞌeba nuaveꞌavina faifaina, kebu ꞌaninina faifaina ꞌwa da vavaꞌauta, ꞌaniotoga faifaina ꞌwa vavaꞌauta. 21 Tutuyanina ꞌwa vavaꞌauta taunina taunina ꞌanaꞌana i mimaiedi, siwe ꞌani ꞌwaineye ꞌwa ꞌani-talaꞌubuꞌubuta, begaidi ꞌifwaimi ꞌamiꞌami siaidi ꞌwa laselase weꞌe ꞌifwaimi ufa toketokena ꞌwa toke ꞌwa yemuyemu nuami i lugaugaudi. 22 ꞌOmi ma yami vanuga bei ꞌwa da ꞌani-vagata, siwe yami sauluvanina ꞌana ꞌisa ꞌwa da vo kebu yami vanuga. Yami sauluvanina ꞌwainega Yaubada yana ꞌAilaꞌa kebu ꞌwa da veꞌililibuyedi wata emiavo ꞌadiꞌadi siaidi ꞌwa ꞌani-talaꞌubuꞌubuidi i bubunumayaga. Baniꞌodi a na voneyedi ꞌwaimie? Igodi ꞌwa vo, I na subiama.” Kebu tamu saiꞌafo a na subiami yami sauluvanina faifaina.
Iesu yana ꞌani ꞌana sauluva mogitana.
23-24  Lom 15:2Basenadi ꞌada Toveimea Iesu yana ꞌani ꞌana ꞌedaꞌeda mogitana taunina ꞌwaikuye i ve, mulieta venina a luꞌivona ꞌwaimie. A vonemiga side baniꞌodi. Lovananina ꞌwaineye Iudasa ꞌada Toveimea Iesu i ꞌeꞌetogiluveni ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidie, Iesu ꞌaniꞌani i ꞌewai, i vekaiwa Yaubada ꞌwaineye, mulieta i ꞌivivia i ꞌaꞌavana yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, ꞌAniꞌani deꞌe, ꞌasaꞌaiana tomogoku, a tauyeni faifaimi. Tutuya fuedi side baniꞌodi ꞌwa na ꞌaniꞌaniedi ꞌaku nuaveꞌavina faifaina.” 25  1 Kol 8:4-13; Ibu 9:18-20ꞌAni i ꞌaꞌava, wata baniꞌodi oine ma vedina i ꞌewai i vonedi i vo, Oine deꞌe ma vedina ꞌasaꞌaiana dayagiku i na ilolo faifaimi bega yaku wafanina ꞌwainega Yaubada yana Veakutagona ꞌIvauna basenadi faifaina i vonaꞌawaufaufa i na velamu ꞌwaimie. Tutuyanina deꞌe baniꞌodi ꞌwa na yemuyemuga nika ꞌwa na nuaniku.” 26  Same 24:1Deꞌe baniꞌodi Iesu i voneyediga, begaidi ꞌada Toveimea Iesu yana ꞌani ꞌwaineye, ꞌwa na ꞌaniꞌani wata ꞌwa na yemuyemu, ꞌwa veve Iesu i wafa faifaimi. Tutuya fuedi ꞌwa na ꞌiꞌidewai i na nagoga ꞌada Toveimea Iesu i na vila-vaitugani.
ꞌAiꞌedi aitoi kebu i na veꞌililibuga Iesu yana ꞌani ꞌwaineye, vematavuloga i na veluagai.
27 Fai Iesu sakalameni ꞌana ꞌedaꞌeda mogitana i veleda, begaidi ꞌaiꞌedi aitoi kebu ma yana veꞌililibu ꞌada Toveimea Iesu yana ꞌani i na ꞌania ꞌalo ꞌana vedi ꞌwainega i na yemu, tomogonina ꞌakonadi i sakona, ꞌwa da vo Iesu tomogona wata dayagina i da ꞌivekokovidi. 28  2 Kol 13:5Begaidi i lubwaineni tomotoga ꞌaitamogana ꞌaitamogana nagami taunina i na nuani bega yana nuanua wata yana sauluva i na tonova, mulieta Iesu yana ꞌani i na ꞌani wata ꞌana vedi ꞌwainega i na yemu. 29 Fai ꞌaiꞌedi aitoi i na ꞌanimo wata i na yemumo, weꞌe kebu i na venuaꞌivinaga ꞌada Toveimea Iesu tomogona wata dayagina faifaina, tomogonina yana ꞌani wata yana yemu ꞌwaidiega vematavuloga i na veluagai. 30 Fai fuemi kebu ꞌwa da vevenuaꞌivina ꞌani ꞌwaineye begaidi ꞌifwaimi ꞌwa viga, ꞌifwaimi tomogomi i mwea, wata ꞌifwaimi ꞌwa wafa. 31  Kolos 3:17Weꞌe ꞌaiꞌedi Iesu yana ꞌani ꞌwaineye, nagami taunida ta da nuanida bega sauluva sakoidi ta da bailedi, ꞌako kebu Yaubada vematavuloga i da veleveledaga. 32  Lom 14:13; Ibu 12:5-6Ta na sakosakonaga, Yaubada ma yana veimea vematavuloga i na veleveleda bega ta na nuavilada yada sauluva i na tonova. Kebu nuanuana ꞌawaie ta na wafaotoga ꞌana tovedumweꞌaiꞌai taiadi.
33  1 Kol 9:20-22Begaidi ekwavo, tutuyanina ꞌwa na vavaꞌauta ꞌani-veiana faifaina, kebu ꞌwa na ꞌani-naganaga, emiavo ꞌwa na lukamasedi ma fuemiena ꞌwa na ꞌani. ꞌAninina i na ꞌaꞌavana, mulieta bei Iesu yana ꞌani ꞌwa na ꞌidewai. 34 ꞌAiꞌedi aitoi i na lase bwaikina, i lubwaineni yana vanuge i da ꞌani-vagata, mulieta taiadi ꞌwa da vaꞌauta ꞌani-veiana wata Iesu ꞌana nuaveꞌavina faifaidi. Weꞌe ꞌaiꞌedi ma ꞌana lase i na mai, ꞌaniotoga ꞌaisena faifaina i na nuanua, weꞌe Iesu ꞌana ꞌeba nuaveꞌavina kebu i na veꞌililibuyeni, vematavuloga i na veluagai Yaubada ꞌwainega.
Nani ꞌifwaidi kebu a da veifufuyediga, bola a na wai ꞌwaimie a na kiavetonovidi.

11:7: Nag 1:26-27

11:8: Nag 2:21-23

11:9: Nag 2:18

11:18: 1 Kol 1:10-12

11:23-24: Lom 15:2

11:25: 1 Kol 8:4-13; Ibu 9:18-20

11:26: Same 24:1

11:28: 2 Kol 13:5

11:31: Kolos 3:17

11:32: Lom 14:13; Ibu 12:5-6

11:33: 1 Kol 9:20-22