8
Faulo i veifufu ꞌaisaya i velomuyediga
yaubada-vekavekali ꞌwaidie faifaina.
Ekwavo, yami velutoli ꞌaisaya i velomuyediga yaubada-vekavekali ꞌwaidie a na tutuli. Sauluvanina faifaina ꞌwa vo, Matatabuda ma yada ꞌaseta.” ꞌWa vonaga ꞌwa vona mogitana, siwe ꞌaiꞌedi aitoi ma yana ꞌaseta, nuanuana ma yana nualaka taunina i na awaꞌaiꞌaia. Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi ma yana nuakalikali, nuanuana enavo i na kiavetoketokedi. Wata ꞌaiꞌedi aitoi yana nuanua i na vo, Yau toꞌaseta, nani matatabuna a ꞌasetadi,” ꞌana ꞌisa tomogonina bavubavuna, naninidi i lubwaineni i da ꞌasetadi siwe i bavuyedi. Ion 14:23Weꞌe mogitana aitoi Yaubada i nuakalikalieniga tomogonina faifaina Yaubada i vo, Taunina yaku tomotoga, a ꞌasetai.”
ꞌAisayanidi faifaidi side baniꞌodi. Tomotoga ꞌifwaidi ꞌaisaya i nikenikedi i ꞌaꞌanivelenedi yaubada-vekavekali ꞌadi subia faifaina, mulieta ꞌaisayanidi ꞌifwaidi i nunawedi ꞌeba sivedavedamana ꞌwaineye vekimwane faifaina. ꞌAisayanidi faifaidi ꞌwa velutolieku ꞌwa vo, ꞌIda tovetumaganavo, ꞌada fata ꞌaisayanidi ta na kimwanedi ta na ꞌanidi ꞌalo kebu?” Ta ꞌasetai Yaubada ꞌaitamogaotogina i miamia, wata kebu tamu avaꞌai ꞌalo aitoi taunina baniꞌodi. Weꞌe yaubada-vekavekalinidi ta ꞌasetadi fwayefwayeye taunidi nani-ꞌavoꞌavovo. 5-6  Efe 4:6; Ion 1:3Siwe tomotoga ꞌifwaidi ꞌwaidie i vevelomu yadi nuanua i vo, Fwayefwayeye wata abame yaubadavo fuedi i miamiani.” Mogitana yaubadavo fuedi, toveimea fuedi wata yaiaina i miamiani, siwe ꞌida ꞌwaideye, Yaubada ꞌaitamogaotogina, taunina Tamada. Tamadanina nani matatabuna tomotoga taiadi ꞌada toꞌidewadewa, weꞌe ꞌida yana nuanua ꞌana toꞌidewadewa. Wata baniꞌodi ꞌada Toveimea Bwaikaotogina ꞌaitamogaotogina i miamia, Toveimeanina Iesu Keliso. Yaubada yana veimea ꞌwainega Keliso nani matatabuna i ꞌidewadi, wata ꞌwainega yada mia ꞌivauna wata ꞌatumaina ta veveluagai.
Yaubada ꞌaitamogaotogina i miamia weꞌe yaubada-vekavekali nani-ꞌavoꞌavovo, siwe tovetumagana matatabudi kebu i da ꞌasetai. Malamala fuedi nagedie, ꞌifwaidi yadi nuanua igodina yaubada-vekavekali yaubadavo mogitana. Avinodi tutuya deꞌe i vetumagana Keliso ꞌwaineye, siwe yadi nuanuananina kebu i da baileni, begaidi ꞌaiꞌedi ꞌaisaya mali tomotoga i velomuyediga yaubada-vekavekalinidi ꞌwaidie i na ꞌania, yadi nuanua igodina yaubadanidi yadi toketokena i da ꞌenoꞌeno ꞌaisayanidi ꞌwaidie. Tomotoganidi yadi vetumagana bola kebu i da vetoketoke ꞌaiꞌedi i na ꞌaniꞌaniga, ꞌadi vebae ꞌwaidie i na lutonovi i sakosakona. Avaꞌai ꞌaisayaga ꞌalo ꞌaniꞌaniga ta na ꞌanidiga faifaina Yaubada kebu i da nuanua. ꞌAisaya i velomuyediga ta na ꞌanidiga, kebu ta na vaganago Yaubada ꞌwaineye, weꞌe ta na bailaga, wata kebu ta na vaganago ꞌwainega.
Lom 14:13-15ꞌAkonadi ꞌwa ꞌasetai kebu tamu aitoi i da talabodemi, ꞌaisayanidi i velomuyediga yaubada-vekavekali ꞌwaidie ꞌami fata ꞌwa na ꞌani, siwe yami sauluvanina ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavini i na nunago mali tovetumagana yadi vetumagana mweadi ꞌwa na kiavebeꞌudi i na sakona. 10 Tovetumagananidi yadi nuanua i vo, ꞌAiꞌedi ꞌaisayanidi i velomuyediga yaubada-vekavekali ꞌwaidie ꞌa na ꞌanidiga, ꞌa na sakona Yaubada mataneye.” Weꞌe ꞌomi ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai kebu tamu aitoi i da talabodemi, weꞌe ꞌaiꞌedi ꞌaisayanidi ꞌwa na ꞌaniꞌani yaubada-vekavekali yadi vanuga ꞌeba ꞌoduꞌodu nageneye, voke tamu iami yana vetumagana mweana i na ꞌisemi i na vo, ꞌAku vebae ꞌwaineye a lutonovi ꞌaiꞌedi baniꞌodi a na vesauluvediga a na sakona, siwe fai mali tovetumaganavo i ꞌaniꞌani yaku talaboda a na geuya, yau wata a na ꞌani.” Tomogonina taunina yana talaboda i na geuyaga nika i na sakona Yaubada mataneye. 11 Mogitana tomogonina yana vetumagana mweana, siwe taunina iami, Keliso i wafa faifaina, siwe fai ꞌomi tovetumagana ꞌwa vo, ꞌA ꞌasetai kebu tamu nani sakoina,” tomogonina taunina yana talaboda i geuya nika ꞌakonadi ꞌwa kiavebeꞌuya, wafaotoga ꞌana ꞌedeamo i nunago. 12 ꞌAiꞌedi yami sauluvanina emiavo tovetumagana i na ꞌisemi i na sakonaga, ꞌwainega yadi vetumagana wata ꞌadi vebae ꞌwa na ꞌivesakodi, ꞌomi ꞌakonadi ꞌwa sakona Keliso ꞌwaineye fai tomotoganidi yana tomotoga. 13  Lom 14:21Fai kebu nuanuaku iaku i na sakona, tauniku a na bodaku. ꞌAiꞌedi yaku ꞌani ꞌwainega i na vetutuyameku i na sakonaga, tauniku a na bodaku, kebu tamu tutuya ꞌaisaya a na ꞌalatonovi i na nunago iaku a na kiavebeꞌuya sakona ꞌwaineye.

8:3: Ion 14:23

8:5-6: Efe 4:6; Ion 1:3

8:9: Lom 14:13-15

8:13: Lom 14:21