15
Kebu ꞌaiseꞌavada, wata mali tomotoga ta na ꞌivaisedi.
1-2  Lom 14:19; 1 Kol 10:24ꞌIda yada vetumagana faꞌalidi Iesu Keliso ꞌwaineye, i lubwaineda egavo yadi vetumagana mweadi ta na ꞌivaisedi. Kebu tauniꞌavada faifaida ta na nuanua, wata edavo tovetumagana ꞌifwaidi ta na nuanuanidi. Yada ꞌaivaita ꞌwaidiega yadi mia i na veꞌatumai wata yadi vetumagana i na vetoketoke. Same 69:9Keliso kebu taunina faifaina i da nuanua, wata mali tomotoga i ꞌivaisedi. Yana sauluvanina faifaina tamu vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki ꞌwaineye, Keliso i vona Yaubada ꞌwaineye i vo,
Tomotoga i yagayagaimu, siwe yadi manini yau a tovoieni.”
1 Kol 10:11; 2 Tim 3:16-17Yaubada yana Vona kilukilumidi matatabuna i veve ꞌwaideye yada tokemaiga wata ꞌada ꞌivenua-agiagi faifaidi. Naninidi ꞌwaidiega ta nuani ta vetumagana mogitana avaꞌai basenadi Yaubada i vonaꞌawaufaufa i na veledaga, mogitana ta na veluagadi.
5-6 A veveluꞌui faifaimi nuanuaku Yaubada kumanina tokemaiga wata ꞌivenua-agiagi i veleveledaga, nuanua ꞌaitamogana i na velemi. Yami nuanua ꞌaitamogana ꞌwainega Iesu Keliso ꞌwa na vevetutuyameni bega matatabumi bonami ꞌaitamogana ꞌwainega Yaubada ꞌwa na subisubiai, taunina ꞌada Toveimea Iesu Keliso Tamana.
Tomotoga matatabudi ꞌadi fata ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagai.
ꞌAkonadi Keliso i vagavaimi ꞌwa luku yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye, wata ꞌomi baniꞌodi ma yami sosoana emiavo ꞌwa na vonedi i na luku ꞌami ꞌailaꞌa nageneye wata ꞌwa na veianedi, bega ma fuemi Yaubada ꞌwa na subisubiai. Fol 3:25-26A na vonemi, Keliso i vetofolova me Diu ꞌadi ꞌaivaita faifaina bega ta na ꞌasetai Yaubada yana Vona, vona mogitana. Basenadiotoga Yaubada i vonaꞌawaufaufa me Diu tubudiavo bwaikidi ꞌwaidie tomotoga ꞌadi ꞌiveꞌatumai Yaubada mataneye faifaina, bega Keliso i mai nika yana vonaꞌawaufaufanina ꞌana mogitana i souyeni. Same 18:49Wata i mai bega mali tomotoga taunidi kebu Diu Yaubada i na subisubiai i ꞌisanuakalikaliediga faifaina. Yaubada ꞌana subianina mali tomotoga ꞌwaidiega faifaina i kilumi yana Buki nageneye i vo,
Yaubada, a na subiamu mali tomotoga taunidi kebu Diu ꞌawasasadie,
A na lei-subisubia ꞌamu wagava a na ꞌinanai.”
10  VeL 32:43Wata tamu vona i vo,
ꞌOmi mali tomotoga ꞌwa na sosoana Yaubada yana tomotoga me Diu taiadi.”
11  Same 117:1Wata tamu vona i vo,
ꞌOmi mali tomotoga kebu me Diu, ꞌAuvea ꞌwa na subiai.
Tomotoga matatabumi ꞌawalawa ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidiega ꞌwa na lei-subisubia ꞌwaineye.”
12  Ais 11:10Wata Yaubada yana toluꞌivona Aisea i vona-vagata Keliso yana mai faifaina i vo,
Kini Devida tamana ꞌana wagava Iese ꞌana wauma ꞌwainega tamu tomogo i na souyeni,
Yaubada i na sivetovoia, mali tomotoga taunidi kebu me Diu i na veimeyedi,
Ma yadi vetumagana taunidi i na tauyedi ꞌwaineye.”
13  Lom 14:17Yaubada i vonaꞌawaufaufa i na ꞌitaꞌitaꞌieda bega ꞌida ta nuani ta vetumagana mogitana ta na veluagai. Begaidi a veveluꞌui faifaimi nuanuaku yami vetumagana ꞌwainega Yaubada sosoana bwaikina i na velevelemi, wata nuanua bikana mia ꞌatumaina taiadi. Naninidi i na velemi bega ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana toketokena ꞌwainega yami vetumagana ꞌwaineye i na vevetoketoke.
Faulo Keliso yana tomataꞌaulele
mali tomotoga taunidi kebu Diu faifaidi.
14 Ekwavo, ꞌida ma fuedeye Iesu ꞌana tovetumaganavo, yau tauniku yaku ꞌaseta ꞌwainega a nuani ꞌomi mogitana yami sauluva ꞌatumaiotogidi, yami ꞌaseta bwaikidi Iesu Keliso faifaina, wata ꞌami fata ma emiavo ꞌwa na awaveꞌedaꞌeda bega yami vetumagana i na vetoketoke. 15  Lom 1:5Basenadi Yaubada ma yana nuakalikali i venuaꞌivineku a vetomataꞌaulele faifaina, begaidi deꞌe yaku kilumanina ꞌwaineye nuanua ꞌifwaidi a sivemagesedi, ma yaku venuafoufaꞌala vona toketokena a velemi bega deꞌe ꞌami tolinuataꞌi. 16 Weꞌe yau a vetofolova Iesu Keliso faifaina, Vala ꞌAtumaina Yaubada ꞌwainega a luluꞌivona mali tomotoga taunidi kebu me Diu ꞌwaidie. Yaku folovanina tovelomu baniꞌodi, taunidi tomotoga yadi ꞌaisaya i ꞌaꞌanivelenedi Yaubada ꞌwaineye, weꞌe yau, yaku lauꞌage ꞌwainega tomotoga taunidi i tautauyedi Yaubada ꞌwaineye, ꞌwa da vo a da ꞌaꞌanivelenedi nika i na sosoana faifaidi. ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana folova ꞌwainega tomotoganidi yadi sauluva magemagetadi Yaubada mataneye.
17 Fai Iesu Keliso yana toketokena ꞌwainega, yaku folova Yaubada faifaina ma vuagina, bega ꞌeba sosoana ꞌwaikuye. 18-19  2 Kol 3:5; Fol 19:11-12Mogitana ꞌeba sosoana ꞌwaikuye bega yaku folovanina faifaina a na toke a na vonavona. Kebu tauniku a na awaꞌaiꞌaiku, weꞌe mogitana Keliso a na awaꞌaiꞌaia fai toketokena i veleveleku. Yana toketokenanina ꞌwainega a folofolova begaidi mali tomotoga taunidi kebu me Diu taunidi i tauyedi Yaubada i vematayakeyakeni. Yaku vona i nogai, yaku sauluva i ꞌisedi, ꞌeba ꞌisa toketokedi, ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa a ꞌidewadi matadie nika ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana toketokena ꞌwainega i vetumagana Iesu ꞌwaineye. Ielusalema ꞌwainega a velamu a luvivila ꞌatamana ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidiamo Iesu Keliso Valana a luluꞌivona a nagoga a leꞌwa ꞌatamana Ililikami. 20  2 Kol 10:15-16Tutuya matatabuna nuanuaku a na lalauꞌage, bei ꞌakonadi tamu aitoi yana lauꞌage ꞌwainega tovetumagana i souyedi wata bei kebu a na lauꞌagega, weꞌe mogitana ꞌatamananidi kebu Iesu Keliso Valana i da nogaiga, ꞌwaidie a na nago a na lauꞌage. 21  Ais 52:15Nuanuaku tamu vona Yaubada yana Buki ꞌwaineye a na vetutuyameni i vo,
Egavo ꞌwaidie kebu Yaubada Valana i da luꞌivoneyeniga, i na ꞌiseni.
Egavo basenadi Valananina kebu i da nogaiga, i na ꞌasetai.”
Faulo yana nuanua Loma ꞌana nago faifaina.
22 Fai nuanuaku a na lalauꞌage tomotoganidi Iesu Valana kebu i da nogaiga ꞌwaidie, tutuya fuedi igodi a vo, A na wai Loma,” nika kebu ꞌaku fata. 23-24  Fol 19:21Weꞌe deꞌe ꞌawalawanidi ꞌwaidie ꞌakonadi yaku folova i ꞌaꞌava, malamala fuedi a nuanua nuanuaku a da wai me Loma ꞌwaimie a da ꞌisemi, bega tutuya deꞌe ꞌami foge faifaina a nuanua a na wai a na ꞌisemina, a na nago ꞌawalawa Sifeni. Ma yada sosoana Loma ꞌwaineye taiadi ta na miamia, mulieta yami ꞌaivaita ꞌwainega a na ꞌiawemi a na nago Sifeni. 25 Siwe nagami a na nago Ielusalema, Yaubada yana tomotoga bei i miamiani ꞌadi nuakalikali a na naweni a na veledi. 26  2 Kol 8:1-2, 9:2Tovetumaganavo ꞌawalawa Masidonia wata Gulisi ꞌwaidie i miamiani, nuanuadi yadi ꞌanivelena-maimaiga i yato Yaubada yana tomotoga i vewekowekoma Ielusalema nageneye ꞌadi ꞌaivaita. 27 Tauniotogidi nuanuadi, siwe wata i lubwainedi i na ꞌaivaita. Tovetumagananidi i vewekowekomaga taunidi me Diu, ꞌadi ꞌailaꞌa ꞌwainega Keliso i tubuga. Me Masidonia wata me Guliki taunidi kebu Diu, siwe me Diu ꞌwaidiega ꞌitaꞌitaꞌi i veluagai Keliso ꞌwainega, begaidi yadi ꞌaivaita mani i vetuneiga i lubwaineni. 28 Tutuyanina yadi nuakalikali matatabuna a na ꞌaniveleneni me Ielusalema ꞌwaidie, i na ꞌaꞌavana nika a na vilaku a na wai a na nago Sifeni, a na waiga ꞌwaimiamona bega a na nago. 29  Lom 1:11Tutuyanina a na waiga a nuani mogitana tamu nuakalikali Keliso ꞌwainega a na viweni, nuakalikalinina ꞌatumaina, ꞌwainega yami vetumagana i na vetoketoke nika wata avaꞌai ꞌwa na lualeni?
30  Kolos 4:3; 2 Tes 3:1-2Ekwavo, ꞌida fai Toveimea Iesu Keliso yana tomotoga, wata fai ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌaivaita ꞌwainega ꞌwa nunuakalikali, bega nuanuaku bwaikina ꞌwa na ꞌivaiseku, ma yami tokemaiga ta na veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye faifaiku. 31 ꞌWa na veveluꞌui nika kebu vita a na veluagai Keliso ꞌana tovedumweꞌaiꞌai i miamianiga ꞌawalawa Iudia ꞌwaidiega. Wata ꞌwa na veveluꞌui Yaubada yana tomotoga i miamiani Ielusalema, ꞌadi nuakalikali kebu i na baileni, ma yadi sosoana i na ꞌewai. 32 Maninina a na veledi i na ꞌaꞌavana, ꞌaiꞌedi Yaubada nuanuana a na viwaiga ma yaku sosoana a na wai a na veluagami ma fueda ta na vetoketoke.
33 A veveluꞌui faifaimi, nuanuaku Yaubada, kumanina nuanua bikana i veleveleda mia ꞌatumaina taiadi, lilivamie i na miamia i na ꞌweaꞌweabumi.
Vona mogitana, yaku nuanua baniꞌodi.

15:1-2: Lom 14:19; 1 Kol 10:24

15:3: Same 69:9

15:4: 1 Kol 10:11; 2 Tim 3:16-17

15:8: Fol 3:25-26

15:9: Same 18:49

15:10: VeL 32:43

15:11: Same 117:1

15:12: Ais 11:10

15:13: Lom 14:17

15:15: Lom 1:5

15:18-19: 2 Kol 3:5; Fol 19:11-12

15:20: 2 Kol 10:15-16

15:21: Ais 52:15

15:23-24: Fol 19:21

15:26: 2 Kol 8:1-2, 9:2

15:29: Lom 1:11

15:30: Kolos 4:3; 2 Tes 3:1-2