3
Faulo Yaubada yana toketokena ꞌwainega i folofolova.
Fol 18:27ꞌIma ꞌa vo, ꞌAma fata Yaubada yana folova ꞌa na ꞌidewai,” bega voke ꞌwa na vo, Faulo ma enavo taunidi i awaꞌaiꞌaidi basenadi baniꞌodi.” Tolauꞌage ꞌifwaidi i waia ꞌwaimie ma yadi lubulubu mali tomotoga i kilumidi ꞌadi ꞌaseta wata ꞌadi awaveꞌatumai faifaina. Wata baniꞌodi ꞌomi me Kolinita tolauꞌage ꞌifwaidi yadi lubulubu ꞌwa kilumidi ꞌadi ꞌaseta wata ꞌadi awaveꞌatumai faifaina bega i na nagoi mali ꞌawalawa ꞌwaidie i na lauꞌage. Voke wata ꞌwa na vo, Faulo ma enavo i lubwainedi ma yadi lubulubu ꞌadi ꞌaseta wata ꞌadi awaveꞌatumai faifaina.” Weꞌe ꞌima, ꞌama ꞌaseta wata ꞌama awaveꞌatumai ꞌana lubulubu ꞌasaꞌaiana ꞌomi. ꞌA vebaema ꞌwa awaveꞌatumaiema, ꞌwa da vo ꞌwa da kiluma yama nuanua ꞌwaidie. Tomotoga matatabudi ꞌadi fata yami sauluva i na ꞌisedi i na ꞌasetai ꞌomi Keliso yana tomotoga, yama folova vuagina ꞌomi, nika i na awaveꞌatumaiema. Sou 24:12ꞌAkonadi ma ꞌana ꞌaseta tomotoga ꞌwaidie ꞌomi Keliso yana leta. Yama lauꞌage ꞌwainega Keliso tauniotogina i kiluma yami nuanua ꞌwaidie. Basenadiotoga Yaubada yana veꞌetoboda i kilumidi kileu ꞌwaidie i ꞌanivelenedi Mosese ꞌwaineye. Weꞌe Keliso kebu ꞌeba kilumaotoga ꞌwainega i da kiluma kileu ꞌalo lubulubu ꞌwaineye, i kilumaga Yaubada Miamia-vagaina ꞌAnuꞌanununa ꞌwainega tomotoga yami nuanua ꞌwaidie.
Deꞌe baniꞌodi yama folova vuagina ꞌa veifufuyeniga fai ma yama vetumagana taunima ꞌa tauyema Yaubada ꞌwaineye wata ꞌa nuani mogitana Keliso toketokena i velevelema naninidi faifaidi. Kebu tamu nani toketokena i da ꞌenoꞌeno ꞌwaimeye bega ꞌa da vo, Yaubada yana folovanina, tauniꞌavama ꞌama fata,” weꞌe mogitana Yaubada yama toketokena i velevelema bega ꞌama fata yana folova ꞌa na ꞌiꞌidewai. Ion 6:63; Lom 7:6Tauniotogina yana toketokena ꞌwainega ꞌa vetofolova faifaina yana Veakutagona ꞌIvauna ꞌana vonaꞌawaufaufa ꞌada ꞌitaꞌitaꞌi faifaina ꞌa veveifufuyeni. Yana Veakutagona ꞌIvauna kebu baniꞌodi veꞌetoboda kilukilumidi, weꞌe mogitana i mai Yaubada ꞌAnuꞌanununa ꞌwainega. Tomotoganidi veꞌetoboda kilukilumidi i geudi, ꞌadi vematavuloga i wafaotoga, weꞌe Yaubada ꞌAnuꞌanununa ꞌwainega tomotoga mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i veveluagai.
Veakutagona ꞌIvauna ꞌaiꞌaiwabu magemagetana.
Sou 34:30; Gal 3:2-5Yaubada yana veꞌetoboda i kilumidi kileu ꞌwaidie i ꞌanivelenedi Mosese ꞌwaineye. Tutuyanina ꞌwaineye yana mageta mataududulina i souyeni nika Mosese maigina i magetai. Magetanina ꞌakonadi i vevesiai siwe me Diu kebu ꞌadi fata Mosese maigina i na ꞌisadewai fai matadi i ꞌaniꞌanidi. Yaubada yana veꞌetoboda, ꞌasaꞌaiana yana Veakutagona Nagami, i souyeni yana mageta mataududulina taiadi, siwe tomotoganidi i geudi wafa i veluagai. Weꞌe Yaubada yana Veakutagona ꞌIvauna i souyeniga ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega, vona mogitana ꞌaiꞌaiwabu wata mageta mataududulina bwaikaotogina i sousouyedi ꞌwainega. Lom 3:21Veꞌetobodanidi ꞌadi togeu Yaubada i veimea ꞌadi vematavuloga wafa, siwe tutuyanina veꞌetobodanidi i souyedi, Yaubada yana mageta mataududulina taiadi. Weꞌe Yaubada yana Veakutagona ꞌIvauna ꞌwainega i ꞌiveꞌatumaida yada sauluva matatabuna i tonova, vona mogitana Veakutagonanina toketokeotogina wata yana ꞌaiꞌaiwabu bwaikaotogina. 10 Fai tutuya deꞌe Yaubada yana Veakutagona ꞌada ꞌitaꞌitaꞌi faifaina nani bwaikaotogina, veꞌetobodanidi i maiga Mosese ꞌwainega mageta taiadi baniꞌodi i venani-ꞌavoꞌavovo. 11 Veꞌetoboda i mai mageta taiadi siwe ꞌaꞌaꞌavidi, weꞌe Veakutagona ꞌIvauna, kumanina i na ꞌeno-vagata, vona mogitana naninina toketokeotogina wata yana ꞌaiꞌaiwabu bwaikaotogina.
12 Fai ꞌa nuani mogitana Yaubada yana Veakutagona ꞌIvauna ꞌada ꞌitaꞌitaꞌi faifaina i na ꞌeno-vagata, ꞌima yana tofolovavo yama lauꞌage ꞌwaidie kebu ꞌa da veꞌawamayamayaga, ma yama venuafoufaꞌala ꞌa veveifufuꞌaꞌaveni. 13 ꞌIma kebu baniꞌodi Mosese. Kebu tamu vona ꞌa da giveni Veakutagona ꞌIvauna faifaina. Weꞌe Mosese, Yaubada yana mageta mataududulina maigineye i giveni. Maigina i baniumai kalekoyega bega me Isileli kebu ꞌadi fata magetanina i vevesiaiga i na ꞌiseni. 14  Lom 11:25Kebu Mosese ꞌaisena maigina babaniumanaga, wata me Isileli-nidi nuadi tabodadi. Tutuyanina ꞌwainega i maiga ꞌasiau Veakutagona Nagami ꞌana luꞌiawawa me Isileli kebu nuadi i da magemagetadi ꞌwa da vo baniumanina ꞌwainega nuadi i da baniumadi. Kebu tamu aitoi ꞌana fata baniumanina i na siꞌaꞌia i na taweni, ꞌaiseotogina Keliso ꞌana fata. ꞌAiꞌedi i na vetumagana Keliso ꞌwaineye bega taiadi i na miaveꞌitubama, baniumanina i na siꞌaꞌia nika nuadi i na magetadi. 15 Kebu basenadi ꞌaisena, ꞌasiau wata, veꞌetoboda i maiga Mosese ꞌwainega i na luꞌiawawadi siwe nuadi kebu i da magemagetadi fai nuadi babaniumadi. 16  Lom 11:23,26Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi yana sakona ꞌwainega i na nuavilai ꞌAuvea ꞌwaineye nuana ꞌana baniuma i na siꞌaꞌia.
17  Ion 8:32,36; Lom 8:2; Gal 5:1ꞌAuveanina siwe ꞌasaꞌaiana ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina. Aitoi i na agei ꞌwaineye i na miamiaga, taunina yavuyavuna nani matatabuna i veimeyeniga ꞌwaidiega. 18 ꞌIda tovetumaganavo matatabuda Keliso nuada i kiavemagetadi ꞌwa da vo nuada ꞌadi baniuma i da siꞌaꞌidi nika ꞌida nigoꞌita baniꞌodi. Tomotoga ꞌadi ꞌisaꞌisa ꞌadi fata nigoꞌita ꞌwaineye i na ꞌiseni, wata baniꞌodi tomotoga ꞌadi fata ꞌAuvea yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetana wata yana ꞌatumaina i na ꞌisedi ꞌwaideye. ꞌAuveanina, taunina ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i ꞌiꞌidewada bega yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetana wata yana ꞌatumaina i vevebwaika ꞌwaideye wata ta vevetuli i na nagoga bega ꞌida taunina baniꞌodi.

3:1: Fol 18:27

3:3: Sou 24:12

3:6: Ion 6:63; Lom 7:6

3:7: Sou 34:30; Gal 3:2-5

3:9: Lom 3:21

3:14: Lom 11:25

3:16: Lom 11:23,26

3:17: Ion 8:32,36; Lom 8:2; Gal 5:1