4
Yaubada ꞌana ꞌaseta ꞌwaideye baniꞌodi ꞌaiꞌaiwabu.
Yaubada ma yana nuakalikali i venuaꞌivinema ꞌa vetolauꞌage Iesu Valana ꞌAtumaina faifaina, begaidi tutuyanina vita tulina tulina ꞌa veluagadi kebu ꞌa da baila. 1 Tes 2:5Weꞌe mogitana sauluva givagivadi wata ꞌeba bunumayaga ꞌa bailedi. Kebu tomotoga ꞌa da vekaliedi ꞌaseta-vekavekali ꞌwaidiega wata Yaubada yana Vona kebu ꞌa da ꞌivesakoi bega ve tulina ꞌwainega tomotoga nuadi ꞌa da ꞌaniꞌanidi. Mogitana Yaubada mataneye yana nuanua tonovidi ꞌa kikiavemagetadi tomotoga ꞌwaidie bega ꞌadi vebae ꞌwaidie i lutonovi yama ve vona mogitana. Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌa luluꞌageyeniga mogitana givagivana tomotoga ꞌifwaidi ꞌwaidie, tomotoganidi wafaotoga ꞌana ꞌeda ꞌwaineamo i nunagoi, ꞌaisedi kebu ꞌadi fata i na ꞌasetai. Efe 2:2Seitani, kumanina fwayafwaya ꞌana yaubada sakoina, nuadi i ꞌivetabodadi bega kebu i da vetumagana wata Vala ꞌAtumaina yana mageta kebu ꞌadi fata i na ꞌisaꞌinanai. Valanina, Keliso yana ꞌaiꞌaiwabu wata yana mageta mataududulina i sivemagesedi, Weꞌe Kelisonina taunina mogitana Yaubada baniꞌodi. ꞌWa ꞌiseni, ꞌima kebu taunima ꞌama subia faifaina ꞌa da lalauꞌage, weꞌe mogitana Iesu Keliso faifaina ꞌa lalauꞌage ꞌa vo, Taunina ꞌada Toveimea, weꞌe ꞌima ꞌa vetofolovaga ꞌwaimie taunina faifaina.” Nag 1:3; 1 Fit 2:9ꞌA vetofolovaga wata ꞌa lalauꞌagega fai Yaubada nuama i kiavemagetadi. Basenadiotoga dudubalaꞌava, bega Yaubada i vo, Mageta i na souyeni dudubala ꞌwainega,” nika mogitana i magetai. Wata baniꞌodi Yaubadanina nuama i kiavemagetadi yana mageta ꞌwainega bega yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetana ꞌa ꞌiseni Iesu Keliso maigina ꞌwaineye. Yaubada yana ꞌaiꞌaiwabunina ꞌana ꞌaseta ꞌwaimeye baniꞌodi mageta.
Wata yana ꞌaiꞌaiwabunina mataududulina ꞌana ꞌaseta ꞌwaimeye ꞌasaꞌaiana ꞌama ꞌuyua. ꞌIma mweama tomogoma baniꞌodi nau siwe ꞌaiꞌaiwabunina i dodogidi ꞌwaimeye bega mali tomotoga i na ꞌisema i na ꞌasetai yama toketokena ꞌa veluagai Yaubada ꞌwainega kebu taunima ꞌwaimega. Toketokenanina bwaikaotogina, kebu ꞌifwaidi baniꞌodiga. Vita tulina tulina ꞌa veveluagadi siwe kebu ꞌa da ꞌawakuakualima, vitanidi faifaidi ꞌa vekoi siwe kebu yama vetumagana i da mwea. Keliso ꞌana gaviavo i nikenikema siwe kebu Yaubada i da bailemaga, ꞌeba ilagi bwaikidi ꞌa veveluagadi siwe kebu ꞌa da wafa. 10 Basenadi Iesu ꞌana gaviavo ꞌwaidiega vita wata veviga i veveluagadi, mulieta i luvewafai. ꞌIma wata baniꞌodi vita ꞌa veveluagadi Iesu Valana faifaina, igodi nuanuadi tomogoma i da luluvewafadi siwe vitanidi ꞌwaidiega tomotoga fuedi i ꞌasetai Iesu mia ꞌivauna wata ꞌatumaina ꞌadi toꞌanivelena. 11  Lom 8:36Yama mia matatabuna ꞌwaidie ꞌeba wafa ꞌa veveluagadi Iesu faifaina. Igodi bei ꞌa da wafawafa siwe ma yawaima bega tomotoga ꞌifwaidi tomogoma ꞌaꞌaꞌavidi i na ꞌisedi i na ꞌasetai Iesu miamia-vagaina tomogomeye i miamia. 12 ꞌAna ꞌaseta side baniꞌodi. Fai ꞌa lalauꞌage Iesu Keliso faifaina ꞌana gaviavo vita i velevelema igodi nuanuadi i da luluvewafama, weꞌe ꞌomi yama lauꞌage ꞌwaidiega Keliso Valana ꞌwa nogai, mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina ꞌwa veveluagai.
13 Tamu vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki nageneye i vo,
A vetumagana Yaubada ꞌwaineye, begaidi a voneyeni.”
ꞌIma wata baniꞌodi ꞌa vetumagana begaidi yana vona ꞌa veveifufuyeni. 14  Lom 8:11; 1 Tes 4:14Yaubada, kumanina ꞌada Toveimea Iesu i sivetovoia wafayega, ꞌa ꞌasetai wata i na sivetovoima Iesu taiadi. Wata baniꞌodi ꞌomi i na sivetovoimi, ꞌomi wata ꞌima taiadi i na vagavaida ta na nagoi mataneye. 15 ꞌAma vitanidi matatabuna ꞌa veluagadi fai Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌa lalauꞌage, siwe fai ꞌwa vetumagana Valanina ꞌwaineye ꞌaivaita ꞌwa veluagai. Valanina i nunago tomotoga fuedi ꞌwaidie Yaubada yana nuakalikali i veveluagai nika tovetumagana ꞌada ꞌailaꞌa i vevefue. I vevefuega nika yada vekaiwa Yaubada ꞌana subia i toke i vevebwaika-ꞌafoꞌafo.
ꞌAiꞌaiwabunidi ꞌawaie ta na veluagadiga vita i vebwaika-ꞌiawedi.
16 Fai ꞌawaie Yaubada i na sivetovoida Iesu taiadi, bega kebu ꞌa da vo, ꞌA baila.” Tomogoma yadi toketokena i mweamwea i na nagoga nika i na ꞌaꞌava, weꞌe ꞌaiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌanuꞌanunuma i ꞌiꞌiveꞌivaudi. 17  Lom 8:17-18Vitanidi ꞌa veveluagadi nani siaina ꞌawaie i na ꞌaꞌava, siwe ꞌwaidiega ꞌaiꞌaiwabu magemagetana wata miamia-vagaina ꞌa na veluagadi, ꞌaiꞌaiwabunidi bwaikaotogidi, kebu baniꞌodi ꞌama vita. 18  Ibu 11:1-3Begaidi naninidi ꞌa veveluagadi fwayefwayeye ꞌa ꞌisamataꞌaliliedi, weꞌe naninidi kebu ta da ꞌiseꞌisediga faifaidi ꞌa nuanua. Naninidi ta ꞌiseꞌisediga ꞌaꞌaꞌavidi ꞌawaie i na ꞌaꞌava, weꞌe naninidi kebu ta da ꞌiseꞌisediga i na ꞌeno-vagata.

4:2: 1 Tes 2:5

4:4: Efe 2:2

4:6: Nag 1:3; 1 Fit 2:9

4:11: Lom 8:36

4:14: Lom 8:11; 1 Tes 4:14

4:17: Lom 8:17-18

4:18: Ibu 11:1-3