2
Faulo yana folova Tesalonaika ꞌwaineye.
Emavo, ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai yama wai ꞌwaimie kebu ꞌa da wai-maimaiga, ꞌwainega ꞌaivaita ꞌwa veluagai. Fol 16:19-24Wata ꞌwa ꞌasetai basenadi ꞌatamana Filifai ꞌwaineye Keliso ꞌana tovedumweꞌaiꞌai vita bwaikina i velema wata i yagaima siwe yada Yaubada toketokena i velema bega ꞌa wai ꞌwaimie ma yama venuafoufaꞌala Valana ꞌAtumaina ꞌa luꞌivona. Weꞌe tovedumweꞌaiꞌai ꞌifwaidi taiadi ꞌwa miamianiga kebu ꞌa da kololoyedi bega yama folova ꞌa da baileni fai Yaubada yana ꞌaivaita ꞌwainega ꞌa folofolova. ꞌA lauꞌagega ꞌwaimie kebu vekaliga ꞌalo siꞌwayoꞌwayoga weꞌe mogitana avaꞌai Yaubada nuanuana ꞌa na veifufuyediga faifaidi ꞌa vona. Gal 1:10ꞌA vonaga fai Yaubada i nuani ꞌima i lubwainema bega Iesu Valana ꞌAtumaina i tauyeni ꞌwaimeye ꞌa na luluꞌivona. Kebu tomotoga ꞌadi kiavesosoana faifaina ꞌa da vonavona siwe avaꞌai Yaubada nuanuana ꞌana ꞌeba kiavesosoana faifaina ꞌa vonavona, Yaubadanina yama nuanua matatabudi i ꞌasetadi, ꞌatumaidi ꞌalo sakoidi. Fol 20:33ꞌOmi ꞌwa ꞌasetama wata Yaubada i ꞌasetama kebu nuami ꞌa da ꞌaniꞌanidi subia-vekavekali ꞌwainega wata mani faifaina kebu a da veiana-sebesebemi. Ion 5:41,44Kebu ꞌama subia faifaina ꞌa da folofolova, ꞌomi ꞌalo mali tomotoga ꞌwaimiega.
ꞌIma Keliso yana tomataꞌaulelevo ꞌama fata ꞌa da lukakademi ꞌaniꞌani wata nani ꞌifwaidi ꞌwa da velevelema, siwe kebu baniꞌodi ꞌa da vevesauluvediga. Tutuyanina taiadi ta miamiani yama sauluva bikana baniꞌodi vavine natudiavo i ꞌiꞌisaveꞌavinidi. Ma yama nuakalikali Yaubada yana Vona ꞌa luꞌivona ꞌwaimie. ꞌA nuakalikaliemi bwaikina begaidi kebu vona ꞌaisena ꞌa da velemi, wata taunima ꞌa tauyema ꞌa vetofolova ꞌwaimie.
1 Kol 4:12Emavo, ꞌwa na nuani basenadi yama folova ꞌwaimie. ꞌAiata wata lovana ꞌa folofolova bwaikina, Yaubada yana Vona a luluꞌivona ꞌwaimie wata taunima ꞌa ꞌiꞌisaveꞌavinima ꞌaniꞌani ꞌwainega fai kebu nuanuama vita ꞌa na velemi ꞌama ꞌisaveꞌavina faifaina.
10 Side baniꞌodi, ꞌomi Keliso ꞌana tovetumaganavo, yama sauluva ꞌwa ꞌisedi wata Yaubada i ꞌisedi, bega ꞌwa ꞌasetama kebu tamu tutuya ꞌa da vekaliemi, yama mia matatabuna ꞌwaidie yama sauluva tonovidi wata ꞌatumaidi. 11  1 Kol 4:14Fai yama ꞌaivaita ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaimie ꞌwa da vo baniꞌodi tomogo natunavo i da ꞌiꞌisaveꞌavinidi. 12  Fil 1:27Yami vetumagana ꞌa kiavefaꞌalidi, nuami ꞌa ꞌiveagiagidi wata ꞌa veveluꞌaseꞌasemi yami sauluva i na veꞌatumai bega Yaubada i na sosoana faifaimi. I lubwainemi yami sauluva ꞌatumaiꞌavadi fai Yaubada i venuaꞌivinemi nuanuana yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi i na velemi taiadi ꞌwa na miamia yana ꞌEba Veimea nageneye.
Me Tesalonaika vita i veluagadi Keliso ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidiega.
13  Gal 1:11-12ꞌA vevekaiwa Yaubada ꞌwaineye fai tutuyanina Yaubada yana Vona ꞌa viweni ꞌwa nogai nuanuami bwaikina, fai ꞌwa ꞌasetai vonanina Yaubada yana Vona kebu tomotogaotoga yadi vona, vona mogitana Yaubada ꞌwainega. Vonanina ꞌwainega Yaubada i folofolova ꞌomi tovetumagana nuamie. 14-15  Fol 17:5; Fol 2:23Emavo, tutuyanina ꞌwa tauyemi Keliso ꞌwaineye vita ꞌwa veluagadi taunimi yami tomotoga ꞌwaidiega, baniꞌodi basenadi me Iudia ꞌifwaidi i vetumagana Iesu Keliso ꞌwaineye i luku Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye, vita i veluagadi taunidi yadi tomotoga me Diu ꞌwaidiega. Tovedumweꞌaiꞌainidi basenadi Yaubada yana toluꞌivonavo i luvewafadi mulieta Toveimea Iesu, wata ꞌima i sogiema. Tomotoganidi ma yadi nuasako tomotoga matatabuda i vevegavieda weꞌe Yaubada kebu i da sosoana faifaidi. 16  Lom 1:18Yadi sakona i ꞌimosoꞌieni igodi i tatalaboda kebu nuanuadi ꞌa na lalauꞌage mali tomotoga kebu Diu ꞌwaidie bega Yaubada i na ꞌitaꞌitaꞌiedi. Yadi sakonanidi i vevebwaika i maiga nika ꞌasiau Yaubada yana nuasako i souyeni i na vematavulogidi.
Faulo nuanuana me Tesalonaika i na foge-vaituganidi.
17 Emavo, basenadi ꞌa ꞌiawemi kebu maigimi ꞌa da ꞌiseꞌisedi siwe kebu ꞌa da venuafanimiga. ꞌA mai kebu tutuya manamanawenaga nuanuama bwaikina ꞌa da wai ꞌa da foge-vaituganimi. 18 Vona mogitana ꞌa vetafewa ꞌa da wai faifaina, weꞌe yau Faulo tutuya fuedi a vetafewa-wayoga fai Seitani yama ꞌeda i sibodai vita tulina tulina ꞌwaidiega. 19  Fil 4:1ꞌAwaie ꞌada Toveimea Iesu i na vilai i na mai fueda ta na tovoi mataneye, ꞌomi yama ꞌeba sosoana ꞌama subia faifaina. Yama folova ꞌwainega ꞌwa vetumagana Keliso ꞌwaineye bega ꞌa nuani mogitana ꞌana tutula ꞌa na veluagai Yaubada ꞌwainega. 20 Vona mogitana ꞌomi ꞌama ꞌeba subia ꞌa sososoanemi.

2:2: Fol 16:19-24

2:4: Gal 1:10

2:5: Fol 20:33

2:6: Ion 5:41,44

2:9: 1 Kol 4:12

2:11: 1 Kol 4:14

2:12: Fil 1:27

2:13: Gal 1:11-12

2:14-15: Fol 17:5; Fol 2:23

2:16: Lom 1:18

2:19: Fil 4:1