GALETIA
Faulo yana kiluma me Galetia ꞌwaidie.
Galetia nageneye tovetumaganavo ꞌailaꞌa tulina tulina bei i miamiani bega Faulo deꞌe leta i kilumi i nago ꞌwaidie. Basenadi Faulo taunina i nago ꞌatamana fuedi ꞌwaidie Galetia nageneye Iesu Valana ꞌAtumaina faifaina i lauꞌage bega tovetumaganavo ꞌadi ꞌailaꞌa tulina tulina i souyedi.
Tovetumaganavo Galetia nageneye tomotoga tulidi tulidi, Faulo i lauꞌage ꞌwaidie i vo, Vetumaganaꞌava ꞌwainega Yaubada i na awaveꞌatumaiemi.” Mulieta me Diu ꞌifwaidi i maia Faulo yana ve i awavesakoyeni i vo, Tovetumaganavo i lubwainedi veꞌetoboda Mosese ꞌwainega i maiga i na vematayakeyakedi nika ꞌwainega i na veꞌatumai Yaubada mataneye.” Weꞌe veimea tamu faifaina i veꞌikwayekwayega bunu ꞌaibobo.
Yadi venina faifaina Faulo i nuasako bwaikina. Bega i vo, ꞌAiꞌedi veimeanidi ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega ta da veꞌatumaiga, Keliso yana wafa sakona ꞌadi nuatavuna faifaina i da venani-ꞌavoꞌavovo kebu lamunaga.” Faulo deꞌe letanina i kilumi me Galetia i yagaidi. Faulo nuanuana tovetumaganavo ve-vekavekali i na bailedi i na viladi Iesu yana ꞌedaꞌeda mogitana ꞌwaineye. Deꞌe letanina ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Vona-vekaiwa wata Vala ꞌAtumaina ꞌana nuanua mogitana. 1:1-10
Faulo yana vetomataꞌaulele faifaina i veifufu. 1:11-2:21
Yaubada i na ꞌiveꞌatumaida yada vetumagana ꞌwaidiega, kebu veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega. 3:1-4:31
Sakona i veveimeyedaga ꞌwainega Keliso i yavuda bega ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana nuanua ta na ꞌiꞌidewadi. 5:1-6:10
Yana ꞌalanuai wata yana nuanua bwaikidi ꞌadi ꞌeba kiavemageta. 6:11-18
1
Gal 1:11-12Ekwavo, yau Faulo, Iesu Keliso yana tomataꞌaulele a vekaiwa ꞌwaimie. A vetomataꞌaulelega kebu tamu aitoi yana venuaꞌivina ꞌwainega, ꞌalo tamu tomogo yana veimea ꞌwainega. Weꞌe mogitana Iesu Keliso wata Yaubada Tamada, kumanina Keliso i sivetovoia wafayega, i venuaꞌivineku bega a vetomataꞌaulele.
Yau wata edavo tovetumaganavo taiadi ꞌa miamianiga yama vekaiwa ꞌa vevetunei ꞌomi Keliso yana ꞌAilaꞌavo ꞌwaimie, ꞌwa miamiani ꞌawalawa Galetia nageneye.
A veveluꞌui faifaimi, nuanuaku Yaubada Tamada wata ꞌada Toveimea Iesu Keliso ma yadi nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie, wata nuanua bikadi mia ꞌatumaina taiadi i na velevelemi.
Gal 2:19-20; Tai 2:14Yada Yaubada Tamada yana nuanua Keliso i vematayakeyakeni, taunina i tauyeni i wafa yada sakona ꞌadi nuatavuna faifaidi, wata i yavuda tutuya deꞌe ꞌana sakona ꞌwainega. Yaubada ta na subisubiai tutuya matatabuna ꞌwaidie, yana ꞌaiꞌaiwabu kebu i na ꞌaꞌavaga i na ꞌeno-vagata. Vona mogitana, yaku nuanua baniꞌodi.
Vala ꞌAtumaina, Iesu ꞌaisena Valana.
Yau nuaku i vogani, kebu tutuya manamanawenaga kumanina i venuaꞌivinemiga ꞌwa baibaileni. Basenadi a wai Iesu Valana ꞌAtumaina a lauꞌage ꞌwaimie, Valananina ꞌwa nogai nika Yaubada i golemi Keliso yana nuakalikali bwaikina ꞌwainega, nuanuana ꞌitaꞌitaꞌi ꞌwa na veluagai. Nagami taunimi ꞌwa tauyemi Valananina ꞌwaineye, weꞌe tutuya deꞌe awale Yaubada ꞌwa baibaileni ꞌwa damadamana vala tulina ꞌwaineye igodina Vala ꞌAtumaina? Fol 15:1,24Siwe kebu tamu vala tulina ꞌitaꞌitaꞌi faifaina i da ꞌenoꞌeno. A vonevonemiga fai tomotoga ꞌifwaidi nuami i ꞌivegaudi wata i fetomi, nuanuadi Keliso Valana ꞌAtumaina i na ꞌivesakoi. 1 Kol 16:22Weꞌe ꞌaiꞌedi tamu aitoi, ꞌalo yau, ꞌalo tamu anelose abamega tamu vala tulina ꞌa na lauꞌage ꞌwaimie igodina ꞌami ꞌitaꞌitaꞌi faifaina, siwe kebu i na vesala Valanina a luꞌageyeniga taiadi, tomogonina i lubwaineni Yaubada i na veimea i na luku ꞌai-ꞌalaꞌalase kebu yana ꞌweuga ꞌwaineye. Avaꞌai ꞌakonadi a vonemiga, wata a na luvaitugani. ꞌAiꞌedi tamu aitoi tamu vala tulina i lalauꞌage ꞌwaimie igodina ꞌami ꞌitaꞌitaꞌi faifaina, siwe kebu i da vesala Valanina nagami ꞌwa ꞌewai taiadi, tomogonina i lubwaineni Yaubada i na veimea i na luku ꞌai-ꞌalaꞌalase kebu yana ꞌweuga ꞌwaineye.
10  1 Tes 2:4Deꞌe yaku vona ꞌana nogaya kebu a da vo, Nuanuaku tomotoga i na awaveꞌatumaieku,” weꞌe mogitana Yaubada ꞌana awaveꞌatumai faifaina a nuanua. Wata kebu a da vo, Vonanina ꞌwainega tomotoga nuadi a na ꞌewadi i na subiaku.” ꞌAiꞌedi a da nuanua ꞌaku subia faifaina, ꞌako yau kebu Keliso yana tofolovaga.
Keliso Valana, tauniotogina i sivemageseni Faulo ꞌwaineye.
11  Mad 16:17Ekwavo nuanuaku yaku lauꞌage faifaina a na vonemi bega ꞌwa na ꞌasetai Iesu Valana ꞌAtumaina a lalauꞌagega, kebu tomotogaotoga yadi nuanua ꞌwainega. 12 Weꞌe yau, yaku ꞌaseta Valananina faifaina kebu a da veluagai tamu tomotogaotoga ꞌwainega, wata kebu tamu aitoi i da ve ꞌwaikuye, weꞌe mogitana Iesu Keliso tauniotogina i sivemageseni ꞌwaikuye.
13  Fol 8:3ꞌAkonadi valaku ꞌwa ꞌasetai yaku sauluva basenadi, yau tomogo Diu, yama veimea wata yama veꞌetoboda matatabuna a veꞌililibuyedi, wata Yaubada yana tomotoga i vetumaganaga Keliso ꞌwaineye yau ꞌadi toꞌivesako, kebu tamu saiꞌafo a da ꞌisanuakalikaliedi, igodi nuanuaku a da leoꞌaꞌavadi. 14  Fol 22:3Weꞌe ekwavo ꞌaku ꞌailaꞌa ꞌwaidiega yau a kumeta me Diu yama veimea a ꞌidewaꞌaꞌavadi, ekwavo saiꞌafo. Mogitana, sauluvanidi matatabuna i mai tubumavo ꞌwaidiega, ꞌwaidie a vetoketoke.
15-16  Ais 49:1; Fol 9:3-6Weꞌe Yaubada ma yana nuakalikali i vesauluva ꞌatumaina ꞌwaikuye. Bola kebu a da tubuga, siwe nagami i venuaꞌivineku yana veimea ꞌwainega a na vetofolova faifaina. Yaubada yana nuanua faifaiku ꞌana tutuya i veluagaina, Natuna i sivemageseni ꞌwaikuye, bega ꞌaku fata Natunanina Valana ꞌAtumaina a na lauꞌage mali tomotoga kebu Diu ꞌwaimie. Tutuyanina i sivemageseni i ꞌaꞌavana, kebu a da nago tamu tomogo ꞌwaineye i da kiavetonoveku Iesu Valana faifaina. 17 Wata kebu a da vo, A na nago Ielusalema, Iesu ꞌana tomataꞌaulelevo taiadi ꞌa na veifufu avaꞌai i souyeniga ꞌwaikuye faifaina.” Mogitana taunidi tomataꞌaulele kumekumetadi weꞌe yau a vemuli, siwe kebu a da nago ꞌwaidie. Tonoviku a nago saliꞌavuꞌavuye ꞌawalawa Aleibia nageneye, bei a miamia mulieta wata a vilaku a nago Damasiko.
18 A miamia, mulieta malamala ꞌaitonu i ꞌaꞌavana a laka Ielusalema Fita taiadi ꞌa veifufu, wata bei taiadi ꞌa miamia wiki ꞌailuga. 19  Mad 13:55Bei ꞌa miamia, ꞌifwaidi tomataꞌaulelevo kebu a da ꞌisediga, Iemesa ꞌada Toveimea Iesu taina wata Fita, ꞌaisedi a veluagadi siwe kebu yaku ꞌaseta Keliso faifaina a da ꞌewai ꞌwaidiega. 20 ꞌAkonadi Yaubada i ꞌasetaku, avaꞌai a vonevonemiga yaku kiluma ꞌwainega, vona mogitana, kebu a da vevekaliemiga. 21 Wiki ꞌailuga i ꞌaꞌavana Ielusalemega a tauya a nago ꞌawalawa Silia wata Silisia. 22 Tutuyanidi ꞌwaidie Keliso yana tomotoga ꞌadi ꞌailaꞌa ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌawalawa Iudia nageneye valaꞌavaku i noganogai, weꞌe tauniku kebu i da ꞌisekuga. 23 Mali tomotoga i vonevonedimo i vo, Tomogonina basenadi vita i veleveleda, tutuya deꞌe Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌada ꞌitaꞌitaꞌi faifaina i lalauꞌage, weꞌe nagami igodi nuanuana ꞌida Keliso ꞌana tovetumaganavo i da leoꞌaꞌavada.” 24 Valakunina i nogai begaidi Yaubada i subiai avaꞌai i ꞌidewaiga ꞌwaikuye faifaina.

1:1: Gal 1:11-12

1:4: Gal 2:19-20; Tai 2:14

1:7: Fol 15:1,24

1:8: 1 Kol 16:22

1:10: 1 Tes 2:4

1:11: Mad 16:17

1:13: Fol 8:3

1:14: Fol 22:3

1:15-16: Ais 49:1; Fol 9:3-6

1:19: Mad 13:55