22
Faulo i vonedi i vo, Ekwavo wata tamakwavo matatabumi ꞌwa veꞌwada a na vonemi ꞌwaikuye ꞌwa nuasakoga faifaina.” Tutuyanina ꞌailaꞌa i nogai Faulo i veveifufu taunidi Diu bonadiega, i veꞌwada-ꞌafoꞌafo nika i veifufu i nago. Fol 5:34I vo, Yau tomotoga Diu, ꞌaku tuvada Tasisu ꞌawalawa Silisia nageneye ꞌa mai deꞌe bei Ielusalema a taulai. ꞌAku tove-ꞌatumai Gamelieli, wata veꞌetoboda tubudavo ꞌwaidiega i ve ꞌwaikuye bega matatabuna a ꞌaseta-ꞌafoꞌafoidi. ꞌOmi tutuya matatabuna taunimi ꞌwa tautauyemi Yaubada ꞌwaineye ꞌwa veveꞌililibuyeni, yau wata baniꞌodi. Fol 8:3, 22:19Basenadi Iesu yana ꞌEdaꞌeda ꞌana tovematayakayaka, vevinedi wata iavetadi, a ꞌiꞌiveꞌavinidi a yatoyatodi vanuga ꞌeba yogona ꞌwaidie, veviga a veleveledi weꞌe ꞌifwaidi i wafawafa. Tovelomu bwaikina wata Diu yada Kaniselovo taunidi ꞌaku toꞌaseta ꞌadi fata i na veifufu ꞌwaimie. Taunidi basenadi leta i kilumidi ꞌaku awaveꞌatumai wata ꞌaku ꞌaseta faifaina ediavo me Diu i miamianiga Damasiko faifaidi. I veleku a nawedi igodi bei Iesu yana tomotoga a da ꞌiveꞌavinidi wata a da yogonidi bulava kainumu ꞌwaidiega a da miedi Ielusalema vematavuloga faifaina.”
Faulo yana nuavilana Iesu ꞌwaineye i veifufuyeni.
Wata Faulo i vonedi i vo, ꞌAiatanina ꞌwaineye utukamwane a nunago Damasiko saiꞌafoga a da leꞌwa ꞌatamananina ꞌwaineye nika mageta bwaikina abamega i kianamali i mageseku. A beꞌu fwayefwayeye bona a nogai i vonavona ꞌwaikuye i vo, Saulo, Saulo, awale vita ꞌu veleveleku a veveviga?” Bonana a tutuli a vo, ꞌAuvea, ꞌomu aitoi?” I vo, Yau Iesu ꞌatamana Nasalediega, kumaniku vita ꞌu veleveleku.” Tomotoganidi taiadi a nunagoiga, mageta i ꞌiseni siwe tomotoganina i vonavona ꞌwaikuye kebu bonana i da ꞌasetai. 10 Yau a velutoli a vo, ꞌAuvea, baniꞌodi a na munega?” ꞌAuvea i voneku i vo, ꞌU na tovoi. ꞌU na nago Damasiko, bei tamu tomogo nani matatabuna Yaubada yana nuanua faifaimu i na vonemu.” 11 Igodi a da ꞌisala nika mataku i sako fai mageta bwaikina, bega ꞌaku toꞌweabu nimakuye i ꞌabi i veikaniku ꞌa nagoi Damasiko.
12 Damasiko ꞌwaineye tamu tomogo i miamia ꞌana wagava Ananaiasi. Taunina Yaubada ꞌana toveꞌililibu, yada veꞌetoboda i vevematayakeyakedi, wata me Diu matatabudi i miamianiga Damasiko i veveꞌililibuyeni. 13 Tomogonina i mai lilivakuye i tovoi i vo, Taiku Saulo, ꞌU ꞌisa-vaitugana.” Yana vona i veꞌaꞌava, nika a ꞌisala a ꞌiseni. 14 Wata i voneku i vo, Tubudavo yadi Yaubada i venuaꞌivinemu bega yana nuanua ꞌu na ꞌasetai wata yana Tofolova ꞌAtumaiotogina Iesu ꞌu na ꞌiseni, tauniotogina i na veifufu ꞌwaimuye. 15 Bega ꞌu na vetoluꞌivona faifaina avaꞌai ꞌu ꞌiseniga wata ꞌu nogaiga faifaidi tomotoga matatabudi ꞌwaidie. 16 Bega kebu ꞌu na lulukamata, ꞌu tovoi ꞌu bafitaiso wata ꞌu na veluꞌui ꞌana wagavayega bega yamu sakona i na lekoa-yavuledi.”
ꞌAuvea Faulo i venuaꞌivineni i na lauꞌage mali tomotoga ꞌwaidie.
17-18 Wata Faulo tomotoga i vonedi i vo, Bafitaiso i ꞌaꞌavana a vilaku a nago Ielusalema, a luku vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye. A veveluꞌui nika ꞌAuvea i souyeni ꞌwaikuye a ꞌiseni ꞌwa da vo a da ꞌenoneganega. I voneku i vo, Tomotoganidi deꞌe bei i miamianiga yamu vona faifaiku kebu i na nogaiga, faifainanina ꞌu na tovoi-matayoꞌo Ielusalema ꞌu na ꞌiaweni.” 19  Fol 8:3Bonana a tutuli a vo, Kebu ꞌAuvea, nuanuaku a na miamia. Tomotoganidi deꞌe i ꞌasetaku mogitana fai basenadi a nago a luku yadi ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaidie, ꞌamu tovetumaganavo a ꞌiveꞌavinidi a nikenikedi. 20  Fol 7:58Weꞌe yamu tofolova Sitiveni yana wafa yau matakuye, ꞌana toꞌainike ꞌadi kaleko a ꞌisaveꞌavinidi weꞌe yana wafa faifaina a sosoana. Fai basenadi tomotoga deꞌe bei yaku sauluvanina i ꞌiseni bega kebu i na vedumweꞌaiꞌaiekuga. Tutuyanina a na veifufu faifaimu, yaku vona i na nogai.” 21  Fol 9:15Siwe wata ꞌAuvea i voneku i vo, A na vetunemu ꞌu na nago ꞌaniꞌie mali tomotoga ꞌwaidie taunidi kebu Diu, bonamu i na nogai.”
Faulo tamu Loma ꞌana tomotoga bega kebu i da fitali.
22  Fol 21:36Faulo wanalayega i veveifufu tomotoga ꞌwaidie yana vona i noganogai, siwe tutuyanina i vonedi ꞌAuvea i vetunei mali tomotoga taunidi kebu Diu ꞌwaidie bega ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagai, ma yadi nuasako i vegolegole i vo, ꞌWa luvewafai, kebu i da lubwaineni ma yawaina taiadi ta na miamia.” 23 Matatabudi i gagali, ꞌadi kalekoyega i luꞌwaiꞌwai wata fwayafwaya i sevalidi i tawedi i laka. 24 Tomotoga i gagagali nika me Loma yadi toeva biola yana tolugaviavo i vonedi Faulo i na ꞌewai i na naweni vanuga faꞌalina ꞌwaineye bei i na fitali wata i na velutolitolieni avaꞌai faifaina me Diu i daba. 25  Fol 16:38ꞌAkonadi i ꞌiyogoyogoni i ꞌaꞌavana, igodi i da fitali nika Faulo i vona tamu yadi toꞌedakumeta ꞌwaineye i vo, ꞌAlo ꞌomu i lubwainemu Loma yana tomotoga ꞌu na nikei ꞌaiꞌedi bola kebu i na vonayavuga.” 26 Tutuyanina toꞌedakumetanina Faulo bonana i nogai, i nago yana toeva biola ꞌwaineye i luꞌivona i vo, Noꞌo tomogonina tamu Loma ꞌana tomotoga. Kebu i da lubwaineda ꞌaiꞌedi ta na nikei.” 27 Bega toeva biola i nago Faulo i velutolieni i vo, Vona mogitana ꞌomu tamu Loma ꞌana tomotoga?” Faulo i vo, Eꞌe, mogitana.” 28 Toeva biola i vo, Yau wata Loma ꞌana tomotoga, siwe nagami mani bwaikina a veledi Loma gabemani mulieta i tauyeku yau ꞌana tomotoga mogitana.” Siwe Faulo i voneni i vo, Tamaku tomogo Loma, faifainanina yau a tubuga tamu Loma ꞌana tomotoga.” 29 Tomotoganidi igodi i da velutolitolieniga bonana i nogai yawaidi i lovoga i dega, wata toeva biola i kololo fai i ꞌasetai tamu Loma ꞌana tomotoga i yogoni bulava kainumu ꞌwaidiega.
30 Toeva biola nuanuana i na ꞌaseta-ꞌatumaia avaꞌai faifaina me Diu i nuasako Faulo ꞌwaineye, faifainanina i ꞌatai ꞌawaꞌawaie Faulo nimana ꞌana yogoyogona i ꞌetoyavudi wata i veimea tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo Kaniselo taiadi i na miavaꞌauta. Tutuyanina i vaꞌautaꞌaꞌava, toeva biola Faulo i mieni i tovoi matadie.

22:3: Fol 5:34

22:4: Fol 8:3, 22:19

22:19: Fol 8:3

22:20: Fol 7:58

22:21: Fol 9:15

22:22: Fol 21:36

22:25: Fol 16:38