21
Faulo i nago Ielusalema.
Ma yama nuavita ꞌa ꞌalanuai me Efeso ꞌwaidie i ꞌaꞌavana nika ꞌa silakata tonovima ꞌa nagoi Imula Kosa. I ꞌatai Kosa ꞌwainega ꞌa silakata ꞌa nagoi ꞌa leꞌwa Imula Losa, wata bega ꞌa silakata ꞌa nagoi ꞌa leꞌwa ꞌatamana Fetala. Bei tamu waka ꞌa veluagai i nunago ꞌawalawa Finisia bei ꞌa dodoga ꞌa nagoi. ꞌA nagoi, ꞌa leꞌwa Imula Saifilosi lilivaneamo siwe ꞌama wamayega ꞌa yatoi tonovima ꞌa nagoi ꞌawalawa Silia. ꞌA luku ꞌatamana Taia bei kukua i siobuyedi. 4-5 ꞌAtamananina ꞌwaineye Iesu ꞌana tovetumaganavo ꞌa veluagadi taiadi ꞌa miamiani wiki ꞌaitamogana. ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i vedi Faulo veviga bwaikina i na veluagai bega i talabodebodeni kebu i na nago Ielusalema, siwe wikinina i ꞌaꞌava, ꞌa tovoi ꞌa tauya. Ma yadi vevinevo wata natudiavo taiadi ma fuema ꞌa obu balebaleye bei ꞌagema ꞌa vetufanoꞌuyedi ꞌa veluꞌui Yaubada ꞌwaineye. Veluꞌuinina i ꞌaꞌavana, i ꞌalanuaima wata ꞌa ꞌalanuaidi mulieta ꞌa dodoga wakeye weꞌe i viladi i nagoi yadi vanuge.
Wata Taia ꞌwainega ꞌa silakata ꞌa nagoi ꞌa leꞌwa ꞌatamana Tolemesi, tovetumaganavo ꞌa veluagadi ꞌa vekaiwa ꞌwaidie, bei taiadi ꞌa miamiani ꞌaiata ꞌaitamogana. Fol 8:5,40I ꞌatai bega ꞌa tauya ꞌa nagoiga nika ꞌa leꞌwa Sisalia. ꞌA leꞌwaga ꞌa nagoi Filifi yana vanuge bei taiadi ꞌa miamiani. Taunina tomogonina ma enavo 6 basenadi Ielusalema ꞌwaineye tovetumaganavo i venuaꞌivinedi bega ꞌaniꞌani i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi wata taunina tolauꞌage Iesu Valana ꞌAtumaina faifaina. Fol 2:17Weꞌe natunavo 4 neꞌeꞌelidi taunidi Yaubada yana Vona ꞌana toluꞌivonavo.
10  Fol 11:28ꞌAiata ꞌifwaidi taiadi ꞌa miamiani nika tamu Yaubada yana toluꞌivona Iudiayega i leꞌwa, ꞌana wagava Agabu. 11  Fol 21:33I lukuma Faulo ꞌana waꞌila i ꞌewai Agabu taunina nimana wata ꞌagena i ꞌiyogoyogonidi i ꞌaꞌavana i vona i vo, ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i vonekuga waꞌila deꞌe ꞌana tomotoga bola side baniꞌodi me Diu i na ꞌiyogoyogoni Ielusalema ꞌwaineye bega i na ꞌaniveleneni mali tomotoga taunidi kebu Diu ꞌwaidie.” 12 Tutuyanina Agabu yana vona ꞌa nogai, ꞌima wata me Sisalia tovetumaganavo Faulo a talabodebodeni bega kebu i na nago Ielusalema. 13  Fol 20:24Siwe Faulo i vo, Awale ꞌwa ꞌweꞌweꞌwela. Kebu nuafouku ꞌwa na kiavedayadayagi. Yau a tauyeku i na yogoniku Ielusalema ꞌwaineye, weꞌe ꞌaiꞌedi i na luvewafakuga Toveimea Iesu faifaina, kebu tamu avaꞌai.” 14 Faulo yana vona ꞌa nogai siwe kebu ꞌama fata ꞌa na talabodebodeni ꞌa veꞌwadamo ꞌa vo, Naninina i na souyeniga ꞌasaꞌaiana, Yaubada ꞌaisena yana nuanua.” 15 ꞌAiata ꞌifwaidi i ꞌaꞌava, ꞌa ꞌidewadewa ꞌa tauya ꞌa nagoi Ielusalema. 16 ꞌIfwaidi tovetumaganavo Sisalia ꞌwainega i ꞌweabuma taiadi ꞌa nagoi Nasoni yana vanuge bei taiadi ꞌa na miamia. Taunina tomogo Saifilosi wata taunina tamu Iesu yana tovetutuyama kumekumetana.
Faulo i nago Iemesa i ꞌiseni.
17 Tutuyanina ꞌa leꞌwa Ielusalema emavo tovetumaganavo ꞌa veluagadi i sosoanema. 18 Bei ꞌa ꞌeno i ꞌatai Faulo taiadi ꞌa nagoi Iemesa ꞌwaineye, wata yana vanuge tovetumaganavo ꞌadi ꞌailaꞌa ꞌadi toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi ꞌa veluagadi. 19  Fol 15:12Faulo i vona-vekaiwa ꞌwaidie, mulieta nani matatabuna i luꞌivoneyedi avaꞌai Yaubada i ꞌidewaiga mali tomotoga taunidi kebu Diu ꞌwaidie, taunina yana folova ꞌwainega. 20 Tutuyanina Faulo yana vona i nogai, ma yadi sosoana Yaubada i subiai. Wata i vona Faulo ꞌwaineye i vo, Iama side baniꞌodi, me Diu fueotogidi side bei ꞌakonadi i vetumagana Iesu ꞌwaineye, weꞌe yada veꞌetoboda Mosese ꞌwainega i veveꞌililibuyedi mogitana. 21 Tomotoganidi i nuasako ꞌwaimuye fai vala-vekavekali i nogai igodina ꞌomu ꞌu da veve me Diu mali ꞌawalaweye i miamiani ꞌwaidie ꞌu da vo, Veꞌetoboda Mosese ꞌwainega ꞌwa na bailedi, natumiavo bunudi kebu ꞌwa na bobodi, wata ꞌida me Diu yada sauluva kebu ꞌwa na veꞌililibuyedi.” 22 Wata Iemesa ma enavo Faulo i voneni i vo, Taunidi ꞌako vala i na nogai ꞌomu ꞌakonadi ꞌu mai deꞌe bei. Baniꞌodi ta na munega? 23 Avaꞌai ꞌedaga ꞌa na vemu ꞌu na ꞌidewai. ꞌAma ꞌailaꞌa ꞌwainega tomotoga 4 ꞌakonadi i vonaꞌawaufaufa Yaubada ꞌwaineye tamu nani faifaina. 24 Taiadi ꞌwa na nagoi yadi ꞌaisaya ꞌu na kimwanedi i na velomu Yaubada ꞌwaineye wata taiadi ꞌwa na tafalolo yada sauluva baniꞌodi. I na ꞌaꞌavana ꞌadi fata navaꞌaudi i na ꞌwelidi yadi tugusa ꞌakonadi yadi vonaꞌawaufaufa Yaubada ꞌwaineye i ꞌidewai. Fuedi i na ꞌisemi i na veꞌawamogitana yada veꞌetoboda Mosese ꞌwainega ꞌu veveꞌililibuyedi wata valanina i nogaiga igodina yada sauluva ꞌu da geugeudi kebu mogitana, vekali. 25  Fol 15:28-29Weꞌe mali tomotoga taunidi kebu Diu i vetumagana Iesu ꞌwaineye ꞌakonadi leta ꞌa kilumi ꞌwaidie bega yama nuanua ꞌa vonedi ꞌaisayanidi yaubada-vekavekali ꞌwaidie mali tomotoga i velomuyediga, kebu i na ꞌaniꞌanidi, wata kebu i na veꞌavula-ꞌavoꞌavovo. Lologa kebu i na ꞌani, wata ꞌaisaya ꞌiꞌiꞌidi kebu i na ꞌanidi fai dayaga bwaikina nagedie.” 26  1 Kol 9:20Faulo yadi vona i nogai bega i ꞌatai tomotoganidi ꞌadi 4 i vagavaidi i nawedi taiadi i tafalolo bega i na vevunavunaga Yaubada mataneye. Mulieta ma fuedie i luku vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye ꞌaiatanina yadi tafalolo i na veꞌaꞌavaga ꞌana ꞌaiata i luꞌivoneyeni tovelomu ꞌwaidie, mulieta ꞌadi 4-nidi yadi ꞌaisaya i na velomuyedi basenadi baniꞌodi i vonaꞌawaufaufaga Yaubada ꞌwaineye.
Me Diu Faulo i ꞌiveꞌavini vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye.
27 Faulo ma enavo yadi tafalolo ꞌadi ꞌaiata 7 saiꞌafoga i na ꞌaꞌava, nika me Diu ꞌifwaidi i maia ꞌawalawa Eisia ꞌwainega Faulo i ꞌiseni vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye. I vegolegole bega fuedi i lilide ma yadi kamogala Faulo i ꞌiveꞌavini. 28 Yadi vegolegolenina i vo, Emavo me Isileli ꞌwa ꞌivaisema. Deꞌe tomogonina tutuya fuedi mali ꞌawalaweye i nunago i veve ꞌida me Isileli wata yada vanuga ꞌeba veluꞌui baniꞌodi nani-ꞌavoꞌavovo, wata yada veꞌetoboda Mosese ꞌwainega i geugeudi. Weꞌe ꞌasiau yana sakona bwaikaotogina fai mali tomotoga taunidi kebu Diu i miedi deꞌe yada vanuga ꞌeba veluꞌui tabutabuna nageneye i ꞌiveyokei.” 29 Deꞌe baniꞌodi i voneyediga fai i ꞌiseni Tolofimo ꞌatamana Efeso ꞌwainega taunina kebu tomogo Diu Faulo taiadi i tovotovoi ꞌatamane yadi nuanua i vo ꞌako, Wata taiadi i luku vanuga ꞌeba veluꞌui tabutabuna nageneye, bei mali tomotoga taunidi kebu Diu, kebu ꞌadi fata i na lukuga.”
30 Tomotoga matatabudi ꞌatamane i miamiani i daba i lilide i maia Faulo i ꞌiveꞌavini i yoꞌei i obuyeni tanotanoge. Tutuyanina i souyedi vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌawana i siboda-matayoꞌoi. 31 ꞌAilaꞌanidi igodi Faulo i da luvewafai siwe tamu tomogo vona i vetunei Loma tolugavia yadi toeva biola ꞌwaineye i vo, Me Ielusalema matatabudi i daba.” 32 Vonanina toeva biola i nogai tolugaviavo wata ꞌadi toꞌedakumetavo i vonedi taiadi i veꞌilililide i obu ꞌailaꞌa ꞌwaidie. ꞌAilaꞌanidi i ꞌisedi i mimaia Faulo i nikenikeiga i ꞌailove.
33  Fol 21:11Toevanina biola i nago Faulo i ꞌiveꞌavini i veimea yana tolugaviavo i na yogoni bulava kainumu ꞌailuga ꞌwaidiega. I velutoli ꞌailaꞌa ꞌwaidie i vo, Avaꞌai tomogo deꞌe? Avaꞌai yana sakona?” 34 ꞌIfwaidi i vegolegole nani ꞌaitamogana faifaina wata ꞌifwaidi yadi vegolegole tulina tulina, bega toevanina biola kebu ꞌana fata i na ꞌasetai avaꞌai lamuna i daba. Faifainanina tolugaviavo i vonedi Faulo i na naweni i na laka yadi vanuga faꞌalina ꞌwaineye. 35 Tutuyanina i leꞌwai vanuganina ꞌana wanala ꞌwaineye, tolugaviavo Faulo i evai fai ꞌailaꞌa ma yadi nuasako nuanuadi i na nikei. 36  Fol 22:22; Luk 23:18ꞌAilaꞌanidi i yogoꞌwaili i maia i toke i vegolegole i vo, ꞌWa luvewafai.”
Faulo i vonayavuga ꞌailaꞌa matadie.
37 Saiꞌafoga i da lukuveni vanuge, nika Faulo toeva biola i voneni i vo, Nuanuaku a na veifufu ꞌwaimuye.” Tutuyanina i nogai vona Guliki ꞌwainega i vonavona toeva biola i vo, ꞌAlo ꞌomu ꞌu ꞌasetai vona Guliki. 38 Siwe tutuyanina a ꞌisemu yaku nuanua a vo ꞌako, ꞌOmu tomogo Itifita,” wata igodi a vo, Kumanina tomogonina basenadi tolugaviavo 4,000 i ꞌedakumesedi taiadi i nagoi walaꞌaie Loma gabemani taiadi i vetalaga.” 39 Nika Faulo i vo, Yau tomogo Diu ꞌaku tuvada Tasisu ꞌawalawa Silisia nageneye wata ꞌatamananina bwaikina ꞌana tomotoga yau. A veveluꞌui ꞌwaimuye, nuanuaku a da veifufu tomotoga ꞌwaidie.” 40 Bega toeva biola Faulo i tauyeni i tovoi wanala ꞌwaineye, nimanega i talabodedi nika i veꞌwada i veifufu ꞌwaidie Diu bonadiega.

21:8: Fol 8:5,40

21:9: Fol 2:17

21:10: Fol 11:28

21:11: Fol 21:33

21:13: Fol 20:24

21:19: Fol 15:12

21:25: Fol 15:28-29

21:26: 1 Kol 9:20

21:33: Fol 21:11

21:36: Fol 22:22; Luk 23:18