15
Tovetumaganavo yadi toꞌedakumetavo i vaꞌauta Ielusalema.
Gal 5:2Tamu tutuya tomotoga ꞌifwaidi Iudia ꞌwainega i maia Anitioki. Bei tomotoganidi tovetumaganavo i ve ꞌwaidie i vo, ꞌAiꞌedi bunumi kebu ꞌwa na bobodiga baniꞌodi yada veimea Mosese ꞌwainega, Yaubada kebu i na ꞌitaꞌitaꞌiemi yami sakona ꞌwaidiega.” Faulo wata Banabasa tovenidi taiadi i veꞌikwayekwayega i ꞌalamagiꞌaia begaidi mali tovetumaganavo nuanuadi tomataꞌaulelenidi ꞌadi ꞌailuga wata ꞌifwaidi Anitioki ꞌwainega i na nagoi Ielusalema i na veifufu ꞌifwaidi tomataꞌaulelevo wata toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi taiadi bunu ꞌaibobo faifaina. Tovetumaganavo Anitioki ꞌwainega, Faulo, Banabasa wata ediavo taiadi i nawedi ꞌedeye i valovedi i viladi weꞌe tomotoganidi i nagoi ꞌawalawa ꞌailuga ꞌwaidiamo, Finisia wata Samelia. Bei mali tovetumaganavo ꞌwaidie i luꞌivona tomotoga taunidi kebu Diu yadi nuavilana Yaubada ꞌwaineye faifaina, begaidi matatabudi i sosoana bwaikina. Fol 15:12Tutuyanina i leꞌwai Ielusalema, tomataꞌaulelevo, toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi, wata tovetumaganavo matatabudi, Faulo ma enavo i yogoꞌedeꞌededi ma yadi sosoana. Mulieta i veifufu ꞌwaidie baniꞌodi Yaubada i ꞌivaisedi taiadi i folova.
Fita wata Iemesa i veifufu tovetumaganavo ꞌwaidie.
Weꞌe tovetumaganavo ꞌifwaidi, taunidi Falisi yadi ꞌailaꞌa ꞌwainega, i tovoi i vonedi i vo, Egavo nuanuadi i na luku Keliso yana ꞌAilaꞌa ꞌwaideye, nagami bunu ꞌaibobo i na ꞌewai, wata ta na vonedi veꞌetobodanidi basenadiotoga Mosese i veledaga i na vevematayakeyakedi.”
Begaidi tomataꞌaulelevo wata toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi taiadi i miavaꞌauta bunu ꞌaibobo ꞌana nuanua i na sivetovetonovi. Fol 11:4-17Tutuya manamanawena naninina faifaina i veveifufu, mulieta Fita i tovoi i vo, Ekwavo, ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai, basenadi yau Yaubada i venuaꞌivineku ꞌwaimiega bega Iesu Valana ꞌAtumaina a na lauꞌage mali tomotoga taunidi kebu Diu ꞌwaidie bega ꞌadi fata i na vetumagana Iesu ꞌwaineye. Yaubada tomotoga matatabuda yada nuanua i ꞌasetadi bega i veda nuanuana mali tomotoga taunidi kebu Diu, Iesu ꞌwaineye i na vetumagana. I vedaga fai ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i veledi, basenadi ꞌida baniꞌodi. ꞌIda me Diu, wata taunidi kebu Diu, Yaubada kebu i da luꞌidida, fai tomotoganidi i vetumagana Iesu ꞌwaineye, yadi sakona i nuatavunidi wata i ꞌiveꞌatumaidi. 10 Awale nuanuami igodi Yaubada ꞌwa na silubuya bega i na nuasako? ꞌAkonadi i veda mali tomotoga i tauyedi i na vetumagana. Tovetumaganavo kebu ta na lukakadedi ꞌida me Diu yada veꞌetoboda vitadi i na veꞌililibuyedi. ꞌAiꞌedi ta na lulukakadediga, baniꞌodi venuana vitana ta vevevadi, veꞌetobodanidi tubudavo wata ꞌida kebu ꞌada fata ta na evaevadi. 11  Gal 2:16; Efe 2:8Kebu baniꞌodi ta na munega. Ta vetumagana Toveimea Iesu yana nuakalikaliega i ꞌitaꞌitaꞌieda sakona ꞌwaidiega bega ta veꞌatumai, wata taunidi kebu Diu baniꞌodi i ꞌitaꞌitaꞌiedi.”
12 Fita i vonaꞌaꞌava, matatabudi kulukulu i lovogi. Mulieta Banabasa wata Faulo i tovoi i luꞌivona ꞌwaidie Yaubada ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i ꞌidewadi mali tomotoga taunidi kebu Diu matadie.
13 Tutuyanina i vonaꞌaꞌava, nika Iemesa i vo, Ekwavo a na vonemi. 14 Saimoni Fita avaꞌai ꞌakonadi i voneyeniga, i vona mogitana. I veifufuga Yaubada mali tomotoga taunidi kebu Diu i nuakalikaliedi wata beꞌama ꞌwaidiega ꞌifwaidi i venuaꞌivinedi, wata ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agedi, bega yana tomotoga mogitana. 15 Fita yana vona i vesala toluꞌivona yadi vona baniꞌodi fai basenadiotoga i vona-vagata mali tomotoga taunidi kebu Diu Yaubada i na veꞌililibuyeni. 16  Emo 9:11-12Yaubada yana vona i kilumi i vo.
Kini Devida ꞌana wauma ꞌwa da vo yana vanuga i beꞌu,
Siwe yau Yaubada a na vilaku a na lufolovi wata a na vetovoi-vaitugani.
17 A na ꞌiveꞌivauya bega mali tomotoga matatabudi yau yadi ꞌAuvea i na lualeku.
Taunidi kebu Diu a venuaꞌivinediga a goledi i na maia bega yaku tomotoga mogitana.”
18 Vonanina ꞌAuvea yana vona, basenadiotoga i voneyeni.”
19 Wata Iemesa i vonedi i vo, Deꞌe yau yaku nuanua. Mali tomotoga taunidi kebu Diu i nunuaviladiga Yaubada ꞌwaineye, kebu nuanuaku vita fuedi ta na veleveledi. 20-21  Vei 17:10-16Siwe tomotoga fuedi yada veꞌetoboda wata veimea Mosese ꞌwainega i ꞌasetadi fai ta luluꞌiawawa-vebogidi vanuga ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaidie yada ꞌAiata Veawai ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidie, wata ꞌatamana fuedi ꞌwaidie ta luluꞌageyedi. Faifainanina lubulubuꞌava ta na kilumi ta na vonedi bega ꞌaisayanidi mali tomotoga yaubada-vekavekali ꞌwaidie i velomuyediga, kebu i na ꞌaniꞌanidi, wata kebu i na veꞌavula-ꞌavoꞌavovo. Lologa kebu i na ꞌani, wata ꞌaisaya ꞌiꞌiꞌidi kebu i na ꞌanidi fai dayaga bwaikina nagedie.”
Lubulubu i kilumi mali tomotoga faifaidi.
22 Yadi vona i ꞌaꞌava, tomataꞌaulelevo, toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi, wata tovetumaganavo matatabudi taiadi yadi nuanua ꞌaitamogana ꞌwainega, tomotoga ꞌifwaidi i venuaꞌivinedi bega i na vetunedi i na nagoi Anitioki Faulo wata Banabasa taiadi. Tomotoganidi i venuaꞌivinediga ma ꞌadi veꞌililibu ediavo ꞌwaidiega, ꞌadi wagava Sailasa, wata Iudasa tamu ꞌana wagava Balisaba. 23 Valanina i kilumiga tomotoganidi i na naweniga ꞌana nogaya side baniꞌodi.
Ie emavo,
ꞌOmi tovetumaganavo kebu Diu ꞌwa miamiani Anitioki, ꞌawalawa Silia, wata Silisia ꞌwaidie.
ꞌIma emiavo tomataꞌaulelevo, toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveama wata tovetumaganavo, matatabuma ꞌa vekaiwa ꞌwaimie. 24  Fol 15:1Vala ꞌa nogai tomotoga ꞌifwaidi ꞌama ꞌailaꞌa ꞌwainega i vonemi bunumi ꞌwa na bobodi wata ꞌifwaidi me Diu yama veꞌetoboda ꞌwa na veꞌililibuyedi, ꞌa nuaniga i vekaliemi. Kebu nuafoumi i na veviga, ꞌima kebu ꞌa da vetunedi, taunidi yadi nuanuayega i vona ꞌwaimie. 25-26 Faifainanina fuema ꞌa vaꞌauta ꞌa veifufu yama nuanua ꞌaitamogana ꞌwainega, ꞌifwaidi tomotoga ꞌa venuaꞌivinedi ꞌa na vetunedi i na waia ꞌwaimie. Tomotoganidi i na waiaga emavo nuafouma Banabasa wata Faulo taiadi, tomataꞌaulelenidi ꞌadi ꞌailuga yawaidi i tauyedi ꞌada Toveimea Iesu Keliso yana folova faifaina. 27 Bega Iudasa wata Sailasa ꞌa venuaꞌivinedi ꞌa na vetunedi ꞌwaimie, avaꞌai i na voneyeniga wata ꞌima avaꞌai ꞌa veifufuyeniga ꞌadi nogaya ꞌaitamogana. 28 ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina wata ꞌima yama nuanuana ꞌaitamogana, veimea vitadi kebu ꞌa na velemi siwe nuanuama ꞌifwaidi veꞌetoboda ꞌwa na veꞌililibuyedi. 29  Fol 15:20ꞌAisayanidi mali tomotoga yaubada-vekavekali ꞌwaidie i velomuyediga, kebu ꞌwa na ꞌaniꞌanidi, wata lologa kebu ꞌwa na ꞌani. ꞌAisaya ꞌiꞌiꞌidi kebu ꞌwa na ꞌani fai dayaga bwaikina nagedie, wata kebu ꞌwa na veꞌavula-ꞌavoꞌavovo. Side baniꞌodi ꞌaiꞌedi veꞌetobodanidi ꞌwa na veꞌililibuyedi yami sauluva i na veꞌatumai.
ꞌAsaꞌaiana yama nuanua ꞌana fata ꞌwaimie.
Ieu emavo.”
30 Valanina i kilumi tomotoga i na nagoiga Anitioki i veledi i naweni. Tutuyanina i leꞌwai tovetumaganavo matatabudi i vaꞌauta bega valanina i veledi. 31 I luꞌiawawai, i sosoana bwaikina fai ꞌaivaita i veluagai. 32 Iudasa wata Sailasa, taunidi Yaubada yana Vona ꞌana toluꞌivonavo i veifufu manamanawena tovetumaganavo taiadi, yadi vetumagana Iesu ꞌwaineye i kiavefaꞌalidi wata i kiavesosoanidi. 33 Iudasa wata ꞌifwaidi tomotoga i maiaga Ielusalemega, Anitioki ꞌwaineye i miamiani saiꞌafo tutuya manamanawena, weꞌe yadi tauya ꞌwaineye ediavo i vonanuakalikali ꞌwaidie mulieta i viladi Ielusalema ꞌadi tovetune ꞌwaidie. [ 34 Weꞌe Sailasa nuanuana i na miamia kebu i da vilai Ielusalema.]
35 Wata Faulo ma iana Banabasa i miamiani Anitioki, ꞌifwaidi tomotoga taiadi bei i lalauꞌage wata i veve ꞌAuvea yana Vona.
Faulo yana lauvivila ꞌana veluga i velamu.
36 Tutuya ꞌifwaidi i ꞌaꞌava, Faulo Banabasa i voneni i vo, Side beidimo ta na vilada ta na nagoi ꞌatamana ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidie basenadi bei ꞌAuvea yana Vona ta lauꞌagega, ꞌwaideamo. Edavo ta na ꞌisedi ta na ꞌasetai yadi vetumagana Iesu ꞌwaineye i faꞌalidi ꞌalo kebu.” 37-38  Fol 12:12,25; Fol 13:13; Kolos 4:10Banabasa nuanuana Ioni Malika taiadi i na nago, siwe Faulo i nuani kebu ꞌatumainaga bega i vo, Basenadi taiadi ta folofolova Famifilia ꞌwaineye yada folova kebu ta da veꞌaꞌavadiga Malika i ꞌiaweda.” 39-40 ꞌAdi ꞌailuga i veꞌikwayekwayega bwaikina begaidi i vetaweꞌeagi, Banabasa Malika i vagavaia i damana Imula Saifilosi, weꞌe Faulo Sailasa i venuaꞌivineni ꞌana ꞌweabu. Mulieta ediavo ꞌAuvea ꞌwaineye i veluꞌui i na nuakalikaliedi wata i na ꞌisaveꞌavinidi. 41 I ꞌaꞌavana nika Faulo wata Sailasa i tauya i nagoi ꞌawalawa Silia wata Silisia ꞌwaidiamo tovetumaganavo yadi vetumagana Iesu ꞌwaineye i kikiavefaꞌalidi.

15:1: Gal 5:2

15:4: Fol 15:12

15:7: Fol 11:4-17

15:11: Gal 2:16; Efe 2:8

15:16: Emo 9:11-12

15:20-21: Vei 17:10-16

15:24: Fol 15:1

15:29: Fol 15:20

15:37-38: Fol 12:12,25; Fol 13:13; Kolos 4:10